RAPPORT. Väsby Entré Buller UPPLANDS VÄSBY KOMMUN STOCKHOLM AKUSTIK BULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER Sweco Environment AB

35  Download (0)

Full text

(1)

RAPPORT

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Väsby Entré Buller

UPPDRAGSNUMMER 13000778

BULLERUTREDNING

2018-08-29

Sweco Environment AB STOCKHOLM AKUSTIK

Rikard Sjöholm, Uppdragsledare

(2)

Ändringsförteckning

VER. GRANSKAD GODKÄND

(3)

Innehållsförteckning

1 Inledning 2

2 Beräkningsmetod och indata 2

2.1 Vägtrafik 3

2.2 Järnvägstrafik 3

3 Riktvärden 5

3.1 Riktvärden för trafikbuller vid bostäder 5

3.2 Bedömningsgrunder 6

4 Resultat 8

4.1 Nordväst 9

4.2 Väst 11

4.3 Sydväst 11

4.4 Öst 14

4.5 Ljudutbredning 14

4.6 Sammanfattning 14

Bilagor

Bilaga 1 Ljudnivå vid fasad, nordväst Bilaga 2 Ljudnivå vid fasad, nordväst Bilaga 3 Ljudnivå vid fasad, väst Bilaga 4 Ljudnivå vid fasad, väst Bilaga 5 Ljudnivå vid fasad, sydväst Bilaga 6 Ljudnivå vid fasad, sydväst Bilaga 7 Ljudnivå vid fasad, öst Bilaga 8 Ljudnivå vid fasad, öst Bilaga 9 Ljudnivå vid fasad, öst Bilaga 10 Ljudutbredning

Bilaga 11 Tågtyper enligt Trafikverkets beräkningsanvisningar

(4)

1 Inledning

En studie av beräknade ljudnivåer har utförts för områdesplan för området Väsby Entré i centrala Upplands Väsby. Bullerutredningen ska fungera som ett underlag i pågående planarbete. De föreslagna nya byggnaderna har studerats med avseende på ekvivalent och maximal ljudnivå från väg och järnväg vid fasad. Ekvivalent ljudnivå och maximal ljudutbredning inom området har även redovisats.

I denna rapport har andra eventuella ljudkällor från omgivningen, till exempel flygtrafik eller industribuller, inte tagits med i bedömningen. Fokus för denna rapport är det trafikbuller som har sin uppkomst inom, eller i direkt anslutning till, utredningsområdet.

Figur 1 Vy över huvuddelen av det studerade området

2 Beräkningsmetod och indata

Ekvivalent och maximal ljudnivå har beräknats enligt nordiska beräkningsmodellen för buller från väg- och järnvägstrafik (med avseende på framtida spårvägstrafik), Naturvårdsverkets rapporter 4653 respektive 4935, i datorprogrammet SoundPlan 7.4. Den maximala ljudnivån från vägtrafik är beräknad som den femte högsta ljudnivån som uppkommer nattetid, i enlighet med gällande riktvärde. Bullerberäkningar är utförda med inverkan av tre reflexer. Ljudnivåer vid fasad beräknas som frifältsvärden, alltså ljudnivån utan inverkan av ljudreflexer från den egna fasaden till skillnad mot beräkningar av utbredningen i plan. Detta kan göra att resultatet av beräkningar av bullerutbredningen i plan kan se ut att ge högre värden nära fasaden än vad redovisat värdet vid fasad blir.

Primärkarta från Upplands Väsby kommun har använts för som underlag gällande höjddata och befintlig miljö. Endast beräknade nivåer för prognosåret 2040 redovisas, då detta årtal kan anses motsvara ett fullt utbyggt utredningsområde.

(5)

2.1 Vägtrafik

Indata gällande vägtrafikflöden har hämtats från Upplands Väsby kommun via Ann Storkitt och avser beräknade värden för 2040.

Tabell 1. Vägtrafikmängder och hastigheter för området år 2040.

Hastighet (km/tim.)

Andel tung trafik (andel nattetid)

Total mängd fordon per dygn (ÅDT)

Ladbrovägen 50 10 % (11 %) 8 000 – 9 000

Bills backe 30 6 % (11 %) 800 – 1 100

Industrivägen 30 33 % (11 %) 3 000

Centralvägen 50 20 % (11 %) 5 000

Lilla Hagvägen 30 3 % (11 %) 300

Hagvägens norra del 30 3 % (11 %) 1500

Hagvägens södra del 30 6 % (11 %) 2600

Edsvägen östra del 30 6 % (11 %) 1800

Mindre stadsgator, västra sidan från söder till norr

-

30 5 % (11 %) 100

- 30 5 % (11 %) 100

- 30 5 % (11 %) 900

- 30 5 % (11 %) 500

2.2 Järnvägstrafik

Indata gällande järnvägstrafik har erhållits från Carin von Köhler på Kontoret för samhällsbyggnad på Upplands Väsby kommun, baserat på underlag från Trafikverket1. Trafiksituationen avser prognos för 2040. Se Bilaga 11 angående mer detaljer gällande tågtyper. Trafikeringen anges i dygnstrafik då gällande riktvärden avser ekvivalent ljudnivå över dygnet.

1 BAS-prognosen 2040 järnväg:

(6)

Till 2040 finns följande prognos på antal tåg per dygn kring Upplands Väsby redovisad i Tabell 2. Accelerationskurva för pendeltåg har bedömts medföra att hastigheten 120 km/h uppnås vid 1 km från plattformskant.

Tabell 2. Tågtrafikering för området år 2040.

Tågtyp ytterspår

Max hastighet

(km/tim.)

Längd

Total mängd tåg per dygn

Snabbtåg 200 115 50

Höghastighetståg 200 107 28

IC / Regio 200 82 258

Gods systemtåg 140 530 6

Gods lokal vagnslasttåg 140 530 1

Tågtyp innerspår

SL-Pendel Stockholm <-->

Upplands Väsby 40-120 214 292

Upplands Väsby <-->

Arlanda/Märsta/Uppsala 40-120 214 228

3 Flygbuller

Det studerade området där bebyggelse planeras inom ramen för projektet Väsby Entré ligger i sin helhet utanför Arlandas beräknade influensområde för flygbuller. De

tillståndsgivna nivåerna för flygtrafiken till och från Arlanda överskrider inte gällande riktvärden inom Väsby Entré. 2

Beräknade nivåer är under ekvivalent buller FBN 55 dB(A) och maximala bullernivåer är under 70 dB(A). Väsby Entré ligger heller inte inom den del av Upplands Väsby tätort vilken berörs av flygbuller till dess att kurvad inflygning till Bana 3 införs.

2 Trafikverket, Precisering av riksintressen, https://www.trafikverket.se/for-dig-i- branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/Precisering-av- riksintressen/, 2018-09-06

(7)

4 Riktvärden

4.1 Riktvärden för trafikbuller vid bostäder

Riktvärden för buller från trafik, enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader 2015:216, framgår av nedanstående tabell. Förordningen är förändrad så att nya riktvärden för ekvivalent ljudnivå vid fasad gäller från och med 2017-07-01. De redovisade värdena är de som gäller efter ändringen.

Tabell 3. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder eller väsentlig ombyggnad av trafikleder.

Ekvivalent ljudnivå, dB(A) Maximal ljudnivå, dB(A) Ljudnivå utomhus vid fasad

(frifältsvärde) 603 -

Ljudnivå utomhus vid uteplats i

anslutning till bostad 50 704

Om värdet 60 dB(A) vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå5 inte överskrids vid fasaden.

Inomhusnivåer regleras i Boverkets byggregler, BBR (26), som anger att ”byggnader, som innehåller bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa där med kan undvikas”.

För bostäder gäller att värdena i Tabell 4 inte överskrids inomhus.

Tabell 4. Riktvärden inomhus från trafikbuller i bostäder.

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer utomhus så att följande ljudnivåer inomhus inte överskrids

Ekvivalent ljudnivå, dB(A)

Maximal ljudnivå, dB(A) i utrymme för sömn, vila eller

daglig samvaro 30 456

i utrymme för matlagning eller

personlig hygien 35 -

3För bostäder om högst 35 m2 är riktvärdet vid fasad 65 dB(A).

4Värdet får överskridas fem gånger per timme mellan kl. 06-22, dock aldrig med mer än 10 dB(A).

5Gäller nattetid (22-06).

(8)

Om bättre ljudförhållanden önskas för inomhusmiljön hänvisar BBR till ljudklass B enligt svensk standard SS 25267:2015.

4.2 Riktvärden för trafikbuller vid ny skolgård

På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3

§ i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga olägenhet för människors hälsa.

En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme.

Tabell 5. Riktvärden utomhus vid skolgård från trafikbuller.

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå,

dB(A)

Maximal ljudnivå, dB(A) De delar av gården som är

avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet

50 70

Övriga vistelseytor inom

skolgården 55 707

4.3 Bedömningsgrunder

Bedömningen av möjligheterna till god boendemiljö ur bullersynpunkt sker i denna rapport utgående från:

• Möjligheten att uppfylla riktvärdet om högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad.

• Möjligheten att uppfylla riktvärdet om högst 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad för lägenheter om högst 35 m2.

• Möjligheten att uppfylla riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå, och 70 dB(A) maximal ljudnivå, vid fasad i tillräcklig omfattning för att alla lägenheter som har ekvivalent ljudnivå över 60 dB(A) på trafiksidan kan vända hälften av boningsrummen mot den dämpade sidan.

7 I Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18).

(9)

• Möjligheten att erhålla uteplats med högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå.

• Möjligheten att uppfylla riktvärdet om högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid skolgård

• Möjligheten att uppfylla riktvärdet om högst 70 dB(A) maximal ljudnivå vid skolgård

(10)

5 Resultat

Ett flertal tillkommande byggnader har studerats. Fasadnivåer redovisas i bilagorna 1-9 Resultaten för ljudutbredningen redovisas i bilaga 10. Notera att olika färgskalor används för fasadnivåer och ljudutbredning då olika riktvärden råder.

Figur 2 Planerad tillkommande bebyggelse

4.1

4.2

4.4

4.3

(11)

5.1 Nordväst

Grupp 1 enligt Figur 2.

I bilaga 1a, 1b, 2a och 2b kan fasadnivåer för den nordvästra delen av projektområdet studeras. Ekvivalenta ljudnivåer samt maximala ljudnivåer från väg- och tågtrafik redovisas.

De ekvivalenta ljudnivåerna understiger 60 dB(A) vid huvuddelen av fasaderna på det kvarter som inte vetter direkt mot järnvägen. Här kan alltså merparten av bostäderna planeras utan särskild hänsyn tagen till bullernivåer. Vid de kvarter som angränsar till järnvägen krävs att man tar särskild hänsyn till ljudnivåerna vid fasad och planerar för lägenheter med ljuddämpad sida, med fördel in mot gård.

På innergårdarna kan uteplatser planeras i form av balkonger. På grund av en viss felmarginal i Nordiska beräkningsmodellen kan ljudnivåerna anses vara under 50 dB(A).

Som kan ses i Figur 3 verkar ljudnivåerna öka mot de nedre våningsplanen, vilket inte är ett troligt scenario.

Figur 3 Detalj från innergård med ekvivalent nivå vid fasad

I det höga huset är det möjligt att vid de fasader som inte vetter mot järnvägen planera för lägenheter som är mindre än 35 kvadratmeter. För att få till genomgående lägenheter med ljuddämpad sida behöver dessa vara belägna åt väster, se bilaga 2a. Det är generellt svårt att få till lämplig utformning på lägenheter i punkthus belägna i

bullerutsatta lägen. Vid den västra fasadens över delar kan man med avseende till buller planerare för uteplatser i form av balkonger.

(12)

Vid planerad förskola klaras riktvärdet 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå endast för en mindre yta direkt väster om byggnaden. Även riktvärdet 70 dB(A) maximal ljudnivå överskrids vid delar av planerad skolgård.

Figur 4 Ekvivalent ljudutbredning vid planerad förskola

Figur 5 Maximal ljudutbredning vid planerad förskola

För att klara gällande riktvärden för ekvivalent ljudnivå vid planerad skolgård kan det bli aktuellt att se över utformningen av bullerskärmningen intill järnvägen. En annan tänkbar lösning är att justera byggnadens utformning för att nyttja huskroppens egen skärmning.

Vad gäller de maximala ljudnivåerna är det vägtrafiken som dominerar, varför det kan bli aktuellt att se över möjligheten till lokal skärmning av trafikbuller från vägen.

(13)

5.2 Väst

Grupp 2 enligt Figur 2.

I bilaga 3a, 3b, 4a och 4b kan fasadnivåer för den nordvästra delen av projektområdet studeras. Ekvivalenta ljudnivåer samt maximala ljudnivåer från väg- och tågtrafik redovisas.

De ekvivalenta ljudnivåerna är under 60 dB(A) vid fasaderna på de byggnader som ligger väster om stadsgatan. Här kan alltså bostäderna planeras utan särskild hänsyn tagen till bullernivåer. Vid de kvarter som angränsar till järnvägen krävs att man tar särskild hänsyn till ljudnivåerna vid fasad och planerar för lägenheter med ljuddämpad sida, i huvudsak in mot gård. Vid hörnen mot järnvägen krävs troligen mer arbete för att utreda en lämplig utformning av lägenheter.

För att klara av att anlägga uteplatser vid innergårdarna kommer man att behöva utreda lokala ljuddämpande åtgärder för att nå riktvärdet 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Detta överskrids vid alla tre innergårdarna.

För husen norr om stadsgatan kan uteplatser planeras norr om byggnaderna där riktvärden uppnås.

5.3 Sydväst

Grupp 3 enligt Figur 2.

I bilaga 5a, 5b, 6a och 6b kan fasadnivåer för den sydvästra delen av projektområdet studeras. Ekvivalenta ljudnivåer samt maximala ljudnivåer från väg- och tågtrafik redovisas.

Här behöver i princip alla lägenheter planeras med genomgående lägenheter med ljuddämpad sida åt väster. Gavlarna på huslängorna är inte lämpliga som ljuddämpad sida.

Vid huset längst söderut överskrids 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå även vid den västra fasaden vilket gör att den inte är lämplig som ljuddämpad sida, se Figur 6. Här kan ytterligare åtgärder krävas för att uppfylla gällande riktvärden.

Uteplatser bör planeras på byggnadernas västra sida. Stora delar av fasaderna har dock ljudnivåer över 50 dB(A) ekvivalent, vilket gör att åtgärder för att sänka ljudnivåerna troligen kommer att krävas, se bilaga 6a.

(14)

Figur 6 Ekvivalenta fasadnivåer, där kraven för ljuddämpad sida inte uppfylls.

Vid det högre huset längst norrut i detta delområde överskrids 70 dB(A) maximal ljudnivå även vid den västra fasaden vilket gör att den inte är lämplig som ljuddämpad sida, se bilaga 6b. Här kan ytterligare åtgärder krävas för att uppfylla gällande riktvärden.

Figur 7 Maximala fasadnivåer, där kraven för ljuddämpad sida inte uppfylls.

Radhusen längs med Hagvägen har nivåer under 60 dB(A) på alla sidor enligt beräkningen, sånär som vid mindre delar av de nedersta våningarna.

Riktvärdet 50 dB(A) ekvivalent klaras endast på en mindre del norr om planerad förskola.

Maximala ljudnivåer är under gällande riktvärde. För att klara 50 dB(A) inom en ny skolgård bör ljuddämpande åtgärder studeras.

(15)

Figur 8 Ekvivalent ljudutbredning vid planerad förskola

Figur 9 Maximal ljudutbredning vid planerad förskola

(16)

5.4 Öst

I bilaga 7a, 7b, 8a, 8b, 9a och 9b kan fasadnivåer för den östra delen av projektområdet studeras. Ekvivalenta ljudnivåer samt maximala ljudnivåer från väg- och tågtrafik redovisas i Grupp 4 enligt Figur 2.

Längs den östra sidan av byggnaden kan bostäder planeras. Lägenheter mindre än 35 kvadratmeter kan inrymmas i alla delar som vetter mot Industrivägen.

Nivåerna vid de östra fasaderna är dock för höga för att sidan ska kunna anses vara ljuddämpad, se bilaga 7a och bilaga 9a.

Fasad mot järnväg lämpar sig mindre väl för bostadsbebyggelse, se bilaga 8a och bilaga 8b.

Inga delar av fasaderna har ljudnivåer under 50 dB(A), vilket gör att uteplatser blir svåra att planera i form av balkonger.

5.5 Ljudutbredning

De ekvivalenta ljudnivåerna från väg- och tågtrafik redovisas i bilaga 10a. Här kan ses att riktvärdet 50 dB(A) för uteplats kan klaras inom mindre delar av området, även förutsatt att man placerar uteplatser vid innergårdar. Det är värt att notera att utbredningskartorna tar hänsyn till reflektioner, vilket gör att nivåerna kan i närhet av väggar kan verka högre än de i motsvarande bilder med fasadnivåer, där frifältsvärdet redovisas. I bilaga 10b redovisas de maximala ljudnivåerna från väg- och tågtrafik. De är under 70 dB(A) vid samtliga innergårdar, men ligger mellan 70-80 dB(A) vid bussgaragets tak.

5.6 Sammanfattning

Aktuellt område ligger i ett utsatt läge med avseende på trafikbuller.

De flesta byggnaderna kan, med hjälp av att tillämpa ljuddämpad sida, nyttjas som bostäder. Detta innebär att minst hälften av bostadsrummen i varje bostad ska vara vända mot en sida där den ekvivalenta ljudnivån uppgår till högst 55 dB (A).

Vissa byggnader har inte möjlighet att tillämpa dämpad sida, då det inte finns någon fasad med ekvivalenta ljudnivåer under 55 dB (A). Här föreslås istället mindre lägenheter, där ekvivalent ljudnivå vid fasad accepteras upp till 65 dB (A).

Vissa av byggnaderna har dock så pass höga ljudnivåer vid fasad att de, med nuvarande utformning, placering och användningsområde, inte lämpar sig som bostäder. Här behövs ytterligare åtgärd som t.ex. bullerskärm längs väg eller att byggnaderna nyttjas som annat än bostäder, där det inte finns krav på ljudnivå vid fasad.

För att möjliggöra uteplatser bör i första hand de fasader som vänder från järnvägen användas, samt i vissa fall innergårdar.

(17)

Bilaga 1a

Nordvästra delen

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:22

Filnamn:1a_FLeqNV_180815

Ekvivalent ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från nordost

HANDLÄGGARE PROJEKT NR:

Ljudnivå i dB(A)

> 80 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50

<= 45

(18)

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:0

Filnamn:1b_FLmaxNV_180816

Maximal ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Ljud från tåg och väg Vy från nordost

HANDLÄGGARE SERISJ

PROJEKT NR:

1167022000

Ljudnivå i dB(A)

> 90 85 - 90 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60

<= 55

(19)

Bilaga 2a

Nordvästra delen

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:22

Filnamn:2a_FLeqNV_180816

Ekvivalent ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från sydväst

HANDLÄGGARE PROJEKT NR:

Ljudnivå i dB(A)

> 80 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50

<= 45

(20)

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:0

Filnamn:2b_FLmaxNV_180816SGS

Maximal ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från sydväst

HANDLÄGGARE SERISJ

PROJEKT NR:

1167022000

Ljudnivå i dB(A)

> 90 85 - 90 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60

<= 55

(21)

Bilaga 3a

Västra delen

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:22

Filnamn:3a_FLeqV_180816

Ekvivalent ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från nordost

HANDLÄGGARE PROJEKT NR:

Ljudnivå i dB(A)

> 80 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50

<= 45

(22)

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:0

Filnamn:3b_FLmaxV_180816

Maximal ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från nordost

HANDLÄGGARE SERISJ

PROJEKT NR:

1167022000

Ljudnivå i dB(A)

> 90 85 - 90 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60

<= 55

(23)

Bilaga 4a

Västra delen

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:22

Filnamn:4a_FLeqV_180816

Ekvivalent ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från sydväst

HANDLÄGGARE PROJEKT NR:

Ljudnivå i dB(A)

> 80 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50

<= 45

(24)

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:0

Filnamn:4b_FLmaxV_180816

Maximal ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från sydväst Ljud från väg och tåg

HANDLÄGGARE SERISJ

PROJEKT NR:

1167022000

Ljudnivå i dB(A)

> 90 85 - 90 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60

<= 55

(25)

Bilaga 5a

Sydvästra delen

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:22

Filnamn:5a_FLeqSV_180816

Ekvivalent ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från nordost

HANDLÄGGARE PROJEKT NR:

Ljudnivå i dB(A)

> 80 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50

<= 45

(26)

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:0

Filnamn:5b_FLmaxSV_180816

Maximal ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från nordost

HANDLÄGGARE SERISJ

PROJEKT NR:

1167022000

Ljudnivå i dB(A)

> 90 85 - 90 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60

<= 55

(27)

Bilaga 6a

Sydvästra delen

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:22

Filnamn:6a_FLeqSV_180816

Ekvivalent ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från sydväst

HANDLÄGGARE PROJEKT NR:

Ljudnivå i dB(A)

> 80 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50

<= 45

(28)

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:0

Filnamn:6b_FLmaxSV_180816

Maximal ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från sydväst

HANDLÄGGARE SERISJ

PROJEKT NR:

1167022000

Ljudnivå i dB(A)

> 90 85 - 90 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60

<= 55

(29)

Bilaga 7a

Sydöstra delen

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:22

Filnamn:7a_FLeqO_180816

Ekvivalent ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från nordost

HANDLÄGGARE PROJEKT NR:

Ljudnivå i dB(A)

> 80 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50

<= 45

(30)

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:0

Filnamn:7b_FLmaxO_180816

Maximal ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från nordost

HANDLÄGGARE SERISJ

PROJEKT NR:

1167022000

Ljudnivå i dB(A)

> 90 85 - 90 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60

<= 55

(31)

Bilaga 8a

Östra delen

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:22

Filnamn:8a_FLeqO_180816

Ekvivalent ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från sydväst

HANDLÄGGARE PROJEKT NR:

Ljudnivå i dB(A)

> 80 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50

<= 45

(32)

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:0

Filnamn:8b_FLmaxO_180816

Maximal ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från sydväst

HANDLÄGGARE SERISJ

PROJEKT NR:

1167022000

Ljudnivå i dB(A)

> 90 85 - 90 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60

<= 55

(33)

Bilaga 9a

Östra delen

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:22

Filnamn:9a_FLeqO_180816

Ekvivalent ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från sydost

HANDLÄGGARE PROJEKT NR:

Ljudnivå i dB(A)

> 80 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50

<= 45

(34)

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:0

Filnamn:9b_FLmaxO_180816

Maximal ljudnivå vid fasad Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad

Vy från sydost

HANDLÄGGARE SERISJ

PROJEKT NR:

1167022000

Ljudnivå i dB(A)

> 90 85 - 90 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60

<= 55

(35)

Bilaga 10b

Ljudutbredning

Upplands Väsby Kummun Väsby Entre

Beräkning nr:0

Filnamn:10b_KLmax_180821

Maximal ljudnivå 2 m över mark

HANDLÄGGARE PROJEKT NR:

Ljudnivå i dB(A)

> 90 85 - 90 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60

<= 55

Figure

Updating...

References

Related subjects :