• No results found

16.2. Skrivelse till styrelsen för Sollentuna Energi och Miljö AB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "16.2. Skrivelse till styrelsen för Sollentuna Energi och Miljö AB"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Skrivelse Kommunledningskontoret

2019-07-29

Click here to enter text. Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2019/0396 KS-1

Diariekod: 033

Styrelsen för Sollentuna Energi och Miljö AB

Uppföljning av arbetet för att skapa god

bredbandstillgång för invånare och företagare

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20, § 81, om en

digitaliseringspolicy för Sollentuna kommun. Policyn lyfter fram fem prioriterade digitaliseringsområden för kommunen: digital kompetens, digital demokrati, digital innovation och samverkan, digitala tjänster samt digital infrastruktur.

Under den sistnämnda punkten definieras vad god infrastruktur betyder i förhållande till invånarna, nämligen utbyggt bredband i hela kommunen.

Mer konkret innebär detta följande – och här ansluter sig Sollentuna till det då gällande nationella målet för bredbandsutbyggnad i Sverige:

”90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till fast bredband med 100 Mbit/s senast år 2020. Med tillgång avses andelen hushåll och företag som har bredbandsfiber indragen till villa, flerbostadshus eller

verksamhetslokal.”

I beslutet från 2016 får Sollentuna Energi och Miljö AB ett tydligt uppdrag att arbeta mot detta mål.

Sedan digitaliseringspolicyn antogs har regerings nationella

bredbandsstrategi justerats. I den nya versionen har målsättningen höjts till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020. Vidare slår strategin fast att år 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband enligt följande:

– 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s – 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Kommunen har inte justerat uppdraget till Sollentuna Energi och Miljö AB i förhållande till denna nya nationella bredbandsstrategi utan bolaget har fortfarande formellt uppdraget enligt beslutet från 2016.

Redovisningspunkter

Kommunstyrelsen önskar nu få en redovisning från bolagets styrelse enligt följande:

(2)

Brev

2019-07-29

Dnr. 2019/0396 KS-1 Sidan 2 av 2

1. Kommer 90% av alla hushåll (i villor och flerbostadshus) och företag ha tillgång till fast bredband om 100 Mbit/s senast 2020 i betydelsen att bredbandsfiber finns indragen till villa, flerbostadshus eller verksamhetslokal.

2. Hur har Sollentuna Energi och Miljö AB arbetat för att målet ska uppnås.

3. Hur förhåller sig anslutningen till de nya nationella målen enligt ovan?

4. Om målen inte uppnås (avser både det nationella mål som bolaget jobbar mot och det nya nationella målet), vilka ytterligare åtgärder krävs för att de ska göra det?

Kommunstyrelsen önskar styrelsens svar senast 2019-10-15.

References

Related documents

att fastställa årsredovisningen för 2019 inklusive särredovisning för affärsområde Vatten och särredovisning för verksamhetsgrenen hushållsavfall inom Avfall &

”90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020”.?. Mobilt bredband

Bredbandsmålet 2020 har höjts till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och att 2023 bör alla ha tillgång till stabila

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslår Västerviks Kommuns Förvaltnings AB ändringar i bolagsordningen för Västervik Miljö & Energi AB i enlighet

VMEAB är bolag som tillhandahåller grundläggande samhällstjänster inom avfall och återvinning, el, fjärrvärme, vatten och avlopp, fiberverksamhet samt entreprenadtjänster

verksamhetsutveckling inom koncernen.” Samma uppdrag finns formulerat i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB: ägardirektiv till respektive bolag, men förekommer endast som uppdrag

SEOM är, i egenskap av VA-huvudman för allmän VA-försörjning i Sollentuna, ansvarig för drift, underhåll och för nödvändig utbyggnad av den allmänna

Sollentuna Energi och Miljö AB ska därutöver arbeta mot nationella målet att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till fast bredband om 100 Mbit/s senast år 2020..

God tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s för hushåll och företag är en förutsättning för att Sollentuna kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i och

nationella bredbandsstrategin om att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till fast bredband med 100 Mbit/s senast år 2020.. Sollentuna Energi och Miljö AB ansvarar

I policyn ansluter sig Sollentuna kommun till den då gällande nationella bredbandsstrategin om att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till fast bredband med 100..

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs. miljöansvar i Sollentuna

Regeringen har uppsatt mål för bredbandets utbyggnad i Sverige som bygger på att år 2020 ska 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och redan

Sollentuna Energi och Miljö AB ska därutöver arbeta mot nationella målet att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till fast bredband om 100 Mbit/s senast år 2020..

 I Bergs kommun ska minst 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande cirka 10 % ska ha tillgång till minst 10 Mbit/s

Redan år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag i Jämtlands län ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.. År 2025 bör 98 procent av alla hushåll och företag

Målsättningen höjs redan för år 2020, då 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s..

Media inbjuds till presskonferens där vi berättar om vad Västra Rekarnes extrastämma beslutat om förslaget till samverkan som dess styrelse tagit fram tillsammans med

Västerviks kommun har tagit fram ett förslag till en ny integrationsstrategi för perioden 2023 ‐ 2027, som styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fått för synpunkter

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna kommun till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

På detta utdrag från detaljplanen för västra angöringen vid Lunds C finns särskilt angiven cykelparkering ”cykelp” både på allmän plats (parkmark) och

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn