• No results found

Gäller fr o m datum (åååå-mm-dd) Trygghets j o uren

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gäller fr o m datum (åååå-mm-dd) Trygghets j o uren"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

~Upnsala ~

IKOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 1 (9)

Titel Dokumenttyp Dokument nr (inkl version)

Trygghetslarm i ordinärt boende Rutin RU114 (07)

Avdelning

Hemvård

Enhet Gäller fr o m datum (åååå-mm-dd)

Trygghets j o uren

J Dl~-- l D ·· t 8'

Utarbetad av (för- och efternamn) N~mntec~~ Datum (åååå-mm-dd)

Andre Johansson IC -.::: ..>

2CJI%--/0-/6

Godkänd och fastställd av (för- och efternamn)

c_ fock ~ ~

Datum (åååå-mm-dd)

Irene Sundman :/Q. ~

:zo,t-;o - 1 7--

Indragen av (för- och efternamn) Namnteckning/Signatur Datum (åååå-mm-dd) Kommentar (varför indragen)

Innehåll

l Syfte ... 2

2 Omfattning ... 2

3 Ansvar ... 2

4 Referenser/Relaterande stödjande dokument ... 2

5 Definitioner ... 3

6 Beskrivning/Utförande ... 3

6.1 Beställning av trygghetslarm ... 3

6.2 Beställning av Akutlarm-Ny larmbrukare ... 4

6.2.1 Beställning av akutlarm från Myndighet ... 4

6.2.2 Beställning av akutlarm från Vårdgivare ... 4

6.3 Vårdgivares besök hos larmbrukare ... 5

6.3.1 Dagutforare ... 5

6.3.2 Trygghetsjouren ... 5

6.4 Besök hos brukare av larminstallatör ... 6

6.5 Återlämnande av trygghetslarm ... 6

6.6 Övertagande av trygghetslarm ... 7

6. 7 Byte av vårdgivare ... 7

6.7.1 När extern utforare tar över larmbrukare från annan extern utforare ... 7

6.7.2 När extern utförare tar över larmbrukare från kommunal utforare ... 8

6.7.3 När kommunal utforare tar över larmbrukare från extern utforare ... 8

6.8 När larmbrukare flyttar men har kvar samma vårdgivare ... 9

6.9 När sammanboende önskar varsin klocka till trygghetslarm ... 9

6.1 O Kontaktuppgifter ... 9

7 Ändringar från föregående version ... 9

(2)

~Upnsala ~

IKOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2 (9)

Titel Dokumenttyp Dokument nr (inkl version)

Trygghetslarm i ordinärt boende Rutin RU114 (07)

1 Syfte

Att tydliggöra roller och ansvar mellan utforare av hemvård och Trygghetsjouren, Uppsala kommun, Äldreforvaltningen.

Att säkerställa att utforare av hemvård i larmsituation får korrekt information om brukare med trygghetslarm.

2 Omfattning

Trygghetsjouren samt dagutforare som Äldrenämnden har tecknat avtal med som har brukare med trygghetslarm.

3 Ansvar

Verksamhetschef inom Trygghetsjouren ansvarar for att denna rutin är känd och följs inom sin verksamhet samt att rutinen finns tillgänglig for externa dagutforare via utforarsidan.

Dagutförare/N attutförare är ansvarig for att denna rutin är känd och följs inom sitt område.

Verksamhetschef for avdelning Rådgivning och bistånd ansvarar for att rutinen är känd i sitt område.

4 Referenser/Relaterande stödjande dokument

IN119 BL292 BL156 BL386 BL166 BL207 BL324

Drift av trygghetslarm Larmunderlag

Nyckelkvittens - Hemvården

Nyckelkvittens-Extern Vårdgivare och Natthemvården, Uppsala kommun Larminstallation/protokoll

Avregistrering/övertagande av trygghetslarm Byte av dagutforare

(3)

~Upnsala ~

IKoNMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 3 (9)

Titel Dokumenttyp Dokument nr (inkl version)

Trygghetslarm i ordinärt boende Rutin RU114 (07)

5 Definitioner

nenlliffQil

.... ... ·.. . ; 'B I{jF • • ••• ;. ~" •: . ···.•.• •.. .

.

.•.·.··

···. .

.

' , ~~ • lYDJJ!g: • • •. ·•· . ; • . .· .. · (• ..

...

··::. ·.. . .. :.. .. .. .

.

Akutlarm Tillfålligt trygghetslarm som vid ett akut behov installeras inom 24 timmar Brukare Person som erhåller hemvård

Dagutforare Såväl externa som kommunala vårdgivare som utför hemvård mellan kl. 07.00-22.00

Extern dagutforare Företag som utfor hemvård mellan kl. 07.00-22.00 Larmbrukare Brukare med trygghetslarm

Larmgruppen Enhet på Trygghetsjouren som installerar trygghetslarm Larminstallatör Installatör av trygghetslarm anställd på Trygghetsjouren

Nattpatrull Enhet hos nattutforaren som ansvarar for att utföra hemvård i geografiskt område nattetid mellan kl. 22:00-07:00

Larmunderlag Beställningsblankett for trygghetslarm

Myndighet A v delning Rådgivning & och bistånd inom Äldreförvaltningen som ansvarar for myndighetsbeslut

Dagnyckel Nyckel till brukaren som används av externa eller kommunala dagutforare Nattnyckel Nyckel till brukaren med extern dagutforare hos externa utforare som

används av nattutforare

Nattutforare Utförare av hemvård kl. 22:00-07:00 Nattskåp Nyckelskåp där endast nattnycklar forvaras

Trygghetsjouren Verksamhet inom Uppsala kommun som tar emot trygghetslarm och ringer ut larmen till dag/natt -utförare

Vårdgivare Utforare av hemvård

Larmområde Geografiskt larmområde som bestämmer vilken dagutförare brukaren tillhör

6 Beskrivning/Utförande

Ansökan om trygghetslarm görs via seniorguide@uppsala.se. Biståndshanläggare tar beslut om trygghetslarm och skickar beställning till dagutforare samt nattutforare.

Innan ett larm kan beställas och installeras ska brukaren lämna ut nyckel/nycklar till Dagutforaren.

Se punkt 6.3

6.1 Beställning av trygghetslarm

• Beställning inkommer från biståndshandläggare till ansvarig dagutforare for larmområdet eller redan vald dagutforare i Siebel.

Beställning inkommer även till nattutforare for att erhålla omvårdnad 22.00-07.00

• Dagutforare kontaktar den blivande larmbrukaren for att komma överens om ett första besök.

Detta besök ska ske inom tre arbetsdagar mån-fre från beställning om ingen annan överenskommelse slutits med den som beställer trygghetslarm.

• Trygghetsjouren ansvarar for att trygghetslarm installeras hos den enskilde inom två vardagar efter att larmunderlag inkommit från dagutforaren.

• Dagutförare verkställer beslut i Siebel, när trygghetslarm är installerat och ifyllt

(4)

ÄLDREFÖRVALTNINGEN 4 (9)

Titel Dokumenttyp Dokument nr (inkl version)

Trygghetslarm i ordinärt boende Rutin RU114 (07)

6.2 Beställning av Akutlarm - Ny larmbrukare

V m:j e utförare av hemvård ska ha tillgång till akutlarm i verksamheten. Akutlarm finns även i begränsat antal för hämtning hos Trygghetsjouren. Akutlarmen används i särskilda fall där behov av trygghetslarm snabbt behöver tillgodoses och inte kan vänta på ordinarie installation av larm gruppen.

OBS! Akutlarm ska endast användas i undantagsfall som en temporär lösning innan ett stationärt trygghetslarm är installerat.

6.2.1 Beställning av akutlarm från Myndighet

Myndigheten ansvarar för att, vid behov, göra muntlig beställning av Akutlarm direkt till utförare utan föregående biståndsbeslut Den muntliga beställningen inkommer från biståndshandläggare.

6.2.2 Beställning av akutlarm från Vårdgivare

Vårdgivarens verksamhetschef eller ansvarig sjuksköterska ansvarar för att ta beslut om installation av Akutlarm med eller utan föregående dialog med biståndshandläggare/trygghetsjour.

6.2.2.1 Dagutförarens ansvar

• Chef eller ansvarig sjuksköterska dagtid ansvarar för att ta beslut om installation av akutlarm.

• Dagutförare ansvarar för att installera akutlarm hos den enskilde.

Installation ska ske inom 24 timmar om/när behov uppstår.

• Dagutförare ansvarar för att meddela Trygghetsjouren och biståndshandläggare i samband med installation av akutlarm.

OBS! Viktig att lämna komplett ifyllt larmunderlag, BL292 till Trygghetsjouren.

Extern dagutförare ansvarar för att kvittera ut två nycklar, en till sig och en till nattutföraren.

Externa dagutföraren ansvarar sedan för att informera nattutföraren att det finns en nattnyckel för hämtning genom att skicka larmunderlaget via fax till nattutföraren.

• Nattutförare hämtar nattnyckel hos extern dagutförare vardagar mellan kl 8:00- 15:30 och informerar om var nyckel kommer placeras, nyckelnummer samt uppgifter om aktuell nattpatrulL

Extern dagutförare skickar därefter komplett larmunderlag till Trygghetsjouren.

Efter kl. 16:00 och på helgdagar och helger lämnar externa dagutföraren nattnyckeln till arbetsledare jourtid på Verkstadsgatan 3. Telefonkontakt måste tas i förväg med

Arbetsledare jourtid.

• Om nattnyckellämnats till Arbetsledare jourtid hämtar nattutförare nyckeln hos arbetsledare jourtid nästkommande vardag och informerar den externa dagutföraren om var nyckel kommer placeras, nyckelnummer samt uppgifter om aktuell nattpatrulL

Extern dagutförare skickar in komplett larmunderlag till Trygghetsjouren.

6.2.2.2 Trygghetsjourens ansvar

Efter att komplett ifyllt larmunderlag mottagits från dagutförare vid installation av akutlarm, faxas larmunderlaget till Seniorguiden för biståndsbeslut i efterhand.

(5)

~ ~ Upf!sa.la.

KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 5 (9)

Titel Dokumenttyp Dokument nr (inkl version)

Trygghetslarm i ordinärt boende Rutin RU114 (07)

6.3 Vårdgivares besök hos larmbrukare

6.3.1 Dagutförare

• Dagutforare lämnar skriftlig information tilllarmbrukare om den enhet som ansvarar for att personal kommer när brukare med trygghetslarm "trycker på knappen" samt hur detta går till.

• Dagutforare lämnar skriftlig information tilllarmbrukare om Trygghetsjouren.

Den skriftliga informationen tillhandahålls av Trygghetsjouren.

• Dagutforaren samlar in och dokumenterar på BL292, Larmunderlag, den information som utfåraren anser sig behöva for att kunna leverera sin tjänst.

• Dagutforaren tar emot nyckel/nycklar av brukare med trygghetslarm och kvitterar på BL156, Nyckelkvittens för hemvården.

• Externa dagutförare ansvarar for att kvittera ut två nycklar, en till sig och en till

nattutforaren. Dagutforaren ansvarar sedan for att informera nattutforaren att det finns en nattnyckel for hämtning, genom att skicka larmunderlaget till nattutforaren.

• Nattutforare hämtar nattnyckel hos extern dagutforare (BL386 Nyckelkvittens Extern vårdgivare och Natthemvården) och informerar om var nattnyckel kommer placeras, nyckelnummer samt uppgifter om aktuell nattpatrulL

• Extern dagutförare skickar därefter komplett larmunderlag till Trygghetsjouren.

OBS! Vid hembesöket kontrollerar dagutforare att rätt nyckel/nycklar/tag lämnats av brukare med trygghetslarm. En egenkontroll genomfors for att se att nyckelinycklar passar till

bostadsdörr samt port.

• Om det är flera personer boende i samma hushåll som ska nytija trygghetslarm hämtas nyckel/nycklar in, men separata larmunderlag skrivs for vmje person.

• Dagutforaren överlämnar ifyllt larmunderlag, BL292 till Trygghetsjouren med information om den nya brukaren, närstående, nyckelnummer, utringningsregler m.m.

• Externa utförare lämnar även information om nattnyckel till Trygghetsjouren via larmunderlaget

6.3.2 Trygghetsjouren

• Trygghetsjouren kvitterar mottagandet av fullständigt ifyllt larmunderlag och faxar åter till dagutföraren.

(6)

~Upnsala ~

IKOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 6 (9)

Titel Dokumenttyp Dokument nr (ink! version)

Trygghetslarm i ordinärt boende Rutin RU114 (07)

6.4 Besök hos brukare av larminstallatör

• Trygghetsjouren lägger in uppgifterna från inkommet larmunderlag, BL292 i sitt IT- system.

• Larmgruppen kontaktar brukaren får att komma överens om installationsbesök Detta besök skall ske inom två arbetsdagar mån - fre om ej annat överenskommit med brukaren.

• Larminstallatör installerar trygghetslarm och utfår funktionskontroll som dokumenteras på BL166, Larminstallation/protokoll.

• Skriftlig information om trygghetslarm samt handhavande överlämnas till brukaren.

• Hyreskontrakt avseende Trygghetslarm och avgiftsunderlag signeras av brukaren.

• Dagutfårare får en kopia (via fax) av ifyllt installationsprotokoll med datum får driftstart av trygghets larm.

• Larmgruppen meddelar Omsorgsdebiteringen om ny larmbrukare får debitering av avgift får trygghetslarm.

6.5 Aterlämnande av trygghetslarm

När larmbrukare avlider/flyttar/säger upp trygghetslarm ansvarar dagutfåraren får att hämta trygghetslarm, avbeställa installerat Phoniro-lås hos låssmed samt lämna information till biståndshandläggare.

• Dagutfårare ansvarar får att återlämna nyckel/nycklar till den enskilde, närstående, dödsbo eller liknande. Externa dagutföraren ansvarar får att meddela nattutfåraren när nattnyckel ska återlämnas till extern dagutförare.

• Nattutfåraren återlämnar nattnyckel till extern dagutförare. BL386 Nyckelkvittens Extern vårdgivare och Natthemvården

• Dagutfårare ansvarar får att trygghetslarm återlämnas till Trygghetsjouren.

• Larmgruppen ansvarar får att tillhandahålla fårpackning får återlämning.

• Inhämtat trygghetslarm läggs i fårpackningen tillsammans med sändare inklusive eventuella tillbehör. Larmbrukarens identitet dokumenteras på förpackningen.

• Efter inhämtande av trygghetslarm meddelar dagutfårare till Trygghetsjouren att

larmbrukaren ska avregistreras. Se BL207, Avregistrering/övertagande av trygghetslarm

• Trygghetsjouren kvitterar uppsägning efter avregistrering i sitt IT -system.

BL207, Avregistrering/övertagande av trygghetslarm

• Förpackningen fårvaras i dagutfårarens hemvårdslokaler tills personal från larmgruppen hämtar den.

• Larmgruppen ansvarar får att avgiftsdebiteringen för trygghetslarm upphör genom att meddela Omsorgsdebiteringen om uppsägning.

(7)

~Upnsala ~

IIKOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 7 (9)

Titel Dokumenttyp Dokument nr (inkl version)

Trygghetslarm i ordinärt boende Rutin RU114 (07)

6.6 Övertagande av trygghetslarm

Övertagande av trygghetslarm kan endast ske mellan personer inom samma hushåll.

Larmbrukare meddelar Seniorguiden/biståndshandläggare önskemål om övertagande.

• Dagutforaren meddelar Trygghetsjouren skriftligen om avregistrering av nuvarande brukare samt att övertagande önskas.

BL207, Avregistrering/övertagande av trygghetslarm

• Trygghetsjouren ändrar uppgifter i sitt IT -system enligt BL207 från dagutforaren. Om det gäller en extern dagutförare skickar Trygghetsjouren övertagandeblankett till nattutforaren for korrigering av innehavande.

• Trygghetsjouren kvitterar vårdgivarens uppgifter när övertagandet är klart.

BL207, Avregistrering/övertagande av trygghetslarm

6. 7 Byte av vårdgivare

När larmbrukare med hemvård byter vårdgivare eller när larmbrukare utan tidigare hemvård får ny vårdgivare.

6.7.1 När extern utförare tar över larmbrukare från annan extern utförare

Dagutfåraren som får en ny brukare är skyldig att informera sig om den nya brukaren har trygghetslarm kopplat till trygghetsjouren.

• Övertagande till extern dagutföraren eller mellan externa dagutförare kan endast ske när larmbrukare har lämnat två (2) nycklar och uppgifter om dag och nattnyckel finns på larmunderlaget

• Övertagande samt överlämnande vårdgivare överenskommer om datum och klockslag for bytet och fyller i blankett. BL324, Byte av vårdgivare

• Övertagande dagutfårare faxar blanketten "Byte av vårdgivare" tillsammans med uppdaterad information om larmbrukare, dag nyckelnummer m.m. på larmunderlaget till Nattutfåraren. BL292, Larmunderlag

• Nattutforaren uppdaterar larmunderlaget med uppgifter om nattnyckel och faxar lannunderlaget och blanketten for byte av dagutforaren tillbaka till den externa utforaren. BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag

• När den externa utforaren fått uppgifter, BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag, om nattnyckeln så faxar den externa utforaren (BL324, Byte av vårdgivare + BL292), komplett med uppgifter om dag och natt nyckel till Trygghetsj o uren.

• Trygghetsjouren kvitterar vårdgivarens uppgifter när övertagandet är klart.

BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag

• Överlämnande dagutforare ansvar for larmbrukare tills bytet av dagutfårare är registrerat

(8)

~Upnsala ~

IKOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 8 (9)

Titel Dokumenttyp Dokument nr (inkl version)

Trygghetslarm i ordinärt boende Rutin RU114 (07)

6.7.2 När extern utförare tar över larmbrukare från kommunal utförare

Dagutföraren som får en ny brukare är skyldig att informera sig om den nya brukaren har trygghetslarm kopplat till trygghetsjouren.

• Extern dagutfåraren hämtar dagnyckel hos brukaren mot kvittens.

• Övertagande samt överlämnande vårdgivare överenskommer om datum och klockslag får bytet och fyller i blankett. BL324, Byte av vårdgivare

• Övertagande dagutfåraren skickar larmunderlag och blankett för byte av dagutförare till nattutfåraren. BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag

• Nattutfåraren för över den befintliga dagnyckeln mot kvittens till nattskåpet

• Nattutfåraren uppdaterar larmunderlaget med uppgifter om nattnyckel och faxar larmunderlaget och blanketten får byte av dagutfåraren tillbaka till den externa utföraren, BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag.

• När den externa utfåraren ratt uppgifter, BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag, om nattnyckeln så faxar den externa utfåraren det kompletta larmunderlaget med uppgifter om dag och natt nyckel till Trygghetsjouren.

• Trygghetsjouren kvitterar vårdgivarens uppgifter när övertagandet är klart.

BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag

• Överlämnande dagutfårare ansvar för larmbrukare tills bytet av dagutförare är registrerat och kvitterat av Trygghetsjouren.

6.7.3 När kommunal utförare tar över larmbrukare från extern utförare

Dagutfåraren som får en ny brukare är skyldig att informera sig om den nya brukaren har trygghetslarm kopplat till trygghetsjouren.

• Kommunala dagutfåraren hämtar dagnyckel hos brukaren mot kvittens.

• Kommunala dagutfåraren kontaktar Natthemvården om att lämna tillbaka brukarens nattnyckel som lämnas tillbaka till brukaren av dagutfåraren.

• Övertagande samt överlämnande vårdgivare överenskommer om datum och klockslag får bytet och fyller i blankett. BL324, Byte av vårdgivare

• Övertagande dagutfårare faxar blanketten "Byte av vårdgivare" tillsammans med uppdaterad information om larmbrukare, dag nyckelnummer m.m. på larmunderlaget till Trygghetsjouren. BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag

• Trygghetsjouren kvitterar dagutfårarens uppgifter när övertagandet är klart.

BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag

• Överlämnande dagutfårare ansvar för larmbrukare tills bytet av dagutfårare är registrerat och kvitterat av Trygghetsjouren.

(9)

~Upnsa.la. ~

IKOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 9 (9)

Titel Dokumenttyp Dokument nr (inkl version)

Trygghetslarm i ordinärt boende Rutin RU114 (07)

6.8 När larmbrukare flyttar men har kvar samma vårdgivare

När larmbrukare byter adress skall trygghetslarm inhämtas och avregistreras. Se rubrik 6.5 Återlämnande av trygghetslarm.

• Om brukaren önskar trygghetslarm även på den nya adressen ska nytt larmunderlag med erforderliga och uppdaterade uppgifter lämnas till Trygghetsjouren minst två dygn före planerad flytt.

• Beställning av nytt trygghetslarm till den nya adressen bör utfåras innan dess att det gamla hämtats in.

• Larmgruppen ansvarar for installation och funktionskontroll av det nya trygghetslarmet i den nya bostaden.

6.9 När sammanboende önskar varsin klocka till trygghetslarm

Detta avser både nybeställning av trygghetslarm till sammanboende där båda personerna önskar egen larmklocka, och i de fall ett befintligt trygghetslarm sedan tidigare finns registrerat på den ena personen i hushållet.

• Ett larmunderlag per larmbrukare skickas till Trygghetsjouren.

• I de fall ett trygghetslarm redan finns ska en ny ansökan göras om trygghetslarm for den andra personen till Seniorguidenlbiståndshandläggare.

"extra klocka" anges under punkten "övrigt" på larmunderlaget

• Trygghetsjourenjusterar erforderliga upp gifter i sitt IT -system.

• Larmgruppen byter ut/installerar samt funktionskontrollerar larmutrustning som är programmerad for att hantera två identiteter.

6.1 O Kontaktuppgifter

Verksamhet Kontaktuppgifter Besöksadress

N attutforare Tel: 018 727 79 61/018 -727 59 88 Fyrisborgsgatan l Fax m: 018-727 5194

Trygghets j o ur Tel: 018-727 51 70 Adress Trygghetslarm:

Fax:018-727 51 46 Verkstadsgatan 3 B Arbetsledare jourtid Tel: 018-727 50 50 Verkstadsgatan 3 B

Seniorguiden Tel: 018-727 65 00 E-post: seniorguide@,um2sala.se

7 Ändringar från föregående version

Rubrik Nr. Beskrivning

4 Tillägg av BL386, Nyckelkvittens-Extern Vårdgivare och Natthemvården, Uppsala kommun

(10)

References

Related documents

Utöver byggnadsavgift kan enligt PBL 10 kap 7 § även tilläggsavgift tas ut om åtgärden innebär att en bygg- nad uppförs, en tillbyggnad görs, en byggnad helt eller till viss del

Detta innebär att förvaltningschef kan ges rätt att uppdra åt annan anställd inom kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar i sådana ärenden som förvaltningschefen

Efter 2 000 min/mån ringer du för 0 kr/min till Glocalnets fasta och mobila nät i Sverige och samtal till övriga fasta och mobila nät i Sverige debiteras enligt ordinarie pris,

För kontantkort med Vodafone Passport är priset 9,95 kr/samtal i uppkopplingsavgift både när någon ringer och lämnar ett meddelande och vid samtal till EuroVoice från

Ring hem från över 21 länder till ditt svenska minutpris med tjänsten Vodafone Passport. Du får ditt svenska minutpris och upp- kopplingsavgift enligt tabellen. Om du blir uppringd

Gäller enbart i Sverige - mobilsurf utomlands debiteras enligt gällande prislista för datatrafik i utlandet.. Dataför brukning upp till värdet 9 kr/dygn debiteras enligt gällande

Gäller enbart i Sverige - mobilsurf utomlands debiteras enligt gällande prislista för datatrafik i utlandet.. Dataförbrukning upp till värdet 9 kr/dygn debiteras enligt gällande

För priser och länder, se sidan 16 ”Priser från Sverige till utlandet” eller besök telenor.se Vill du ringa för samma minutpris utomlands som hemma.. Läs mer om Passport och i