• No results found

Synpunkter på promemorian ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Synpunkter på promemorian ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet”"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

BIL Sweden, Box 26173, 100 41 Stockholm, Sweden Telefon: +46 8 700 41 00 Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm Org.nr: 556077-4886, info@bilsweden.se, www.bilsweden.se

2020-09-01 Till:

u.remissvar@regeringskansliet.se

Utbildningsdepartementet Er referens: U2020/03053/UH 103 33 Stockholm

Synpunkter på promemorian ”Ändringar i högskolelagen för

att främja den akademiska friheten och tydliggöra

lärosätenas roll för det livslånga lärandet”

BIL Sweden har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på promemorian ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet”.

BIL Sweden och våra medlemsföretag har tagit del av Teknikföretagens remissvar (bifogat) gällande promemorian ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet” och ställer oss bakom det.

Vi vill även passa på att spela in en del av BIL Swedens och FKGs (Fordonskomponentgruppen) förslag och synpunkter på regeringens forskningspolitik inför regeringens kommande propositioner rörande forskning, högre utbildning och innovation, U2019/02263/UH (inlämnades till

Utbildningsdepartementet den 31 oktober 2019) som ett komplement till vårt remissvar. Inspelet består av det kapitel som beskriver BIL Swedens och FKGs medlemmars synpunkter och förslag som rör högre utbildning, kompetensförsörjning och livslångt lärande, se kap 5.7 i

https://www.regeringen.se/4ae287/contentassets/a0eb9c4e65c04da8ac944fb790142460/bil-sweden.pdf.

Maria Backlund

Teknisk samordnare: fordonslagkrav och forskning BIL Sweden

References

Related documents

Det är därför viktigt att som det står i utredningen att det är ett gemensamt ansvar för lärosäten och staten som huvudman att ”främja och värna akademisk frihet, som

Utbildningsdepartementet; att det i högskolelagen ska slås fast att lärosätena ska främja och värna den akademiska friheten samt att lärosätenas ansvar för det livslånga

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att till utbildningsdepartementet lämna synpunkter på promemorian ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Ert

• att det skapas incitament och förutsättningar för lärosätena att arbeta med validering av yrkesverksammas kunskap för såväl arbetsliv som utbildningar för att möjliggöra

SFS tolkar förslaget som att det fortfarande kommer att finnas utrymme för profilering, där vissa lärosäten kan ta ett större ansvar för kurser riktade mot yrkesverksamma, men