• No results found

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN

Telefon 035•16 71 00 • www.hh.se Sida 1 (2)

Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap Kurskod: MA2018 / 15

Tillämpad matematik III, 7,5 hp

Applied Mathematics, Part Three 7.5 credits Grundnivå

Fördjupningsnivå: grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2015•08•24) och gäller studenter antagna vårterminen 2019.

Kursens inplacering i utbildningssystemet Kursen ingår i programmen Biomekanikingenjör, Byggingen•

jör, Energiingenjör, Maskiningenjör och Utvecklingsingenjör.

Behörighetskrav

Kunskaper motsvarande kurserna Tillämpad Matematik I och II.

Kursens mål

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupad kun•

skap och förmåga att använda matematik som ett effektivt redskap i teknik och naturvetenskap.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

• redogöra för innebörden av grundläggande matema•

tiska begrepp och hur matematik byggs upp genom de nitioner, satser och bevis.

Färdighet och förmåga

• hantera separabla differentialekvationer och linjära or•

dinära differentialekvationer, och deras direkta appli•

kationer på ett förtroget sätt.

• tillämpa grundläggande statistiska metoder.

• genomlysa verkliga konkreta problem med anknytning till teknik och naturvetenskap eller till mer vardagliga företeelser utanför matematikområdet och översätta dessa till matematiska modeller med lämpligt gjorda idealiseringar.

• använda datorstöd i matematik, både vad gäller analy•

tiska och numeriska metoder.

• kommunicera problemställningar och resultat från ana•

lyser på ett ingenjörsmässigt sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• värdera giltigheten hos uppställda modeller och kri•

tiskt granska dess resultat i förhållande till uppställda krav.

Kursens huvudsakliga innehåll Analys:

Ordinära differentialekvationer. Taylors formel. Approxima•

tion av funktioner. Numeriska metoder. Vektorvärda funk•

tioner. Numeriska metoder.

Statistik:

Kombinatorik, diskreta och kontinuerliga fördelningar, vän•

tevärde och varians. Punkt• och intervallskattning. Hypotes•

prövning.

Modellering:

Datorstöd i matematik. Projekt med skriftlig och muntlig redovisning.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar och dato•

rövningar. Delar av kursen studeras i projektform.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men under•

visning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•

känd, 3, 4 eller 5.

Examination sker genom två skriftlig tentamina.

Examinationsmoment Betyg

Tentamen ODE 4 hp U/3/4/5

Tentamen statistik 3,5 hp U/3/4/5

Om studenten har fått beslut från Högskolan i Halmstad om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att besluta om ett anpassat examina•

tionsmoment eller låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Kursvärdering

I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska dokumenteras och redovisas för studenterna.

(2)

Sida 2 (2) MA2018 / 15

Kurslitteratur

(Reviderad 2012•03•09)

Nilsson, Bertil.Tillämpad Matematik. Kompendium, Högskolan i Halmstad Vännman, Kerstin.Matematisk Statistik. Studentlitteratur, senaste upplagan Stenciler.

References

Related documents

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom ämnet kemi.. Magisterexamen uppnås efter

[r]

Detta gör att vi byter namn på den militära logiken som Gyllensporre och Ledberg beskrivit för att generera två andra logiker, förvaltningslogiken och krigslogiken, allt detta

• Our case study will deal with the use of three promotional tools (advertising, public relations and printed material) by a tour operator in Sweden: Ving.. The

genomlysa verkliga konkreta problem med anknytning till teknik och naturvetenskap eller till mer vardagliga företeelser och översätta dessa till matematiska modeller med

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap och förmåga att använda matematik som ett effek•.. tivt redskap i teknik

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig utökad kunskap och förmåga att använda matematik som ett effektivt redskap i teknik och naturvetenskap.. Efter avslutad kurs

Vår uppfattning är att Högskolan i Halmstad lyckas bättre med att skapa förutsättningar för de anställda än för studenterna att kombinera arbetet/ studierna med familj men att

If you chose shape E choose one of the colour schemes you think suits the given character profile: -female -young adult -independent -adventurous -confident E01 E02

- redogöra för olika naturvetenskapliga begrepp och teorier samt hur dessa kan kopplas till olika praktiker i förskolan.. - beskriva barns lärprocesser i naturvetenskap

Att barn lär sig i samspel med andra och genom att utforska sin omvärld som Strandberg (2006) och Vygotskij (1995) tar upp har vi sett bland annat genom att barnen hjälper

Based on standardised process maps and activity descriptions, the firm has on a centralised basis identified risks in the processes and consequently developed

Att anhörigstödjare inte bli erbjudna en stödform som enligt dem inte kan tillgodose deras behov, kan enligt oss vara en möjlig faktor till att de som är yngre än 65 år, män

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en myndighet som genomför samtliga utbetalningar från välfärdssystemen och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga lagar om Försvarsmaktens stöd till ordningsmakten bör ändras så att Försvarsmakten ges laga stöd att

Detta skulle skapa en ökad trygghet och förbättrad hela-resan-upplevelse för resenärerna och bidra till att de icke kommersiellt bärkraftiga flygplatsernas passagerarunderlag

Table 6 Numbers of events estimated from background, observed in data and expected from signal in the H → ZZ → νν search for low mass (m H < 280 GeV) and high mass (m H ≥

Sett till de som angett alternativet att kunna bo kvar på hemorten och vilken hemkommun de angett, är svarsalternativet vanligast förekommande bland studenter från

I både Norrköpings och Linköpings kommun finns en stark vilja att öka måluppfyllelsen och förbättra resul- taten i skolan och detta gäller inte minst undervisningen

En utvecklad global omvärldssamverkan och lärosätets internationella ambitioner är av central betydelse för attrahera spetskompetens och talangfulla internationella studenter, vilka

Ja, genom nedvärdering av intellekt Ja, pga att blivit dumförklarad av lärare Ja, pga brist på kunskap Ja, pga svårigheter för ämnet Ja, pga ingen tidigare erfarenhet av ämnet Ja,

Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till 2005-07-11. Beloppsgräns för periodiseringar efter denna datum är 25 000 kr.. NOTER TILL RESULTAT- OCH

Ett önskemål är att det i kommande utbildningskatalog anges att en studiegrupp för lärarstudenter är förlagd till Varberg och att denna grupp kommer till stånd om