• No results found

Borlänge kommuns y ttrande gällande promemoriaEtt ändrat förfarande för att anmäla områden somomfattas av begränsingen av rätten till dagersätt-ning vid eget boe nde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Borlänge kommuns y ttrande gällande promemoriaEtt ändrat förfarande för att anmäla områden somomfattas av begränsingen av rätten till dagersätt-ning vid eget boe nde"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Borlänge kommun 2020-06-23 Bildningssektorn 2020/ 1255 Pierre Engström 0243-740 00 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM

Postadress Telefon E-post

SE-781 81 Borlänge 0243-740 00 (vxl) kommun@borlange.se

Besöksadress Fax

Röda vägen 50 0243-745 50 www.borlange.se

1 (2)

Ert diarienummer Datum

Ju2020/ 01879/ L7

Borlänge kommuns y ttrande gällande promemoria

Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som

omfattas av begränsingen av rätten till

dagersätt-ning vid eget boe nde

Borlänge kommun tillstyrker föreslagna förändringar vad gäller förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. vad gäller stycket:

” Vid bedömning av om det är motiverat att anmäla en del av kommunen ska de sociala och ekonomiska förhållandena i kommundelen beaktas och särskilt gra-den av arbetslöshet och sysselsättning, andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och valdeltagandet” .

Tillägget är ett bra förtydligande.

Borlänge kommun avstyrker föreslagen förändring, samma förordning vad gäller meningen:

” En anmälan får inte avse en sådan del av kommunen som omfattas av en in-vändning.”

Länsstyrelsen bör fortsatt ha en rådgivande och stödjande roll. Kommunerna bör fortsatt ses som bäst lämpade att bedöma vilka områden som har socioekono-miska utmaningar.

Som ett alternativ till förslaget där Länsstyrelsen de facto ges veto-rätt bör alter-nativa lösningar utredas. Är det en möjlighet att förtydliga förordningstexten?

(2)

2020-06-25 2020/1225

Postadress Telefon E-post

SE-781 81 Borlänge 0243-740 00 (vxl) kommun@borlange.se

Besöksadress Fax

Röda vägen 50 0243-745 50 www.borlange.se

2 (2)

Förslagsvis ett tillägg med nedanstående innebörd:

” För att området skall kunna omfattas av begränsningsregeln krävs data som styrker att området har särskilda socioekonomiska utmaningar.

Graden av arbetslöshet och av sysselsättning, andelen mottagare av försörj-ningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och valdeltagandet är förhållanden som sammantaget tydligt skall visa att området har extraordinära socioekono-miska utmaningar.

Åberopar en enskild kommun ytterligare eller andra faktorer, sociala eller ekono-miska skall dessa redovisas i samband med anmälan. ”

Lars Walter Tommy Berglund

Sektorchef Verksamhetschef

References

Related documents

Frågan som är utskickad för remiss handlar om förslag om att göra vissa ändringar i det anmälningsförfarande som gäller vilka områden som omfattas av en begränsning

Katrineholms kommun överlämnar följande yttrande över Justitiedepartementets promemoria "Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av

Särskilt med beaktande av att regeringen i promemorian öppnar upp för att fler kommuner kan komma att få möjlighet att anmäla områden till Migrationsverket bedömer läns- styrelsen

Länsstyrelsen Gävleborg tillstyrker i stort promemorians förslag till ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid

Länsstyrelsen ser positivt på ett förtydligande av länsstyrelsens roll i anmälningsförfarandet genom möjligheten att invända mot kommunens urval av område som anses

Förslag om längsta tid för Migrationsverket att uppdatera förteckningen Länsstyrelsen tillstyrker att den längsta tiden för Migrationsverket att uppdatera förteckningen

Eftersom kommunens anmälan avser områden som omfattas av begränsning av asylsökandes rätt till dagersättning vid eget boende, menar länsstyrelsen att an- delen asylsökande i

Länsstyrelsen föreslår att en kommun ges möjlighet att göra en anmälan till Migrationsverket senast 31 december 2020. Det skulle innebära att anmälan börjar gälla