• No results found

Region Stockholms yttrande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Region Stockholms yttrande "

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1 (2) Regionledningskontoret

Kristin Blidberg

YTTRANDE Diarienummer

RS 2020-0437

u.remissvar@regeringskansliet.se

Y ttrande över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Bakgrund

Utbildningsdepartementet har genom remiss inbjudit Region Stockholm att yttra sig över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet. I promemorian föreslår Utbildningsdepartementet ändringar i högskolelagen (1992:1434) i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten, dels tydliggöra universitetens och högskolornas ansvar för det livslånga lärandet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Region Stockholms yttrande

Region Stockholm tillstyrker förslaget i avsnitt 5 om att det i högskolelagen ska införas en bestämmelse om att det i högskolornas verksamhet som en allmän princip ska gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.

Region Stockholm delar synen om att akademisk frihet är en förutsättning för forskning och utbildning på vetenskaplig grund. Forskning och högre utbildning bidrar till kunskaps- och samhällsutvecklingen.

Inom Region Stockholm finns sedan många år en tradition av ett nära samarbete med Karolinska Institutet (KI). En betydande del av KI:s

forskning och utbildning förutsätter tillgång till hälso- och sjukvården samt samarbete mellan KI och Region Stockholm inom olika verksamheter och på olika organisatoriska nivåer. Region Stockholms samarbeten inom forskning och utveckling har de senaste åren utökats med samarbetsavtal med Kungliga Tekniska högskolan respektive Stockholms universitet. Detta är ett led i Region Stockholms uppdrag att utvidga forskning och utveckling till att omfatta regionens samtliga ansvarsområden såsom även

kollektivtrafik och regional utveckling. En förutsättning för såväl kvalitet som utvecklingsförmåga inom Region Stockholms kärnområden är den nära integrationen med länets lärosäten och deras forskning där

kunskapsbildning och utveckling är till nytta för invånare, patient,

närstående, resenär och besökare. Som exempel på denna integration,

(2)

2 (2)

YTTRANDE Diarienummer

RS 2020-0437

pågår det för tillfället enbart inom hälso- och sjukvårdsområdet över 300 kliniska forskningsprojekt. Vidare pågår forskningsprojekt inom områdena trafik, kultur och regional utveckling.

Region Stockholm tillstyrker förslaget i avsnitt 7 om att det i högskolelagen införs en bestämmelse om att högskolorna i sin verksamhet ska främja det livslånga lärandet. Syftet med förslaget är att möjliggöra att lärosätena ska kunna möta samhälleliga krav på att universitet och högskolor ska ta ett större ansvar för yrkesverksammas kompetensutveckling. Därför föreslår utredningen en lagändring som innebär att det i utbildning på grundnivå och avancerad nivå även ingår fortbildning och vidareutbildning. I

promemorian konstateras att fort- och vidareutbildning redan idag ingår i universitet och högskolors uppdrag att bedriva utbildning, dock medför den föreslagna skrivningen om livslångt lärande en harmoniering med den terminologi som används både i nationell och internationell reglering.

Region Stockholm ser också ett behov av att framöver precisera lärosätenas involvering i det livslånga lärandet.

Region Stockholm delar synen om att framtidens arbetsmarknad kommer att ställa högre krav på kompetensutveckling under arbetslivets gång.

Region Stockholms medarbetare är dess viktigaste resurs och

kompetensförsörjningen är central för att Region Stockholm ska kunna tillgodose invånarnas behov på såväl kort som lång sikt. För att hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjningsbehov ska kunna mötas, både på grundnivå och avancerad nivå, är en tydlig dialog mellan arbetsgivaren och lärosäten en förutsättning. Det är också viktigt att det livslånga lärandet främjar teamarbete och interprofessionellt lärande. Det nybildade nationella vårdkompetensrådet och de kommande regionala

vårdkompetensråden kommer att ha en central roll för denna avgörande dialog.

Carina Lundberg Uudelepp

Regiondirektör

References

Related documents

Cecilia Gunnarsson, Docent, Överläkare, tf Verksamhetschef Klinisk Genetik, Linköpings Universitetssjukhus. 10.00

Gymnastik- och idrottshögskolan Göteborgs stad Göteborgs universitet Huddinge kommun Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan

Vi vill även passa på att spela in en del av BIL Swedens och FKGs (Fordonskomponentgruppen) förslag och synpunkter på regeringens forskningspolitik inför regeringens

Högskolan reserverar sig dock mot den begränsning som anges i promemorian, nämligen att akademisk frihet ska referera till den enskilde forskarens/lärarens relation till lärosätet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har av Utbildningsdepartementet uppmanats att inkomma med synpunkter på promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den

Huddinge kommun avstår från att svara på den av Utbildningsdepartementet utsända remissen ”Promemoria Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten

Högskolan i Gävle har tagit del av remissen Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet och

Det är därför viktigt att som det står i utredningen att det är ett gemensamt ansvar för lärosäten och staten som huvudman att ”främja och värna akademisk frihet, som

Maria

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att till utbildningsdepartementet lämna synpunkter på promemorian ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

Yttrande över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Vitterhets Historie

Utbildningsdepartementet har utifrån delar av Styr- och resursutredningens förslag i betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

I promemorian föreslås ändringar i högskolelagen i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forsk- ning av hög kvalitet,

Yttrande över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga

Lärosätena spelar här en viktig roll, men för att på allvar främja livslångt lärande och ta helhetsgrepp i frågan krävs en övergripande nationell strategi

106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsens yttrande över promemorian Ändringar i

Det står i promemorian att det bara ska vara ett förtydligande och inte en ändring av lärosätenas nuvarande uppgifter eftersom de har haft detta uppdrag även tidigare, men då

Beträffande förslaget att förändra högskolelagen gällande den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forskning har Storumans kommun inget att anföra.

SFS tolkar förslaget som att det fortfarande kommer att finnas utrymme för profilering, där vissa lärosäten kan ta ett större ansvar för kurser riktade mot yrkesverksamma, men

UHR menar att möjligheter till validering och bedömning utgör viktiga förutsättningar för att det livslånga lärandet ska kunna genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt

UKÄ anser att det är positivt att ändringar i högskolelagen, även på principnivå, på ett tydligare sätt öppnar för möjligheten att följa upp och utvärdera verksamheten inom de

Västra Götalandsregionen anser därför att lärosätena måste tillföras ytterligare resurser och ges nya förutsättningar för att kunna svara upp mot de nya kraven på