Ordföranden har ordet

20  Download (0)

Full text

(1)

ÅRSREDOVISNING 2012

(2)

Innehållsförteckning

Ordföranden har ordet ...3 Förvaltningsberättelse... 4-8 Resultaträkning...9 Balansräkning ... 10-11 Kassaflödesanalys...12 Not 1 ... 13-16 Flerårsjämförelse ...17 Revisionsberättelse ...18 Granskningsrapport ...19

2

(3)

Vid ett årsskifte har man alltid två dimensioner att förhålla sig till, framtiden och det förflutna.

Man ser på de resultat som ligger bakom, men också på hur man tror att framtiden skall gestalta sig. De senaste åren har vi haft goda ekonomiska resultat, vilket ger en ökad möjlighet till investeringar och underhåll inför framtiden. Exempel på detta är de

nybyggnationer av hyreslägenheter som gjorts på Granås-området i Tärnaby. Även om de inte är fullt uthyrda idag, så har vi sett det som en viktig satsning i den västra kommundelen.

Förutom det goda ekonomiska resultatet har vi minskat vår energiförbrukning med 15,3 % sedan 2007 vilket konkret innebär att vi har minskat energiinköpet med 900 000 kWh. Det frigör i sin tur kapital för fortsatta energi- och miljösatsningar.

Fastighetsbolaget Umluspen har under 2012 varit en viktig del i att införa internhyra i kommunens lokaler.

På sikt kommer internhyran innebära att man i de olika verksamheterna ser över sina lokalbehov, och jag tror att den totala lokalytan kommer att minskas i en del verksamheter, medan man inom exempelvis omsorgen har ett fortsatt stort behov av de lokaler man har.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till de anställda i företaget, som är en av de viktigaste resurserna vi har. Det är de som möter hyresgästerna, andra kunder, affärspartners och ägare och skapar det förtroende och den positiva renommé som vi i styrelsen upplever att Umluspen har bland dessa.

Vi ser fram mot ett 2013 som bjuder på nya utma- ningar. Förbättringsarbetet tar aldrig slut, även om vi kan mäta att vi har kommit en bit på vägen.

Ordföranden har ordet

3

(4)

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB Umluspen i Storuman, org.

nr 556137-4447, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2012.

Verksamhet

Bolaget är helägt av Storumans kommun via moderbolaget Storumans Kommunföretag AB och har ett aktiekapital på 5,75 mkr.

Bolaget bildades 1994 då Storu- mans kommunala bostadsstiftelse och Storumans Utvecklingsaktie- bolags industri- och kontorslokaler fusionerades. Verksamheten finansieras genom hyresintäkter, entreprenadersättning och försålda tjänster.

Bolaget verkar enbart inom Storumans kommun, där bolaget ska förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och tomträt- ter med bostäder, kommunala lokaler för hantverk och småindustri samt därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget får också i den mån det uppstår tomma lokaler i verksamheten hyra ut dem för andra ändamål.

Affärsidé

Fastighets AB Umluspen ska hyra ut bostäder och lokaler med god service som är attraktiva och trygga i Storumans kommun.

Styrelse

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Roland Gustafsson ordf.

Roland Kärrman v.ordf Lena Drangel

Christer Bergfors Pereric Stenvall

Från vänster: Roland Gustafsson, Pereric Stenvall, och Roland Kärrman Infogad bild: Christer Bergfors. Saknas på bild gör Lena Drangel

4

(5)

Styrelsen arbetar enligt en årligen fastställd arbetsord- ning med tillhörande instruktioner för verkställande direktören vad avser bl.a. löpande förvaltning samt ekonomisk rapportering.

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden.

Ordinarie årsstämma hölls 2012-05-10.

Revisorer

Revisorer är auktoriserad revisor Anders Färnstrand med godkänd revisor Göran Larsson som suppleant samt som lekmannarevisor Ann-Christine Jonsson med Solveig Holmner som suppleant. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige.

Verkställande direktör Anders Johansson

Organisationsanslutning

Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag samt Husbyggnadsvaror HBV.

Viktiga händelser

Bolaget har förvaltat Storumans kommuns fastigheter genom ett entreprenadavtal. Bolaget ansvarar även i huvudsak för all ny- om- och tillbyggnadsverksamhet i kommunens fastigheter.

Nuvarande avtal löper tom 2013-12-31.

Året började med att utbyggnaden av Blåsippan i Stensele, etapp 3 invigdes. Under sommaren och hösten har alla huskroppar på Röbrostigen målats om, kostnaden blev ca 1,3 miljoner. Lokalen på Rådhuset 2 som hyrs ut för tandvårdsverksamhet har helrenoverats. Bolaget har under hösten fokuserat på energieffektivisering.

Två småhus har sålts under året, ett på Ängsgatan och ett på Stationsvägen.

Årets försäljning har medfört att nuvarande lägenhets- bestånd är 377 st lägenheter därav 39 kategorilägen- heter (lägenheter avsedda för särskilt boende). Den uthyrningsbara lokalytan är 10 403 m².

Nymålat på Röbrostigen

5

(6)

Hyresmarknaden

Antalet outhyrda lägenheter var vid årets början 20 och vid årets slut 13, vilket är 3,4 % av totala lägenhetsbe- ståndet. Outhyrda lokaler var vid årets början 186,5 m2 och vid årets slut 192,5 m2, vilket motsvarar 2,9 % av totala lokalytan.

Årets resultat

Vid årets slut uppgår resultatet till 1 149 575 kr.

Hyresförhandlingar

Hyresförhandling med Hyresgästföreningen Region Norrland hölls 2012-05-08 och då enades parterna om en genomsnittlig hyreshöjning med 1,8 % from 1 juli 2012. Höjningen för 2012 varierar från 1,0 % till 4,0 %.

Temat är rättvis hyra och viss skevhet finns men med de senaste årens arbete med differentierad hyressätt- ning så är målet snart nått.

Soliditet

Vid årets slut är soliditeten 10,2 % och vid samma tidpunkt 2011 var den 8,4 %.

Styrelse har fastslagit att målet för bolagets soliditet skall vara minst 14 % år 2015 och att till år 2020 uppfylla ägardirektivens riktlinjer dvs. motsvara minst allmännyttans genomsnittliga nyckeltal för riket, vilket för 2011 är 21,8 %.

Soliditet

Vid årets slut är soliditeten 10,2 % och vid samma tidpunkt 2011 var den 8,4 %.

Styrelse har fastslagit att målet för bolagets soliditet skall vara minst 14 % år 2015 och att till år 2020 uppfylla ägardirektivens riktlinjer dvs. motsvara minst allmännyttans genomsnittliga nyckeltal för riket, vilket för 2011 är 21,8 %.

20082009 2010 2011 2012

7,60 % 9,20 % 10,20 % 8,40 % 10,20 %

2008 2009 2010 2011 2012

7,6%

9,2% 10,2%

8,4%

10,2%

Soliditet

Namnlös 4

Miljöfrågor

Bolagets miljöarbete bedrivs i enlighet med antagen Miljöpolicy, vilken innebär att all verksamhet ska bedrivas så att bolagets miljöpåverkan minimeras.

Uppföljningar av mediaförbrukningar, användning av kemikalier och producering av avfall görs kontinuerligt.

Den miljöpåverkan som bolagets verksamhet medför redovisas årligen i en särskild rapport.

Konkreta miljöåtgärder är att styrelsen beslutat att leasa eldriven servicebil för att minska föroreningar till luft samt att ca 25 % av företagets elanvändning produceras genom vindkraft.

Energi

Bolaget deltar i SABO:s projekt, ”Skåneinitiativet”, där målsättningen är att fram t.o.m. 2016 minska energian- vändningen med 20 % med 2007 som utgångsår.

2011 2012

janfeb marapr majjun julaug sep oktnov dec

17,4 16,4

15,6 14,4

13,7 12,6

10,4 9

6,5 6,2

3 2,7

1,2 1,9

2,9 3,1

5,8 6

10,6 10,3

13,3 12,5

16,1 15,0

0 5 10 15 20

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Värme Bagaren

2011 2012

kWh/m2

2011 2012

jan febmar apr majjun jul augsep oktnov dec

23,5 18

22 16

12,1 15,6

12,6 9,5

6,7 6,2

6,2 2,9

1,9 2,2

2,3 2,7

5,4 4,8

9,3 10,6

12,7 13,8

18,2 17,2

0 7,5 15 22,5 30

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Värme Rådhuset, sjukstugan

2011 2012

kWh/m2

Under 2012 har arbetet med energieffektiviseringar fortsatt. Åtgärder som genomförts är bl.a. tilläggsiso- lering av vindsbjälklag på 4 fastigheter på ca 1100 m², ombyggnad av styr- och reglerutrustning till datastyrd funktion har utförts på Långgatan 60-62, Blåvägen 71,73 samt Skolgatan 6,8.

Effektivisering av värmesystemen genom installation av termostatventiler, tryckstyrda pumpar har utförts på Skolgatan 6,8 och Trädgårdsvägen 3.

Resultatet av effektiviseringarna har fram t.o.m. 2012 gett en minskad energianvändning med 15,3 % vilket motsvarar ca 900 000 kWh.

Diagrammet visar effekten av energieffektiviseringar på hyresfastig- heten på Stenselevägen 3,5 i Storuman.

FABU genomför energieffektiviseringsåtgärder även i kommunens fastigheter.

Målsättningen är där densamma, att minska energian- vändningen med 20 % fram t.o.m. 2016.

Åtgärder utförda under 2012 är bl.a. tilläggsisolering av vindsbjälklag på Granhöjden och Biblioteket, utebelysningen har effektiviserats på Granhöjden och Röbroskolan, effektivisering av värme- och ventilations- system har utförts på Kommunkontoret och sjukstugan i Storuman.

Resultatet av effektiviseringarna har gett en minskad energianvändning sedan 2007 med 12 %, vilket motsvarar ca 1 800 000 kWh.

Diagrammet visar minskad förbrukning av energi för uppvärmning efter energieffektiviseringar på sjukstugan i Storuman.

6

(7)

7

(8)

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst 2 199 014

Lämnat koncernbidrag -900 000

Erhållet aktieägartillskott 1 474 000

Årets resultat 1 149 575

Totalt 3 922 589

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten balanseras i ny räkning.

Resultatet av bolagets verksamhet, ställningen vid årets utgång samt finansiering och kapitalanvändning framgår av följande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser jämte till dessa hörande noter.

Framtiden

Vi har de senaste åren kunnat redovisa relativt låga siffror (drygt 3 %) av lediga lägenheter i vårt bestånd, detta är en av orsakerna till vi redovisar ett positivt resultat i vårt bokslut. Vakanserna är jämnt fördelat över kommunen förutom i Stensele där vakansgraden är över 12 %. Våra lägenheter i Stensele fungerar ofta såsom genomströmningslägenheter, dvs man flyttar in i avvaktan på att det skall dyka upp ett boendealternativ i Storuman. Det har gjorts riktade åtgärder för att kunna få lägenheterna i området attraktivare för hyresgästen tex kvarboenderabatter, hyresnedsättningar,

uppgradering av boendestandard mm. Ingen av dessa åtgärder har givet något bestående resultat. Kunderna värdesätter tillgång/ närhet till samhällsservice, nöjesliv och handel högre än nivån på hyran för lägenheten.

Kan vi vända denna trend? Jag tror om man som första åtgärd skulle erbjuda ett betydligt tätare kommunika- tionsnät med bussar som är anpassad till våra kunders beteendemönster så skulle det bidra till att området skulle öka i attraktionskraft. Det behövs givetvis flera åtgärder för att området skall få högre attraktionskraft men det är en början. Det är viktigt för bolaget att man når resultat i denna fråga då vi har kunnat se att tillgången på lägenheter i tätorten Storuman inte är tillräcklig för tillfället.

Framtida nyproduktionsplaner för hyreslägenheter koncentreras till i första hand handla om förtätningar i orterna Tärnaby och Storuman där efterfrågan förväntas bli som störst. Vi måste producera boenden i attraktiva lägen och miljöer som kan attrahera våra kunders behov.

8

(9)

Resultaträkning

Not 2012 01 012012 12 31 2011 01 012011 12 31

Nettoomsättning

Hyresintäkter 2 22 966 20 655

Övriga förvaltningsintäkter 3 22 811 20 853

Övriga rörelseintäkter 2 140 2 111

Summa rörelsens intäkter 47 917 43 619

Rörelsens kostnader

Externa kostnader 4 -25 272 -22 430

Personalkostnader 5 -15 406 -14 491

Av- och nedskrivningar av materiella

anläggningstillgångar -2 746 -2 262

Summa rörelsens kostnader -43 424 -39 183

Rörelseresultat 4 493 4 436

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 126 156

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 397 -3 066

Resultat från andelar -85 2

Summa resultat från finansiella poster -3 356 -2 908

Resultat efter finasiella poster 1 137 1 528

Skatt på årets resultat 12 -24

Årets resultat 1 149 1 504

2008 2009 2010 2011 2012

Hyresintäkter Sålda tjänster Övriga

rörelseintäkter

17 838 19 543 20 011 20 655 22 966

20 164 20 033 19 529 20 853 22 811

103 2 613 2 349 2 134 2 140

0 12 500 25 000 37 500 50 000

2008 2009 2010 2011 2012

Omsättning

Hyresintäkter Sålda tjänster Övriga rörelseintäkter

9

(10)

Balansräkning

Not 2012 12 31 2011 12 31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 89 109 70 012

Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 310 260

Inventarier, verktyg och installationer 8 122 141

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 9 1 000 20 945

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 1 690 1 777

Summa anläggningstillgångar 92 231 93 135

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 121 109

Hyres- och kundfordringar 2 586 1 895

Aktuella skattefordringar 721 705

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 144 603

Summa 3 572 3 312

Kassa och bank 6 813 7 575

Summa omsättningstillgångar 10 385 10 887

Summa tillgångar 102 616 104 022

10

(11)

Balansräkning

Not 2012 12 31 2011 12 31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 11

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 750 5 750

Reservfond 780 780

Fritt eget kapital

Balanserad vinst / förlust 2 199 1 795

Lämnat koncernbidrag -900 -1 100

Erhållet aktieägartillskott 1 474 0

Årets resultat 1 149 1 504

Summa eget kapital 10 452 8 729

Långfristiga skulder 12

Övriga skulder till kreditinstitut 77 725 83 563

Summa långfristiga skulder 77 725 83 563

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristig skuld 2 800 2 800

Leverantörsskulder 5 961 2 716

Övriga kortfristiga skulder 1 210 2 314

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 468 3 900

Summa kortfristiga skulder 14 439 11 730

Summa eget kapital och skulder 102 616 104 022

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 13 3 548 5 524

11

(12)

Kassaflödesanalys

2012 01 012012 12 31 2011 01 012011 12 31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 137 1 528

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 2 750 2 245

Årets skatt 12 -24

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av fordringar/skulder

3 899 3 749

Ökning/minskning av fordringar

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning/minskning av fordringar -260 -372

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 2 709 996

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 348 4 373

Investeringsverksamheten

Investeringar i anläggningstillgångar -2 998 -21 083

Försäljning av anläggningstillgångar 112 41

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 886 -21 042

Finansieringsverksamheten

Statliga bidrag 1 040 0

Erhållet koncernbidrag 1 474 0

Lämnat koncernbidrag -900 -1 100

Nya lån -5 838 20 638

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 224 19 538

Årets kassaflöde -762 2 869

Likvida medel vid årets början 7 575 4 706

Likvida medel vid årets slut 6 813 7 575

12

(13)

Not 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper över- ensstämmer med Årsredovisningslagen och

Bokföringslagens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar och skulder som ej kommenteras i not har värderats till anskaffningsvärdet.

Samtliga värden redovisas i tkr om inte annat anges.

Fordringar

Fordringar har upptagits till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas inflyta.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider.

Byggnader

~ varav industribyggnad Markanläggning Maskiner och inventarier

Nyckeltalsdefinitioner Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutning.

Kassalikviditet

Kortfristiga fordringar, kassa och bank i förhållande till kortfristiga skulder.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skuld).

Not 2

2012 01 012012 12 31 2011 01 012011 12 31

Hyresintäkter

Bostäder 15 681 15 112

Lokaler 7 791 6 250

Bilplatser, garage, skärmtak 683 701

Summa 24 155 22 063

Hyresbortfall

Bostäder -881 -1 266

Lokaler -266 -97

Hyresrabatter -42 -45

Summa -1 189 -1 408

Summa hyresintäkter 22 966 20 655

Not 3

Övriga förvaltningsintäkter

Fakturerade kostnader 1 330 852

Entreprenadersättning 15 773 15 600

Såld tjänst 5 217 4 283

Övrigt 491 118

Summa 22 811 20 853

Not 4

Externa kostnader

Material 2 076 2 051

Tjänster 12 842 10 241

Taxebundna kostnader 2 978 3 072

Fastighetsskatt/avgift 245 262

Övriga externa kostnader 3 164 3 068

Uppvärmning 3 967 3 736

Summa 25 272 22 430

Antal år 50 25 20 5 ~ 10

13

(14)

Not 5

2012 01 012012 12 31 2011 01 012011 12 31

Personal

Löner och ersättningar har uppgått till:

Styrelsen och verkställande

direktör 638 634

Övriga anställda 9 728 9 293

Totala löner och ersättningar 10 366 9 927

Sociala avgifter, pensioner, enligt avtal

4 905 4 049

varav pensionskostnader 1 493 855

därav för styrelse och VD 120 102

Totala löner, ers, soc avg, o

pensionskostnad 15 271 13 976

Medelantalet anställda, fördelat på kvinnor och män uppgår till:

Kvinnor 20 20

Män 17 17

Totalt för bolaget 37 37

Sjukfrånvaro:

Total sjukfrånvaro 3,9 3,9

Fördelat på kön

män 3,8 0,6

kvinnor 4,0 6,5

Fördelat på ålder

personer upp till 29 år 1,0 0,6

personer 30-49 år 2,8 3,4

personer 50 år och äldre 5,0 4,7

Långtidssjuka 60 dgr eller mer i procent

av total sjukfrånvaro 63,5 50,0

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare:

Styrelseledamöter, antal på balansdag

5 5

varav män 4 4

VD o andra ledande bef.havare,

antal på balansdag 1 1

varav män 1 1

Not 6

2012 01 012012 12 31 2011 01 012011 12 31

Byggnader

Ing ackumulerade anskaffn värden 106 193 105 433

Årets förändringar 21 762 0

Inköp 0 771

Försäljning -38 -11

Utg ackumulerade anskaffn värden 127 917 106 193 Ing ackumulerade avskrivningar -20 733 -18 541

Försäljningar 9 2

Årets avskrivningar -2 636 -2 194

Utg ackumulerade avskrivningar -23 360 -20 733 Ing ackumulerade

nedskrivningar

-19 771 -19 771

Utg ackumulerade

nedskrivningar -19 771 -19 771

Utgående restvärde enligt plan 84 786 65 689 Taxeringsvärden byggnader 48 923 43 351

Byggnadens anskaffningsvärde har reducerats med erhållet statligt stöd

7 886 7 886

Mark

Ing ackumulerade anskaffn värden 4 433 4 272

Inköp 0 176

Försäljning 0 -15

Utg ackumulerade anskaffn värden 4 433 4 433 Ing ackumulerade

nedskrivningar -110 -110

Utg ackumulerade nedskrivningar

-110 -110

Utgående restvärde enligt plan 4 323 4 323 Taxeringsvärden mark 8 599 8 055

Markanläggningar

Ing ackumulerade anskaffn värden 96 96 Utg ackumulerade anskaffn värden 96 96 Ing ackumulerade avskrivningar -96 -96

Årets avskrivningar 0 0

Utg ackumulerade avskrivningar -96 -96 Utgående restvärde enligt plan 0 0

14

(15)

Not 7

2012 01 012012 12 31 2011 01 012011 12 31

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ing ackumulerade anskaffn värden 1 606 1 409

Årets anskaffning 140 197

Utrangering -34 0

Utg ackumulerade anskaffn värden 1 712 1 606

Ing ackumulerade avskrivningar -1 346 -1 298

Årets avskrivningar -90 -48

Utrangering 34

Utg ackumulerade avskrivningar -1 402 -1 346 Utgående restvärde enligt plan 310 260

Not 8

Inventarier, verktyg och installationer

Ing ackumulerade anskaffn värden 581 581

Utrangering -63 0

Utg ackumulerade anskaffn värden 518 581

Ing ackumulerade avskrivningar -440 -420

Årets avskrivningar -19 -20

Utrangering 63 0

Utg ackumulerade avskrivningar -396 -440 Utgående restvärde enligt plan 122 141

Not 9

2012 01 012012 12 31 2011 01 012011 12 31

Pågående nybyggnad

Ingående nedlagda kostnader 10 152 60 Under året nedlagda kostnader 607 10 092

Aktiverade kostnader -10 297 0

Direktavskrivna kostnader -462 0

Summa 0 10 152

Pågående ombyggnad

Ingående nedlagda kostnader 10 793 946 Under året nedlagda kostnader 4 816 10 460

Aktiverade kostnader -12 505 0

Erhållet investeringsstöd 1 040 0

Direktavskrivna kostnader -3 144 -613

Summa 1 000 10 793

Not 10

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ing anskaffningsvärde 1 777 1 777

Utg anskaffningsvärde 1 777 1 777

Ing ackumulerade

nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivningar -87 0

Utg ackumulerade

nedskrivningar -87 0

Utgående restvärde enligt plan 1 690 1 777

Spec av utgående anskaffningsvärde Andelar:

Storuman Vind 1 737 1 737

HBV 40 40

Summa 1 777 1 777

15

(16)

Storuman 2013-02-27

Roland Gustafsson, Lena Drangel, Christer Bergfors Min revisionsberättelse har avgivits 2013-03-27 Anders Färnstrand

Auktoriserad revisor

Not 12

Mellan 1-5 år efter bal dag

Senare än 5 år efter bal dag

Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 62 150 1 775

Summa 62 150 1 775

Not 11

Aktiekapital Reservfond Övr fritt

eget kapital Summa

eget kapital Förändring av eget kapital

Eget kapital 2010-12-31 5 750 780 1 795 8 325

Lämnat koncernbidrag −1 100 −1 100

Årets resultat 1 504 1 504

Eget kapital 2011-12-31 5 750 780 2 199 8 729

Erhållet aktieägartillskott 1 474 1 474

Lämnat koncernbidrag −900 −900

Årets resultat 1 149 1 149

Eget kapital 2012-12-31 5 750 780 3 922 10 452

Aktiekapitalet består av 115 st A-aktier med kvotvärde 50 tkr.

Not 13

Ansvarsförbindelser

Ej avskriven del av erhållna statliga stöd

3 548 5 524

16

(17)

Flerårsjämförelse

Ekonomi 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsättning 47 917 43 619 41 889 42 189 38 105

Resultat efter finansiella poster 1 137 1 528 978 932 -968

Balansomslutning 102 616 104 022 81 984 80 867 85 922

Soliditet % 10,2 8,4 10,2 9,2 7,6

Kassalikviditet % 71,9 92,8 66,3 69,6 65,7

Avkastn på totalt kapital % 4,5 4,4 4,5 4,8 1,3

Avkastn på eget kapital % 10,9 17,5 11,7 12,5 14,8

Fastighetsbestånd

Bostäder, antal 377 362 358 360 361

varav kategoribostäder 39 31 31 31 31

Uthyrningsbar lokalyta, m² 10 403 9 868 9 868 9 868 6 683

Lägenhetsyta, m² 20 462 20 689 20 016 20 261 20 152

Total yta ägd, m² 41 614 41 614 39 830 40 118 37 019

Total yta förvaltad, m² 64 143 68 811 69 207 70 153 70 977

Genomsnittshyra bostäder, kr/m² 827 786 766 752 720

Outhyrda lägenheter per 31 december 13 20 25 22 16

Vakansgrad i % 3,4 5,3 6,6 5,9 4,3

Energiförbrukning

Bostäder Rikssnitt

Vatten, l/m² 1 400 806,3 736,2 767,4 763,4 757,7

Fastighetsel, kWh/m² 26 18,3 17,3 19,0 19,0 19,6

Uppvärmning, kWh/m² 165 141,0 142,6 139,7 147,5 150,0

Lokaler

Vatten, l/m² 200-1000 249,0 155,6 290,4 211,5 217,4

Fastighetsel, kWh/m² 56-136 98,6 109,3 120,9 112,7 128,0

Uppvärmning, kWh/m² 143-235 117,6 118,4 112,4 129,4 147,2

Fordon

Bränsleförbrukning, l/mil 0,82 0,84 0,87 0,83 0,86

Antal mil 8268 7 288 8 334 8 092 6 411

17

(18)

Revisionsberättelse

18

(19)

Granskningsrapport

19

(20)

Storuman Fastighets AB Umluspen • Järnvägsgatan 30 A • 923 31 STORUMAN Tärnaby Fastighets AB Umluspen Granåsvägen 1 • 920 64 Tärnaby

Tel: 0951-141 70 • fabu@umluspen.storuman.se www.umluspen.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :