[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014]

Full text

(1)

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014]

(2)

1. PÅ SPÅRET

Gruppverksamhet för april och maj 2014

Grupp 3 startade upp med gruppverksamheten den 24 januari 2014. Rekryteringen till gruppen skedde väldigt hastigt vilket satte sina spår i gruppsammansättningen.

Av de 15 anmälda blev det 12 personer som kom igång med gruppverksamheten i januari och vid gruppavslutningen den 16 maj 2014 återstod det 10 personer. De 15 anmälda till grupp 3 kom till projektet genom Försäkringskassan (12 personer), Socialförvaltningen i Hallsberg (1 person), Socialförvaltningen i Kumla (1 person) och Socialförvaltningen i Askersund (1 person). Sammanlagt fick vi 7 anmälningar från Kumla, 4 från Hallsberg och 3 från Askersund.

Den här gruppen har präglats av mycket svåra psykiska och fysiska diagnoser. En person fick en akut försämring i sin sjukdom och hamnade i ett läge där han endast kunde förflytta sig med rullstol. Tre personer led av så allvarlig ångest att de tidvis inte kunde lämna sina lägenheter utan fick lämna återbud till grupptillfällena. Två av gruppdeltagarna visade sig ha ett pågående alkohol- och drogmissbruk vilket gjorde att vi fick agera för att de skulle få relevant vård för sina problem. Den ena personen avtjänar just nu ett fängelsestraff för narkotikarelaterat brott. Vi har fått anpassa mycket av vår verksamhet till våra deltagare utifrån deras problematik vilket har gjort att de flesta har gjort stora framsteg under tiden hos oss.

Aktiviteterna för gruppen genomfördes enligt schemat. Föreläsningar varvades med praktik för de som hade arbetsträning. De personer som inte var aktuella för praktik hade stödsamtal med projektledare under tiden som de andra praktiserade.

Varje grupptillfälle startades med en fikastund för att deltagarna skulle komma ner i varv och börja umgås med varandra. I grupp 3 hade vi personer med mycket

annorlunda bakgrunder vilket gjorde att det tog en stund innan grupprocessen kom igång men när den väl gjorde det gjorde flera personer en personlig utveckling avseende den sociala förmågan och kompetensen under en relativt kort tid. Vid fikastunderna fördes också aktiva diskussioner med oss projektledare och med föreläsare om vilket innehåll som deltagare ville ha i föreläsningarna, vilka delar som kändes viktiga att få med i föreläsningar samt vilka delar som kunde tas bort.

Det har gjort att våra deltagare har format de gruppaktiviteterna vi erbjöd utifrån sina behov och önskemål.

Det sociala samspelet i sig är läkande och vi som projektledare försöker stötta våra deltagare i att våga prata och uttrycka sig inför andra. Grupprocessen ska hjälpa den enskilde att:

 Uppnå eller öka förmågan till förändring.

 Förbättra sin livskvalitet

 Stärka den sociala kompetensen

Deltagarna hade sin sista träff med gruppen den 16 maj och därefter har vi arbetat med att göra bra planeringar för var och en framöver samt att lämna över

rehabiliteringsansvaret till den instans som nu ska hjälpa våra deltagare att komma

(3)

och rehabiliteringsrekommendation senast till sista juni 2014 och fram till dess har vi förhoppningsvis genomfört alla överlämningsmöten till remitterande instans.

I samband med gruppavslutningen den 16 maj gjorde vi en utvärdering av projektet.

Nedan följer en sammanfattning av de svaren vi fick in:

Peter och Piret fick klart godkänt av deltagare. Som en deltagare skrev:

”Tack Peter och Piret för den här tiden! Jag har lärt mig otroligt mycket! Jag har nog lärt mig mer av er än vad jag lärt mig under hela mitt liv!”

Maria Wirén Öberg som föreläste om stress, ångest, smärta och hantering av dessa tillstånd fick mycket väl godkänt. Omdömen från deltagare var:

Intressant. Jättebra, skulle behöva träffa henne. Fruktansvärt bra. Jag förstår hennes mening och hennes sätt att göra det på. Lagom tid, en mjuk föreläsare som kunde förklara bra. Kalasbra, mycket bra info att känna till. OK.

Däremot var det delade meningar om Lars Zikas föreläsningar som handlade om mindfulness och att hitta strategier till att hantera stress på. Omdömen var enligt följande:

Han gör också nytta! Pseudovetenskapligt, tråkigt. Jättebra. Det blev lite mycket och jag gillar honom inte. Mycket bra och lärorikt, tiden var lagom, ärligt talat var det han som betydde mest för mig. Hummig men kan säkert hjälpa den mottaglige. OK.

Projektet lyckades nå rätt målgrupp då alla deltagare var sjukskrivna. Med tiden visade det sig dock att 2 av deltagare var aktiva i sitt missbruk och därför fick vi anpassa deras rehabilitering till den nytillkomna omständigheten. Båda personer är nu aktuella för missbruksvård.

Resultat för grupp 3

Av de 12 personer som deltog i gruppverksamheten kom 6 personer ut i praktik. För 2 av dessa personer planeras nu friskskrivning, den ena på deltid den andre på heltid. 2 personer ska vidare för arbetslivsinriktad rehabilitering i

Arbetsförmedlingens regi. En person ska påbörja heltidsstudier på Grebbestads Folkhögskola till hösten 2014 och en person ska som nästa steg i sin rehabilitering utredas på Infektionskliniken på USÖ.

Av de 6 personer som inte kom ut i praktik lotsades 2 vidare till missbruksvård under projekttiden och avslutades i och med detta hos oss. En person ska genomgå en magsäcksreduktion till hösten 2014 och därför kommer hon att behöva fokusera på att uppnå de viktmålen som hon fått från vården inför den tänkta operationen. En person har ansökt om hel och varaktig sjukersättning därför har vi inte planerat för några ytterligare rehabiliteringsåtgärder i detta läge. 2 personer kommer att

fortsätta hos oss med individuella samtal och med inriktning på praktik eller studier under hösten 2014.

(4)

Deltagare för individuella samtal

Under den aktuella tiden hade vi 8 deltagare som har gick i individuella samtal hos oss. Vi vill vara tydliga med att det är inga terapisamtal som vi erbjuder våra deltagare utan vi arbetar med motiverande samtal enligt MI-metoden. MI är en samtalsmetod som ska hjälpa människor att förändras i den riktning de själva önskar.

Av dessa 8 personer är det en som har börjat arbeta på heltid, 2 väntar på att bli anställda på lönebidrag, den ena på heltid och den andra på deltid. En person ska påbörja en arbetsträning till hösten och den arbetsträningen kommer att ske i samarbete med hjärnskadeenheten. Två personer planeras för arbetslivsinriktad rehabilitering genom Arbetsförmedlingen i samband med att de då är klara med de medicinska behandlingar och rehabiliteringar som de är aktuella för just nu. En person väntar på medicinsk utredning via USÖ och en kommer att påbörja Arbetslivsintroduktion inom kort.

I och med att Peter Gustavsson kommer att sluta som projektledare sista juni 2014 håller han på och avslutar alla sina individuella deltagare för närvarande. Piret kommer att fortsätta med 4 personer i den individuella delen till hösten 2014.

Rekrytering till grupp 4

Rekrytering till grupp 4 påbörjades i april 2014. För närvarande är det 9 personer som är anmälda till gruppen i höst. Vi har som målsättning att träffa alla 9 personer för introduktion samt eventuellt för några ytterligare samtal för att förbereda de för kommande gruppaktiviteter. Vi kommer att ta emot anmälningar till grupp 4 fram till 4 juli 2014.

2. Satsa Syd

Uppdatering beträffande arbetet med projektet

Fortsatt arbete med de 15 pågående deltagarna i projektet.

Aktiviteter i projektet från 1 april till 28 maj:

 Projektledaren har deltagit i konferensen ”Fokus på Autism” 3-4 april i Stockholm.

 Anhörigträff 24 april, 9 anhöriga deltog. Information om SATSA-modellen och en tidigare deltagare berättade om sin upplevelse av att delta i projektet.

 2 deltagare har genomgått kursen ”Introduktion till arbete” via INDA support, en i grupp och en enskilt.

 Projektledaren gav information om projektet i Samverkansgrupp Unga vuxna Kumla kommun 8 maj.

 Alla projektmedarbetare deltog vid nätverksmöte Alléskolan Punkten 8 maj.

 Utslussningsmöten har genomförts med de pågående deltagarna/avgångseleverna på Alléskolan.

 Arbetsgruppen har haft handledning av psykolog vid tre tillfällen under vårterminen.

(5)

Status genomförande och process:

7 deltagare befinner sig i kartläggningsfasen, 3 deltagare i praktikanskaffningsfasen, 4 deltagare i praktik samt 1 deltagare i anställning. 7 deltagare har sökt utbildning till hösten.

Hur har samverkan med övriga myndigheter fungerat?

Bra samverkan med FK, AF, Vuxenhabiliteringen och gymnasieskolor under

perioden. Det är värdefullt att vi samverkar kring deltagarna som många har behov av insatser från flera myndigheter, så att vi alla jobbar mot samma mål och kan stötta deltagaren i processen utifrån våra olika ansvarsområden.

Finns det några hinder?

Fortfarande oklart om fortsättning efter 140630, vilket skapar oro hos deltagarna och deras anhöriga. Eventuellt finns möjlighet till stöd till personligt biträde från AF om praktikplats finns, insatsen RESA kan eventuellt bli aktuell för vissa deltagare i behov av fortsatt stöd och mer tid för att närma sig arbetsmarknaden.

Flera deltagare som går sista terminen på gymnasiet har inga arbetslivserfarenheter vilket försvårar kartläggningen. Arbetskonsulenten får här jobba mycket med att ge exempel på situationer i vardag och skola som kan vara liknande en arbetssituation.

Det blir här också extra viktigt att observera och bedöma deltagaren under praktik på en arbetsplats för att få en heltäckande bild av styrkor och

stödbehov/anpassningar som behövs för att deltagaren ska fungera optimalt på en arbetsplats.

Det är tydligt att sex månader är för kort tid i SATSA-modellen för merparten av deltagarna. Många behöver stöd över längre tid.

Anna Bylin, projektledare SATSA syd 3. Läkande trädgård

Läkande trädgård börjar närma sig slutet och grupp två kommer avslutas den 26 maj. Gruppen har inte ändrats till antal utan det är fortfarande 8 deltagare.

Nio av tolv veckor har passerat och deltagarna har följts under en längre tid och vi har kunnat se att deltagare har växt, uppskattat att komma hit och det har varit en god närvaro överlag. För att få en mer heltäckande bedömning kommer deltagarna få fylla i en utvärdering under sista veckan och göra en skattnings av sin hälsa.

Alla deltagare har haft en mitt uppföljning med arbetsterapeut kring rehabplan och en kommer att ske avslutningsvis. Under sista veckorna kommer även ett

avslutningsmöte hållas med deltagare, projektledare och handläggare för planering framåt.

Lösningen med personal har i slutändan blivit mycket bra. Teamet har kunnat komplettera varandra och kunnat ge deltagarna nya verktyg och meningsfull sysselsättning utefter mål och syfte.

Ann-Charlotte Bergerland, projektledare

(6)

SUS – Insatsrapport, 2014-06-04 Period: 201401 – 201412

Samverkansorg: Samordningsförbundet Sydnärke

Insats Budgeterat antal deltagare

Registrerat antal deltagare

Budgeterad kostnad

Utfall kostnad

"På spåret" 50 14 1 320 000 251 962

Läkande trädgård

Kumla 24 8 679 400 0

Mottagningsteam

Sydnärke 0 0 250 000 0

Satsa Syd 15 15 420 000 417 070

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :