Sune Frisk, Bengt-Olof Persson, Jomark Polintan, Stephanie Treviranus, Benny Ahremark-Persson

24  Download (0)

Full text

(1)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 1(24)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.42 Ajournering kl. 14.27-15.15.15.25-15.40

Beslutande: Per Gruvberger, ordf

Torbjörn Parling

Marina Isaksson

Olle Engström

Åsa Hååkman-Felth

Britt-Marie Wall

Christel Iversen

Ulf Söhrman

Christer Olsson

Peter Johansson

Patrik Fornander

Ersättare: Sune Frisk, Bengt-Olof Persson, Jomark Polintan, Stephanie Treviranus, Benny Ahremark-Persson

Övriga deltagande: Ulf Persson, controller § 1

Claes Hultgren, kommunchef

Catrin Marsell, sekreterare

Utses att justera: Christer Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet 29 januari 2013

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 1-16

Ordförande Per Gruvberger

Justerande Christer Olsson

___________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 23 januari 2013

Anslagsdatum: 30 januari 2013 Datum för anslagets nedtagande: 21 februari 2013

Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Annika Jansson

(2)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 2

Ks § 1

Information ang. Intern kontroll

Kommunstyrelsen informerades av Ulf Persson om framtida utveckling av arbetet med internkontroll. Informationen innehöll delar såsom revisorernas intryck och förslag till revidering av reglemente,

utbildningsaktivitet till förtroendevalda, process för riskbedömning och val av kontroller samt utveckling av nyckelprocesser och rutiner.

Kommunstyrelsen lade informationen till handlingarna _______

(3)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 december 2012 2

Kommunstyrelsen 22 februari 2012 12

Kommunfullmäktige 9 februari 2012 12

Kf 9 februari 2012

Au § 72 Ks § 2 Ks § 18

Kf § 6 Dnr 2012/013

Motion ang. kommunens varumärke

I motion inkommen till kommunkansliet 25 januari 2012 anför Ulf Söhrman (M) följande:

”Många företag anser att deras varumärke är den viktigaste tillgången som företaget har.

För att få en bättre och enhetligare bild av kommunen och dess verksamheter behöver kommunen förbättra sin hantering av sitt varumärke. Detta kan ske genom att kommunen har en enhetlig hantering av varumärket.

Kommunens varumärke är som jag ser det idag bilden av Hertig Karl till häst på en vapensköld samt texten ”Filipstads kommun”. Detta bör utformas enhetligt och användas på likartat sätt i alla sammanhang.

Idag synes kommunen inte hantera sitt varumärke enhetligt. T.ex. så har vi fått ett nytt bibliotek och skylten utan på huset (Folkets hus) som talar om att det finns ett bibliotek är inte profilerad på rätt sätt. Skylten är helt blå(lite moderat partifärg, men olämpligt för att profilera kommunen) men talar inte om att det är Filipstads kommuns bibliotek och kommunvapnet finns inte med på skylten.

Kommunen bör därför jobba fram en enhetlig varumärkes policy som talar om hur och var verksamheter skall skyltas eller hur profilkläder skall se ut så att alla känner igen Filipstads kommun.

En genomtänkt varumärkes profilering kommer att underlätta att få människor att flytta hit, att få människor att söka jobb inom kommunens verksamheter etc, samt höja värdet på kommunens tillgångar.

I en varumärkesprofilering kan säkert hjälp och råd fås från

organisationer som har gjort lyckade varumärkesprofileringar. Dessa kan till exempel vara HSB eller Villaägarnas riksförbund”.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

________

Utdragsbestyrkande

(4)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 december 2012 3

Kommunstyrelsen 22 februari 2012 13

Ks 22 februari 2012

Beslutsexp:

Kansli

Au 17 december 2012

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera motionen till kommunkansliet _______

Kanslichefen Catrin Marsell lämnar i skrivelse 10 december 2012 följande förslag till svar på motionen:

Begreppet varumärke innefattar för Filipstads kommun mer än ”bara” vår logotype. Sedan 2007 har vi vår Grafiska manual. Den befäster hur kommunens logotype skall återges, vilka typsnitt som skall användas, hur arbetskläder skall förses med tryck etcetera.

Hösten 2012 har ett förvaltningsövergripande arbete startat för att finna metoder och vägar till hur vi skall definiera och tydliggöra vår

värdegrund. Värdegrundsarbetet är en del i att ta ett samlat grepp över de viktiga frågorna om vår image och vår service till såväl besökare, företagare och innevånare. Ordet ”varumärke” är något som också bör införlivas i detta arbete.

Vad gäller just skylten vid biblioteket var utformningen av den något som hängde ihop med ombyggnationen. Från början fanns planer på att den skulle belysas med strålkastare underifrån och även tillföras en digital skylt med aktuell information om kommande aktiviteter i Folkets Hus.

Filipstads kommuns bibliotek är endast en av många verksamheter som ryms i Folkets hus, så det bedömdes då inte vara självklart att

kommunens logotype skulle vara det som i första hand skyltades främst.

Av olika skäl blev det dock inte tillfört någon digital informationsskylt eller låga strålkastare, även om för all del elen är framdragen.

Skyltning är dock något som under åren varit föremål för översyn inom kommunen. För några år sedan fanns en arbetsgrupp som leddes av dåvarande stadsarkitekt. Arbetsgruppens uppdrag var bland annat att se över skyltning av kommunala fastigheter liksom skyltning av kommunala verksamheter och andra skyltningar i staden. Ett resultat av det är exempelvis de ”riktningsvisare” som finns i centrala Filipstad. (Kanske finnas även anledning att ånyo tillsätta en arbetsgrupp för översyn av skyltning i kommunen).

Vi kan slutligen konstatera att entrén vid kommunhuset på

Hantverksgatan efter ombyggnation försetts med kommunens vapen och texten ”Filipstads kommun”, utformat helt i enlighet med vår grafiska profil!

(5)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 december 2012 4

Au 17

december 2012

Arbetsutskottet föreslår

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att låta kanslichefen förslag till svar utgöra svaret på motionen samt

att motionen därmed besvarats.

_______

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att låta kanslichefen förslag till svar utgöra svaret på motionen samt

att motionen därmed besvarats.

_____________

Utdragsbestyrkande

(6)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2012 10 Kommunstyrelsen 14 november 2012/23 januari 2013 18/6

Kommunfullmäktige 31 oktober 2012 7

Tu § 64 Ks § 3

Kf 31 oktober 2012

Ks 14 november 2012

Beslutsexp:

ToS

Tu 17 december 2012

Ks § 119

Kf § 92 Dnr 2012/193

Motion ang. upplyst motionsrunda

I motion inkommen till kommunkansliet 17 oktober 2012 anför Linda Knutsen (M) följande:

”Filipstads kommun profilerar sig som en hälsokommun och för att vi ska kunna leva upp till denna profil måste vi med alla till buds stående medel se till att våra kommuninvånare ges möjlighet att vara hälsosamma individer.Kommunens utan tvekan populäraste motionsrunda är

”Storbrorondan. Under höst och vintertid får sträckan tyvärr inte lika många motionärer eftersom det dåråder totalt beckmörker från Munkebergoch ut till korsningen vid Pekås, vilketgör motion och promenader utefter dessa vägar mycket osäkra.

Om Filipstads kommun ska profilera sig som en hälsokommun bör

”Storbrorundan” snarast möjligt förses med gatubelysning i sin helhet.

Jag föreslår därför;

att Teknikutskottet får i uppdrag att utreda möjligheten att förse ” Storbrorondan” i sin helhet med gatubelysning”.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

_______

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera motionen till Teknik och Service.

_______

Inge Nilsson-Piehl, teknisk chef avger i yttrande 2012-12-11 följande förslag:

Allmänt kan sägas att kommunens ansvar först och främst gäller att sköta egen mark och egna vägar och att sköta och underhålla och

belysa allmän platsmark och gator för att öka säkerhet och trivsel. Övriga vägar skall först och främst skötas av respektive fastighetsägare om inget annat överenskommit.

(7)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 7

Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2012 11

Tu 17 december 2012

I vissa fall har dock kommunen byggt belysningsanläggningar längs vägar som sedan blivit statliga vägar och då statliga belysningsnormer inte varit tillräckliga för att bibehålla belysning har belysningsanläggningar i vissa fall bibehållits av kommunen.

Längs den åberopade ”Storbrorondan” är kommunen inte varken markägare eller väghållare. Dock har kommunen byggt och ansvarar för belysning på sträckan Bosjövägen till Rv 63 med anledning av den verksamhet som finns området. Denna

belysningsanläggning kommer att ses över av kommunen och ny anläggning kommer att sättas upp under 2013.

I övrigt planeras inte några belysningsåtgärder till följd av motionsrundan ”Storbrorondan” med hänsyn till kommunens begränsade resurser och att andra belysta motionssträckor finns för den som behöver söka sig ut och motionera under mörka perioder av dygnet och året.

Teknikutskottet beslutar

att tekniske chefens yttrande får utgöra svar på motionen samt

att avslå motionen.

_______

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att tekniske chefens yttrande får utgöra svar på motionen samt

att avslå motionen.

_______

Utdragsbestyrkande

(8)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2012 8 Kommunstyrelsen 29 augusti 2012/23 januari 2013 9/8

Kommunfullmäktige 14 juni 2012 15

Kf 14 juni 2012

Ks 29 augusti 2012

Beslutsexp.

I N-P

Tu 17 december 2012

Tu § 63 Ks § 4 Ks § 76

Kf § 57 Dnr 2012/94

Motion ang. upprustning av skoltoaletter

I motion 8 maj 2012 anför Bengt Sjöberg (KD) följande:

”Fräscha skoltoaletter är en viktig del i barnens arbetsmiljö. Barns

berättelser om hur de håller sig hela dagen bekräftas av undersökningar.

De känner sig inte trygga på skoltoaletten eller tycker att den är äcklig.

De allra flesta barn behöver gå på toaletten minst en gång under skoldagen, men en studie i Göteborg 2009 visade att 16 procent aldrig kissade och att 63 procent aldrig bajsade på toaletten i skolan. Detta kan ge skadliga medicinska effekter. Att hålla sig hela dagen kan leda till förstoppning eller urinvägsinfektion. Det kan även leda till inkontinens.

Vi kristdemokrater anser att rena, fräscha och låsbara skoltoaletter är en basal förutsättning för att våra barn och ungdomar ska må bra och känna trygghet i skolan.

Kristdemokraterna föreslår därför

att en inspektion snarast görs av våra elevers skoltoaletter beträffande städning och renoveringsbehov samt att nödvändiga åtgärder därefter skyndsamt vidtas för en bättre skolmiljö för våra barn och ungdomar”.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

_______

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera motionen till tekniske chefen.

_______

Inge Nilsson-Piehl, teknisk chef avger i yttrande 2012-11-21 följande förslag:

Kommunstyrelsen, Teknik och Service, gör dagligen inspektioner av kommunens ca 300 toaletter inom skola och förskoleverksamheten i Filipstads kommun.

(9)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 9

Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2012 9

Tu 17 december 2012

Ks 23 januari 2013

Beslutsexp:

BUN

Varje dag städas alla dessa toaletter minst en gång. I samband med denna städning ses toaletterna över och fel anmäls om problem har uppstått. Standarden på våra skoltoaletter och

förskolans toaletter är dock varierande liksom resten av beståndet av skolfastigheter. Filipstad kommun har både äldre och nyare skolor och skolor som har mer eller mindre eftersatt underhåll.

Detta är en av anledningarna till att kommunstyrelsen tidigare har gett förvaltningen tillsammans med Barn- och

utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda framtida

skolfastigheter i Filipstad. Denna utredning som för närvarande pågår tittar främst på Strandvägsskolan och Ferlinskolan.

Att bryta ut toalettfrågan, hur angelägen den än är, som en egen del av detta pågående arbete med Filipstads framtida skolstruktur synes vara oklokt och improduktivt. Frågan bör lämpligast

hanteras i en helhet.

Förvaltningen har dessutom ett uppdrag att se över kommunens samtliga fastigheter däribland resterande skolfastigheter för att se över lokalbehoven i kommunen och behoven av åtgärder. Inom ramen för detta arbete kommer lokaler och skoltoaletter att inventeras och behoven av åtgärder att kartläggas för respektive fastighet och kostnaden för detta uppskattas. Detta får sedan läggas in och prioriteras i den årliga underhållsplan som skall tas fram på fastighetssidan.

Teknikutskottet beslutar

att tekniske chefens yttrande får utgöra svar på motionen samt

att därmed anse motionen besvarad.

_______

Thorbjörn Parling yrkar med instämmande av Ulf Söhrman att ärendet remitteras till Barn- och utbildningsnämnden för kompletterande yttrande.

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande _______

Utdragsbestyrkande

(10)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 10

Kommunfullmäktige 13 december 2012 8

Beslutsexp:

Kansliet

Ks § 5

Kf § 120 Dnr 2012/238

Motion ang. anslag till kollektivtrafiken i Värmland

I motion inkommen till kommunkansliet 7 december 2012 anför Ulf Söhrman följande:

”I budgetarbetet under hösten 2012 framgår det att anslaget från Filipstads kommun till Värmlands kollektivtrafik måste öka med 400 000:-

Min motion innebär att kommunen ”indirekt” skall försöka förmå Värmlands kollektivtrafiknämnd att öka sin intjäningsförmåga genom att på sina bussar och fordon anordna ”reklamplats” på dessa, så att dessa reklamplatser kan säljas eller hyras ut och öka kollektivtrafikens inkomster utan att man genomför höjningar av biljettaxorna”.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

_______

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsens kansli.

_______

(11)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 11

Kommunfullmäktige 13 december 2012 9

Beslutsexp:

MOB

Ks § 6

Kf § 121 Dnr 2012/236

Motion ang. normer för busväder

I motion inkommen till kommunkansliet 7 december 2012 anför Ulf Söhrman (M) följande:

”Under de senaste åren har vi sett att väderleken ändrar sig och det finns fastslaget följande:

Regnmängderna har under de senaste 30 – 40 åren ökat i västra Sverige med ca 200 mm per år. Vindarna längs Europas Atlantkust har ökat. Detta har kunnat fastställas genom granskning av seismiska data sedan lång tid tillbaka. Utslagen på dessa data (avser våghöjden) är ca 30 % större än för 40 år sedan.

Sammanlägger man dessa väderfenomen, så kan det här i Filipstad mycket väl bli så att vi får vintrar med mera regn och mindre med snö, men skulle temperaturen under en vinter endast bli ca 4-5 grader lägre, så medför dessa väderfenomen att vi istället för regn får mycket snö.

Enligt de uppgifter som jag har fått så skall byggnader i Filipstad vara beräknade för 95 cm’s snödjup som taklast för att de skall få ett bygglov godkänt. Dessa normer är gammal och behöver omprövas.

Föreslår därför att normen för beräknad snölast omprövas och att nya värden fastställes som är anpassade till de framtida riskerna med väderleken i vårt område som kan bli en följd av växthuseffekten”.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

_______

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera motionen till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

_______

Utdragsbestyrkande

(12)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 12

Kommunfullmäktige 13 december 2012 10

Beslutsexp:

Kansliet

Ks § 7

Kf § 122 Dnr 2012/235

Motion ang. webbradiosändningarna från fullmäktige

I motion inkommen till kommunkansliet 7 december 2012 anför Ulf Söhrman (M) följande:

”Webbradiosändningarna från fullmäktige är en direktsändning som sänder ut allt utom mycket långa pauser från fullmäktigemötena.

Dessa sändningar blir lätt rätt tråkiga att följa då det även blir ”pauser” i sändningen tillfölja av att den som skall tala måste gå fram till

mikrofonen, vilket i radiosändning verkar vara långa pauser.

Det finns därför skäl till att ompröva dessa sändningar och försöka få tillstånd en redigering av sändningarna från fullmäktige, så att onödiga pauser försvinner och även kanske få tillstånd någon form av kommentar i samband med sändningarna.

Yrkar därför att formen för webbradiosändningarna omprövas av någon eller några som kan detta med radiosändningar och kan ha förslag till förbättringar”.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

_______

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsens kansli.

_______

(13)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 13

Ks § 8 Dnr 2013/02

Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning Vid sammanträdet redovisas den förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats av ekonomienheten för perioden 27 november 2012-15 januari 2013.

Kommunstyrelsen beslutar

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

________

Utdragsbestyrkande

(14)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 14

Beslutsexp:

Valda

Ks § 9

Val av representant vid bolagsstämmor

1. Filipstads Stadshus AB, Vårgårda fastigheter AB, Skogstorpa fastigheter AB och Novelty AB

2. Filipstads Energi AB och Filipstads Energinät AB

3. Filipstads Värme AB

4. Inlandsbanan turism (tidigare Grand Nordic)

Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens representant vid bolagsstämmorna för Filipstads Stadshus AB, Vårgårda fastigheter AB, Skogstorpa

fastigheter AB och Novelty AB utse Sune Frisk med Jomark Polintan som ersättare.

att som kommunens representant vid bolagsstämmorna för Filipstads Energi AB och Filipstads Energinät AB utse Per Gruvberger med Torbjörn Parling som ersättare.

att som kommunens representant vid bolagsstämman för Filipstads Värme AB utse Ulf Söhrman med Michael Helmersson som ersättare.

att som kommunens representant vid bolagsstämman för

Inlandsbanan turism utse Per Gruvberger med Patrik Fornander som ersättare.

att vid eventuella övriga bolagsstämmor representeras kommunen av Torbjörn Parling med Christer Ohlsson som ersättare.

_______

(15)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 15

Ks § 10

Val av representanter vid årsmöten/föreningsstämmor

1. Vid föreningsstämman med West Sweden

2. Vid föreningsstämman med Kommuninvest ekonomisk förening

3. Vid årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget

4. Vid årsmöte med Brottsförebyggande centrum i Värmland (20 mars 2013)

5. Vid årsmöte med Friskvården i Värmland (10 april 2013)

6. Vid föreningsstämman med Inlandsbanan Ekonomisk förening

7. Vid föreningsstämma/årsmöte Partnerskap Bergslagsbanan.

Kommunstyrelsen beslutar

att till kommunens representant vid föreningsstämman med West Sweden utse Torbjörn Parling med Christer Olsson som ersättare.

att till kommunens representant vid föreningsstämman med Kommuninvest ekonomisk förening utse Per Gruvberger med Ulf Söhrman som ersättare.

att till kommunens representant vid årsmöte med intresseföreningen Bergslaget utse Torbjörn Parling med Christer Olsson som ersättare.

att till kommunens representant vid årsmöte med Brottsförebyggande centrum i Värmland utse Christel Iversen med Bengt Sjöberg som ersättare.

att till kommunens representant vid årsmöte med Friskvården i Värmland utse Marina Isaksson med Benny Ahremark- Persson som ersättare.

att till kommunens representant vid föreningsstämman med

Inlandsbanan Ekonomisk förening utse Per Gruvberger med Patrik Fornander som ersättare.

Utdragsbestyrkande

(16)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 16

Beslutsexp:

Valda

att till kommunens representant vid föreningsstämman/årsmöte med Partnerskap Bergslagsbanan utse Per Gruvberger med Patrik Fornander som ersättare.

att vid övriga stämmor/årsmöten där kommunen skall utse ombud m m representeras kommunen av Torbjörn Parling med Ulf Söhrman som ersättare.

_______

(17)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 17

Ks § 11 Dnr 2013/01

Rätten att teckna handlingar m m för 2013-2015

I skrivelse 15 januari 2013 föreslår kommunchefen Claes Hultgren följande:

Tillträde till kommunens bankfack

Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson, assistent Marie-Louise Hansson och debiteringshandläggare Linda Bengtzing äger var för sig tillträde till kommunens bankfack.

Tecknande av diverse handlingar m m

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas eller initieras av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska

underteckna handlingar.

Dessutom har kommunchefen rätt att för löpande förvaltningsåtgärder underteckna handlingar.

Behörighet att teckna kommunens firma tillkommer ordföranden eller vid förfall för denne vice ordförande med kontrasignering enligt punkten Övrigt nedan.

Det ska antecknas att kommunstyrelsens ordförande är Per

Gruvberger,1:e vice ordförande är Torbjörn Parling, 2:e vice ordförande är Ulf Söhrman och kommunchef är Claes Hultgren.

Låne- och borgensförbindelser

Kommunchefen Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger

Gustafsson i förening eller endera av dessa i förening med assistenten Marie-Louise Hansson eller Linda Bengtzing debiteringshandläggare.

Kommunens likvidkonton

Kommunchef Claes Hultgren, ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson, två i förening eller endera av dessa i förening med assistenten Marie-Louise Hansson, debiteringshandläggare Linda Bengtzing eller assistenten Ingela Heikkinen.

Utdragsbestyrkande

(18)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 18

Övrigt

Kontrasignering sker av den enhets-/avdelningschef (motsvarande) som berett sakärendet eller anställd som styrelsen bestämmer. För de fall tveksamhet skulle kunna uppstå om behörig kontrasignent skall

kontrasignation ske av kommunchefen Claes Hultgren med kanslichef Catrin Marsell som ersättare.

ÖPPNANDE AV ANBUD

Enligt lag skall särskilt beslut fattas om behöriga anbudsöppnare för respektive kontor.

Efter kontakter med respektive kontor föreslås att följande personer minst två i förening får rätt att öppna av respektive kontor infordrade anbud.

Kommunledningskontor

Kommunchef Claes Hultgren, kanslichef Catrin Marsell, förvaltningschef Inge Nilsson-Piehl, assistenten Inger Johansson och assistenten Annika Jansson.

Ekonomi

Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson, Controller Ulf G Persson, assistent Marie-Louise Hansson och Linda Bengtzing

debiteringshandläggare.

Övrigt

Kontoren har rätt att anlita inköpsfunktionen för öppnande av anbud.

BEFULLMÄKTIGANDE AV OMBUD

I delegationsplan för kommunstyrelsen finns för ett antal

befattningshavare intaget befullmäktigande att företräda kommunen.

Delegationsplanen innehåller av naturliga skäl inga namn eftersom den skall ha löpande giltighet. För det fall befullmäktigat ombud inte utsetts är det delegerat till kommunstyrelsens ordförande med kommunchefen som ställföreträdare att utfärda fullmakt.

För att av praktiska skäl få befullmäktigandena namnsatta så att inte en mångfald handlingar skall behöva sändas med för att styrka

vederbörandes rätt har följande förslag i anslutning till delegationsplanen upprättats.

(19)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 19

Beslutsexp:

Utsedda

Kommunens befullmäktigade ombud för

A Betalningsföreläggande även innefattande tvistiga fall som hänskjutes till kronofogde eller rättegång och handräckning som begäres samtidigt med betalningsföreläggande

kommunchefen Claes Hultgren, kanslichefen Catrin Marsell eller endera med Linda Bengtzing, Zandra Juwél eller Ingela Heikkinen som ställföreträdare.

B Bevakning av kommunens fordringar och andra rättigheter vid konkurser och exekutiva auktioner eller likvärdig situation - kommunchefen Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger

Gustafsson med kanslichef Catrin Marsell och debiteringshandläggare Linda Bengtzing som ställföreträdare.

C Mål och ärenden angående folkbokföring, taxering samt

mantalsskrivning ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson med kanslichef Catrin Marsell som ställföreträdare.

D Taxeringsärenden - ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson med kommunchef Claes Hultgren som ställföreträdare.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen äger rätt att förordna annan delegat.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla ovan redovisade förslag.

_______

Utdragsbestyrkande

(20)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 20

Beslutsexp:

Region Värmland

Ks § 12 Dnr 2012/233

Remissvar ang. regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmlands län 2014-2018

Filipstads kommun har fått förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmlands län 2014-2018 på remiss från Region Värmland.

Vid sammanträdet presenteras förslag till remissyttrande.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till yttrande.

_______

(21)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013

2011

21

Ks § 13

Anmälningsärenden

1. Delegationsbeslut Kommunstyrelsens ordförande

2. Delegationsbeslut Kanslienhetschefen

3. Protokoll KFU 13 december 2012

4. Redovisning av inkomna synpunkter från webbformuläret ”Gör din röst hörd”

Kommunstyrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.

______

Utdragsbestyrkande

(22)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 22

Ks § 14 Dnr 2013/04

Delgivningar

1. Skrivelse och svar ang. etablering av vindkraftverk på Grävlingskullarna

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

_______

(23)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 23

Beslutsexp:

I N-P

Ks § 15

Trygghetsboendet Sparbanksgatan

Kommunstyrelsens ledamöter diskuterade aktuell status gällande trygghetsboendet på Sparbanksgatan.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa sammanträde redovisa aktuell status gällande trygghetsboendet på Sparbanksgatan.

_______

Utdragsbestyrkande

(24)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 23 januari 2013 24

Ks § 16

Framtida möten med Bergvik Skog AB angående vindkraftetablering inom Filipstads kommun

Kommunstyrelsens ledamöter diskuterade former för kommande möten med Bergvik Skog angående frågor om vindkraftetablering i Filipstads Kommun.

Ulf Söhrman yrkade att vid fortsatt diskussion med Bergvik Skog AB skall kommunstyrelsens arbetsutskotts presidium delta gällande

vindkraftetablering. Till detta förslag yrkade Per Gruvberger bifall.

Kommunstyrelsen beslutar

att vid framtida möten med Bergvik Skog AB gällande vindkraft- etablering, skall kommunstyrelsens arbetsutskotts presidium delta.

_______

Figure

Updating...

References

Related subjects :