tilastotiedotus statistisk rapport

19  Download (0)

Full text

(1)

tilastotiedotus

statistisk rapport

Tilastoarkisto Statistikaikivet

ISSN 0355-2349

Tilastokeskus

Statistikcentralen

Tiedustelut - Förfrägningar 1981

Päiväys - Datum N :o -N r

Markku Lindqvist Päivi Kiviniemi

(90) 58001

1 4 .4 .1 9 8 1 TU 1981:2

TULOT INKOMSTER

TULO- JA VARALLISUUSTILASTO, alustavat tiedot vuodelta 1979

INKOMST- OCH FÖRMÖGENHETSSTATISTIK, preliminära uppgifter för ar 1979

Vuonna 1979 olivat luonnollisten henkilöiden valtionveron alaiset tulot 91,2 miljardia markkaa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulot kasvoivat 14,5 prosenttia. Veroja ja veronluonteisia maksuja pan­

tiin luonnollisille henkilöille maksettavaksi 25,6 miljardia mark­

kaa vuonna 1979, nousun ollessa 16,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tulonsaajien lukumäärä kasvoi 2,3 prosenttia ja oli

3 434 638 henkeä vuonna 1979.

•4 i

Luonnollisen henkilön keskiarvotulo vuonna 1979 oli 26 550 mk.

Mediaanitulo oli 23 700 mk, eli puolet tulonsaajista ansaitsi enemmän ja puolet vähemmän kuin mediaanitulo. Vastaavat keskiarvo­

ja mediaanitulot vuonna 1978 olivat 23- 720 mk ja 21 000 mk.

Tilasto perustuu verohallinnon laatimaan verotusrekisteriin ja sen sisältämät yksiköt ovat ns. koneverotettuja luonnollisia henkilöitä. Käsinverotettujen osuus on noin yksi prosentti kai­

kista tulonsaajista ja-he jäävät siis tämän tilaston ulkopuolelle.

Julkaistaessa tässä tiedo tteessa a n n e ttu ja tie to ja pyydetään lä h te e n ä m ainitsem aan Tilastokeskus.

JAKAJA: V a ltio n pain atu skesku s, PL 5 1 6 0 0 1 0 1 H elsinki 10 Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1 /tila u k s e t

K äteism yyn ti, A n n a n k a tu 4 4.

Var god ange S ta tis tik c e n tra le n som källa vid ätergivan de av u p p g ifte r ur denna rapport.

DISTRIBUTOR: Stateris try c k e ric e n tra l, PB 5 1 6 0 0 1 0 1 H elsingfors 10 Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1 /b e s tä lln in g a r

K ontantförsäljn ing , A nnegatan 4 4 . 1 2 8 1 0 0 4 2 7 U —1 2 / 7 3 5 6

(2)

- 2 t-

Är 1979 var den statsskattepliktiga inkomster för fysiska personer 91,2 miljarder mark. Jämfört med aret förut ökade inkomsterna med 14,5 procent. Skatter och avgifter av skattenatur pafördes fysiska personer tili ett belopp av 25,6 miljarder mark ar 1979, ökningen var 16,2 procent jämfört med aret förut. Antalet inkomsttagare ökade med 2,3 procent och var 3 434 638 personer Ir 1979.

Medelinkomsten för fysiska personer ar 1979 var 26 550. mk.

Medianinkomsten var 23 700, dvs hälften av inkomsttagarna för- tjänade mera och hälften mindre än medianinkomsten. Median- och medelinkomsten var 23 720 mk och 21 000 mk är 1978.

Statistiken baserar sig pä skatteförValtningens beskattningsregisfer och de enheter den.upptar är sk. maskinbeskattade fysiska personer.

Handbeskattade är cirka en procent av samtliga inkomsttagare och de ingar inte i denna Statistik.

4

(3)

A S E T E L M A . 1 . L uo nn o lli st en h en ki löiden l u k u , t u l o t j a ve r o t v u os in a 1 9 7 5 - 1 9 7 9 TAB 1 . Anta let f ys isk a personer s a m t in ko ms t e r o c h s k at te r a re n 1 9 7 5 - 1 9 7 9

V .

-

3

-

00 CO 00 00 VO

en rv rv rv rv

vO CM rH HT ’ r v

O 00 co vO

<■ CM

o

VO n

ON en

pv rH rH in in

ON ON O CM vO

rH CO rH

co O O oo CM

r v rv rv rv rv

vT 00 < r v n CM

vO ON t n rH

00 vO CM

o

vO

00 un

r^. co ON

o

CM r v

ON r v ON CM n

rH CO

/■—S

o

ON rH oo rHCM

CM rv rv r»

CM VO 00 ON O

t n

o

Mj- vO

r v < r r v 00 vO

r v CM

r v co v t co rH CM

ON r v 00 CM in

rH .c o

/-s rH

co CM vO CO 00

CO rv rv rv

rH r v O oo P v

CM

o

VO O

r v r v CM r v

o

vO O

r v

. co

00 CO O 00

ON VO r v CM -

rH CO

/—N

m

vO rH

tn

rHON

m

rv rv rv • r>

rH 00 00 O 00

CM

o

vO

o

ON rH rH CM ON

in VO

r v rH ON CM 00

o

ON n vO rH < r

rH CO

1 4 J

« M

o

e u

O)

> CO •

rH M

G

•rH H j CO

G

0

G

•H •

G

B

*\ rH •rH

JH •H •pH Jh

1 0) S • B CU •

S 4-t

•u CO rv s u CO •

o e

Jh

o

B

| • rH

o cd

•i- ) rH

o

G M 00 ' rH

G

M

:cd

4H

G G

pH 4 J

G

u • •H

ocd

6 •pH •

:cd

1 00 4 J

:cd <u

<D

cd

rH 0)

cd

a

u CO 00 4 J rH 4 J CO oo •

3 cd

•H •H

cd » h

GO •pH•H

X öO

cd

4 J U 4 J l r t

cd

4 J M

G cd

rH ¿ S

cd

i—1 rH ¿6 0

rH .Cd •pH >

cd

. :r t C

cd

pH •

u rH 00

co rt

rH «r-)

G to G

a * JJ »H ö g

G

O irH

cu

a

O

<u

d) 4-1 CU § O <U »pH

•H 0 Vh 4-t CO a) rt 5-i 4J B

•r-> ¿4 <u 4J •pH »pH 4-1 CO Q) u

cd C

>

cd

CC) r-4 J S >

cd

*

cd « h G

-id >-l CU

M G

¿4 Jh

CO 0 CO rt. 0) 0) O CO 0)

G

rH •H CO C -o 4 J 4-1 •H CO 4 J

o cd

4J 4J O 4-> O 4 J 4H 4-» 4-t rH JJ rH

cd

Cl CC) t-i rt rH

cd cd

G G cd

4J 0) CU J<ä

cd

4J ¿5

H

< > CO > GQ > CZ) > CO CO

1 ) Kokon ai stu lo t miin us v er ot - Tot alinkomster min u s s ka tt er

(4)

1, LU O N N O L L IS T E N H E N K IL Ö ID E N L U K U , TULOT* V A RA T , VÄHENNYKSET, J A VEROT VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N MUKAAN

F Y S IS K A PER SO N E R S A N T A L, INKOM STER,' - TILLG A N G A R , A.VURAG OCH SK A T TER E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A INKOM STER V IO ST A T S8 E - SKA TTN IN G EN

NUM BER, INCOME, A S S E T S , DEDUCTIONS AND T A X ES OF IN D IV ID U A L S BY INCOME S U B JE C T TO STA TE TAXATION

RAHAMÄÄRÄT - PENGAR 1 - MONEY U N IT , iOOO HK

LU K U , TULO T, V A RA T , VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ V ALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N LUOKKA, MK A NTA L, 1NKUM STER, T IL L G Â N G A R , AVORAG OCH SKATTER SUMMA IN K O M ST K LA SS E N L IG T S K A T T E P L IK T IG Ä INKOMSTER NUM BER, IN C O M E, A S S E T S * OEOUCTIONS AND T A X ES TOTAL V IO S T A IS B E S K A T T N IN G E N , MK

INCOME BRACKET BY INCOME S U B JE C T TO STATE TAXA­

T IO N ,' MK v

T U L O N S A A JIE N LUKU ANTAL INKQMSTTAGARE •••••

A L A IK Ä IS T E N L A ST E N LUKU ANTAL M INDERÄR1GA BARN . .

TULOT V A LT IO N - J A K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA IN K O M STER V I D ST A T S- OCH KOMMUNALBESKATTN1NGEN

V A LTIO NVERO N A L A IS E T TULOT Y H TEEN SÄ

V ID ST A T SB ES K A T T N IN G E N S K A T T E P L IK T IG A INKOM STER SAHMANLAGT •

K U N N A LLIS V ER O N A L A IS E T TULOT Y H TEEN SÄ

V ID KOMMUNALBESKATTN. S K A T T E P L IK T IG A INKOM STER SAMMANLAGT . .

I TYÖTULOT A R B ET SIN K O M ST E R

• I RAHAPALKKA

2 LUONTOISEDUT.

3 MUUT PALKKATULOT.

4 LU N A ST U K SET À'

5 HANK1NTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA

2 ELÄ K ETU LO T

1 A N S IO - , TAPATURMA- J A L IIK E N N E V A K U U T U S E L Ä K K E E T F Ö R V Ä R V S - , Ü L Y C K S F A L L S - OCH T R A F IK F Ö R S Ä K R IN G S P E N S IO N E R .

2 MUUT E LÄ K K EE T

ANDRA P E N S IO N E R ...

3 M AATILATALO UDEN TULOT INKO M STER AV GARDSBRUK

1

.

A V A LT IO N V ER O T U K SESSA V ID . ST A T SB ES K A T T N IN G E N I A N SIO T U LO M A A TILATALO UDESTA

FO RVÄ RVSINKO M ST AV G Ä R O S B R U K ... « . . . L M ETSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO

NETTOINKUM ST AV SKO GSBRUK ...

S I I T Ä MAAT1LAMETSÄTALOUOEN AN SIO TULO DÄRAV FÖRVÄRVSINKO M ST AV GÄRDENS SKOGSBRUK 3 M AATILATALOUDEN MUU TUOTTO

ANNAN INKOMST AV GÄROSBRUK ...

B K U N N A L L IS V E R O T U K S E S S A

V IO KOMMUNALBESKATTNINGEN ...

A L I IK ET U LO T

JNK Ö M STEK AV R Ö R EL SE A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V ID ST A T SB ES K A T T N IN G E N ...

1 A N SIO TU LO L II K K E E S T Ä FÖKVÄRVSIN KOM ST AV R Ö R ELSE

2 MUU L IIK E T U L O

ANNAN INKOMST AV R Ö R EL SE b K U N N A L L IS V E R O T U K S E S S A

V W KÜM M UNALBESKATTNINÜEN .

10 - 1999

3434638 293220

1112199 13073

91202340 259914

91398207 284068

72199640 13626B

69296937 111779

589462 752

2155347 22360

149497 681

8397 696

8791006 75582

8767822 74612

23037 981

3953129 22882

2 60S966 3304

1152417 17380

512238 8960

191797 2193

3636185 14871

2005492 265

1561615 263

44 38 7 7 2

1824672 3143

2000 - 3000 -

2999 3999

106514 97783

5576 5689

264438 341460

267165 336994

137605 177915

120675 159429

994 1784 ‘

14436 15251

794 769

706 682

83106 108736

82584 . 10827.7

508 462

24050 32018

6402 11073

15344 18191

8754 10776

2328 2752

16169 21593

453 „ 739

446 . 723

7 16

1070 938

4000 - 6000 -

59c99 7999

186099 145705

12026 13636

917139 1015924

903972 992368

478971 465394

433419 426670

4964 5881

37850 30409

1728 1669

1010 745

2 99067 376425

298059 375398

1001 1024

86297 115959

38508 64045

41734 46022

26271 27836

6049 5881

59367 79786

2631 5276

2602 5218

29 60

2550 4487

(5)

- 5 -

LU K U , TULOT, V A RA T , VÄHENNYKSET, JA VEROT ' VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N LUOKKA, MK

ANTA L, IN K O M ST ER , T iL L G Ä N G A R , AVORAC UCH SK A TTER INKUM STKLASS E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A INKOM STER V IO ST A T S S E - NUM BER, IN C O M E ,A SSE T S, DEDUCTIONS AND T AX ES . SKATTN1NGEN, MK

INCOME BRACKET BY INCOME S U B JE C T TO STA TE T A X A T IO N , HK

8000 - 10000 - 12500 - 15000 - 17500 - 20000 -

9999 12499 14999 17499 19999 22499

TULONSAAJIEN LUKU

146690 131096 119466 111310 111744

A L A IK Ä IS T E N LA ST E N LUKU

ANTAL M IN D ER Ä R IG A B A R N ... 20376 21713 22935 . 24295 26605

TULOT VA LTIO N- J A K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA INKOM STER V i p ST A TS- OCH KOMMUNALBESKATTN1NGEN

VALTIONVERON A L A IS E T TULOT YHTEENSÄ

V1D STATSBESKATTN 1N GEN S K A T T E P L IK T IG A INKOMSTER SAMMANLAGT . 1157126 1669720 1799102 1938711 2 08 43 84 2374615

KUNNALLISVERON ALAISET T u lo T YHTEENSÄ

V1U KQMHUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT . . 1 126854 1 626997 1760496 1904992 2 0 6 2 2 76 235 6 8 80

1 TYÜTULOT

A R B E T S IN K O M S T E R ... . ... . . . ... . . . 542939 + 824775 ^ 956012 1114506 1256145 1556374 1 RAHAPALKKA

PENNINGLO N . ... ... .. 503138 772467 905763 1058701 1198629 1498143 2 LUO N TO ISED UT

NA T U RA FÖ RM Ä N ER ... « . . . ... 5857 7347 7005 7261 6711 7270

•3 MUUT PALKKATULOT

ANDRA IÖ N EIN K O M ST ER ... .. 31680 • 42166 ;4 2 8 3 2 45846 47912 49186 4 LUNASTUKSET

L Ö S E N ... .. 1700 2239 1943 2298 2518 3517 5 HANKINTATYÖN ARVO M ETSÄTALOUDESTA

VÄROET AV L EV E R A N SA R B E T E I SK0GS8RUKET ... 564 536 469 ' 398 375 258

2 ELÄ KETULO T

P EN SIO N S IN K O M ST E R ... 402569 527106 487987 440190 431586 406952 1 A N S IO - , TAPATURMA- JA L IIK E N N E V A K U U T U SE LÄ K K EE T

FÖ R V Ä R V S-, O L Y C K SF A LL S- OCH T R A F IK F Ö R S Ä K R IN G S P E N S 1 0 N E R . 401550 ' 525809 486778 439051 430489 405851 2 MUUT E LÄ K K EE T

ANDRA P E N S I O N E R ... . 1008 1287 1210 1114 1082 1097

3 M AATILATALO UDEN TULOT IN K U M ST ER AV GÄRDSBRUK A VAL fIO N V ER O T U K SE SSA

V IO S T ATS8 ESK A T T N IN G EN ... 146513 219319 244764 258187 264607 254620 1 A N SIO TU LO M AATILATALO UDESTA

FURVÄ KVSINkO M ST AV G A R D S B R U K ... . 90647 146572 171485 187653 195004 189078 . 2 METSÄTALOUDEN PUHOAS TUOTTO

NETTOiNKOM ST AV S K O G S B R U K ... .. 49925 ' 65722 66761 64568 63557 59966

S I I T Ä MAAT1 LAMETSÄTALOUDEN ANSIO TULO

DÄRAV FÖRVÄRVS1NK0MST AV GÄROENS SKOGSBRUK ... .. 28765 36495 35299 33268 ■ 31060 28249

3 M AATILATALOUDEN MUU TUOTTO

ANNAN INKOMST AV G Ä R D S B R U K ... ... 5938 7019 6512 5977 6049 * 5591

li K U N N A LL IS V ER O T U K SE SSA

V lD K O M M U N A LBESK A TT N IN G EN ... 106386 169149 200222 221068 240689 238174

4 L i IK ET U LU T

INKOMSTER AV RÜRELSE

A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V IU S T A T S B E S K A T T N IN G E N ... ... 18529 24150 32493 37661 50606

1 AN SIO TULO L II K K E E S T Ä

FJK V Ä R V S IN K U M S T AV K Ö R EL SE •••••••... 18389 23875 32110 37336 50125

2 MUU L IIK E T U L O

ANNAN INKOMST AV R U R E L S E ... 134 267 385 329 484

8 K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

V I O KOMMUNALBESKATTNINGEN ... ... . 12125 15720 22456 „ 26960 34439

S

(6)

- 6 -

1. LU O N N O LLIST EN H EN K IL Ö IO E N LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N MUKAAN

F Y S IS K A P ER SO N E R S ANTAL, INKOM STER» T IL L G Ä N G A R , AVORAG OCH SKA TTER E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A INKO M STER' V IO ST A TS8 6 * SKATTNING EN

NUM BER, INCOME» A S S E T S , DEDUCTIONS ANO T A X ES OF IN D IV ID U A L S BY INCOME S U B JE C T TO STATE TAXATION

RAHAMÄÄRÄT - PENCAR I - MONEY U N IT , IOOO' MK

LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET J A VEROT VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N LUUKKA. MK

ANTA L, INKOM STER» T IL L G Ä N G A R , AVORAG OCH SKA TTER INKO M STKLASS E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A INKOMSTER V II) ST A T SB E - NUMBER» INCUME» A S S E T S , DEDUCTIONS AND T AX ES SK A T TN IN G EN , MK

, INCOME BRACKET BY INCOME S U B JE C T TO STA TE TAXATIO N» MK

22500 - 25000 - 27500 - 30000 - 35000 - 40000 -

24999 27499 29999 34999 39999 49999

T U L O N S A A JIE N LUKU

123714 Í4 7 7 4 2 153142 302151 274902 366882

A L A IK Ä IS T E N LA ST E N LUKU

29343 34738 39733 100452 127635 236043

TULUT VA LT IO N - J A K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA IN K O M STER V l'O .S T A T S - OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN

VALTIONVERON A L A IS E T TULOT YH T EEN SÄ

V IO STA TSBESKA TTN 1N GEN S K A T T E P L IK T IG A INKOM STER SAMMANLAGT. . 294 19 3* 3881538 4402471 9808998 10234059 16302037

K U N N A LLISV ER O N A L A IS E T TULOT YHTEEN SÄ

V ID K0MMUNAL8ESKATTN. S K A T T E P L IK T IG A INKOM STER SAMMANLÁGT . . 2939203 3887232 4400415 9834650 10274876 16393700

1 TYÖTULOT

AR BE TS INKOM STER ... ... ...« ... 2149989 3079536 3627924 8406199 8979130 14469304

1 RAHAPALKKA

PEN N iN G LÖ N - ... . ... . . . ... 2088756 3012458 3556318 8242148 8800669 14108404 2 LUO N TO ISED UT

NATURAFÖRMÄNER ... 8286 9875 12117 32027 36879 71363 3 MUUT PALKKATULO T

ANDKA LÖ N EIN K O M STER ... . . ... .. 49355 52762 54759 , 120519 130641 264919 4 LU N A ST U K SET

LÖ SEN ... ... ... ... .. 3319 4272 4590 11170 10689 24304 5- HANKINTATYÖN ARVO M ETSÄTALOUDESTA

VÄRDET AV L EV E R A N S A R B E T E I SKO GSBRUKET ... 273 169 140 335 252 314

2 ELÄ K ETU LO T

P E N S IO N S IN K JM S T E R ... . . . ... .. 402713 414079 388185 700291 625870 844596 1 A N SIO - » TAPATURMA- JA L iIK E N N E V A K U U T U S E L Ä K K E E T

FÖ R V Ä R V S - , O L Y C K S F A L L S - OCH T R A F 1 K F Ö R S Ä K R 1 N G SP E N SI0 N ER . 401874 413355 387108 698656 .6 2 4 7 3 5 842837

2 MUUT E L Ä K K E E T

ANDRA P E N S IO N E R ... .. 825 722 1075 1622 1139 1737

3 M AA TILA TA LO UDEN TULOT INKO M STER AV GÂRDSBRUK A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V IO S T A T S B E S K A T T N IN G E N ... ..

1 A N SIO TU LO M A ATILATALO UDESTA

226231 212158 351146 323491 363484

fOr v ä r v s i n k o m s t a v g ä r d s b r u k : ...

2 M ETSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO

168310 158070 258427 240343 233003

NETT01NK0MST AV SKO GSBRUK ...

S I I T Ä M AAT1LAM ETSÄTAL0UDEN A NSIO TULO

52874 49079 84284 74905 113149

UÄKAV FÖRVÄRVSINKO M ST AV GARDENS SKOGSBRUK .

3 M AATILATALO UDEN MUU TUOTTO ' *•

23157 21129 35091 28249 39576

ANNAN 1NKUMST AV GAROSBRUK ...

b K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

5073 • 5037 8433 8236 17351

V ID K O M M U N A LBESK A T T N IN G EN ... ..

► L IIK E T U L O T

IN K LM ST E R AV R Ö R EL SE

223676 209250 354660 297784 386052

A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V ID S T A T SB ES K A T T N IN G E N ... ... ..

I A N SIO TU LO L II K K E E S T Ä

54241 66807 119371 130631 188045

FÜKVÂRVSINKO M ST AV R Ü R E L S E ...

2 MUU L IIK E T U L O

53524 66118 118030 128746 182911

ANNAN INKOHST AV R Ü R E L S E ... ... . B K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

723 679 1350 1883 5127

V ID KOMMUNALBESKATTNINGEN ... ... .. 4 3340 45833 97344 99489 173529

(7)

I

- 7 - *

LUKU# TULOT» VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N LUOKKA, MK

ANTA L, IN KO M STER* T IL L G Ä N G A R , AVDRAG OCH SKA TTER 1NKQMSTKLASS E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A INKOM STER V ID ST A T SB E - NUM BER, INCOME, A S S E T S . DEDUCTIONS AND T A X ES SK A T TN IN G EN , MK

INCOME BRACKET BY INCOME S U B JE C T TO STA TE T A X A T IO N , MK MUUT

50000 - 60000 - 80000 - 100000 - 200000 - ÖVRIGA

59999 79999 99999 199999 OTHERS

T U LO N S A A JIE N LUKU

137253 46690 41083 4697 76991

A L A IK Ä IS T E N LA STEN LUKU

ANTAL H IN O E R A R IG A BARN ... . ... 122706 45958 40905 3631 7790

TULOT VA LT IO N - J A K U N N A LL IS V ER O T U K SE SSA INKO M STER V ID ST A T S - OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN

VALTIONVERON A L A IS E T TULOT YHTEENSÄ

V ID ST A TS8 ESK A TT N IN G EN S K A T T E P L IK T IG A INKOMSTER SAMMANLAGT • 9728898 9329777 4126602 5254407 1319086 O

K U N N A LLISV ER O N A L A IS E T TULOT Y H TEEN SÄ

V ID KOMMUNALBESKATTN. S K A T T E P L IK T IG A INKOM STER SAMMANLAGT . . 9800646. 9411771 4165489 5290806 1314073 60284

1 TYÖTULOT

A R B E T S IN K O M S T E R ... ... 8505369 7751646 3195201 3646429 ,7 3 6 0 0 9 O 1 RAHAPALKKA

P E N N IN G L Ö N ... . . . ... . . ... . 8205328 7330656 2950152 3225989 587224 O 2 LUO N TO ISED UT

NATJRAFÖ RH ANER ... ... 64732 99767 62422 108645 27523 0 3 MUUT PALKKATULOT

ANDRA LÖNEINKOM STER ... ... .. 217748 298593 171484 296535. 118102 0

4 LUNASTUKSET

LÖ SEN ... 17323 22450 11125 17219 3160 0 5 HANKiNTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA

. VÄRDET AV L EV E R A N SA R B E T E I SK0GS8RUKET ... 238 178 18 41

J 0 0

: ELÄ KETULO T

PEN SI0 N S 1 N K 0 M ST E R ... ... 477906 536435 277023 381097 103505 0 1 A N S IO - , TAPATURMA- JA L IIK E N N E V A K U U T U S E L Ä K K E E T

FÖ R V Ä R V S - , O L Y C K SF A LL S- OCH T R A F IK F Ö R S Ä K R IN G S P E N S IO N E R . 476581 534908 276250 380090 102970 0

2 MUUT E LÄ K K EE T

ANDRA P EN S10 N ER . - ... . ... ... .. 1311 1520 771 1009 532 0

l M AATILATALO UDEN TULOT INKO M STER AV GÄRDSBRUK A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V ID S T A T S B E S K A T T N IN G E N ... ... .. 199170 186606 81537 82409 19711 0 ' 1 A N SIO TU LO M AATILATALO UDESTA

FURVÄ KVSINKO M ST AV GÄRDSBRUK . . . 115435 94553 33981 22676 2089 0 2 METSÄTALOUDEN PUHOAS TUOTTO

UETTQINKOMST AV S K O G S B R U K ... 67656 66474 29979 37485 13011 0

¿ I I T A MAATILAM ETSÄTALOUOEN A NSIO TULO

UäRAV FÖRVARVSINKO M ST AV GÄRDENS SKOGSBRUK ... 22562 20655 8358 10111 2607 4

3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO

ANNAN 1NK0MST AV GÄRDSBRUK ... ... .. 16085 ‘ 25555 17564 22257 4616 0 ' B K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

V ID KGMMUNALBESKATTNINGEN ... .. 214937 195497 80004 67362 10484 420

i L 1 IK ET U LO T

INKOM STER AV R Ö R EL SE ■

A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V ID ST A T SB ES K A T T N IN G E N ... ... 157757 246537 180229 416972 214648 0 1 A NSIO TULO L II K K E E S T Ä

FfJRVÄ RVSIN KO M ST AV R O R ELSE ... ... ... 148491 217700 134371 220636 63187 0

2 N U J L IIK E T U L O '

ANNAN INKOMST AV R O R ELSE ... ... ... 9268 28823 45867 196355 151459 0 ti KUN IA L L IS V E R O T U K S E S S A

V ID KOMMUNALBESKATTNINGEN ... 157235 252546 180544 412603 192087 2996

(8)

1 . LUUNN U L L I ST EN H E N K IL Ö ID E N LU K U , T ULU T, V A RA T , VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N MUKAAN

F Y S IS K A PER SO N E R S A N T A L, IN K O M ST ER , T I LLG ÂNGAR, AVORAG OCH SK A T TER E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A INKOMSTER V ID ST A T SB E -

SK A TTN IN G EN . . .

NUMBER, IN C O M E, A S S E T S , DEDUCTIONS AND T A X ES UF IN D IV ID U A L S BY INCOME S U B JE C T TO STA TE TAXATION

RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY U N IT , 1000 MK

LU K U , TULO T, V A RA T , VÄHENNYKSET J A VEROT A N T A L ,‘ IN K O M ST ER , T IL L G Ä N G A R , AVDRAG OCH SKATTER NUM BER, INCO M E, A S S E T S , 0 E0 U C T I0 N S AND T A X ES

5 AMMATTITULOT . IN K O M STER AV YRKE

A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V ID ST A T SB ES K A T T N IN G E N ... . . ... ..

1 ANSIOTULO AHMATISTA - FÖRVÄRV SINKOMST AV YRKE

2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV Y RK E ••

B K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

V ID K O M M U N A LBESK A T T N IN G EN ... ...

6 K l IN T E IS T Ö T U L O T IN K O M STER AV. F Â S T IG H Ê T

A V A LT IO N V E R O T U K SES SA V ID ST A TSB ES K A T T N IN G E N ••

B K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA V ID KOMMUNALBESKATTNINGEN

7 ASUNTO- J A VUOKRATULOT

bOSTAOS- OCH H Y R ESIN K O M ST ER ...

I A ASUNTOTULOT V A LT IO N V ER O T U K SESSA

INKOM STER AV BOSTAD V ID ST A TSB ES K A T T N IN G E N . . . I B ASUNTOTULOT K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

INKOM STER AV BOSTAD V ID KOMMUNALBESKATTNINGEN

2 V JO KRATU LO T

H Y R E S IN K O M S T E R ... ...

8 OM A ISUUSTULO T

IN K O M STER AV FÖRMÖGENHET 1 KORKOTULOT

R ÄN TEIN K O M ST ER ...

2 OSINGOT

. . D IV ID E N D E R ...

9 TULOT YHTYMÄSTÄ

INKOM ST FRÄN SAMMANSLUTNING .A V A LT IO N V E R O T U K SES SA

V ID ST A T SB ES K A T T N IN G E N ...

1 A N SIU T U L O - FÖRVÄRVSINKO M ST

2 MUU TULO - ANNAN INKOMST . . . B K U N N A L L IS V E R O T U K S E S S A

V IO KOMMUNALBESKATTNINGEN . . .

10 MUUT TULOT J V R IG A INKOM STER A V A LT IO N V E R O T U K SES SA

V ID S T A T SB ES K A T T N IN G E N . . B K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

V ID KOMMUNALBESKATTNINGEN

VÄHENNYKSET V A LT IO N - J A K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

AVUKAGEN V ID ST A T S- OCH K O M M U N A LBESK A T T N IN G EN ... ..

1 KOROT J A IN D E K SIK O R O T U K SET

RÄNTOK OCH 1NDEXFÖRHÖJNINGAR ...

1 V A K IT U IS E S T A ASUNNOSTA - FÖR STAD1GVARANDE BOSTAD . . . 2 A N SIO T O IM IN N A ST A - FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET ... '

- 3 MUUSTA - FÖR ANNAT ... ..

YHTEENSÄ VALTIONVERON A L A IS T E N T U L O JE N LUOKKA, MK SUMMA 1NK0M STKLASS E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A INKOM STER TOTAL V ID S T A T SB ES K A T T N IN G E N , MK

INCOME BRACKET BY INCOME S U B JE C T TO STATE TAXA- T IO N , MK

10 - 1999

2000 - 2999

2302380 1720 2223

2105754 1551 2118

196632 163 103

2154512 2030 2057

198549 2 4 5 5 ' 1948

176961 2385 1784

432640 3988 5381

36108 571 294

73012 1585 627

396389 3406 5079

271775 9593 2848

46743 979 617

224649 6598 2218

709123 5486 4285

415654 425 713

293489 5061 3579

577492 4173 3304

203753 1152 . 1091

1167060 30988 13383

6705703 74951 38337

1723954 78 74 3859

1217546 2967 1427

29854 101 34

476362 4 810 2373

3000 - 3999

4000 - 5999

6000 - 7999

2902 7899 10656

2795 7644 10403

105 253 255

2723 7058 9434

2012 3604 3688

1817 3303 3334

‘6699 12921 10750

234 3 68 305

619 1146 ' 1134

6459 12545 10431

2517 4713 4126

642 1179 1077

1846 3517 3028

t

4766 12075 14196

993 3632 5372

3768 - 8441 8822

3853 10016 11921

998 2057 2249

11500 2 4036 23719

41695 100771 100144

4466 12372 13459

1617 4082 4697

68 111 (186

2768 6178 8563

(9)

- 9 -

LUKU» TULUT,. V A RA T, VÄHENNYKSET J A VERUT VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N LUOKKA» HK

ANTAL, IN K O M ST ER , T ILLG Ä N G A R » AVORAG OCH SKATTER 4 IN K O H ST K LA SS E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A INKOM STER V IO ST A T SB E - NUM BER, IN C O M E ,A S S E T S , DEDUCTIONS AND T AX ES SKATTNINGEN» HK

INCOME BRACKET BY INCOME S U B JE C T TO STA TE T A X A T IO N , HK

8000 - 10000 - 12500 - 15000 - 17500 - 20000 -

9999 12499 14999 17499 19999 22499

5 AMMATTITULOT INKOM STER AV Y RK E A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V ID ST A T SB ES K A T T N IN G E N ... ... .. 13B95 24443 27772 . 36408 39046 49647 1 A NSIO TULO AMMATISTA - FÖRVÄRVSINKOMST AV YRKE ... 13596 24085 27393 35985 38699 49151

2 MUU TULO AHM ATISTA - ANNAN INKOMST AV Y RK E . . . 297 364 382 426 348 493

6 K U N N A LLIS V ER O T U K SE SSA

V iU KOMHUNALBESKATTNI N G E N ... . . . . . . ... 11892 20448 23040 31136 34036 44065

6 K I IN T E IS T Ö T U L O T 1NKUMSTER AV F A S T IG H E T A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V ID ST A TSB ES K A T T N IN G E N ... .. 3651 5313 5102 5349 5244 5000

B K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

V ID K O M M U N A LBESK A T T N IN G EN ... ...

t

3307 4850 4687 4714 4781 4674

7 ASUNTO- J A VUOKRATULOT '

BOSTAOS- OCH H YR ESIN K O M ST ER ... 10051 11595 11025 10931 9864 9527

IA ASUNTOTULOT V A LT IO N V ER O T U K SESSA \

INKOM STER AV BOSTAO V IO ST A TSB ESK A T T N IN G EN ... 294 370 385 461 415 430 I B ASUNTOTULOT K U N N A LL IS V ER O T U K SE SSA

INKOM STER AV BOSTAO V ID KOMMUNALBESKATTNINGEN ... 1069 1390 1464 1474 1426 1439

2 VUOKRATULOT

H YR ESIN K O M ST ER ... ... ... 9745 11222 10640 10474 9439 .9087

6 Ü M A ISUUSTULOT

INKOM STER AV FÖ R M Ü G E N H E T ... ... ... AO 71 4936 4948 4921 4982 * 4666

1 KORKOTULOT -

KÄ NTEINKO M STER ... ... ... 1080 1231 1337 1281 1160 1144 2 OSINGOT •

01V IO E N D E R ...- ... ... .. 2996 3671 3598 3628 3791 3519

9 TULOT YHTYMÄSTÄ -

INKOMST FRÄN SAMMANSLUTNING

A V A LT IO N V ER O T U K SESSA .

V ID S T A T S B E S K A T T N IN G E N ... ... 15898 22608 25521 26625 2 7980 27962 1 A N SIO TU LO - F Ü R V Ä R V SI N K O M S T ... ... 7194 12244 14762 16167 17469 18143 2 MUU TULO - ANNAN INKOMST ... ' 8715 10364 10784 10653 10504 9799

B K U N N A LL IS V ER O T U K SE SSA *

V IU KOM MUNALBESKATTNINGEN ... - ... 13670 19576 2228 7 23675 24464 24879

10 MUUT TULUT Ü Y RIG A INKOM STER A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V IU ST A T SB ESK A T T N IN G EN ... 2507 3116 2996 3349. 3417 3805 B K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

V ID KOMMUNALBESKATTNINGEN ... 22400 27550 27085 26462 23985 25956

v ä h e n n y k s e t v a l t i u n- j a k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a

AVURAGEN V ID ST A T S- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN ... 101873 133500 135556 143219 150960 167834

1 KORUT J A IN D E K SIK O R O T U K SET *

RÄN TÜR OCH INDEXFÖRHÖ JN INGAR ...- ... ... 13240 17153 16831 18211 19619 21747

I V A K IT U IS E S T A ASUNNOSTA - FÖR STAÜIGVARANDE BOSTAO . . . 4830 7021 7356 8616 9885 11716

i A N SIO T O IM IN N A ST A - FÜR FÖRVÄRVSVERKSAMHET ... 176 267 229 225 306 351

3 MUUSTA - FÖR ANNAT ... ... ... . 8219 9834 9 2 5 3 ' 9368 9415 9681

(10)

10 -

1 . lU JN W U L L IS T E N H E N K IL Ö ID E N LU K U , TULOT, V A RA T , VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N MUKAAN

F Y S IS K A PER SU N ER S ANTAL, IN K O M ST ER , T IL L G A N G A R , AVORAG OCH SKATTER E N L IG T SK Ä T T E PL 1 K T IG A lNKOM STER V IU ST A TS8 E - SKAT fN IN G EN

NUMBER, INCO M E, A S S E T S , DEDUCTIONS AND TAXES UF IN O IV IO U A L S BY INCOME S U B JE C T TO STATE TAXATION

RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY U N IT , 1000 MK

LU K U , TULOT, V A RA T, VÄHENNYKSET J A VEROT ANTA L, IN KO M STER, T IL L G Ä N G A R , AVORAG OCH SKA TTER NUM BER, INCOME, A S S E T S , DEDUCTIONS AND TAXES

VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JEN LUOKKA, MK

IN KO M STKLA SS E N L IG T S K A T T E P L iK T IG A INKOM STER V1D S IA T S B E SK A T TN IN G EN , MK

INCOME BRACKET BY INCOME S U B JE C T TO STATE TA X A T IO N , MK

5 AMMATTITULOT INKOM STER AV YRKE A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V ID ST A TSB ES K A T T N IN G E N ... ..

1 ANSIO TULO AMMATISTA - FÖRVÄRVSINKO M ST AV YRKE 2 MUU TULO AMMATISTA * ANNAN INKOMST AV Y RK E ••

B K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

V ID .K O M M UN A LBESK ATTN IN G EN ... ...

6 M IN T E IS T Ö T U L O T INKO M STER AV F A S T IG H E T A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V ID ST A T SB ES K A T T N IN G E N . . B K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

V ID KOMMUNALBESKATTNINGEN

7 ASUNTO- J A VUOKRATULOT

BOSTAOS- OCH H YR ESIN K O M ST ER ... ..

IA ASUNTOTULOT V A LT IO N V ER O T U K SESSA

INKOM STER AV BOSTAD V ID ST A T SB ES K A T T N IN G E N . . I B ASUNTOTULOT K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

INKOM STER AV BOSTAD V IO KOMMUNALBESKATTNINGEN 2 VUOKRATULOT

H YRESIN K O M STER

B OM AISUUSTULUT

INKOM STER-AV FÖRHÖGENHET 1 KORKOTULOT

RÄN TEINKO M STER ...

2 OSINGOT

O IV IO E N D E R . ...

9 TULOT YHTYMÄSTÄ

INKOMST FRÄN SAM HANSLUTNING A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V IO ST A TSB ES K A T T N IN G E N ...

1 A NSIO TULO - FÖRVÄRVSINKO M ST

2 MUU TULO - ANNAN INKOMST . . . B K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

V IO KOM MUNALBESKATTNINGEN . . .

10 MUUT TULOT Ö VRIGA INKOM STER

Ä V A LT IO N V ER O T U K SESSA V ID ST A TSB ES K A T T N IN G E N . . 6 K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

V ID KOMMUNALBESKATTNINGEN

v ä h e n n y k s e t v a l t i o n- j a k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a

AVURAGcN V ID ST A T S- OCH K O M M U N A LBESK A TT N IN G EN ...

i KORUT J A IN D E K SIK O R O T U K SET

RÄNTUK OCH IN O E X F Ö R H Ö JN IN C A R ...

1 V A K IT U IS E S T A ASUNNOSTA - FÖR STADIGVARANDE BUSTAO . . S 2 A N SIO T O IM IN N A ST A - FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET ...

S MUUSTA - FÖR ANNAT ... ...

22500 - 24999

25000^- 2 7499

27500 - 29999

49149 55334 54160

48785 54972 . 53796

362 365 364

45069 51596 49006

5050 5022 5061

4728 4515 4698

9558 9841 10627

392 4 i0 566

1449 1624 1751

9155 939.9 10056

4582 4698 5308

1163 1103 . 1271

3413 3569 4012

27051 26103 25764

17878 17231 17603

9168 8866 8163

23792 22583 22063

3736 4022 4167

28080 26187 32417

203627 259583 296053

26101 33593 41753

14981 2Ö413 26792

393 470 532

10698 12712 14432

30000 - 34999

35000 - 39999

40000 - 49999

1 2 1 0 8 3 120152 232101

119973 119135 229605

1109 1010 2501

114677 113979 225401

11235 11736 20896

10239 10864 18811

21929 23070 4 5 9 i4

1266 1448 3163

4099 4668 8835

20638 21599 42763

10472 11558 20788

2650 2548 4524

7810 8989 16244

52494 46093 80019

34910 30006 52067

17573 16080 27969

44561 38508 63708

9644 8870 20621

63357 63948

. f 117764

671947 . 726807 1208114

116150 158307 329473

80359 117877 2 5 i2 5 5

i0 9 0 1264 2250

34681 39147 75970

r

(11)

11

LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N LUOKKA» MK

ANTAL, 1NKOMSTER, T1LLG Ä NG AR, AVORAG OCH SKATTER INKOM STKLASS E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A INKOM STER V IO ST A T SB E - NUM BER, INCOME, A S S E T S , DEDUCTIONS ANO TAXES SK A T TN IN G EN , HK

INCOME BRACKET BY INCOME S U B JE C T TO STA TE T A X A T IO N , MK

50000 - 59999

60000 - 79999

80000 - 99999

100000 - 199999

200000 —

MUUT ÖVR1GA OTHERS 5 AMMATTITULOT

INKO M STER AV Y RK E A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V IO ST A T SB ESK A T T N IN G EN . . . ... ... 385727 257969 478952 107148 0

1 A NSIO TULO AMMATISTA - FÖRVÄRVSINKOMST AV YRKE . . . 373865 220040 366624 84220 0

2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV YRKE • • • • • • ... 11862 37934 112329 22927 0

B K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

V IO K 0 M M U N A L6 ESK A T T N IN G EN ... .. 369200 248686 440086 88468 522

6 K IIN T E IS T Ö T U L O T INKO M STER AV F A S T IG H E T A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V IO ST A T SB ESK A T T N IN G EN ... 21874 13418 27619 16448 0

B K U N N A LL IS V ER O T U K SE SSA

V ID KOHMUNALBESKATTNINGEN • • ... 19454 11443 24094 12982 190

7 ASUNTO- J A VUOKRATULOT

BOSTAOS- OCH H YR ESIN K O M ST ER ... . 48942 30434

/

66184 27127 0

I A ASUNTOTULOT V A LT IO N V ER O T U K SESSA

INKOM STER AV BOSTAO V IO ST A TSB ESK A T T N IN G EN ... . 5266 3658 8754 3986 0

I B ASUNTOTULOT K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

INKOM STER AV BOSTAO V IO KOHMUNALBESKATTNINGEN . . . 9341 5242 10544 4146 1139

2 VUOKRATULOT

H Y R ESIN K O H ST ER '... .. 43674 26777 57427 23139 0

8 GMA1SUUSTULOT

25788 19222 53275 46874 o

1 KORKOTULOT

4644 3057 6580 4077 o

2 OSINGOT

U IV 10 EN D ER ... ... 21133 16152 46675 42790 0

9 TULOT YHTYMÄSTÄ

1NKOMST FRÄN SAMMANSLUTN1NG A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V IO ST A T SB ESK A T T N IN G EN ... 76436 46195 62140 17859 0

. 1 A NSIO TULO - FÖ RVÄRVSINKO H ST ... 47837 27805 28053 4946 0

2 MUU TULO - ANNAN IN K O M S T ... ... 26614 i6 3 9 1 34090 12917 0

8 K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

V IO K O M M U N A LBESK A TT N IN G EN ... •••• 57410 36729 N

43374 12587 1397

10 MUUT TULOT JV R IG A INKOMSTER A V A LT IO N V ER O T U K SESSA

V ID ST A T SB ESK A T T N IN G EN * ... . . . 19919 31137 18146 28653 28104 0 B K U N N A LL IS V ER O T U K SE SSA

V IO KOMMUNALBESKATTN1NGEN . . . ... . . . ... . ... 87917 130429 76801 143850 83672 53574

VÄHENNYKSET V A LT IO N - J A K U N N A LLIS V ER O T U K SE SSA

AVOKAGEN V ID ST A T S- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN ... .. 737640 708262 299239 338518 57646 9427 1 KORUT JA IN D E K SIK O R O T U K SET

RÄNTUK OCH 1NDEXFÖRHÖJNINGAR ... ... 245820 285242 137667 166037 29315 3665 1 V A K IT U IS E S T A ASUNNOSTA - FÖR STADIGVARANDE BOSTAD . . . 185563 214314 103376 119170 16985 2247

2 A N SIO TO IM IN N A ST A - FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET ... 1996 3686 2683 8393 4979 64 4

3 MUUSTA - FÖR ANNAT ... ... 58274 67.232 31607 40473 7335 1339

(12)

12 -

LUK J , TULOT, VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT ANTAL» 1NKOM STEP, T1LLG A N G AR, AVORAG OCH SKATT6R NUMdEft, INC G M E»A S S E T S , OEO UCTiO NS AND TAXES

VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N LUOKKA, HK

IN K O H ST K LA SS E N L IG T SK AT T E P L 1KT 1GA INKOM STER VXD ST A T SB E - SK A T T N iN G EN , MK

INCOME BRACKET BY INCOME S U B JE C T TO STATE T A X A T IO N , MK

8000 - 10000 - 12500 - 15000 - 17500 - 20000 -

9999 12499 14999 17499 19999 22499

2 MATKAKULUT

RESEK O STN A D ER ...- ... « . . . 18202 27355 31799 36589 40231 49448 3 T U LO NH A NKKIM ISKUSTA NNU KSET

KOSTNADER FOR INKOM STENS FÖRVÄRVANDE ... 4487 7045 8727 10622 12623 16067 4 PALKKATULO VÄHENNYS

AVORAG FUR LÖNEINKOM ST ... 16399 18030 15085 13198 11760 11096

5 T YÖ N A N T AJA LLE SU O R IT E T T U P Ä IV Ä — J A Ä IT IY S R A H A

ÄT A RBETSG 1V Ä RE ERLAGD DAG- OCH M O D ERSKAPSPENN IN G . . . 1955 3742 5390 8657 10715 11273

6 HENKIVAKUUTUSM AKSUT

P R E M IE R FÖR L IV S F Ö R S Ä K R 1 N G ... ... ... 2666 3834 4123 4504 4926 5608 7 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT

P E N SIU N SF Ö R S Ä K R INGSPREM IE R ... 6900 10591 11797 12928 13668 14345 8 S A IR A U S K U LU T

S JU K O O M SK O S T N A D ER ... . ... ... 35335 42388 38890 35975 34914 35618

9 T O IS T U V A IS U U S A V U S T U S

P E R IO D I SKT B I D R A G ... . . . ... 45 i i o 143 82 69 98 10 VÄHENNYS K U O LLEEN H EN KILÖ N TULOSTA

AVORAG FR AN A V LIO EN PERSO NS INKOHST ... .. 2644 3252 2771 2453 2435 2534

VÄHENNYKSET V A IN V A LT IO N V ER O T U K SESSA

AV DRAG EN ENDAST V1D ST AT SB ESK A T T N IN G EN - - ... . . . 412728 578312 607463 637114 6 69170 737792

1 TULOLÄHTEEN T A P P IO

FÖ RV Ä RV SKÄ LLAN S FÖ RLUST ... ... ... 2820 3225 4572 3649 3801 3214

2 KOULUTUSVÄHENNYS

U T B ILD N INGSAVDRAG ...• .* ... ... 711 963 1026 1123 1222 1339 3 E LA T U SV E LV O LL ISU U S V Ä H E N N Y S

U N D ER H Ä LLN IN G SSK Y LO IG H ET SA V D R A G ... ... ... 183 287 343 344 423 445 4 TY0TULOVÄHENNYS

A R B ET S1 N K 0 M ST A V D R A G ... ... .. 265158 385727 * 416759 449852 485006 555064 5 Y L IM Ä Ä R Ä IN E N TYÖTULOVÄHENNYS

EXTRA A R B E T S IN K O M S T Ä V D R A G ... ... . ¿ . 1 . . 35729 59281 73494 86312 91104 94976

6 - PU O LISO VÄ H EN N Y S

AVORAG FÖR MAKE/MAKA ... ... ... 83496 100801 86002 73666 65695 59817

7 Y K SIN H U O LTA JA V Ä H EN N Y S

E N SA M F Ö R SÖ R JA R A V O R A G ... ... .. ... . . . J . . . . 3372 5329 6562 7441 8842 10899

Ö SIIR T Y M Ä K A U D E N VÄHENNYS

U V ERG A N G SPER IO O EN S A V O R A G ... ... .. 8804 9530 7772 6227 5567 5373

9 0S1N K0TUL0VÄ H EN N YS .,

U i V10ENDAVDRAG ... ... .. 1865 2252 2135 2084 2088 2016

10 MUUT VÄHENNYKSET

Ö V R IG A AVORAG ... 10590 10917 8798 6416 5422 4649

VÄHENNYKSET VA IN K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

AVDRAGEN ENOAST V1D KOM MUNALBESKATTNINGEN ... 166122 167653 130708 105399 92967 84906

1 E L A tu S V E L V O L L IS U U S V Ä H E N N Y S

- u n o e r hAl l n i n g s s k y l o i g h e t s a v o r a g_____- ... ... 686 1088 1253 1300 1584 1656

2 O P IS K L L IJA V Ä H E N N Y S

S T U D 1 E A V D R A G ...i 29476 25049 15707 10331 7101 5405

3 i n v a l i d i v ä h e n m y s

IN V AL ID A V O R A G ... ... ... ... 68072 72746 57428 45673 38853 33705 A VANHUUSVÄHENNYS

ÄL JE R U D M S A V O R A G ... ... ... ... .. 31740 33263 24740 18515 15692 12595 5 YKS1NH UULTAJAVÄH ENN YS

ENSAMt CRSOF JARAVO RAG ... 2337 2958 2971 2903 3152 ■ 3880 6 L A PS IV Ä H E N N Y S

bARNAVDRAG ... .. 9448 13870 15367 16772 18366 20741

7 PERUSVÄ H ENNYS

GRUNOAVURAG ... ... 11177 5677 3094 2477 1928 1483 Ö AHVENANMAAN E R I KO I SVÄHENNYKSET

S P E C IL L L A AVORAG FÖR ALANO ... ... 4 i7 571 57 7 669 . 648 637

9 M JU I v ä h e n n y k s e t

u V R lo A AVDPAG ... 12769 12431 9 5 7 i 6759 5643 4804

(13)

- 13 - .

1 . LUUNN U LLIS T E N H E N K IL Ö ID E N LUKU, TULOT# VARAT# VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIGNVERON A L A IS T E N T U LO JEN MUKAAN

F Y S IS K A P ER SO N ERS ANTAL# IN K Q M ST ER , T ILLGÄNCAR# AVDRAG OCH SKA TTER E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A 1NKOMSTER V ID ST A T SB E - SKATTNiNGEN

NUMBER# INCOME# A SSE T S# DEDUCTIONS AND T AX ES OF IN D IV ID U A L S BY INCOME S U B JE C T TO STA TE TAXATION

RAHAMÄÄRÄT - PENGAR 1 - MONEY UNIT# IOOO MK

LUKU» TULOT#. V A RA T, VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N LUOKKA, MK ANTAL# INKOMSTER# TILLGA N G A R# AVDRAG OCH SKA TTER SUMMA IN K O M ST K LA SS. E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A 1NKOMSTER NUMBER# INCOME, A S S E T S , DEDUCTIONS AND T AX ES TOTAL VIO ST A T SB 6 S K A T T N IN G E N . MK

INCOME BRACKET BY INCOME S U B JE C T TO ST A TE TAXA­

TION# MK

10 - 2000 - 3000 - • 4000 t 6000 -

1999 2999 3999 5999 7999

2 MATKAKULUT

R ESEK Q STN A D ER ... ... 1 78 69 45 ’ " 1107 1B05 2973 11046 14962

3 TULO NH ANKKIM ISKUSTANNUKSET

KOSTNADER FOR INKOM STENS F flR V Ä R V A N D E ... . ... 797198 808 785 .11 16 3059 3629 4 PALKKATULOVÄHENNYS

AVORAG FOR LÖ N EIN KO H ST . . . ' . ... 306007 46143 19848 17968 32678 19914

5 T YÖ N A N T AJA LLE S U O R IT ET T U P Ä IV Ä - JA Ä IT IY S R A H A

A r a r b e t s g i v a r e e r l a g d o a g- OCH m o d e r s k a p s p e n n i n g . . 215771 63 49 127 518 1092

6 HENKIVAKUUTUSMAKSUT

P R E N IE R FOR L IV S F Ö R S Ä K R IN G ... 285007 1073 636 748 2083 2464 7 e l ä k e v a k u u t u s m a k s u t

p e n s i o n s f ö k s ä k r i n g s p r e m i e r ... 361600 2676 1521 1793 4495 5792

8 SA IR A U S K U LU T

SJUKDOMSKOSTNADER ... .. ... .. 1174123 15011 9563 12072 32845 36161 V T O IST U V A ISU U SA V U ST U S

P E R IO D IS K T B10RAG . . . 1 ... ... 12964 44 BO 12 * 28 42 10 v ä h e n n y s k u o l l e e n h e n k i l ö n t u l o s t a

AVORAG FRAn A V LID E N PERSO NS INKOMST ... 41934 152 191 420 1647 2409

VÄHENNYKSET V A IN V A LT IO N V ER O T U K SESSA

AVDRAGEN ENDAST V ID S T A T S B E S K A T T N IN G E N ... ... 19512588 - 146498 108534 130477 334071 373170

1 TULO LÄHTEEN T A P P IO

f ö r v ä r v s k ä l l a n s f o r l u s t... ... 138529 14275 3507 2582 4818 6109

2 KUULUTUSVÄHENNYS

u r a ILO N IN G S AVORAG ... . . . ... 65974 266 138 165 489 9 51

3 E LA T U SV E LV O LL ISU U S V Ä H E N N Y S

UNO ERH A LLN IN G SSKYLD IG H ETSA VO RA G ... .. . 25628 57 1586 41 119 154 4 TYOTULOVSHENNYS

A RBETS1 NKOMSTAVDR A G ... ... .. 15228331 44965 54628 73339 204178 230662 5 Y LIM Ä Ä R Ä IN EN TYOTULOVÄHENNYS

EXTRA ARBET SIN K O M S T A V D R A G ... ... . 1517062 4131 5524 * 6958 19444 27642 6 PUO LISO VÄ H EN N YS

AVORAG FÖR MAKE/MAKA ... . 1892868 57243 33275 37226 8057.9 •80170

7 Y KSIN H U O LTA JA V Ä H EN N Y S

ENSANFÜRSÖ RJARAVD RAG ... ... I ... 254352 399 561 769 2165 2791 8 SIIRT YM Ä K A U D EN VÄHENNYS

O V ER G A N G SPER IO D EN S A V O R A G ... ... .. 182276 16012 6911 6491 L2331 11108 9 USINKO TULO VÄHENNYS

D IV ID E N O A V O R A G ... . ... .. 92489 8493 1758 1352 . 2502 2057 10 MUUT VÄHENNYKSET

O VRIGA AVORAG ... 115079 657 646 1554 7446 11526

VÄHENNYKSET V A IN K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA

AVDRAGEN ENDAST V ID KOMMUNALBESKATTNINGEN ... 3708883 293162 232920 246690 473746 242472

I E L A T U SV E LV O LL ISU U S V Ä H E N N Y S

U .JD E R H Ä L L N IN G S S K Y L D IG H E T S A V D R A G ... ... 100158 200 6322 151 426 570 2 O P IS K E L IJA V Ä H E N N Y S

S T U O IE A V O R A G ... . — ... ... .. 404455 25551 45954 56996 111337 45397 3 IN V A L ID IV Ä H E N N Y S

IHVAL1DAV0KAG ... 925238 100304 42832 40759 82181 78466 A VANriUUSVÄHE-NNYS

Al o e r d o m s a v o r a g ... ... 448746 62517 25594 23079 44337 38583 5 Y KSIN H U O LTA JA V Ä H EN N Y S

ENSAM FORSUKJARAVDRAG ... 102795 3108 1386 1274 2644 - 2480 6 LA P S IV Ä H E N N Y S

BARNAVDRAG ... 948167 6619 3150 3409 7433 8585

7 PERUSV Ä H EN N YS

GRUNDAVDRAG ... ... 623342 93628 106628 118922 215416 53498

8 AHVENANMAAN EH I KU 1 SVÄHENNYKSET

S P F C IE L L A AVDRAG FOR ALANO ... ... 29595 505 307 221 461 416

9 M UJT VÄHENNYKSET

U V R IG A A V D R A G ... ... .. 126387 730 747 1879 9511 14475

(14)

- 14 -

1 . LU O N N O LLIST EN H E N K IL Ö ID E N L U K U i TULOT» V A R A T , VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N MUKAAN

F Y S IS K A PER SO N ER S ANTAL, IN K O M ST ER , T IL L G Ä N C A R , AVORAG OCH SK A TTER E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A INKOM STER V IO ST A T S B E - SKATTN1NGEN

NUMBER, INCOME* A S S E T S * OEOUCTIONS ANO T A X ES OF IN D IV ID U A L S BY INCOME S U B JE C T TO STA TE TAXATION

RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY U N IT , 1000 MK

LU K U , TULOT,. V A RA T, VÄHENNYKSET JA VEROT A NTA L, INKO M STER* T IL L G Ä N G A R , AVORAG OCH SKATTER N UM BER , INCO M E, A S S E T S , OEOUCTIONS ANO TAXES

VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N LUOKKA, MK

INKO M STKLASS E N L IG T SK A T T E P L IK T 1 G A INKOM STER V IO ST A T SB E - SKA TTNING EN * MK

INCOME BRACKET 8Y INCOME S U B JE C T TO STA TE T A X A T IO N , MX

2 MATKAKULUT

R E S E K O S T N A O E R ... ... . ...

3 TULO NH ANKKIM ISKUSTANNUKSET

KOSTNADER FÖR INKOM STENS F Ö R V Ä R V A N O E ... ...

4 PALKKATULO VÄHENNYS

AVORAG FÖR L Ö N E IN K O M S T ... . . . ... . 5 TYÖ N A N TAJA LLE S U O R IT ET T U P Ä IV Ä - JA Ä IT IY S R A H A

AT A R B E T S G IV Ä R E ERLAGD DAG- OCH M OO ERSKAPSPENNING

6 HENKIVAKUUTUSM AKSUT

P R E M IE R ' FÖR L IV S F Ö R S Ä K R I N G ... . . ... - ...

7 ELÄKEVAKUUTUSM AKSUT

P E N S IO N S F Ö R S Ä K R IN G S P R E M IE R ... ...

ö S A IR A U S K U LU T

SJUKO OHSKO STNADER ... ...

9 T U I ST U V A I SUU SA VUSTUS

P E R IO D I SKT B10RAG . - ... ... ..

10 VÄHENNYS K UO LLEEN H EN KILÖN TULO STA

AVORAG FRÄN A V L IO E N PER SO N S IN K Q M S T ...

VÄH EN NYKSET V A IN V A LT IO N V ER O T U K SESSA AVORAGEN ENUAST V IO ST A T SB ES K A T T N IN G E N •

1 TULO LÄH TEEN T A P P IO

2 KUULUTUSVÄHENNYS

3 E LA T U SV E LV O LL ISU U S V Ä H E N N Y S

U N O EKH Ä LLN IN G SSKYLO IG H ETSA V O RA G . . . • • 4 TYÖTULOVÄHENNYS

5 Y L IM Ä Ä R Ä IN E N TYÖTULOVÄHENNYS

6 P U O L I SOVÄHENNYS

7 Y KSIN H U O LT A JA V Ä H EN N Y S

8 SIIR T Y M Ä K A U D E N VÄHENNYS

9 O SIN KO TU LU VÄH ENNYS

10 MUUT VÄHENNYKSET

Ö V RIG A A V O R A G ... ... ...

VÄHENNYKSET V A IN K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA AVORAGEN ENDAST V IO KOMMUNALBESKATTNINGEN

1 E LA T U S V E LV O LL IS U U S V Ä H E N N Y S U N O EKH Ä LLN IN G SSKY LO IG H ETSA V O RA G

2 O P I S K E L 1JA V Ä H EN N YS

ST UO IEA V O R AG ...

3 i n v a l i d i v ä h e n n y s

1NVALIOAVORAG ...

4 VANHUUSVÄHENNYS

A LD ERO O M SA V D R A G ... ...

5 Y K S INH UOLTAJAVÄH ENNYS

. ENSÄM FÖRSÖRJARAVO RAG ...

6 L A PS IV Ä H E N N Y S

BARNAVURAG ...

7 PERUSVÄ H ENNYS

GRUNJAVORAG ...

ö AHVENANMAAN E R I KO ISVÄH 6NN YKS6T x S P E C 1 E L L A AVORAG FÖR ÄLANO . . . . .

22500 - 24999

25000 - 27499

27500 - 29999

66938 92676 108730

23031 33591 40016

1123 2 11393 9537

12247 13471 15543

6836 8685 10389

14341 14489 14374

40882 49653 53579

115 90 164

1904 1942 1968

8 91 61 2. 1160366 1283886

*

2547 3763 5155

1562 2915 2316

558 676 823

691645 917259 1032246

107616 134497 137313

59584 64457 65997

15482 22967 25104

6205 8039 8468

1999 2175 2270

4414 4518 4194

1 84420 90323 91569

2117 2553 3155

4197 3607 3367

30272 27730 25130

11003 10534 8772

5491 8169 8891

24722 31312 36138

1263 903 828

749 904 963

30000 - 34999

35000 - 39999

40000 - 49999

244501 251202 374317

? ? 954

101737 168602

14033 10331 11336

33393 29303 37461

25448 32000 6169.9

26969 25346 38803

113882 115293 181014

3 86 618 1139

3331 2670 4270

2562916 2316830 3049730

6614 8578 9913

5581 6805 13715

2284 3037 5930

2095321 1916608 2560643

234815 168920 ■ 142509

144467 153758 250138

45468 34436 34911

16000 12606 13575

4729 5345 9740

7637 6737 8656

187578 195643 315663

9026 11985 23580

5205 3416 3549

42012 31939 38591

13659 11378 12624

16137 12204 12423

90670 114847 211062

1130 1016 571

2045 2090 4531

y MUUT VÄHENNYKSET

Ü7R 1GA AVORAG . . . 4606 4611 4305 7694 6768 8732

(15)

&

- 15 -

LU K U , TULOT, V A RA T , VÄHENNYKSET JA VEROT A N T A L, IN K O N S T E R , T IL L G Ä N G A R , AVORAG O C H.SKA TTER N U H SER , 1NCQHE, A S S E T S , DEOUCTIONS ANO T A X ES

2 MATKAKULUT ' :

RESEKO STN A D ER ___________________ ________ _____________________ _ 3 TULO NH ANKKIM ISKUSTANNUKSET

KOSTNADER FOR INKOM STENS FORVÄRVANOE ...

4 PALKKATULOVÄHENNYS

AVORAG FOR L O N E IN K O M S T ... ... .

5 T YÖ NANTAJALLE S U O R IT ET T U P Ä IV Ä - JA Ä IT IY S R A H A ÄT A R B E T S G IV Ä R E ERLAGO DAG— OCH M QO ERSKAPSPENNING 6 HENKIVAKUUTUSMAKSUT

P R E M IE R FOR L IV S F Ö R S Ä K R IN G ... ...

, A

7 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT

P EN S1 0 N SFÖ R SÄ K R 1 N G SPR EM IER . ...

8 SA IR A U SK U LU T

S JU K D O M SK O ST N A D ER ...v... ... . . ..

9 T O ISTU V A 1SU U SA V U ST U S

P E R IO D IS K T B I D R A G ... ... ... ..

10 VÄHENNYS K U O LLEEN H EN KILÖ N TULOSTA AVORAG FRÄN A V L IO E N PER SONS INKOMST

v ä h e n n y k s e t v a i n v a l t i o n v e r o t u k s e s s a AVÜRAGEN ENDAST V IO ST A TS8 6 SK A TT N INGEN

1 TULOLÄHTEEN T A P P IO

FÖ RVÄ RVSKÄ LLAN S F Ö R L U S T ... .

2 KOULUTUSVÄHENNYS

U T 8 1L DN IN GS AV DR AG ...

3 ELA T U SV E LV O LL ISU U S V Ä H E N N Y S UND ERHÄLLNINGSSKYLD1GHETSAVDRAG 4 T fö TULO VÄHENNY S

A R B E T S IN K O M S T A V D R A G ... ••••••

5 Y LIM Ä Ä R Ä IN EN TYÖTULOVÄHENNYS EXTRA ARBET S IN K O M ST A V D R A G ...

6 PUO LISO VÄ H EN N YS

AVDRAG FÖR MAKE/MAKA ...

7 Y K SIN H U O LTA JA V Ä H EN N YS

ENSAMFÖRSÖKJARAVORAG ...

8 SIIR T Y M Ä K A U D EN VÄHENNYS Ö VEK G A N G SPERIO D EN S AVORAG ...

9 USINKO TULO VÄHENNYS

. UIVIOENDAVO RAG ...

10 MUUT VÄHENNYKSET

ÖVR1GA A V D R A G ... ...

VÄHENNYKSET V A IN K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA AVÜRAGEN ENÜAST V ID KOMMUNALBESKA TTNINGEN

i ELA T U SV E LV O LL ISU U S V Ä H E N N Y S u n d e k hAl l n i n g s s k y l o i g h e t s a v o r a g

4 o p i s k l l i j a v ä h e n n y s

S T U O IL A V O R A G ...

3 IN V A L ID IV Ä H E N N Y S

IN V A L 1 D A V D R A G ...- . 4 VANHUUSVÄHENNYS

Al u e r u u m s a v o r a g ...

5 YKSIN H U O LTA JA V Ä H EN N YS

ENSAM FÜKSÖRJARAVORAG ...

6 LA PS IV Ä H E N N Y S

6.4RNAVDRAG ...

7 P cK JSV Ä H E N N Y S

GKUNÜAVORA G ... ..

b AHVENANMAAN E R I KO ISV Ä H EN N YK SET S P E C lL L L A AVORAG FÜR ALAND . . . . 9 MUUT VÄHENNYKSET

O /RIG A AVORAG .... ...

V ALTIUNVERO N A L A IS T E N T U LO JE N LUOKKA» MK

INKO M STKLASS E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A 1NK0MSTER V IO ST A T S B E - SKATTNINGEN » MK

INCOME BRACKET BY INCOME S U B JE C T T O .S T A T E TAXATION» MK

MUUT 50000 -

59999

60000 - 79999 190702 . 139665

104780 93054

5395 5154

15643 9818

38754 35355

28659 38855

105283 97892

815 1587

1789 1640

1486547 1151992

6728 8056

9196 6786

35.26 2757

1248693 957318

48568 27842

138892 120878

13445 8735

5834 3985

7559 10561

4106 3074

177231 149775

13921 10804

1470 9 86

17233 13402

6335 6276

4786 3079

125925 108257

148 65

/

3319 3777

. 3129

80000 - 99999

100000 - 199999

43694 35445

32806 31867

2362 2695

2637 2464

14996 16014

23228 38449

39693 39092

1433 3677

723 7.58

401883 372084

4201 8351

3447 3613

1027 903

325335 285463

6160 3954

50419 55187

2491 2022

1240 1020

6441 10420

1122 1151

55737 50370

3940 3429

220 105

4870 4378

2792 3107

875 704

40173 35839

17 11

1691 1603

1159

200000 - ÜVR1GA OTHERS

3439 119

4594 98

420 0

194 16

1875 291

10557 1204

5073 . 3995

2173 14

6 25

53820 45593

9160 12891

479 66

97 28

32461 1

273 0

7724 23397

161 0

142 9036

2648 0

675 174

7556 66273

327 85

2 27

548 28114

612 30999

53 890

3183 22 79

5 3457

2330 142

496 280

4094 1194

(16)

16 -

1« LU O N N O LLISTEN H E N K IL Ö ID E N LUKU» TULOT» VARAT* VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N MUKAAN

F Y S IS K A P ER SO N E R S ANTAL» INKOM STER» T IL L G Ä N G A R , AVORAG OCH SK A T TER ENL1G T SK A T T E P L 1 K T IG A 1NKOMSTER V IO ST A T SB E - SKATTNINGEN

NUMBER» INCOME» A S S E T S « DEDUCTIONS AND TAXES OF IN D IV ID U A L S BY INCOME S U B JE C T TO STATE TAXATION

RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY U N IT » 1000 MK

LUKU» TULO T, V A RA T , VÄHENNYKSET J A VEROT ANTALt. INKOM STER» T IL L G Ä N G A R , AVORAG OCH SKA TTER N U H B ER , INCO M E, A S S E T S » DEOUCTIONS ANO TAXES

YHTEENSÄ VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N LUOKKA» MK SUMMA 1NK0H STKLA SS E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A INKOMSTER TOTAL V IO S T A T SB ES K A T T N INGEN« MK

INCOME BRACKET BY INCOME S U B JE C T TO STA TE TAXA­

T IO N , MK

VÄHENNYKSET V A LT IO N V ER O T U K SESSA YHTEENSÄ AVURAGEN V IO S T A T S B E S K A T T N INGEN SAMMANLAGT

VÄHENNYKSET K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA YHTEENSÄ AVURAGEN V IO KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT

V A LT IO N V ER O T U K SESSA VERO TETTAVA TULO

V IÜ ST A T SB ESK A T T N IN G EN B E SK A T T N IN G SBA R INKOMST

K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA VEROTETTAVA TULO

V ID KÜM M UNALBESKATTNINGEN B ESK A T T N IN G SBA R INKOMST

V E R O N A LA ISE T VARAT

S K A T T E P L IK T IG A T IL L G Ä N G A R . . . V E LA T J A V E L V O IT T E E T GÄLO OCH F Ö R P L IK T E L S E R ...

VERO TETTAVA V A R A L L IS U U S B E SK A T T N IN G SB A R FÖRMÖGENHET P U O L IS O - J A L A P S IV Ä H E N N Y K S ET MAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG . . .

v ä h e n n y k s e t v a l t i o n t u l o v e r o s t a

AVDKAGEN FRÄN ST A TSSK A T T EN . . . ... .

1 IN V A L ID IV Ä H E N N Y S

1NVALIDAV0RAG ... ...- 2 VANHUUSVÄHENNYS

ALDERDGMSAVORAG . . ... - ...

3 HUO LTAJAVÄHENNYS

F Ö R S Ö R JA R A V D R A G ... ... . 4 VÄHENNYS V ER O H U O JEN N U STA LLET U K SESTA

AVDRAG FÖR SK A T TELÄ T TN A O SD EPO SI TIO N . . . 5 VÄHENNYSTEN S I I R T O P U O L IS O IO E N K ESKEN

ÖVERF Ö M N G AV AVDRAG M ELLAN MAKAR . . . . . to E L A T U S V E L V O L L 1 SUUSVÄHENNYS

U N O ERH Ä LLN IN G SSK Y LD IG H ET SA V O R A G ... .

VALTIO NVERO T YHTEEN SÄ ST A T SSK A T T ER SAMMANLAGT

1 TULOVERO

IN K O M S T S K A T T ...

2 V A R A L L IS U U S V E R O FÖRMÖGENHET SSKATT 3 VERONKOROTUS

SK A T T E FÖ R H Ö JN IN G «.

K U N N A L L IS V ER O

K O M H U N A L SK A T T ... ...

K IR K O L L IS V E R O

K Y R K O S K A T T ... ... .

KANSANELÄKEVAKUUTUSM AKSU

F O L K P E N S I0 N S A V G 1 F T ...

SA IRA USV A KU UTU SM AK SU

S Ju K F Ö R S Ä K R lN G S A V G IF T ...

METSÄNHOITOMAKSU

SK O G SV Ä R D SA V G IFT ... ...

VEROT JA V ER O N LU O N T EISET MAKSUT YHTEENSÄ SK A T TER OCH A V G IF T E R AV SKATTENATUR SAMMANLAGT

V ALTIONVERON A L A IS E T TULOT M IIN U S VEROT

V1U ST A T SB ES K A T T N . S K A T T E P L IK T IG A INKOMSTER M IN U S SKATTER . .

TULOT J L KOMAIL T A

IN K O M STER fRÄN UTLANDE T ...

10 - 2000 - 3000 - 4000 - 6000 -

1999 2999 3999 5999 7999

26134416 220292 144027 170357 429770 468829

10362073 367119 270045 286672 569675 338323

65289099 120352 146766 192693 514719 559822

80825772 28645 17467 56995 335900 650754

101081773 1836270 888417 922604 1986548 2063984

47322844 622968 249675 276707 647368 701901

64083218 1.421767 720914 7 41 6 9 0 . 1586429 1612200

9752185 160917 80609 87156 f 195760 209822

v 798647 33560 16028 13852 27390 25943

231372 25078 10705 10191 20548 19616

45004 6272 2586 2325 4440 3875.

474753 4708 1941 1979 4077 4392

13461 24 15 16 59 48

8429 -2579 -805 -702 -18 61 - 2142

25628 57 1586 41 119 154

9791319 1201 1017 1095 2609 2765

9590583 418 492 677 1599 1522

176278 783 524 415 1009 1239

24458 t

" 0 1 3 1 4

12663011 4518 2769 9078 53587 103512

878798 323 168 694 4084 7743

1453598 440 199 089 4539 6101

808375 362 161 568 3338 6445

39661 390 468 591 1447 1676

25634762 7234 4702 12915 69604 130242

6556 7578 252680 259656 328545 847535 885682

135351 LOÛ ' 181 329 1323 2213

(17)

f - 17 -

LUKU* TULOT, V A RA T, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JE N LUOKKA, MK

ANTAL, IN K O N S T E R , T ILL G A N G A R , iAVORAG OCH SKATTER IN K O N ST K LA SS E N L IG T S K A T T E P L iK T iG A 1NKOMSTER V IO ST A T S B E - NUM BERj INCÜM EoA S S E T S , DEDUCTIONS ANO T AX ES SK A T TN IN G EN , HK

INCOME BRACKET BY INCOME S U B JE C T TO STA TE T A X A T IO N , MK

VÄHENNYKSET V A LT IO N V ER O T U K SESSA YHTEENSÄ AVORAGEN V IO ST A T S B E S K A T T N INGEN SAMMANLAGT

VÄHENNYKSET K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA YHTEENSÄ AVDRAGEN V IO KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT

V A LT IO N V ER O T U K SESSA VEROTETTAVA TULO

V IO S T AT SBESKATTN1NGEN BESKATTN1NG SBAR INKOMST

K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA VEROTETTAVA TULO

V IO KOMMUNALBESKATTNINGEN BESK A T T N IN G SBA R INKOMST

V E R O N A LA ISE T VARAT

S K A T T E P L IK T IG A T ILLG Ä N G A R . . . V ELA T JA V E L V O IT T E E T

GÄLO OCH F Ö R P L I K T E L S E R ... . VEROTETTAVA V A R A L L IS U U S B E SK A T T N IN G SB A R FÖRMÖGENHET

P U O L IS O - J A LA PS IV Ä H E N N Y K S ET HAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG . . .

VÄHENNYKSET VA LTIO N TULOVEROSTA

AVDRAGEN FRÄN ST A TSSK A T T EN ... .

1 IN V A L iO IV Ä H E N N Y S

IN V A L IOAVORAG ... ...

I VANHUUSVÄHENNYS

ÄLDERDOMSAVORAG . . ...

3 HUOLTAJAVÄHENNYS

F 0 R S 0 R JA R A V O R A G ... . 4 VÄHENNYS V ERO H U O JEN N U STA LLET U K SESTÄ

AVORAG FOR SK A T T ELÄ T T N A D SO EP O SIT IÖ N . . 5 VÄHENNYSTEN S I I R T O P U O L I SO IO EN KESKEN OVERFOP. 1NG. AV AVORAG HELLAN MAKAR . . . . 6 E L A T U SV E LV O LL ISU U S V Ä H E N N Y S

UN O ERH Ä LLN IN G SSK Y LO IG H ET SA V O R A G ...

VA LTIO NVERO T YHTEEN SÄ ST A TSSK A T T ER SAMMANLAGT

1 TULOVERO

INKOMST S K A T T ...

2 V A R A L L ISU U SV E R O FÜRMOGENHETSSKATT 3 VERONKOROTUS

S K A fT E F Ö R H Ö JN IN G •

KUN N ALLi SVERO

KOMMUNALSKATT ...'...

K IR K O L L IS V E R O

K Y K K O S K A T T ... ... ... ...

KAN SAN ELÄKEVAKUUTUSMAKSU

FO LK PE N S IO N S A V G IF T ...

S A IR A U SVAKUUTUSMAKSU

S JU K F OkS Ä K K IN G S A V G IF T ...

MfcT SÄNHOiTUMAKSU

SKuG SV Ä R USA V G IFT ... ...

V E K JT JA V ER O N LU O N T EISET MAKSUT YHTEENSÄ SK A TTER OCH A V G IF T E R AV SKATTENATUR SAMMANLAGT

VAlT U N V E R O N A L A IS E T TULOT M IIN U S VEROT

V I Ü S T A T S b tS K A T T N . S K A T T E P L IK T IG A INKOMSTER. M IN US SKATTER . . TUlUT JL K Ü M A IL T A

IN is O IS T E R Ik A N UTLANOET ...

8000 - 9999

10000 - 12499

12500 - 14999

15000 - 17499

17500 - 19999

20000 - 22499

510692 707475 739277 776914 816835 902172

264366 297139 262946 245727 2 41 08 7 249819

650302 964351 1062077 1162495 1267831 1472403

857383 1323081 1488534 1650891 1812885 2099953

2173390 2857963 2896642 2858743 2900979 2 8 8 6 8 4 2 '

728107 966924 1019497

»

1030512 1087061 1146229

1675463 2167914 2132731 .2073936 2055089 1984176

233221 312035 297639 285591 282464 273677

22902 25366 22012 19827 19752 20509

17025 18181 14373 11420 9716 8447

3187 3351 2501 1865 ' 1595 1272

4581 6130 6573 7185 8143 9796

79 104 140 144 177 246

-21 53 -2687 -19 18 -1131 -302 303

183 287 343 344 423 445

3302 4586 8485 15022 26757 47797

1677 2103 5309 11491 22916 43615

1620 2477 3174 3513 3813 * 4039

5 6 2 18 28 143

136250 210149 236201 261807 287472 332539

10136 15524 17461 19290 21200 24459

10612 17114 20356 24152 27483 33510

8473 13129 14728 16364 17991 20846

1825 2450 , 2498 2441 2444 2272

170598 262952 299729 339076 3B33 47 461423

986528 1406768 1499373 1599635 1701037 1913192

3043 4022 4539 4018 3915 4202

(18)

- 18 - '

1 . lU O N N U LLIST EN h e n k i l ö i d e n l u k u, t u l o t, v a r a t, v ä h e n n y k s e t j a v e r o t v a l t i o n v e r o n a l a i s t e n t u l o j e n m u k a a n

F Y S IS K A PER SO N ER S ANTA L, INKOM STER» T ILLG Ä N G A R » AVDRAG OCH SKA TTER E N L IG T S K A T T E P L IK T IG A IN K O M S IE R V ID ST A T SB E - SKATTNINGEN

NUMBER, INCO M E, A S S E T S , DEDUCTIONS AND T AX ES OF IN D IV ID U A L S BY INCOME S U B JE C T TO STA TE TAXATIO N

RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY U N IT , 1000 MK

L U K U , TULOT, V A RA T , VÄHENNYKSET J A VEROT VALTIONVERON A L A IS T E N T U LO JEN LUO KKA , MK

A N T A L, IN K O M ST ER , T IL L C Ä N G A R , AVDRAG OCH SK A TTER INKO M STKLASS E N L IG T 'S K A T T E P L IK T IG A INKOM STER V ID ST A TSBE - NUM BER, INCOME, A S S E T S , DEDUCTIONS AND T AX ES - SK A T TN IN G EN , MK

INCOME BRACKET BY INCOME S U B JE C T TO ST A TE T A X A T IO N , MK

22500 - 25000 - 27500 - 3 0000 - 35000 - 40000 -

24999 27499 29999 34999 39999 49999

VÄHENNYKSET V A LT IO N V ER O T U K SESSA YHTEENSÄ

AVORAGEN V ID ST A T SB F SKA TTN IN G FN SAHMANIAfiT . . . 1414858 1575474 3228292 3037634 4249231

VÄHENNYKSET K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA YHTEENSÄ

345671 384143 855438 9 19726 1521387

V A LT IO N V E R O T U K SES SA VEROTETTAVA TULO

V IO ST AT SBESKATTN1NGEN B E SK A T T N IN G SB A R 1 N K 0 M S T ... 2466694 2828420 6578997 7247349 12049803

K U N N A L L IS V ER O T U K SE SSA VEROTETTAVA TULO

V ID KQM MUNALBESKAT7NINGEN BESK A T T N IN G SBA R 1NK0MST . . . . 3533397 4004890 8961971 9332881 14829045

V E R O N A LA ISE T VARAT

S K A T T E P L IK T IG A T IL L C Ä N G A R ... . ... .. 2879304 3092036 3204919 6962821 7928815 14401377 V E LA T JA V E L V O IT T E E T

GÄLD OCH F Ö R P L IK T E L S E R ... ... 1171604 1326768 1438448 342 79 90 4106724 7490698 VERO TETTAVA V A R A L L IS U U S

B E SK A T T N IN G SB A R FÖRMÖGENHET ... 1964062 2070596 2109413 4386417 4803379 8583347 P U O L IS O - J A L A P S IV Ä H E N N Y K S ET

MAKE/MAKA- OCH B A R N A V D R A G ... ... .. . 287513 304178 717430 910079 1772439

VÄHENNYKSET V A LT IO N TULOVEROSTA

AVDRAG EN FKÄN ST A TSSK A T T EN ... ... . 26566 29115 6 6307 76004 131143

1 1N V Ä LID lV Ä H E N N Y S K

IN V A L IO A V D R A G ... .. 6931 6281 10515 7983 9652

2 VANHUUSVÄHENNYS

Ä LD EKD O M SA V D RA G ... ... ... 1049 873 1363 1141 1260 3 HUOLTAJAVÄHENNYS

FÖRSÖ RJARAVDRAG ... ... 15545 18183 45854 57897 106201 4 VÄHENNYS V ERO H U O JEN N U STA LLET U K SESTA

AVDRAG FÖR SK A T T ELÄ T T N A O SD EP O SIT IÖ N ... .. 412 530 1269 1558 2703

5 VÄHENNYSTEN S I I R T O P U O L IS O ID E N K ESKEN

ö V E R F Ö R IN C AV AVDRAG M ELLAN MAKAR ... . 1953 2425 5022 4383 5397

6 E LA T U SV E LV O LL ISU U S V Ä H E N N Y S

U N O ERH A LLN IN G SSK Y LD IG H ET SA V D R A G ... 676 623 2284 3037 5930

VALT IO N V ER O T YHTEENSÄ

ST A T SS K A T T EK SA M M A N LA G T ... „ ... 83346 142 773 19963 0 623 769 890115 1839358

1 TULOVERO

138104 195035 614042 880534 1820870

2 V A R A L L IS U U S V E R O

4421 4448 8647 8591 15831

3 VERONKOROTUS

S K A T T E F Ü K H Ü JN IN G ... .. . 248 147 1080 990 2657

K U N N A L L IS V ER O

KÜMMUUAL S K A T T ... .. 558240 631091 - 1409263 < 1468144 2324603

K I K K Ü L L I SVERO

KYRKUSKATT ... ... .. 40846 45642 100176 102615 156872 KANSANELÄKEVAKUUTUSM AKSU

F O L K P E N S IU N S A V G IF T ... 61972 71963 164949 174520 260805

SA1RAU SVAKUUTUSMAKSU

S JU K F ö R S Ä K k lN G S A V G lF T ... .. .. 35129 39863 89273 93237 148239

ME1SÄNHUITOMAKSU

SM Jo SV Ä K O SA V C IFT ... - ... 2036 1825 3159 2665 3847 V EKüT JA V ER O N LU O N T EISET MAKSUT YHTEENSÄ

SK A T TER OCH A V G IF T E R AV SKATTENATUR SAMMANLAGT ... . 840998 990014 2390569 2731296 4753724

VA LT IörtV ER U N A L A IS E T TULOT M IIN U S VEROT * .- •

V ID ST A T S6 E SK A T T N . S K A T T E P L IK T IG A INKOM STER M IN US SK A TTER — 2336319 3040540 3412457 7418409 7552763 11548313

TUlOT ULKOM AILTA

INnJM ST O R FKÄN UTLANUET ... 3711 4073 3974 8240 7641 22504

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :