Plan mot diskriminering och kränkande behandling

13  Download (0)

Full text

(1)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Viadidakt Vuxnas lärande

Gäller från 2018-01-01

(2)

2

Innehåll

Syfte... 3

Mål... 3

Definitioner och begrepp ... 3

Främjande insatser ... 5

Aktiva åtgärder, uppföljning och redovisning ... 6

Ansvarsområden i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ... 7

Att upptäcka trakasserier och kränkande behandling ... 8

Vägar att anmäla trakasserier och kränkande behandling ... 8

Utreda och dokumentera trakasserier och kränkande behandling ... 8

Åtgärda och följa upp ... 9

Delaktighet och inflytande ... 10

Nulägesanalys ... 10

Genomförda åtgärder ... 10

Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder ... 12

Resultat av genomförda åtgärder ... 10

Prioriterade förbättringsåtgärder ... 12

Inriktningsmål ... 10

Effektmål ... 10

(3)

3

Syfte

Alla elever och studerande har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Därför finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Syftet med planen mot diskriminering och kränkande behandling för Viadidakt Vuxnas lärande är att främja de studerandes lika rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Mål

Inom Viadidakt Vuxnas lärande accepteras inga former av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. I händelse av att någon elev eller student upplever sig diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt kränkt ska detta skyndsamt utredas och åtgärdas.

Inom Viadidakt Vuxnas lärande ska:

 Alla vara väl medvetna om att ingen form av diskriminering eller kränkningar accepteras

 Alla känna till att det finns en plan mot diskriminering och kränkande behandling på skolan och vad dess huvudsakliga syfte är

 Alla verka för att ingen blir diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt kränkt

 Alla känna till hur man går till väga om man känner att man blivit trakasserad, eller utsatt för diskriminering eller någon form av kränkning

 All personal vara väl insatt i hur man går tillväga i händelse av att någon elev eller student upplever sig diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt kränkt

 All personal på skolan arbetar för en inkluderande och god studiemiljö

För att minimera risken för diskriminering, trakasserier och kränkningar är det viktigt att det inom Viadidakt Vuxnas lärande finns en bra dialog mellan skolans personal och de studerande. Det är viktigt att vi arbetar för ett öppet och trivsamt arbetsklimat där kränkningar inte accepteras.

Det är viktigt att både studerande och personal känner sig delaktiga i planens utformning och framtagandet av prioriterade förbättringsåtgärder.

Definitioner och begrepp

Diskrimineringslagen och skollagen och ställer krav på att det i all skolverksamhet ska bedrivas ett målinriktat arbete för att främja de studerandes och personalens lika rättigheter samt motverka diskriminering och kränkande behandling.

(4)

4

Alla är skyddade mot diskriminering utifrån de i diskrimineringslagen angivna diskrimineringsgrunderna. Enligt skollagen är studerande också skyddade mot kränkande behandling.

Diskrimineringsgrunderna

De sju diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen är:

 Kön

 Ålder

 Etnisk tillhörighet

 Religion eller annan trosuppfattning

 Funktionsnedsättning

 Sexuell läggning

 Könsöverskridande identitet eller uttryck

Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvnings- mässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

Direkt diskriminering

Någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering

Någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund

Likabehandling

Alla elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla elever ska behandlas lika med utgångspunkt från begreppet indirekt diskriminering.

Trakasserier

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett

(5)

5

handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Med kränkande behandling menas ett uppträdande som, utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund, kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara:

 Fysiska (t ex att bli utsatt för slag och knuffar)

 Verbala (t ex att bli hotad eller kallad för hora, bög, svartskalle)

 Psykosociala (t ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)

 Text- och bildburna (t ex via sociala medier, brev och lappar, e-post, sms, mms och klotter)

Eventuella ärenden ska regelbundet rapporteras till Viadidaktnämnden.

Främjande insatser

I syfte att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de elever som deltar i eller söker till Viadidakt Vuxnas lärande genomförs främjande insatser för att motverka kränkande behandling av elever.

Kurativa insatser

Kurator finns tillgänglig för enskilda samtal med elever som i någon form känner sig utsatta eller har behov av samtalsstöd. Kurator genomför dessutom regelbundet samtal i grupp bland skolans elever med utgångspunkt från det som framkommit och uppmärksammats i enskilda samtal med elever.

Elevstödjare

I syfte att de studerande skall känna sig trygga på skolan och få möjlighet att växa som människor finns elevstödjare anställda inom Viadidakt. Elevstödjare är med i klasserna under lektionstid och röra sig bland eleverna utanför klassrummen. De har till uppgift att uppmärksamma negativa yttringar på skolan som strider mot diskrimineringslagens och skollagens grunder. De ska även finnas tillgängliga som medmänniska att prata med om det som berör eleverna. Elevstödjarna är personer som eleverna kan vända sig till med frågor om till exempel utsatthet, disk- riminering och jämställdhet.

Elevstödjarna fungerar även som resurs för att förtydliga och reda ut kulturella missförstånd som kan uppstå mellan elever samt mellan elever och personal.

Elevstödjaren skall i de fall det uppstår allvarliga situationer som kan kännetecknas som trakasserier eller någon form av kränkning anmäla detta till kurator eller skolans ledning.

(6)

6

Medborgarutbildning

Som komplement till ordinarie undervisning i svenska för invandrare genomför Viadidakt en medborgarutbildning som bland annat tar upp normer och värde- ringar. Deltagarna får bland annat en genomgång av FN:s stadgar för barns och kvinnors rättigheter. Man diskuterar svensk lagstiftning, barnuppfostran etc. Syftet med kursen är bland annat att deltagarna ska få en utökad förståelse kring vikten av att acceptera olikheter.

Upplägget för kursen är att skapa möten mellan olika människor där man just förväntar sig olikheter. Man lär sig förstå att det är genom varandras olikheter som man får en fördjupad kunskap om sig själv och tydligare kan ta ställning i olika frågor, med en bibehållen respekt för andras hållning och ställningstagande.

Aktiva åtgärder, uppföljning och redovisning

Varje år upprättas en årlig planering med aktiva åtgärder för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de som deltar i eller söker sig till verksamheten, och dels för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling.

Arbetet sker i följande steg:

1. Undersöka risker och hinder

Årligen genomförs en nulägesanalys för att undersöka och kartlägga elevernas trygghet och trivsel samt deras uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Analysera orsaker

I kartläggningen identifieras och analyseras orsaker till de upptäckta riskerna och eventuella förekomster av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

I analysen utvärderas även tidigare insatser för att förebygga diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

3. Genomföra åtgärder

Utifrån genomförd analys och identifierade risker formuleras konkreta mål i nästa års plan för att genomföra de förebyggande och främjande förbättringsåtgärder som krävs utifrån vad undersökningen och analysen visar.

4. Följa upp och utvärdera

Arbetet med undersökning, analys och aktiva åtgärder följs upp och resultatet av genomförda åtgärder utvärderas för att ta ställning till om de kort- och långsiktiga mål som satts upp har uppfyllts. Erfarenheterna används i nästa års arbete med aktiva åtgärder.

Årligen kartläggs och analyseras även arbetssätt och rutiner som en försäkran om att det inte finns inslag i verksamheten som leder till eller riskerar att leda till diskriminering eller kränkande behandling.

Eleverna och personalen ska vara delaktiga i undersökningen och analysen av resultaten och när det avgörs vilka insatser som ska sättas in för att åtgärda identifierade hinder och brister.

(7)

7

Ansvarsområden i det aktiva arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

All personal inom Viadidakt Vuxnas lärande:

 Uppmärksamma och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling

 Vidta akuta åtgärder då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling upptäcks

 Vid misstanke eller upptäckt av någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling anmäla detta till skolledning

 Arbeta med värdegrundsfrågor i det dagliga arbetet med elever och studenter

 Arbeta för ökad kunskap och förståelse för allas lika värde i ett inkluderande samhälle

 Arbeta förebyggande på skolan mot alla former av diskriminering eller kränkande beteenden

Lärarna:

 Genom arbetsmetoder och förhållningssätt förebygga trakasserier och annan kränkande behandling

 Se till att kontinuerliga diskussioner förs i arbetslaget för att förebygga trakasserier och annan kränkande behandling

 Arbeta för att öka de studerandes kunskap om planens innehåll och bakom- liggande lagstiftning, samt att klargöra skolans normer och hur dessa är en grund för arbetet och samvaron i gruppen

 Informera samtliga eleverna om planens utformning samt samtala om planens innehåll och intentioner

Rektor:

 Årligen fastställa planen

 Övergripande ansvar för att planen följs

 Årlig utvärdering av planen och beslut om förbättringsåtgärder

 Presentation av planen för all personal och vid introduktionen av nya medarbetare

 I händelse av anmälan eller upptäckt diskriminering, trakasserier eller

kränkande behandling skyndsamt genomföra en utredning, vidta åtgärder samt dokumentera bakgrund, åtgärdsplan och uppföljning

 Initiera regelbunden dialog kring likabehandlingsfrågor bland skolans medarbetare samt vid behov säkerställa att personalen får adekvat kompetensutveckling

 Anmäla inträffade händelser och genomförda åtgärder till huvudmannen

(8)

8

Att upptäcka trakasserier och kränkande behandling

En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till kurator eller skolledning.

I klassrummet:

 I den dagliga undervisningen skall personal vara observant på de studerandes kommentarer och reaktioner samt upplevelser

Utanför klassrummet:

 Samtliga medarbetare är skyldiga att agera eller ingripa då de misstänker eller upptäcker diskriminering, trakasseri eller annan kränkande behandling

 Samtliga studerande skall uppmanas att agera eller ingripa då de misstänker eller upptäcker diskriminering, trakasseri eller annan kränkande behandling

Vägar att anmäla trakasserier och kränkande behandling

En anmälan om trakasserier eller kränkande behandling kan ske på fler sätt:

 Den som känner sig diskriminerad eller kränkt kan själv eller genom kamrat vända sig till sin lärare, kurator, skolledning eller någon annan medarbetare på skolan. Skolledning kan nås via expeditionen eller Viadidakts hemsida

 En annan studerande som upptäcker att någon är utsatt kan också meddela lärare, kurator eller skolledning

 Annan person kontaktar skolan

 Anmälan kommer till skolan via annan instans

 Personal som blir kränkt av elev uppmanas att vända sig till rektor eller skolans skyddsombud

Utreda och dokumentera trakasserier och kränkande behandling

Vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling ska omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna eller kränkningarna skyndsamt utredas och dokumenteras.

(9)

9

Arbetsgång

1. Rektor informeras om vad som hänt

2. Rektor upprättar anmälan och meddelar huvudmannen 3. Rektor eller kurator initierar samtal med de inblandade

4. Rektor och kurator tillsammans har samtal med alla berörda parter

5. Utgångspunkten för samtalet är att det kan finnas flera versioner av det inträffade som ska beaktas och skolan är en neutral part

6. Alla händelser dokumenteras och åtgärdsplan upprättas 7. Tid avsätts för uppföljning av genomförda åtgärder 8. Eventuell anmälan till polisen och arbetsmiljöverket 9. Åtgärdsplan diarieförs

Utredning

Underlag för dokumentation vid utredning av trakasserier och annan kränkande behandling

Följande bör noteras vid upprättande av dokumentation:

 Från vem kommer uppgifter om händelsen? (namn)

 När uppstod händelsen? (datum, tid) Varför? Yttre omständigheter?

 Var hände det? (plats)

 Vad har hänt - sett ur alla inblandades perspektiv?

 Vilka är inblandade? (namn, personnummer)

 Beskrivning av händelsen (i kronologisk ordning)

 Eventuella konsekvenser

 Har det förekommit tidigare? Vilka åtgärder vidtogs i så fall då?

 Vilka åtgärder är vidtagna nu?

 Hur vill de inblandade lösa situationen?

 Beslut om åtgärd

Åtgärda och följa upp

Med utgångspunkt från det som framkommer i utredningen ska följande åtgärder vidtas för att avstyra pågående kränkning och i framtiden förhindra trakasserier och kränkande behandling.

 Uppföljning med samtliga inblandade inom tre veckor

 Berörd personal informeras av rektor om aktuella förhållanden och ansvarar aktivt för att bevaka situationen

 Om kränkningar inte upphör beslutar rektor om särskilda åtgärder

(10)

10

Delaktighet och inflytande

Planen mot diskriminering och kränkande behandling tas fram i processdialog med personal samt ett urval av skolans elever. Prioriterade förbättringsåtgärder i denna plan har tagits fram med utgångspunkt från de resultat som framkommit i elev- enkät som genomförts inom Vuxnas lärande under hösten 2017.

Genomförande

Under 2017 har alla studerande inom Viadidakt Vuxnas lärande beretts möjlighet att diskutera innehållet. Elevenkät har genomförts med de studerande. Enkäten har innehållit frågor rörande trygghet och trivsel samt upplevelse av trakasserier, diskriminering, och kränkning. Resultatet av enkätundersökningen har analyserats av personal och skolledning.

Nulägesanalys

För att få kunskap om vilka förbättringsåtgärder som behöver prioriteras i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling genomförs årligen en enkät bland skolans elever. Elevenkäten innehåller frågor rörande trygghet och trivsel samt upplevelse av trakasserier, diskriminering och kränkning. Enkäten riktar sig till elever som har platsbunden undervisning och genomförs i digital form på lektionstid så att svarsfrekvensen blir så hög som möjligt.

Andelen studerande inom SFI som svarade på enkäten uppgick till 45 %. Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning var svarsfrekvensen 42 % och inom särskild utbildning för vuxna 93 %.

Enkätundersökningen visar att 93 % av de svarande inom SFI anger att de känner sig trygga inom Viadidakts verksamhet, vilket är en liten ökning i förhållande till föregående undersökning. Motsvarande förhållanden inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning visar att 96 % känner sig trygga inom Viadidakts verksamhet. Det är en ökning med 4 % i förhållande till föregående undersökning.

Bland eleverna inom SFI upplever 86 % av de som svarat på enkäten att de alltid eller ofta blir rättvist behandlade. Det är en minskning i förhållande till föregående undersökning som visade 90 %. Inom samma elevgrupp anger 95 % att de blir respekterade av andra elever på skolan, vilket är en liten försämring. Av de svarande inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (inkluderat särskild utbildning för vuxna) uppgav 93 % att de upplever att de blir rättvist behandlade, vilket är oförändrat i förhållande till föregående undersökning. Inom samma elevgrupp anger 93 % att de blir respekterade av andra elever på skolan, vilket är oförändrat i förhållande till föregående undersökning. En stor förändring i förhållande till tidigare är att eleverna inom SFI upplever att de getts möjlighet att prata om demokrati. 79 % anger detta i förhållande till 70 % i förgående undersökning.

Av de elever inom SFI som svarat på enkäten anger 7 % att de blivit kränkta i någon form under sin skoltid, vilket är oförändrat i förhållande till föregående undersökning.

Motsvarande förhållande för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (inklu- derat särskild utbildning för vuxna) uppgår till 10 % vilket är en minskning med 6 % i förhållande till föregående undersökning. I den senare elevgruppen uppger 5 % av de

(11)

11

svarande att de blivit kränkta av någon lärare på skolan. I föregående undersökning var förhållandet 12 %, vilket visar på en betydande förbättring av upplevda förhållanden.

Motsvarande förhållande inom SFI uppgår till 6 %, vilket är en liten positiv förändring.

Bland elever inom SFI som svarat på enkäten anger 14 % att det förekommer att de blir sexuellt trakasserade i skolan, vilket är en liten försämring. Motsvarande förhållande för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (inkluderat särskild utbildning för vuxna) uppgår till 6 %, vilket är oförändrat i förhållande till föregående undersökning.

En stor förändring i förhållande till tidigare är att eleverna inom SFI anger att de fått information om skolans likabehandlingsplan. 60 % anger detta i förhållande till 45 % i förgående undersökning. Motsvarande förhållanden inom grundläggande och gymna- sial vuxenutbildning visar att 69 % fått information om skolans likabehandlingsplan.

Det är en ökning med 13 % i förhållande till föregående undersökning.

Resultatet av enkäten har diskuterats av personal och skolledning. Detta har lett fram till ett antal förbättringsåtgärder.

Genomförda åtgärder

Fysisk skolmiljö

 Elevcafeteria har etablerats i Röda huset för att bidra till en lugn och trygg studiemiljö enligt elevernas önskemål.

 Insatser har initierats för installation av hiss. Ärendet är uppe till politisk behandling som förutsättning för genomförande.

 Studioverkstad med tysta studiorum har iordningsställts i Röda Huset.

 Arbetet med organiserat studiestöd till elever stöd till elever som läser plats- bundet och distans har till viss del genomförts. Arbetsgrupp med uppdrag att utveckla elevernas lärmiljö har etablerats.

Bemötandefrågor

 Två halvdagar med gemensam inspirationsföreläsning och workshop kring mångfald och bemötande har genomförts för all personal.

 Utbildning kring bemötande har genomförts för all personal med 5 gruppträffar i studiecirkelform.

 Samtalsledare har utbildats bland personalen för att ansvara för bemötande- utbildningen.

 Kurator har varit ute i undervisningsgrupper för information och samtal kring likabehandlingsplanen med eleverna.

(12)

12

Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder

En utvärdering av genomförda förbättringsåtgärder kommer att ske i form av en enkätundersökning riktad till skolans elever under kommande verksamhetsår. En bred dialog kring upplevda förhållanden bland elever och medarbetare på skolan kommer även att genomföras. Enkätundersökningen ska visa om andelen elever som upplevt att de utsatts för diskriminering, trakasserier och kränkning har minskat.

Resultat av genomförda åtgärder

Utvärderingen av den årliga enkätundersökningen riktat till elever som läser platsbunden undervisning visar att delar av genomförda åtgärder fått avsedd effekt bland elever i verksamheten.

 Elever som upplevt att de utsatts för diskriminering, trakasserier och kränkning i någon form har inom minskat från 15 % till 11 %.

 Elever som upplever sig trygga i verksamheten har ökat från 92 % till 94 %.

 Elever upplever att de fått möjlighet att prata om vad demokrati står för i större utsträckning än tidigare.

 Elever anger att de fått information om skolans likabehandlingsplan i större utsträckning än tidigare.

Tillgänglighetsanalys

Genomförs årligen med stöd av analysverktyg från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och brister åtgärdas omgående eller tas med i likabehandlingsplan för kommande år.

Prioriterade förbättringsområden

Alla prioriterade förbättringsåtgärder samverkar och har betydelse för att skapa en trygg studiemiljö.

Fysisk skolmiljö

 Utveckla miljön för elevcafeteria i syfte att bidra till ett språkligt utbyte bland eleverna och en lugn och trygg studiemiljö

 Färdigställande av arbete med installation av hiss

 Färdigställa upprustningen av handikapptoaletten i röda huset

 Tillgänglighetsanpassa och förbättra skyltning med information om aktiviteter i befintliga lokaler

(13)

13

Bemötandefrågor

 Värdegrundsfrågor utifrån hur vi behandlar varandra och vilka attityder vi har tas upp regelbundet och kontinuerligt och behandlas specifikt under en skol- gemensam halvdag samt i den ordinarie undervisningen minst två gånger.

 Vid det första tillfället i klassen arbetar eleverna med vilka beteenden som inte accepteras och som vi ska ha nolltolerans mot.

 Varje grupp/klass gör överenskommelser vilka regler som ska gälla i den egna gruppen

 En gemensam värdegrund och plattform för ordningsregler på skolan tas fram

Inriktningsmål

 En gemensam värdegrund med ordningsregler har tagits fram för skolan

 Alla klasser/grupper har formulerat sina ”ordningsregler”

 Alla klasser/grupper har lämnat in sina förslag om vilka regler som ska gälla i den egna gruppen som underlag för att stärka den gemensamma värdegrunden

Effektmål

Effektmål som ställts upp för att följa upp och utvärdera genomförda åtgärder:

 Elever som upplevt att de utsatts för diskriminering, trakasserier och kränkning har minskat

 Arbetslagens uppskattning av förekomster av diskriminering, trakasserier och kränkning har förbättrats

 Insatser för den fysiska skolmiljön har åtgärdats

Figure

Updating...

References

Related subjects :