tilastotiedotus statistisk rapport

Download (0)

Full text

(1)

tilastotiedotus

statistisk rapport

Tilastokeskus

Statistikcentralen_________

T i e d u s t e lu t - F ö rf r ä g n in g a r Pä iv äy s - D atum

-

3

.

9

.

75

1975

N:o - N r

Yrjö Malmström 06.08.1975 PA 1975=27

10020/20

Leena Halttunen 10020/22

Rakennusalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1975 Arbetslönerna inom byggnadsbranschen under första kvartalet ár 1975^

Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa rakennusalan työntekijöiden palkkaustiedot, jotka perustuvat Suomen Työnantajain Keskusliiton jä­

seniltään keräämiin ansiotietoihin. Tilaston piiriin kuuluu vuosinel- jänneksittäin kO 000 - 56 000 miespuolista ja 2 500 - k 500 naispuo­

lista työntekijää.

Miespuolisten rakennustyöntekijöiden keskimääräiset tuntiansiot nousi­

vat edellisestä neljänneksestä 1,6 % ja naisten ansiot nousivat 0 ,1 %.

Vuoden 197^ I neljänneksestä miesten ansiot ovat nousseet 23,1 % ja naisten ansiot 19,6 %.

Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.

I detta duplikat publicerar statistikcentralen uppgifter om lönerna för'byggnadsarbetare. U p p g i f terna har insamlats av A r b e t s g i v a r n a s i Finland Centralförbund. Till Statistiken hör ^0 000 - 56 000 manliga

och 2 5 OO - 4 5 OO kvinnliga arbetare per kvartal.

De manliga arbetarnas medeltimfortjánster har stigit frán foregáende kvartal med 1,6 % och de kvinnliga arbetarnas fortjanster med 0,1 %.

Frán I kvartalet ár 197^ hade motsvarande fortjanster stigit for man med 23 ,1 °/° och for kvinnor med 19,6 %.

Semesterpremien ingár inte i statistikens uppgifter.

l) Edelliset tiedot julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1975=18

1) Forgáende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1975=18

J A K A J A : V altion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578

D I S T R I B U T Ö R : Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578 1 0 8 2 1 —7 5 /O M -8 0 /7 3 5 6

(2)

Keskimääräisen tuntiansion (taulu A) kehitys indeksinä, 1/1968 = 100 Medeltimförtjänstens (tabell A) utveckling i index, 1/1968 = 100

Vuosi neljännes Jlr och

kvartal

Miehet - Män Naiset - Kvinnor Yhteensä-Sämmäni ag t Ind. Muutos

edell.nelj.

Förändr.($) fr. föreg.

kvartal

Ind.' Muutos (.%)

edell.nelj.

förändr.($) fr. föreg.

kvartal

Ind. Muutos (#) edell.nelj.

Förändr. (.%)

rf. föreg.

kvartal

1968 I 100 100 100

tl 106 + 6.0 101 + I A 106 + 5.8

III 108 + 1.6 104 + 2.3 108 + 1.7

IV 109 + 1.4 103 + 0.8 109 + 1.4

1969 I 110 + 0 A 107 + 2.5 110 + 0.4

II 114 + A-.A- 108 + 0.8 114 + 4.2

III 117 + 2.7 111 + 2.7 117 + 2.7

IV 120 + 2.3 112 + 1.3 120 + 2.2

1970 I 123 + 2.2 121 + 7.7 123 + 2.4

II 130 + 5.5 122 + 0.7 129 • + 5-3

III 134 + 3.6 124 + 1.9 134 + 3.5

IV l4l + 5 A 128 + 2.8 l4l + 5-3

1971 I l4l - 0.3 128 + 0.5 l4l - 0.3

II 151 + 6.9 147 + 14.8 15 1 + 7.2

III 157 + 4.3 154 + 4.7 157 + 4.3

IV 164 + 4.1 160 + 3.6 164 + 4.1

1972 I 163 - 0.7 160 + 0.0 163 - 0.7

II 174 + 6.7 168 + 5.0 173 + 6.7

III 182 + 4.8 180 + 6.7 182 + 4.8

IV 188 + 3 A 185 + 2.9 188 + 3-4

1973 I 190 + 1.1 183 - 0.9 190 + 1.0

II 200 + 5.0 187 + 2.4 199 + 4.9

III 216 + 8.0 211 + 12.8 216 + 8.1

IV 230 + 6.7 219 + 3.7 230 + 6.6

1974 I 236 + 2.8 225 + 2.8 236 + 2.8

II 259 + 9.3 24l + 7.0 258 + '9.2

III 270 + 4.4 254 + 5.4 269 + 4.4

IV 287 + 6.2 269 - + 5.9 286 - + 6.2

1975 ' I 291 + 1.6 269 + 0.1 290 + 1.6

Taulujen A ja C keskimääräinen tuntiansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä maksetut palkat, olosuhde- ja vuorotyölisät, sunnuntaityökorvaukset sekä ylityö- korvaukset.

Medeltimförtjänsten i tafrellerna A och C omfattar löner betalda för tids- ooh

acordsarbete, tillägg för daliga arbetsförhällanden och skiftesarbete, ersättning

för söndagsarbete och övertid.

(3)

R a k e n n u s a l a n t y ö n t e k i j ö i d e n l u k u m ä ä r ä t j a k e s k i t u n t i a n s i o t n e l j ä n n e s v u o s i t t a i n j a t y ö a l o i t t a i n s u k u p u o l e n m u k a a n 1 / 1 9 7 * 4 - 1 / 1 9 7 5 « - A r b e t a r e i n o m b y g g n a d s b r a n s c h e n , a n t a l o c h m e d e l t i m f ö r t j ä n s t e r k v a r t a l s v i s o c h f a c k v i s e n l i g t k ö n 1/ 19 7* 4- - 1 / 1 9 7 5 «

c

0

1 ro UA IA- A- KA NO OJ -d KA NO

B KA M NO A co OO O KA OJ KA -d KA

•H 0 0 • • # 0 0 0 0 0 0

P ON -+ NO NO KA KA A- KA ON ON On

rH rH rH rH rH rH

CD

roS OO OO ON KA KA KA KA O NO

'A M> -d MD0 (AJ0 KA0 (AJ0 cO0 -t0 KV0 OJ0 NO0

P 0- NO KA k a KA -d" ON ON On

0 rH rH rH rH rH rH rH

EH .

■ MM VO0 0 i— 1O- CO0 -dtv -dIA -dCAJ 0H ONA rH0 KAKA

S M • 0 e 0 0 0 0 0 0 0

KA KA KA -d KA KA -d CO ON ON

*- rH rH 1-1 rH rH

•HO -d

m A

Ö ON OO KA OS V O KA KA KA -d

3 rH 1— 1 OJ -d NO KA O KA KA KV rH

• f—^ • • # 0 0 0 0 0 0 0

k S H KA -d -d- KA -d KA -d OO OO ON

raro -

^ H->

1-1 1— 1 1— l 1-1 1— 1 1-1 1—1

OO -d OO KA KA OO f— 1 d KA

CO CO

•H Ö

ro :ro rH -Hi" 1— 1 KV KA A OO -d (AJ

Ö *»"5 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0

0 p M CJ OJ KA (AJ OJ OJ rH V- A CO

Sh 0 :o W “H

rH rH 1-1 rH 1— 1 1— 1 H

, KA KA (AJ KA CM (V ON I— I KV OO

CD KA (AJ KA V A- V rH KV 1— 1 OO KA

&

Sh O- VO -d KA -d ON OJ A o-

ON M

3 IV k v VO KA KA

'A

KA

P -d 1— l OJ OJ KA 1— 1 1-1 KV A ON

ä O VO V OO V KV A OO

c >

M VO -d KA NO KA OJ KA OO 1-1

1 CO 0 0 VO KA KA

:cö :ä

KA

ON -d 1— 1 OJ H A CAJ ON

:cö H A KA -d KA OO OJ O CO O

g H

M -d (— 1 -d* VO KA OJ OJ OO rH rH

k IN- (AJ vo KA 1-1 (AJ KV

-4"

CV KA

rH ON

Ö (AJ (AJ V OO KA O ON 1— ! 1

CD M ON ON 0 0 NO CAJ 0 V-

Tl OV OO O KA cvl VO O

•H H

:o CO 1— 1 vo KA I-1 1— 1 -d

•r-3 KA

kCD A A 0 KA VO On 0 VO ON 1—

P (AJ KA 1—1 (AJ ON 0 KA CAJ MD [V

ro ro

:0 Sh M NO V- [>- (A rH OJ A OO

¡>^> ro O 1— 1 KA KA 1— 1 KV

EH -p -d

(ti

'A

:o

-p o

tö ä

ra

• o ro Sh

•H ,0 rH

2

ro o

f t o

5 ö

3 :o

p

ro

ÖCD p

:o ro P :o

-p CD >*

p

ro

P p

1 1 P 1 h

0 Sh 3 0

e •p ro -p ro p to 0 u s

CD

:o a) :o ¡>5 fao ^

O P -P bO -P CO

2

¡3 CD

Ö rO

Ö ‘

PCD

A

CD

•H

X

CD

fll

£ O

H PQ

CO

ö O

H -P rH

-P CO

Ö . r—I

•H

CO H

:o ö

¡>5 o

4-> -H ra -p ro ro ro H

g d

10 P

■ CO

•H

ö

P P 2 :o CH «

ctf 3

ro ro

-p -p :o ro

t>5

t &

2 -H

ctf U

1 —| CD

Co H CO O cö

s s

f

p CD

I P

-p g

:o ra

>s bp -pra -h

>> Sh

-p ro ra h

■h o Sh M W H

I Ö

-p ro :o -p ro -p £>

£ g

-P -P

'A

P <

h

CO CO

< C

pCD CO

■s s ro ro

ra -p

2 ro

3

CO

g TJ a g * hO

bO

S>s

EH pq

ro

■ä o 3

1 ,

-P Ö

:o

ro

>» ho -P hO

• -0

■s a I ö

CD P P

:o cd

¡>5 P is ä

3 2

rH <1) TO rH

ro »as

s s

(4)

IT\

EN CTn i— I

\

-4"

(N <JN

H

CO

% 0

CO

-p-p

•H

o :o

•HPi -Pcd

cd Ph

-P:cd

:cd

tí tí <D

•H :o•ra

<D

-P

:o -P

S

73 CO . tí tí tí <D

■s w

A• IN aH

I -it IN

ON I— I

\ H

c á

-p

X

o

C

cd

h

CQ tQ

cd

-pCQ ho

-pbO

•H

a

Öo

o

CO

rOu

Td

CO cd

bûbO

SO

•H

0

•p

ä tí

o

13 73

-p

<ö

w

III 266o CM

NOK\

rH AA AJ

NOA IN 1 tí" O

(— 1IN

Ao 1

ON AJ NO O A A O CM A CO

ON -tí" A OO AJ A AI A AJ rH

H CM NO O OO A rH O

A H ON 1- A AJ AJ

O- 1— 1

ON -H* A EN O OO A A OO o

\ NO A -tí" A tí" A 1-1 O AJ tí"

H H NO -tí" AJ A NO rH NO A

A A AI 1-1

rH

H IN IN tí" AJ A 1 -tí AJ CM AI

H O -tí" AJ A OO A A . A

H IA NO AJ 1-1

AI-

-4* A A A tí" A 00 rH O A

OO -tí* CM A A fA A AJ

H LA AJ A A tí" AJ rH

-tí" ON rH CM AJ Al

IN rH

ON IA A A o oO A O A ' tí"

\ CO AJ O A NO A IN A A NO

> H IA A AJ IN OO rH A A

NO rA AJ rH

H IA A IN A OO , IN NO NO A

H oO A rH AJ NO NO o A

M ~d" -t AJ rH AJ

OJ

IA NO NO NO A tí" A A

NO A CO A o A tí" IN tí" AJ

M O 1- A A A A 1-1

IN- M ON 1- AJ AJ CM

ON

\ A CO rH AJ NO A IN A 1-1

H A A A IN NO OO O A OO

M H ON -tí- AJ NO O rH tí" A

A A AJ i— ! 1-1 1-1

0

ä H A A co tí~ o , A A A ,

-p H A — 1 A AJ NO 1-1 AJ

0 M CO CM CM Al

O

B C\J

cö A NO A IN OO A A IN

H NO o A IN NO A A A tí" rH

cd

tí-

H AJ cM OO OO A A rH

-p IN

tí O A i— AJ AJ CM

< rH i— !

i pT -tí" N -tí" IN tí* A NO A IN tí"

H A CO AJ A A tí* NO rH A) A

:cti H OO A O AJ IN rH A) NO

:c3 NO A AI 1-1 rH

:cd i— 1

IN O A IN NO , 1 NO e>- 1

X H A O A O CM 1-1 rH

3 H O 1- -1 H A)

M A

Td0 -tí* tí" tí" A CM tí" A OO tí* A

AJ -tí* O O A IN AJ O A) rH

:o -H" M 1-1 1- NO A tí* rH 1-1

•CO IN CO H

ON CO 1— AJ A AJ

rH cd CM

-P0 \

H ä NO A A OO A IN AJ OO AJ

ö CQ NO rH IN A AJ O CM A

:o -P -d" A A H NO 1-1 NO A

tí H ,

EH O NO AJ AJ rH

i— 1

1

t í0 -P

0 1

t í

-P 1 i -p 1

:o 1 3 td :o

¡3 -p \ -p CQ CD u t í td

,E¡ -P td -P cd:o CQ :o t í -P o t í td :o CD

O CD :o to >3

O CD 1

CD bO

IQ • -P >3 bO ■P O -p •H i td i o td t í • -P -p fao i td

cd Ö t í B O) -p >3 ia •H CQ -P 0) t i -P CD •H E CD >3 CL>

•r~3 Cu :cd P s A • o 2 -P t í cd -p -p -p cd :o +> > A • O -p -p

t i S tn

■ s 5

cd t í H :o ti) :o m >3 <d i* ! h t í m :o cd

•H o • 3 rH 2

73 >3 £ > >3 bO -P r O • cd cd X > 3 0

rH i

i a u u 0)

73

0 -p t i +> td -h t i 1 X

ra

h t i -p t i

O ,c¡ 3 i a cd cd ra t í CQ -p ra td to •h -p cd cd 3 3 cd ra cd

t í cd O -p u td H > cd -p 0 cd tQ td - r l >3 t i -P -p -P t i cd

73 f> td -h f t

73

o 0 r i td td -P :o CQ -p

s td Ctí t l -P

^ 73 73

0

a

td -p cd t i

t í t í o bO s <n X t í 0 •H H <d ra

td rH 'H cd ocd tn

CQ o bO E tH H <u

t í :o td 0 rH bO •h td X •H t í •p t l O «H «H •H

73

bO •H cd cd t i cd ottih

3 >> :o •H CD >3 O t i itd rH u td :o

ra ra ra

cd r*3 O

CQ -p « S EH PQ > « U i 3 Ph Pd S S M H < < s EH PP > S S

(5)

tí<D i—1

O3 Ai Pho cö 1 Ph

r->

CO

■r-j Pcö

S

•H >

-PCÖ » -P **

•H CO O CO cö :o Ha! P pCO

po

•H p

CÖ bO P •H P H

•H d CO CD O

tí tí

> o CO rtí CD o

|5 CO

•o p rH p<D 10

p

•H b0 -P PCÖ -P•H S

M O

o

tí•H 'ä CD -p &

S p ro PCD

h

•p ro cö P« : o

<h PO p

•H CO CO tí tí :cö ro•rr>

•H P-P P tí :o Pp pS P •H

COPi—1 CD CD

M P

SCD CD

P 1

•H:o

•n A

■H

X

0

■P :od

IA a A CA CA H H A

LTV OJ o

#

-tí“ VO OJ

M r—1 VO- A CM . A -tí"

M • • • • 0

M rA ■ OO OJ CM 0 • OO A 1

1—1 rH rH P 0 1 0

VO A OO A A A A

M oo -tí" A O OO A A A A NO

M . • • 0 0 0 0 0 O NO 0 •

A VO A A -d" A OJ 0 0 OO

A IA A

1—1 1—1 rH P P P 1-- 1 A A

NO o - A A LA A -d" VO OO OO

1-- 1 CO 1—1 OJ oo -d" A A A H NO

\ H 0 00 0 0 0 0 0 0

M A -tí* OO NO A OO A A A A

rH i—! 1-- 1 P P J-- 1 P

o -tí" O O OO O -tí* A

M o NO A -d" O OO A A

h-1 • • • 0 0 t 0 0 0

M A O CM ' A rA A OO OO 0

1-- 1 CM rH P P 1 P

O -d- o -d- -d* A CO --1

A CM A NO A ou OJ P A --1

M 0 • 0 0 0 00 0 0

M A VO A -d" -tí* -d- -d" A A A

1-- 1 rH 1-- 1 P P i—! P

O -

A VO o OO A ' OO CM A A CO

1--1 VO O - rH OJ OO -tí* A VO 1-- 1 CO

\ • • • 0 0 0 0 0 0 0

:> H A VO A NO A NO -d" A A A

H 1-- 1 1—1 rH i—! P P P

M VO IA o OJ 1-- 1 A A A

H 1—1 ON A A OJ P A

M • • 0 0 09 0 0

CM CO 1-- 1 OJ P A oo OO 0

1—1 1—1 1-- 1 p 1-- 1 P

A NO VO A A P A -tí" O - CM

H A l> - rA O O -d- P A A OO

H • • • 0 0 0 0 0 0 0

CM LA -d* -tí" -d" A A oo CO OO

-tí" i—1 i—1 i—1 P P P 1--1

[>- P <JN

CO A OJ A O OJ O 1--1 A O

g A VO A O A A P A OJ OJ A

:ro H M • • 0 0 0 0 0 0 0 0

•rt) H -tí" A VO A NO VO -d" A A A

p H i—1 rH 1—I P P 1—1 !—1

p :o

p H o A oo A A A VO OO

s H CO -tí- o OJ -d" A OO A

H • • 0 0 0 0 0 0

P i—1 -tí- 1—1 OJ O 1 1-- 1 A A 1

i—1 i—1 rH 1—1 1--1 P P

CD

PCD A NO VO -tí" A OO A 1--1 NO OJ

s -d- H A A NO A -tí" A A 1--1 A O

A H 0 0 0 0 0 0 0 0

A CM -d" A A A P A oo OO A

p 1--1 i— 1 i 1 rH 11 P P P

o

\

EH H

M -tí" A oo A OJ OO -tí* OJ A

1 A A -tí" O OO -tí* A A A P

H e 0 0 0 t 0 0 0 0

o -d* CM A -tí" -tí* A -d- CO oo A

•H i— ! i1 1--I J--1 1I P i1

M A A A A A

vo

-tí*

•H H A CO CO VO A A A

P M • • 0 0 0 0 0

O A O i—! OO 1 VO VO 1

1-- 1 1--1 i—1

-d“

« A A O A A O A VO A CO P

CO A H -tí* t-- 1 -d" A p A OJ -tí* A O -

CD H 0 0 0 0 0 0 0 0

« \ «—1 A OJ P OJ O A A A A

CO H i—1 i—! rH P P P P

•H cö

t í A A A 00 -tí" A P -tí" A A

o

-tí* A -tí" A NO P A -tí* OO -tí*

X H • • 0 00 0 0 0 0

O A rH -tí* OJ OJ A P

oo

A OO

« 1—1 rH rH P 1—1 P P

|>3 1 P

1 1 1 1

h-> -d- :o U

1

0 d

J - A >> P d ro P CO (D p

6

ro -p d

d A A x -p t í :o CD 1 cq :o t í p o rH CQ :o ro

CO ON

1

—1 O <D ¡>> bû

>> o

0

)

1

d TJ >3 bû

1—1 1—1

CQ 0P P bû-P o p p i d i ,o d c çg cd -P bû \ t í

CD \ H cd r i d

6

<D >>:o •H CQ P CD U -p <D P d d CD

CQ H •o CD :ro >3 X i • rO A "P t í cö •P -P -P

ro

:o -p > bû • - ° P P

d d

d d :o •H d

ü s

0 a - a 3 41 ro

P t í p

M P :o <ü :o

!>>

ra cd

bO-P X «

CD

>3 3 JS :o ro

>> &

r i 3 « r—J 1 X cq d d

3 cd ro ■P d -P d P U 1 •3 FP ö -p h

CD Cd O X ro ■n ro cd ta CQ P d ta d ra *rl p ro ro ro <d CQ ro

3 3 3 d cd o -p d td rH > S p ro cö CD d -h

¡>3

d p p P d 1

3 s d •H

« H o <D ri d ro -p :o cq t í

3 - 5 +5 cd d -p CD

3 3 CD d d ro U

« 6 0 d .d o bo E <H X t í (D CD H CD CQ

CO r—J *H Cti ocd d

H CQ o -P CD 6 «H H CD

X :o d CD r—J bû-iH Cd X •H P -P d O «h ch P rH :o ■P •h ro

cd i—1

0 3 l>3 :o P ro >5 O d :3 H <D d :o d CQ CQ CQ CÖ ro >* 0 ° h OCÖ

O CO -p « S EHFQ > ¡2 co w P « « cd s s w H < < S EH•P > ¡2 S S

(6)

-P

hO

% 3

CÖ 0

^ t í S 0 ö - s 0 0

H 3

O .

t í t í Ph P tí CO

M

&

oo

<D

oä Jd tí

:o

<h

ho

-p

•H

^ >

CO t í

0 O

w t í¡

^ 0

CÖ 73 CO p 0) 0 «H 3CO

g ä

3 Ah

:o

I—I CO

t í o M o

<

&

>5

•H

«ro

On O -tí- k a-=i- UA ON . O

KAoO O oO NO c\] ON -tí-

M • • • • • • • •

CO CO O oo on o NO p • •

H i—1 i—1 a i P 1—1 OJ OJ p • •

1AVÛ o a j p—1

M -J " -tí- P ka a -

MM

• • [>- ON

ua a j •

i—! •

P P P i—1 i

1

1 P • 1

H

cd 3:o

r*^ »tí +> O CO

tí d

•o tí

•H »a t í (HO »tí t í o f t o

CQ t í no a i -d~ NO ON NO o O

bO :o bû II KA ON P LÍA -tí- o ON rH

cö hû >5 oCÖ CÖ • • • • • • • . •

•r-3 î>3 P P A o O ON Cs- oo OO p P •

P O 3 P P P 1—1 1—1 P a i 1--1 • 1

t í t í t í

P 3

cö S O :o •

P '-"N

O t í Ph

p t í >

bû c3 CÖ

p cö hû bO P H IA a j NO H NO KA ON

o 0 •r-3 : t í Ö ffi A KA O KA r- l oo NO A

3 P

0 , h -d t í p • •

ON LA t

1—1 • •

O O

• o

• •

P • •

:o P 0 P *n> P P a i a i a i a i a i P • •

t í P p :o

p CD

Pto 3

CQ

t í t í p H :o

t í t í O

3 3

3 O

O p p p ON LfA P lA H ON -d- ON UA A

P O • O P O ON ON O NO ON ON NO LfA ON

P CÖ • /-—s 0 P p • • • • • • • • • •

•H f t t í 1--1 1--1 1--1 P P o ON OO CO oO

p p p CO 0 P P P P «—1 P

O O P CQ >

t í 3

O h 3 S :o

1 p p f t

P 0 g > t í o >2

KA UA

H p CD t í o P co a i -d- a j

3 p B O M H KA UA o LÍA OJ t í-

X p H X X 1 bO • • • • • •

m p :o e ca t í H O KA o P • • OO OO

»M bû P 1—1 P p P • 1 • 1

3 p - cd t í t í

Pcrt 0 X -H -P TJ

CQ t í :o :o

t í P i—1

p. 3 ¡A, t í :o > 0

p :3

0

«ro p

:cö 0 o :cti ■r-j P i—1 t í ” A a i h KA KA UA UA KA

CQ p •H 3 p - i EH NO OO KA r-H OO -d" OJ t í- UANO

co

CQ 0 t í 0 • • » • • • • • • •

p 3 t í

0

:o p •H 1 O rH P p 1—1 P O oo oo oo

:o CD P 0 •o P P P p 1—1 P . 1--1

p t í •H t í S P CÖ CÖ

CÖ :o p

P P

t í CO 3 ä P

0 3

o o -d~ O P KA O CO O CVJ

ON CO O LA A ON O no p

• • • • • • • t

P o OJ i—1 i—1 O ON ONOO ON

p 1—1 i—! i—1 P p

0

p0) ,o

ä

CQ

a

bO

!>>

PQ ö 0bO bO S>o

»Q

S

■p :o

¡>s -p

CQ

§ 3 (U

■a

t í a>

â

ï i »o

1 * ä

-p :o CQ :o t>3 t í

>>+> o -P CO »H

. t í -P

■ä Í3 S í

CÖ p _ :o co

S M

•H P *H

O !m P

I

<D t í P (U P -P CQ

ä

:o t í o

•P -H CQ -P

tí tí

cu

-p CD

£>

•H

ä tí

<U oä

s I I

CD 3 CO -P

ro

co

•3 »S 3 3

•p -p :o :o

!>>

-p -p

i

•P CD :o -p CQ tr , (D bO -P »O Ö -H ‘ rl -P tí -P -P

•H

>

«

ö

<H «H ro

■P CD CQ rn rn rn

CU p0 p

ä

CQ

X3 ro tí

bO bO CP

t í CD

0 -P

> 0

P P

«H

P:o

>>

pCQ

oCÖ : 3 S

>5 I P • P

' :o

>>

p CQ

S

•3

ä

3 6 ■d

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :