Borlänge kommuns y ttrande gällande promemoriaEtt ändrat förfarande för att anmäla områden somomfattas av begränsingen av rätten till dagersätt-ning vid eget boe nde

Full text

(1)

Borlänge kommun 2020-06-23 Bildningssektorn 2020/ 1255 Pierre Engström 0243-740 00 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM

Postadress Telefon E-post

SE-781 81 Borlänge 0243-740 00 (vxl) kommun@borlange.se

Besöksadress Fax

Röda vägen 50 0243-745 50 www.borlange.se

1 (2)

Ert diarienummer Datum

Ju2020/ 01879/ L7

Borlänge kommuns y ttrande gällande promemoria

Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som

omfattas av begränsingen av rätten till

dagersätt-ning vid eget boe nde

Borlänge kommun tillstyrker föreslagna förändringar vad gäller förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. vad gäller stycket:

” Vid bedömning av om det är motiverat att anmäla en del av kommunen ska de sociala och ekonomiska förhållandena i kommundelen beaktas och särskilt gra-den av arbetslöshet och sysselsättning, andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och valdeltagandet” .

Tillägget är ett bra förtydligande.

Borlänge kommun avstyrker föreslagen förändring, samma förordning vad gäller meningen:

” En anmälan får inte avse en sådan del av kommunen som omfattas av en in-vändning.”

Länsstyrelsen bör fortsatt ha en rådgivande och stödjande roll. Kommunerna bör fortsatt ses som bäst lämpade att bedöma vilka områden som har socioekono-miska utmaningar.

Som ett alternativ till förslaget där Länsstyrelsen de facto ges veto-rätt bör alter-nativa lösningar utredas. Är det en möjlighet att förtydliga förordningstexten?

(2)

2020-06-25 2020/1225

Postadress Telefon E-post

SE-781 81 Borlänge 0243-740 00 (vxl) kommun@borlange.se

Besöksadress Fax

Röda vägen 50 0243-745 50 www.borlange.se

2 (2)

Förslagsvis ett tillägg med nedanstående innebörd:

” För att området skall kunna omfattas av begränsningsregeln krävs data som styrker att området har särskilda socioekonomiska utmaningar.

Graden av arbetslöshet och av sysselsättning, andelen mottagare av försörj-ningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och valdeltagandet är förhållanden som sammantaget tydligt skall visa att området har extraordinära socioekono-miska utmaningar.

Åberopar en enskild kommun ytterligare eller andra faktorer, sociala eller ekono-miska skall dessa redovisas i samband med anmälan. ”

Lars Walter Tommy Berglund

Sektorchef Verksamhetschef

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :