• No results found

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus Ljudnivå utomhus vid fasad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus Ljudnivå utomhus vid fasad"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

Uppdragsnamn

Eds Allé

Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete

Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson

NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3

170 80 Solna

Vår handläggare Leif Dahlback

Datum 2010-10-28

Inledning

NCC utreder möjligheten att bygga bostäder i Eds Allé i Upplands Väsby. Området utsätts för buller från främst Mälarvägen, Älvsundavägen och Välstavägen. Denna rapport avser endast trafikbuller.

Beträffande buller från närliggande skjutbana så kommer enligt uppgift markägaren att säga upp avtalet varför verksamhet vid skjutbanan kommer att upphöra.

Beträffande externt industribuller från närliggande silo har markägaren påtagit sig att utföra åtgärder så att riktvärden uppnås. Detta utreds separat.

Riktvärden

Nationella riktvärden

Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1.

Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller väsentlig ombyggnad av trafikleder.

Ekvivalent ljudnivå [dBA]

Maximal ljudnivå [dBA]

Ljudnivå inomhus 30 451

Ljudnivå utomhus vid fasad (frifältsvärde)

55 -

Ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad

- 70

1 Gäller nattetid (22-06). Värdet får överskridas 5 gånger per natt.

(2)

Boverkets byggregler BBR

I Boverkets byggregler, BBR, hänvisas när det gäller ljudmiljön till Ljudklass C enligt svensk standard för ljudklassning av bostäder SS 25267. Här anges för trafikbuller följande riktvärden för trafikbuller inomhus och utomhus.

Tabell 2. Högsta tillåtna ljudnivåer inomhus från trafikbuller Utrymme avsett

för

Ljudklass C

Ekvivalentnivå Maximalnivå Sömn, vila och

daglig samvaro

30 dBA 45 dBA

Matlagning och hygien

35 dBA

Anm. Maximalnivån får överskridas högst 5 gånger per natt kl. 22 – 06.

Tabell 3. Högsta tillåtna ljudnivåer utanför fönster och på uteplats

Utrymme Högsta trafikbullernivå

Ekvivalentnivå Maximalnivå Utanför minst hälften av

utrymmena för sömn, vila och daglig samvaro

55 dBA

Utanför övriga fönster 551 dBA

På uteplats2 55 dBA 70 dBA

1) I undantagsfall kan avsteg från kravet accepteras, exempelvis då bostäder i städers centrala lägen eller andra lägen med god kollektivtrafik av tekniska eller ekonomiska orsaker inte kan utformas så att kravet uppfylls. Då avsteg från kravet accepteras bör krav enligt första eller tredje raden skärpas med 10 dB.

2) Med uteplats avses en iordningställd begränsad yta i anslutning till bostaden. Uteplats kan vara balkong, terass eller yta i marknivå i bostadens närhet. En uteplats kan vara enskild eller gemensam för flera lägenheter.

Boverkets vägledning

I ”Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1”, sägs bland annat:

”Förutsättningar för att kunna göra avsteg från huvudregeln

I vissa fall kan det vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln i dessa allmänna råd.

Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör kunna övervägas:

• i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur.

Avsteg kan också motiveras vid komplettering:

• av befintlig tät bebyggelse längs kollektivstråk i större städer

• med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs kollektivstråk i större städer”

”Följande principer bör gälla vid avsteg från huvudregeln då avvägningar ska göras mot andra allmänna intressen.

(3)

55-60 dBA

Nya bostäder bör kunna medges där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55-60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dB vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av

bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vänd mot tyst eller ljuddämpad sida.

60-65 dBA

Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dB vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vänd mot tyst eller ljuddämpad sida.

Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.

>65 dBA

Även då ljudnivån överstiger 65 dBA kan det finnas synnerliga skäl att efter en avvägning gentemot andra allmänna intressen tillåta bostäder. I dessa speciellt bullerutsatta miljöer bör byggnaderna vara orienterade och utformade på ett sådant sätt att de vänder sig mot den tysta eller ljuddämpade sidan. Även vistelseytor, entréer och bostadsrum bör

konsekvent orienteras mot den tysta eller bullerdämpade sidan.

Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.

Huvudregeln i ”Buller i planeringen” överensstämmer med riksdagsbeslut 1996/97:53 och ljudkrav i BBR.

Bedömningsgrunder

Bedömningen av möjligheterna till bostadsbebyggelse sker i denna rapport utgående från:

• Möjligheten att uppfylla målet högst 45 dBA utanför minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet (bullerdämpad sida).

• Möjligheten att erhålla en uteplats med högst 45 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå.

Förutsättningar

Vägtrafik

Trafikflöden har erhållits från Upplands Väsby kommun och avser prognos för år 2020.

Tabell 4. Följande trafikdata har använts vid beräkningarna.

(4)

Väg Trafikflöde Andel tung trafik Skyltad hastighet

Mälarvägen 18.000 f/d 8 % 50 km/h

Älvsundavägen 9.500 f/d 8 % 50 km/h

Vällstavägen 10.000 f/d 5 % 50 km/h

Bostäder

Bostäder intill Mälarvägen och Älvsundavägen planeras som sammanhängande radhus.

Avstånden till närmsta körbana varierar mellan 10 och 25 m. Entré till bostäderna planeras ske via ett avskärmat entrérum. Ovanför entrérummet finns en balkong med kallförråd närmast vägen. I rapporten kommenteras eventuella konsekvenser av att frångå avskärmat entrérum och balkong med kallförråd.

Beräknade nivåer

Beräkningar av trafikbullernivåer har utförts i enlighet med Nordisk beräkningsmodell för vägtrafikbuller, rapport 4653. Beräkningarna avser frifältsvärde och gäller för båda våningsplanen.

Tabell 5. Följande trafikbuller har beräknats vid fasader intill vägarna.

Fasad 50 km/h

Ekv ljudnivå Max ljudnivå

40 km/h

Ekv ljudnivå Max ljudnivå

Mälarvägen söder 66 dBA 80 dBA 64 dBA 80 dBA

Mälarvägen norr 64 dBA 76 dBA 62 dBA 76 dBA

Älvsundavägen 64 dBA 81 dBA - -

Vällstavägen 64 dBA 81 dBA - -

Måluppfyllnad

Med föreslagen utformning av bostäder uppfylls målet om högst 45 dBA utanför minst hälften av bostadsrummen för samtliga bostäder.

Samtliga lägenheter kan ha tillgång till en uteplats med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå.

Med rätt val av fönster, uteluftsdon och fasadkonstruktioner uppfylls gällande riktvärden avseende trafikbuller inomhus.

Kompensationsåtgärder

Avsteg från riktvärden bör lämpligen kunna tillämpas i detta fall på grund av att de inte kan uppfyllas med tekniskt och ekonomiskt rimliga åtgärder.

(5)

Hastighetssänkning

En sänkning av hastigheten på vägarna med 10 km/h innebär en sänkning av ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på ca 2 dBA.

Studier har visat att hastigheten minskar ca 300 m före och efter en cirkulationsplats.

Cirkulationsplatser ger en mjukare körstil än en korsning. Dessa båda faktorer medför att även ljudnivån minskar. Om cirkulationsplatser planeras vid Mälarvägens 90-

graderskurva i väster och i korsningen Älvsdalsvägen-Mälarvägen torde hastigheten i området sjunka ca 10 km/h. Eventuellt kan detta kompletteras med någon form av trafikhinder, t.ex. avsmalnande vägbana, vid å-rummet.

Tyst asfalt

Vid lägre hastigheter än 50 km/h är bilarnas motorljud dominerande och effekten av tyst asfalt mycket begränsad. Dessutom har tyst asfalt ingen effekt alls i korsningar och cirkulationsplatser. Detta medför att tyst asfalt inte är något alternativ i detta fall.

Bullerskyddsskärm

Husens närhet till vägen och stor trafikmängd, gör att skärmhöjden måste vara orimligt hög. För att uppfylla riktvärdet gällande ekvivalent ljudnivå utomhus på översta våningen måste skärmen vara 4 m hög om den placeras i grönstråket mellan parkeringsplatser och gång/cykelväg.

Kommentarer

Avskärmat entrérum och kallförråd

Ett avskärmat entrérum med ett kallförråd ovanför innebär en effektiv bullerskärm av gårdsytor. Hus utan avskärmat entrérum och kallförråd innebär att trafikbuller tränger in mellan husen. Detta innebär att en stor del av gården får högre än 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. Med föreslagen planlösning får dock minst hälften av

bostadsrummen lägre än 50 dBA ekvivalent ljudnivå utanför ett fönster.

Förskola

En förskola planeras vid torgets sydvästra hörn. Med denna placering blir ekvivalent ljudnivå lägre än 55 dBA på hela förskolans område. Maximal ljudnivå blir lägre än 70 dBA.

Torg, park och grönområden

Mitt i området planeras ett grönstråk med park- och strövområden. 55 dBA ekvivalent ljudnivå erhålls ca 40 m från vägen på torget och ca 50 m från vägen i park- och

grönområdet norr om Mälarvägen. Ljudnivåutbredningen i området visas i figurer nedan.

(6)

Figur 1. Ekvivalent ljudnivå i grönområden.

Figur 2. Maximal ljudnivå i grönområden.

(7)

Förslag på detaljplanetext

För att i detaljplanen säkerställa god ljudmiljö föreslås följande planbestämmelse. Kraven inomhus avser Ljudklass B.

Byggnaderna skall utformas så att

minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönster. (45 dBA skall eftersträvas.)

trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26 dBA ekvivalent och 41 dBA maximal ljudnivå.

varje bostad har tillgång till en uteplats eller balkong, gemensam eller privat, i nära anslutning till bostaden. Trafikbullernivån på uteplatsen får inte överstiga 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå.

Bjerking AB

Leif Dahlback

Telefon 018-65 11 98 070-593 01 71 leif.dahlback@bjerking.se

Granskad av

Leif Rydén

References

Related documents

- ljudnivån vid minst en uteplats i anslutning till bostäder inte överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Maximal ljudnivå får överskridas med högst

Tre pedagoger anser dock att de inte har eller har haft några problem med buller med det kan vara viktigt och bra för barn att känna till att man inte bör gapa och skrika för mycket

Riktvärden för buller från trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnationer Ekvivalent ljudnivå, dB(A) Maximal ljudnivå, dB(A) Ljudnivå utomhus vid

När det gäller ljudnivåer inomhus bör man i förskolor klara samma riktvärden som vid nybyggnad av bostäder, d v s högst 30 dBA i ekvivalent ljudnivå och högst 45 dBA i

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4, Södra stambanan och

Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte

[r]

Avsteg görs från riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum.

Denna ersätter och kompletterar befintlig vägnära

Fönster- & ventilåtgärd 2 Uteplatsåtgärd Invändig åtgärd av vägg och snedtak med gips. Nej Leq 60 dBA

[r]

[r]

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

[r]

Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte

[r]

Björkbacken BergkullaNorrskogen Lilla Nyby

Vid dimensionering av fasad i byggnadsskedet bör ekvivalent och maximal ljudnivå på fasad tas i beaktning för att klara gällande riktvärden för ljudnivå inomhus, framför

Följande riktvärden från Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) bör inte överskridas: 25 dBA ekvivalent ljudnivå (om ljudet kommer

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik...