• No results found

Avkapade träd och buskar får inte lämnas stående i eller lutande mot kvarlämnad vegetation, stenar mm.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Avkapade träd och buskar får inte lämnas stående i eller lutande mot kvarlämnad vegetation, stenar mm."

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

All högväxande vegetation ska röjas. Vegetation som med säkerhet kan

identifieras som lågväxande får kvarlämnas. Förutsättningen är dock att den inte hindrar patrullering och efterföljande underhållsarbete samt att en 3 m bred patrullstig alltid ska finnas tillgänglig i fasområdet.

Enbuskar och andra typer av buskar får ha en maximal höjd på 4 m dock aldrig närmare än 3 m till närmaste fasledare om de står i fasområdet.

Röjningsavfallet skall avlägsnas från vägar, stigar, diken, bäckar, åkrar (odlad mark), staket/stängsel och andra ställen där de kan vålla olägenhet. Detta innebär att avfallet i vissa fall måste forslas bort.

I tätortsnära områden eller strövområden där personer ofta vistas ska röjavfallet hanteras enligt markägarens önskemål och i samråd med beställaren.

Stubbhöjd

Stubbhöjden ska hållas så låg som omständigheterna medger. I patrullstigen ska stubbhöjden hållas så låg att stubbarna inte är till hinder för servicepersonal.

Avkapade träd och buskar får inte lämnas stående i eller lutande mot kvarlämnad vegetation, stenar mm.

Stolpplatser

Stolp- och stagplatser skall vara fria från sly och röjningsavfall på ett område av 1 m radie. För stag som är förankrade utanför skogsgatan ska ett område av 3 m radie röjas fritt runt om.

Vad gäller staglinor så ska hela sträckningen från stag till stolpe röjas fri från vegetation till en bredd av 2 m för att förhindra inväxning. Träd och grenar som vuxit in mot staglinor ska huggas ned, alternativt beskäras.

Röjning skall utföras vid korsningsskydd, även vid sådana för parallella ledningar och skall utföras till ett avstånd av 1 m från stolpar, skyddslinor och stag i

skyddet. Området ska vara fritt från sly och röjningsavfall.

I trädgårdar kan en mindre radie accepteras om det annars skulle leda till ett oskäligt stort ingrepp. Om entreprenören inte överhuvudtaget kan frilägga stag- eller stolpplats, skall projektbeställaren underrättas.

(2)

Skogsgatubredd

Angivna skogsgatubredder skall hävdas. Skogsgator som avviker i bredd

gentemot beställning ska meddelas projektbeställare. Röjavfallet ska fällas så att det lägger sig i skogsgatan.

Den angivna bredden ska alltid markeras med snitselband på ca 25-50 m avstånd för att göra bredden tydlig. Snitselbanden ska hänga kvar efter utförd röjning.

Det åligger entreprenören att kontrollera att rätt bredd hävdas vid röjningen.

Ledningslängd skall alltid mätas i skogsgatans mitt och avgränsningen är stängslet vid station. Kontrollera om det finns behov att röja inom och runt om stationen och meddela beställaren.

Skyltar

Området intill varningsskyltar ska röjas för att upprätthålla god synlighet, exempelvis skylt med varning för sjökabel eller skylt som anger segelfri höjd.

Röjning i trädgårdar

Kvalitén på röjningen i trädgårdar ska, vad gäller person- och driftsäkerhet, uppfylla ställda krav. Detta innebär dock att det inte behöver finnas en kalröjd skogsgata i en trädgård. Toppningar får göras och bibehållas om förutsättningarna nedan kan uppfyllas.

Prydnads- och fruktträd, häckar och läskydd under eller inom ett horisontellt avstånd av 3 m från närmaste fasledare får ha en höjd på högst 3 m efter utförd röjning.

I trädgårdar ska röjningsavfallet samlas i högar för att underlätta för markägaren att ta hand om det. Stammar som ligger över gångar eller andra objekt där de kan vara fara till hinder, ska kapas upp och dras åt sidan.

Vid röjning i trädgårdar ska markägaren alltid kontaktas.

Natur- och kulturmiljöhänsyn

Vid all typ av skogligt underhåll i ledningsgatan är det viktigt att ta hänsyn till natur- och kulturmiljön. I ledningsgatan kan det finnas både kända registrerade och okända kultur- och fornlämningar. Dessa är skyddade enligt lag och får ej skadas. Vid behov kan dessa märkas upp med snitselband eller dylikt och de ska i regel alltid risrensas. Råder tveksamhet så kontakta beställare.

(3)

För underhållsröjning gäller skogsvårdslagen och dess anvisningar. Det innebär att träd som fälls i samband med underhåll inte ska belasta fastigheten.

Kvarlämnade barrträd ska randbarkas efter Skogsstyrelsens instruktioner Träd i ledningsgatan

Alla misskötta julgransodlingar och viltväxter högre än 3 m ska avvecklas i samråd med projektbeställare och berörd markägare. Misstänkta julgransodlingar där avtal eventuellt saknas får ej röjas ned utan medgivande från berörd

markägare eller projektbeställare.

Om gagnvirke måste fällas ut på åker, betesmark eller annan mark där det kan vålla olägenhet ska huvudentreprenören underrätta markägaren om detta.

Alla träd ska fällas snett ut i gatan och inte i brötar. Låg stubbhöjd ska alltid eftersträvas.

Parallella ledningar

Generellt gäller att vid parallellgång med annan regionledning röjs

parallellsträckan mot den andra ledningen till halva avståndet mellan ytterfaserna, om inte projektbeställaren har angivit något annat. Den andra sidan röjs till full skogsgatubredd. Om ledningen går mellan två andra regionledningar röjs till halva avståndet mellan ytterfaserna på respektive sida.

Vid parallellgång med lokalnätsledning röjs angivna bredden för regionnätet.

Detta gäller även om ledningen går i samma gata som ledning tillhörande annat företag.

Jordkabel i skogsmark

Finns högspänningsjordkabel i skogsmark, ska en 7 m skogsgata hållas öppen så att framkomlighet finns för en linjemaskin (grävare). Beställaren överlämnar förteckning över dessa sträckor.

(4)

Markägarfrågor

Om någon markägare motsätter sig röjningen ska röjningen avbrytas på dennes mark och projektbeställaren meddelas.

Om någon markägare själv önskar utföra röjningen på egen mark ska projektbeställaren underrättas. Entreprenören får inte avtala om att låta markägaren utföra röjningen mot ersättning från entreprenören.

Avvikelser från normal röjning

Om E.ON Elnät Sverige AB har gjort speciella överenskommelser med markägare innebärande att röjning inte kan utföras enligt anvisningarna, kommer

projektbeställaren att överlämna en förteckning över dessa avvikelser.

Om anvisningar inte erhållits i nedanstående fall ska projektbeställaren kontaktas och ge anvisningar om hur röjningen ska utföras:

1. Inom odling av julgranar, energiskog, fruktodlingar eller viltnyttiga växter.

2. Vid alléer, prydnadsträd eller andra objekt som kan antas vara värdefulla för markägaren eller ur naturvårdssynpunkt.

3. Vid så stora nivåskillnader att fasernas höjd över mark tillåter att vegetationen kan stå kvar.

4. Om åtgärder krävs på generellt biotopskyddade objekt, ska dessa

återapporteras till huvudentreprenören för ansökan om dispens innan åtgärd.

5. Övrigt skyddade område t.ex. naturreservat, nyckelbiotoper, och Natura 2000 eller samarbetsprojekt med myndighet.

6. Vid marker med mycket svag tillväxt såsom mossar och bergimpediment.

7. Tätortsnära områden eller strövområden där personer ofta vistas.

Skador

Entreprenören svarar för alla tillfälliga skador som uppkommer i samband med Röjningen.

(5)
(6)
(7)

References

Related documents

Hellång pennhylla ingår till standardlisten utom till storlekar lika med eller mindre än 1215 x 915 mm där pennhyllans längd anpassas till kortaste måttet för att tavlan valfritt ska

Prunus incisa 'Kojou-no-mai' rosa till vit häng blom dvärgkörsbär, stam 2-3 I-III.. Prunus incisa 'Kojou-no-mai' rosa till vit häng blom dvärgkörsbär, busk

lönegrundande frånvaro (för vård av barn, vissa studier med mera) under intjänandeåret får, inom vissa gränser, tillgodoräkna sig semesterlön med samma procenttal också av

Äggoljetempera standardsortiment, handmålad Valfri NCS-färg.. Stol massiv Björk klädd sits

Highland Acoustic Chair och Highland Acoustic Sofa med tak och hög rygg är utvecklad för att skapa en avskärmad plats för möten och samtal.. Möblernas ljudabsorberande

Det är alldeles utmärkt och nödvändigt för att klara den enorma utmaning som ligger i att nå det mål som anges i Parisavtalet, och för att Europa ska kunna vara global ledare

Prunus incisa 'Kojou-no-mai' rosa till vit häng blom dvärgkörsbär, stam 2-3 I-III. Prunus incisa 'Kojou-no-mai' rosa till vit häng blom dvärgkörsbär, busk

23% RABATT SKA DRAS AV PÅ