• No results found

Mål för Hörby kommuns energi- och klimatplanFörslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mål för Hörby kommuns energi- och klimatplanFörslag till beslut"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Kommunstyrelsen

Mål för Hörby kommuns energi- och klimatplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:

att Region Skånes klimatmål, i den nya klimatstrategin för Skåne 2030, ska utgöra målen i kommunens nya energi- och klimatplan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens nya energi- och klimatplan ska innehålla långsiktiga mål som relaterar till internationella, nationella samt regionala energi- och klimatmål. Klimatmålen bör överensstämma med Sveriges övergripande mål för klimatet.

För Hörby kommuns energi- och klimatplan finns det två alternativ till klimatmål som har bedömts lämpliga, antingen bör arbetet utgå från de regionala eller utgå från de nationella:

 Region Skånes, Länsstyrelsen Skånes och Kommunförbundet Skånes regionala klimatmål i klimat- och energistrategin

 Klimatmålen i det klimatpolitiska ramverket, antaget av riksdagen

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skånes förslag till regionala klimatmål ska ligga till grund för arbetet med energi- och klimatplanen. Detta för att de målen är utarbetade efter regionala

(2)

förutsättningar och för att Hörby kommuns energi- och klimatplan då får strategiska mål som enkelt kan kopplas ihop med regionens arbete för att uppnå Sveriges klimatmål.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2017 att en ny energi- och klimatplan ska tas fram för kommunen. Under sommaren 2017 påbörjades arbetet med den nya energi- och klimatplanen. En nulägesanalys avseende Hörby kommuns energibalans och energisystemets klimat- och miljöpåverkan har tagits fram, samt en workshop för att arbeta fram förslag på mål och visioner har genomförts under vintern 2017.

Under workshopen var majoriteten av de föreslagna målen faktiska åtgärder på kort sikt och samstämmighet rådde att energi- och klimatplanen behöver inkludera en mer lånsiktig vision om hur kommunens energitillförsel och energianvändning ska se ut. För att säkerställa att kommunens nya energi- och klimatplan även

innehåller mer långsiktiga mål samt överensstämmer med Sveriges och världens övergripande mål föreslogs att den nya planen ska relatera till såväl internationella, nationella som regionala energi- och klimatmål.

En av Hörby kommuns övergripande målsättningar är att kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen. En välgrundad och aktuell energi- och

klimatplan är en viktig del av arbetet att uppfylla miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan där riksdagen har definierat målet enligt följande: ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.”

Internationella mål

(3)

I FN:s ramkonvention, även kallat Parisavtalet, har världens länder enats om att begränsa den globala temperaturökningen till väl under två grader Celsius jämfört med förindustriell tid, samt sträva efter att begränsa temperaturökningen till 1,5 grad för att minska riskerna och effekterna av klimatförändringar.

Sverige har antagit den så kallade utvecklingsagendan, Agenda 2030, som innehåller 17 globala mål och 169 delmål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen till år 2030.

Nationella mål:

Sveriges riksdag beslutade 2017, när det klimatpolitiska ramverket antogs, att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Flera etappmål har beslutats för att nå detta mål:

- Till 2020, 2030 och 2040 ska växthusgasutsläppen ha minskat med 30, 63 och respektive 75 procentenheter jämfört med år 1990 för den icke-handlande sektorn.

- Ett sektorsmål för inrikes transporter med en 70 procentig minskning av växthusgasutsläppen till 2010 jämfört med år 2010.

Regionala mål:

En ny klimat- och energistrategi för Skåne har tagits fram.

Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne antog den regionala klimatstrategin innan sommaren som innehåller följande klimatmål för Skåne till år 2030:

- Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.

(4)

- Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.

- Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.

- Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.

- Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Analys och förslag

Förutsättningarna för att nå ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne är goda. Vi har goda möjligheter att nästan helt fasa ut användningen av fossila bränslen från energisystemet.

Energieffektiviseringspotentialen är hög och det finns goda möjligheter att öka den förnybara elproduktionen. Den större utmaningen ligger i omställningen till fossilbränslefria transporter.

Något som kan uppnås genom energieffektivare fordon och ökad produktion och användning av biogas. En omställning till en mer tjänstebaserad och cirkulär ekonomi med ökad närturism kan i sin tur leda till ökad livskvalitet och nya affärsmöjligheter för företag i Skåne.

I en medborgarundersökning utförd av Region Skåne 2014 ansåg fyra av fem skåningar att Skåne kan bidra till att bromsa

klimatförändringarna och lika många tror att de själva kan bidra.

Skåningen vill göra mer för klimatet.

Hörby kommun anslöt sig 2013 till uppropet ”100 %

fossilbränslefritt Skåne 2020” och genom detta åtog sig kommunen att arbeta aktivt för att bli fossilbränslefri till 2020 avseende

uppvärmning, elenergi och transporter i kommunorganisationen.

(5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att de regionala klimatmålen för Skåne ska ligga till grund för arbetet med energi- och

klimatplanen. Genom att ställa sig bakom de regionala klimatmålen ställer sig även Hörby bakom de nationella målsättningarna.

Klimatmålen för Skåne till år 2030 ligger i linje med kommunens ställningstagande i och med uppropet ”100 % fossilfritt” samt i linje med kommunens miljömålsprogram. Tillsammans med de goda förutsättningar som Skåne har är det viktigt att Hörby i sin energi- och klimatplan tar ställning till att bidra till att uppnå strategiska mål som kan kopplas ihop med regionens arbete för att uppnå

klimatmålen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:

att Region Skånes klimatmål, i den nya klimatstrategin för Skåne 2030, ska utgöra målen i kommunens nya energi- och klimatplan.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Mål för Hörby kommuns energi- och klimatplan

 Sammanställning från workshop om mål och visioner för Hörby kommuns energi- och klimatplan, 2017-12-30

 Nulägesanalys avseende Hörby kommuns energi- och klimatplan, 2017-12-30

 Kommunstyrelsens beslut om energi- och klimatstrategi § 61, 2017-03-13

 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016- 06-07

(6)

 Kommunstyrelsens beslut om 100 % fossilbränslefritt § 58, 2013-04-11

Åsa Ratcovich

Samhällsbyggnadsch ef

Ida Sigvardsson Miljöstrateg

Mikael Wallberg

Planerings- och utvecklingschef

References

Related documents

därefter föreslagit Miljönämnden att förelägga Billyvind bedriva verksamheten så att befintliga uteplatser, eller om sådana saknas ett område på 5 x 5 meter intill

Efter att den dåvarande Miljönämnden 2018-12-12 fattat beslut om förbud att etablera vindkraftverk på fastigheten och Billyvind överklagat detta beslut, upphävde Länsstyrelsen

Bygg- och miljönämnden motiverar sitt beslut med att vindkraftverket uppförs på jordbruksmark av klass 7, vilket är den bästa i Hörby och att brukningsvärd åkermark endast

[r]

Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt 2018-09-21 att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan

Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden att föreslå att kommunfullmäktige ställer sig bakom föreliggande förslag till ny överenskommelse mellan kommunerna i

Vi planerar därför för, att från projektstart, avsätta personalresurser motsvarande ungefär 25% tjänst (nov-dec 2018 endast 12,5% tjänst) för en projektledare, strateg, expert

Bland målen och åtgär- derna för att uppfylla målen finns flera som berör arbetet med kompensationsåtgärder vid förlust av miljövärden, framförallt Myllrande våtmarker,

• Ambitionshöjning inom hälso- och sjukvården för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa 6-18 år.. • Lokalisering nära medborgarna med start av minst

Hos den skånska befolkningen över 65 år finns det många som mår dåligt och för att möta detta problem med psykisk ohälsa hos äldre, där många redan är sköra och ofta

Överenskommelsen mellan Region Skåne och Kommunförbundet (beskrivs i kap 2.1 stycke B samt bilaga 2) ska fungera som ett stöd för att tydliggöra processen i samverkan

Kundvård och gemensamma vyer över kundengagemang, ärenden, diarium, kunder, … Verksamhetssystem per förvaltning eller bolag. Gemensamma register Gemensamma stödsystem Integration

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att portalparagrafen för Sveriges äldreomsorg ska ses över för att levnadsvillkoren ska vara goda och inte enbart skäliga

Elever som har behov av assistans får idag ofta en resurs eller elevassistent som inte all- tid är kopplad till eleven utan hela klassen.. Ifall elevassistenten är sjuk försöker skolan

Forskning som genomförts på vilda delfiner under de senaste decennierna har bidragit till ny kunskap om delfiners behov och naturliga beteende samt kunskap om hur kognitivt komplexa

I veckan som gick presenterade den statliga regionberedningen sitt slutbetänkande, Regional framtid SOU 1995: 27. Innehållet har refererats utförligt i dagspressen , men

[r]

Den eller de kommuner, förutom redovisande kommun, som redovisningen omfattar

Förslg till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2016, bilaga 2 åtgärdslista för remissvar.xls; Hänsyn till havet sida 4(17).!. Nr Åtgärd Huvudaktör Medaktör

Tillsammans med LRF Skåne, SLU Alnarp, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Skånes åtta Leader -områden arbetar Region Skåne för att förbättra förutsättningarna

I Skåne och Västra Götaland finns en stor potential och goda förutsättningar för en stor produktion, distribution och användning av biogas.. Här finns till exempel

Region Skånes mottagning för spelberoende har beretts möjlighet att lämna remissvar avseende regeringens förslag till förlängning av nuvarande tillfälliga spelansvarsåtgärder

Vårt kliniska intryck från mottagningen är att risken för övergång till olicensierade bolag troligen är betydligt större för personer som befinner sig i ett spelberoende,