Synpunkter på promemorian ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet”

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

BIL Sweden, Box 26173, 100 41 Stockholm, Sweden Telefon: +46 8 700 41 00 Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm Org.nr: 556077-4886, info@bilsweden.se, www.bilsweden.se

2020-09-01 Till:

u.remissvar@regeringskansliet.se

Utbildningsdepartementet Er referens: U2020/03053/UH 103 33 Stockholm

Synpunkter på promemorian ”Ändringar i högskolelagen för

att främja den akademiska friheten och tydliggöra

lärosätenas roll för det livslånga lärandet”

BIL Sweden har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på promemorian ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet”.

BIL Sweden och våra medlemsföretag har tagit del av Teknikföretagens remissvar (bifogat) gällande promemorian ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet” och ställer oss bakom det.

Vi vill även passa på att spela in en del av BIL Swedens och FKGs (Fordonskomponentgruppen) förslag och synpunkter på regeringens forskningspolitik inför regeringens kommande propositioner rörande forskning, högre utbildning och innovation, U2019/02263/UH (inlämnades till

Utbildningsdepartementet den 31 oktober 2019) som ett komplement till vårt remissvar. Inspelet består av det kapitel som beskriver BIL Swedens och FKGs medlemmars synpunkter och förslag som rör högre utbildning, kompetensförsörjning och livslångt lärande, se kap 5.7 i

https://www.regeringen.se/4ae287/contentassets/a0eb9c4e65c04da8ac944fb790142460/bil-sweden.pdf.

Maria Backlund

Teknisk samordnare: fordonslagkrav och forskning BIL Sweden

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :