• No results found

ud.registrator@regeringskansliet.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ud.registrator@regeringskansliet.se "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1/1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Myndigheten för press, radio och tv Tel: 08-580 070 00 Fax: 08-741 08 70 Box 33, 121 25 Stockholm-Globen registrator@mprt.se

Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7 www.mprt.se

Utrikesdepartementet ud.hi.remiss@gov.se

ud.registrator@regeringskansliet.se

Yttrande över promemorian Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat

(UD2019/09079/HI)

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har i uppdrag att verka för

yttrandefrihet och stödja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv. MPRT utövar även tillsyn över att bestämmelserna i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen efterlevs.

Myndigheten för press, radio och tv har inga synpunkter på innehållet i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson efter föredragning av verksjuristen Kerstin Morast.

Charlotte Ingvar-Nilsson

Kerstin Morast

Originalhandlingen med namnunderskrifter förvaras hos myndigheten.

2020-02-10 Dnr 19/04203

References

Related documents

Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången för det beskatt- ningsår som börjar efter den 31 december 2020.. På regeringens vägnar

4 § Den som är anmälningsskyldig enligt 2 § första stycket ska genast till Myndigheten för press, radio och tv anmäla när förhållanden som tidigare anmälts enligt 2 §

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell radio i

9 § 6 Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvud- sakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller alkohol- drycksliknande preparat

2 § 3 Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte spons- ras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alko- holdrycker,

16 § 2 En behörig myndighet i Sverige ska, om en behörig myndighet i en annan EES-stat har lämnat en motiverad begäran, uppmana ett program- företag under svensk

1 § 5 Tillstånd att sända ljudradio meddelas av regeringen om sändnings- verksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och

2 § 2 Den som bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs tillstånd för enligt denna lag eller som tillhandahåller beställ-tv, ska anmäla sig för