• No results found

Nu är det klart vilka som ska utveckla det första delområdet i Falsterbokanalprojektet!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nu är det klart vilka som ska utveckla det första delområdet i Falsterbokanalprojektet!"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Visionsbild av Gläntan

2019-02-15 09:52 CET

Nu är det klart vilka som ska utveckla det första delområdet i

Falsterbokanalprojektet!

I somras utlystes en markanvisningstävling för delområdet Gläntan inom Falsterbokanalprojektet. Nu har det vinnande bidraget utsetts och det är fastighetsutvecklaren JR Kvartersfastigheter tillsammans med arkitektfirman Wingårdhs arkitektkontor AB som ges förtroendet att utveckla detta unika område.

(2)

Vellinge kommun har under flera år drivit utvecklingen av Falsterbokanalen med ambitionen att skapa en plats där man vill vistas och vara tillsammans. I planprogrammet har kanalområdet delats in i tre övergripande

utvecklingsområden; Hamnen, Piren och Gläntan. Delområdet Gläntan är det första delprojektet som kommer att bestå av bostadsbebyggelse och service.

Lägenheter och radhus som binder samman Höllviken och Ljunghusen, skapar en ny entré från vattnet.

Vid brofästet skapas ett torg som binder samman kanalen med väg 100, en ny mötesplats för gemenskap och rekreation. I byggnaden finns möjlighet till en blandning av verksamheter som skapar liv till området under dygnets alla timmar. Kanalväktartornet kommer att få en framträdande roll i området som ett landmärke och blir karaktärsskapande i området.

Det vinnande bidraget kännetecknas av en arkitektur som visar stor respekt för platsen, naturen, miljön och dess kulturvärden. Husen samspelar med tallarna och kanalen och förstärker upplevelsen längs kanalen. Bostadshusen, i tallskogen byggs i 2-3 våningar och husens träfasader smälter in i skogen.

Totalt kommer det att byggas 70 bostäder.

- Jag tror att de vinnande anbudsgivarna kommer lyckas bra med att utforma området i och kring Gläntan till ett attraktivt och levande bostadsområde på ett sätt som värnar om platsen, skogen och den historiska miljön, säger Martina Ljung som är projektledare för Falsterbokanalprojektet.

Totalt inkom åtta tävlingsbidrag i markanvisningstävlingen. 

Kontaktpersoner: 

Projektledare Martina Ljung Tfn 040-42 51 58

E-post: martina.ljung@vellinge.se

Samhällsbyggnadschef Anna Möller Tfn 040- 42 52 99

E-post:anna.moller@vellinge.se

Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi kan skryta med några

(3)

av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.

Kontaktpersoner

Gustaf Lorentz Presskontakt

Kommunikationschef gustaf.lorentz@vellinge.se 040-635 42 33

References

Related documents

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

congruent with the domain of the causes and effects of the problem which the policy deals (principle of subsidiary).. Policies must recognize that we

• Trycket byggs upp när ventilen ändrar sitt läge.... Repetition:

Syftet med detta arbete är att öka min förståelse för kompositören Erich Wolfgang Korngold och hur hans musikaliska bakgrund ledde fram till komponerandet av violinkonserten i D-dur,

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

Tillförsel av syrgas under aktivitet leder till ökad fysisk förmåga hos patienter med KOL.. Karotisreceptorerna i aorta uppfattar snabbt den ökade syrgasnivån i blodet

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

Verktyget utvecklades inom ramen för MKB Svante för att säkerställa hög effektivitet och möjlighet till att följa upp samtliga leveranser till bygget.. Endast de transporter som

7 § första stycket punkt 2 kan kommunen be- stämma den yttre ram (byggrätten) som byggherren har att hålla sig inom, vilket indirekt avgör om det ska byggas en- eller

Genom VindGIS kan man i kartform få information om förutsättningar för vindkraft med hänsyn till olika intressen som riksintressen för vindbruk och andra ändamål,

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

En dörr direkt till gata eller motsvarande, se avsnitt 3.1, kan vara enda utrymningsväg från en liten lokal som är lätt överblickbar, be- lägen i markplanet och som endast

Även om det finns en klar risk att aktörer som vid enstaka tillfällen säljer små mängder textil till Sverige inte kommer att ta sitt producentansvar står dessa för en så liten

- Höllviken Office Hub är ett unikt nytt tillfälle att få äga sitt eget kontor på bästa läge i exklusiv miljö, och det ger företagaren en stor fördel att kunna betala till

Det finns alltså ett behov av att skapa mer kunskap kring begreppet vila och vilans betydelse för barn i förskolan (Nothard, Irvine, Theobald, Staton.. & Thorpe,

På samma sätt som för kvalitet bör normnivåfunktionen för nätförluster viktas mot kundantal inte mot redovisningsenheter.. Definitionerna i 2 kap 1§ av Andel energi som matas

Lokalen var vacker med utsikt över höströda trädtoppar, smörgåsbordet var som alltid en njutning för gommen och de som föreläste denna dag var absolut givande för alla de

Växtslag Sortförslag (favoritsorter står först i uppräkningen)

Med ordet ”hörselskadade” menar vi alla med hörsel- nedsättning, ljud över känslig het, tinnitus och Menières sjukdom samt för föräldrar och andra anhöriga – omkring en

Förekomsten av mycket hygroskopiska föreningar i aerosoler kan påskynda processen för bildandet molndroppar, medan närvaron av mindre hygroskopiska ämnen kan förlänga den tid som

notläsning ter sig inte vara applicerbar i västvärlden. För att klara sig som yrkesmusiker här krävs bättre kunskap inom notläsning än vad metoden ger. Inom improvisation