• No results found

Högskolan i Halmstad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Högskolan i Halmstad "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Tel vx 035 - 16 71 00 Besöksadress:

Box 823 Tel direkt 035 - 16 7…… Kristian IV:s väg 3

301 18 HALMSTAD Telefax 035 - 14 85 33 Pg 788129 - 5

RELATIONEN MELLAN MOTIVATION OCH MÅLORIENTERING, UPPLEVD FÖRMÅGA SAMT UPPFATTAT MOTIVATIONSKLIMAT HOS GYMTRÄNANDE

KVINNOR OCH MÄN

Högskolan i Halmstad

Sektionen för Hälsa & Samhälle:

Psykologi inriktning idrott, 61-90 hp, HT-2008

Handledare: Hansi Hinic Författare:

Examinator: Urban Johnson Andreas Andersson

References

Related documents

Det alternativ där störst andel svarade att den hade stor betydelse för att söka till Högskolan var alternativet Kan bo kvar på hemorten, med andelen 44 procent (samma andel som

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig utökad kunskap och förmåga att använda matematik som ett effektivt redskap i teknik och naturvetenskap.. Efter avslutad kurs

• genomlysa verkliga konkreta problem med anknytning till teknik och naturvetenskap eller till mer vardagliga företeelser utanför matematikområdet och översätta dessa till

(2002) ser utvecklingen från Mode 1 till Mode 2 som en naturlig process som fört med sig bättre förutsättningar för ett jämlikt samarbete mellan högskola och samhället där

Sett till de som angett alternativet att kunna bo kvar på hemorten och vilken hemkommun de angett, är svarsalternativet vanligast förekommande bland studenter från

Fokusgruppsintervjuerna innebar även att en observationsundersökning, av hur respondenterna använder hemsidan, gjordes parallellt. För att förstå deras åsikter ansåg vi det

Ja, genom nedvärdering av intellekt Ja, pga att blivit dumförklarad av lärare Ja, pga brist på kunskap Ja, pga svårigheter för ämnet Ja, pga ingen tidigare erfarenhet av ämnet Ja,

Vår uppfattning är att Högskolan i Halmstad lyckas bättre med att skapa förutsättningar för de anställda än för studenterna att kombinera arbetet/ studierna med familj men att