• No results found

Yttrande över remiss Promemoria Befordringskravet i postförordningen I2020/03091

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över remiss Promemoria Befordringskravet i postförordningen I2020/03091"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post kommunledningskontoret@hedemora.se Organisationsnr 212000-2254 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen, Kommunikationsavdelningen Box 201 776 28 Hedemora Besöksadress Rådhuset

Stora torget 3, annexet Hedemora Telefon 0225-340 00 Fax 0225-341 64 Bankgiro 433-2409 Kommunstyrelseförvaltningen Kristina Backlund, 0225-341 67 kristina.backlund@hedemora.se TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2020-12-13 Referens KS019-21 010 Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss Promemoria Befordringskravet i

postförordningen I2020/03091

Sammanfattning

Remiss från Infrastrukturdepartementet, avseende Promemoria

Befordringskravet i postförordningen, har inkommit till Hedemora kommun. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Kommunen är en av de som utsetts till remissinstans och sista svarsdag är den 1 mars 2021.

I promemorian finns förslag på hur befordringskravet för postförsändelser bör förändras för att det ska finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av remissen och framför följande synpunkter:

Hedemora kommun anser att den här förändringen av postens ansvar och leveranstid är en försämring för kommuninvånarna. Det innebär att myndighetspost kan få en dubblerad leveranstid och kommunen menar att samhället möjligen kan mogna till ett upplägg som detta längre fram, men att man inte är där ännu.

Att förlänga den tid posten har för att leverera brev är en åtgärd som bygger på ett samhälle som allt mer digitaliseras. När medborgarnas post allt mer kommer via digitala lösningar som Kivra m.m. innebär det att färre personer är beroende av den leverans som den fysiska posten ger.

Men ännu är många personer inte uppkopplade genom de digitala brevlådor som myndighetspost via digitala lösningar innebär. Dessutom är fortfarande regioner och kommuner i början av sina digitaliseringsresor och även om privatpersoner därmed har den digitala lösningen skickar inte flera myndigheter posten digitalt ännu.

I förslaget nämns att skyndsam leverans av post kan ordnas genom speciella befordringstjänster. Kommunen ställer sig frågan hur kostsamma dessa kan

(2)

Hedemora kommun Datum 2020-12-13 Referens KS019-21 010 Sida 2(2)

bli och om de därmed riskerar att drabba kommunen, eller kommunens näringsliv, ekonomiskt.

Beslutsunderlag

Remiss från Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet, den 30 november 2020

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till yttrandet över remissen Promemoria Befordringskravet i postförordningen. 2. Uppdrag ges till kommunsekreteraren att omgående skicka

kommunens yttrande till Infrastrukturdepartementet.

Kristina Backlund Kommunikationschef

References

Related documents

1 (1) Remissyttrande 2021-02-25 Dnr 2020/04332 Postadress Box 622 751 26 Uppsala Besöksadress Hamnesplanaden 5 Leveransadress Strandbodgatan 4 753 23 Uppsala Telefon

Förändringen av kvalitétskraven är så genomgripande i form av försämrad service till en betydande andel hushåll och företag att förslaget, om det genomförs, kommer att påverka

Mullsjö kommun kan också konstatera att för en gångs skull har man valt att inte prioritera de tre% som inte garanteras leverans inom fyra dygn, detta tyder på en

Sammantaget bedömer Plikt- och prövningsverket att de slutsatser som har gjorts behöver utredas och analyseras mer utifrån aspekten att ändringen inte är en återgång till vad

• Promemorians förslag: Kravet på befordringstid ska ändras på så sätt att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom

Vidare stödjer Region Dalarna att den samhällsomfattande posttjänstens betydelse för framförallt lands- och glesbygdens tillgång till grundläggande kommersiell och offentlig

Utan förändrad förordning skulle inte Postnord kunna leva upp till nuvarande kvalitetskrav där reglerna förändrades till att bli över natt, till tvådagars befordran..

Efter att betänkandet Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) beslutade regeringen om en ändring i postförordningen.