• No results found

Högskolan i Halmstad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Högskolan i Halmstad "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Tel vx 035 - 16 71 00 Besöksadress:

Box 823 Tel direkt 035 - 16 7…… Kristian IV:s väg 3

301 18 HALMSTAD Telefax 035 - 14 85 33 Pg 788129 - 5

RELATIONEN MELLAN MOTIVATION OCH MÅLORIENTERING, UPPLEVD FÖRMÅGA SAMT UPPFATTAT MOTIVATIONSKLIMAT HOS GYMTRÄNANDE

KVINNOR OCH MÄN

Högskolan i Halmstad

Sektionen för Hälsa & Samhälle:

Psykologi inriktning idrott, 61-90 hp, HT-2008

Handledare: Hansi Hinic Författare:

Examinator: Urban Johnson Andreas Andersson

References

Related documents

(2002) ser utvecklingen från Mode 1 till Mode 2 som en naturlig process som fört med sig bättre förutsättningar för ett jämlikt samarbete mellan högskola och samhället där

Sett till de som angett alternativet att kunna bo kvar på hemorten och vilken hemkommun de angett, är svarsalternativet vanligast förekommande bland studenter från

• Our case study will deal with the use of three promotional tools (advertising, public relations and printed material) by a tour operator in Sweden: Ving.. The

Om en tredje part anser att en lärare exempelvis har osynliggjort en elev (eller en klass) och undanhållit information genom att inte låta dem vara med och planera provdatum,

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap och förmåga att använda matematik som ett effek•.. tivt redskap i teknik

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig utökad kunskap och förmåga att använda matematik som ett effektivt redskap i teknik och naturvetenskap.. Efter avslutad kurs

• genomlysa verkliga konkreta problem med anknytning till teknik och naturvetenskap eller till mer vardagliga företeelser utanför matematikområdet och översätta dessa till

Ja, genom nedvärdering av intellekt Ja, pga att blivit dumförklarad av lärare Ja, pga brist på kunskap Ja, pga svårigheter för ämnet Ja, pga ingen tidigare erfarenhet av ämnet Ja,

Detta framgår av Tryckfrihetsförordningen 2 kap, 4 § som har följande lydelse: ”Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid

Direktupphandling får endast användas om inköpen inom produktområdet för hela Högskolan uppgår till högst 28 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och

 Direktupphandling får användas vid inköp av varor och tjänster där värdet av kontraktet (totala värdet för hela avtalstiden) för högskolan totalt understiger 15 procent

Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till 2005-07-11. Beloppsgräns för periodiseringar efter denna datum är 25 000 kr.. NOTER TILL RESULTAT- OCH

Ett önskemål är att det i kommande utbildningskatalog anges att en studiegrupp för lärarstudenter är förlagd till Varberg och att denna grupp kommer till stånd om

Det alternativ där störst andel svarade att den hade stor betydelse för att söka till Högskolan var alternativet Kan bo kvar på hemorten, med andelen 44 procent (samma andel som

En utvecklad global omvärldssamverkan och lärosätets internationella ambitioner är av central betydelse för attrahera spetskompetens och talangfulla internationella studenter, vilka

Ett par år senare publicerade Argilés och Slof (2003) en studie där de undersökte katalanska jordbrukares användning av redovisningsinformation. Jordbrukarna delades upp i

Socialsekreterare har en lagförd skyldighet att vid ansökningar som rör barn beakta ett barnperspektiv och ta hänsyn till barnets bästa i syfte till att tillgodose barns behov

Förutom de tidigare problem som ett barn med autism har så vill Peeters (1994) lägga till ett, och det är tidsuppfattningen. Här gör han en ny jämförelse med oss vanliga

Vår uppfattning är att Högskolan i Halmstad lyckas bättre med att skapa förutsättningar för de anställda än för studenterna att kombinera arbetet/ studierna med familj men att

Fokusgruppsintervjuerna innebar även att en observationsundersökning, av hur respondenterna använder hemsidan, gjordes parallellt. För att förstå deras åsikter ansåg vi det

Att systemet också ska användas för att göra uttag som ligger till grund för medelstilldelning hade förmodligen en stor inverkan.. I HUSA är forskningspublikationerna

Detta gör att vi byter namn på den militära logiken som Gyllensporre och Ledberg beskrivit för att generera två andra logiker, förvaltningslogiken och krigslogiken, allt detta

Att anhörigstödjare inte bli erbjudna en stödform som enligt dem inte kan tillgodose deras behov, kan enligt oss vara en möjlig faktor till att de som är yngre än 65 år, män