• No results found

Meddelande från styrelsen – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Meddelande från styrelsen – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022"

Copied!
30
0
0

Full text

(1)

MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 20/2020

Vårt ärendenr:

20/01596

2020-12-18

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Kommunstyrelserna Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022

Ärendenr: 20/01596

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 18 december 2020 beslutat

att för sin del godkänna överenskommelsen med staten inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022.

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen.

Bakgrund

Staten och SKR har enats om att ingå en överenskommelse om insatser inom

området psykisk hälsa och suicidprevention för perioden 2021-2022. Regeringen och SKR är överens om att det långsiktiga arbetet med att stödja utvecklingen av insatser för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik behöver fortsätta. Parterna är också överens om att det behövs tydliga incitament till förändring men också utrymme att genom lokala och regionala anpassningar utnyttja överenskommelsens

stimulansmedel på mest effektiva sätt.

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel

Överenskommelsen omfattar för 2021 totalt 1 680 000 000 kronor varav 1 658 000 000 kronor ska fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området.

Resterande 22 000 000 kronor tilldelas SKR för samordning av stöd till huvudmännen för lokalt och regionalt förbättringsarbete och att hantera

administration av överenskommelsen, fördelning av medel samt för att ta fram anvisningar till regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen ska redovisas.

(2)

2020-12-18 Vårt ärendenr:

20/01596

Stimulansmedel fördelas till regionerna enligt följande:

• 264 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter

befolkningsmängd.

• 370 000 000 kronor för insatser till barn och unga inklusive barn- och ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård.

Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

• 50 000 000 kronor för att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

Stimulansmedel fördelas till kommunerna enligt följande:

• 200 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

Stimulansmedel fördelas till länen enligt följande:

• 200 000 000 kronor för att skapa en mer sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommuner och regioner, bland annat personer med samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter befolkningsmängd.

• 24 000 000 kronor för att stärka brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1 miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor var. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region anger.

• 200 000 000 kronor för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region anger.

• 150 000 000 kronor till ungdomsmottagningarna för arbete med att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region. Medlen till ungdomsmottagningarna utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger.

(3)

2020-12-18 Vårt ärendenr:

20/01596

Utvecklingsmedel till SKR:

• 20 000 000 kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och kommuner samt utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som stöd till lokal och regional utveckling.

• 2 000 000 kronor tilldelas SKR för att hantera administration av

överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram anvisningar till regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen ska redovisas.

Redovisning av insatser från kommuner och regioner

Regionerna och kommunerna ska redovisa genomförda insatser och användningen av medlen i form av en egenskriven rapport utifrån ett frågeunderlag som kommer att tas fram av SKR tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Frågeunderlaget ska finnas tillgängligt för regioner och kommuner senast den 31 mars 2021. I redovisningen ska jämställdhetsperspektivet belysas där så är lämpligt och det ska framgå hur insatserna har bidragit till det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa.

Utbetalning och rekvirering av medel

Medel till SKR, för egen verksamhet och för vidare fördelning till regioner och kommuner, utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.

Rekvirering av medel ska ske senast den 1 december 2021. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Medel som SKR, regionerna eller kommunerna inte har utnyttjat ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022.

Överenskommelsen redovisas i sin helhet i bilaga 1.

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape Ordförande

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

References

Related documents

60 miljoner kronor går till att ta fram nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom ramen för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning i hälso- och

Sveriges Kommuner och Regioner. Anders Knape

Medlen utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter befolkningsmängd.. Medlen

SKR har inrättat en nationell stödfunktion/ett kompetenscenter för välfärdsteknik för att stödja kommunerna i arbetet med att implementera digital teknik i kommunalt

För år 2022 föreslår kansliet att promillesatsen fastställs till 0,1137, vilket innebär att förbundsavgiften blir 531 mkr, d.v.s.. Sveriges Kommuner

Som konstateras ovan i avsnittet om förbundsavgiften 2021, krävs både besparingar inom kansliet och ökad utdelning och gottgörelse under perioden 2021-2023 från

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner beslutade den 11 mars 2016 att godkänna en överenskommelse med regeringen om Vision ehälsa 2025. Visionen utgör grunden för

SKL tillförs 60 000 000 kronor 2016 för att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljning

Det är därför av största vikt att arbetet med riktade insatser och uppsökande verksamhet för att nå ut med erbjudande om vaccination till personer som ännu inte vaccinerats

kunskapsuppbyggnad och förmågeutveckling behöver utvecklas och fördjupas ytterligare. Under perioden 2021–2025 är det viktigt att förmågan i det civila försvaret utvecklas och

Totalt granskades i undersökningen 330 ärenden av olika slag och noter- bart var till exempel att i 89 procent av ärendena var kommunen delaktig i beställning av åtgärderna

Osäkerheten kring hur mycket medel man kommer att få vid nästföljande utbetalning gör dock att det kan bli svårt att starta en sådan anställning i till exempel augusti 2014 då

Detta har länsstyrelsen och regionen diskuterat ingående inom ramen för uppdrag 29 som vi anser måste kopplas till uppdraget om regionalisering av nationella mål, planer o

Resursanvändningen av årsarbetskrafter för prestations- typen Kunskapsunderlag utgör cirka 40 procent av den totala resursanvändningen inom målområdet Effektiv statsförvaltning,

Generaldirektoratet för näringsliv spelar en nyckelroll i genomförandet av Europa 2020, EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Direktoratet arbetar mot fem

Antalet försäljningar ökade med 66 procent under 2012 jämfört med 2011 och beror framför allt på att Stockholms stad ökade sin försäljning, men även att allmännyttiga bolag

Kommunen bör även reflektera över vilka resurser det finns till att avsätta personal, eller anställa konsulter med rätt kompetens för att utföra inventering- en samt hur tid

Tränare som är verksamma inom föreningar som har särskilda satsningar, idrott för fysiskt inaktiva, idrott för äldre samt idrott för personer med funktionsnedsättning, har i

Myndigheten är positiv till att äldre personer som har insatser i form av hemtjänst erbjuds en fast omsorgskontakt, även om myndigheten gärna hade sett att förslaget omfattade

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd Remissinstanser Alvesta kommun Arbetsgivarföreningen - KFO Borgholms kommun Botkyrka kommun

Detta för att ge kommunen tid till förberedelse, dels avseende underrättelsen till den assistansberättigade, dels för att kunna planera sin verksamhet för att kunna erbjuda personlig

Förslaget om omedelbar verkställighet syftar dels till att säkerställa att beslut om återkrav av stöd vid korttidsarbete följs, dels att underlätta

SKR anser att regeringen bör utreda vilken miljöövervakning som behövs för att Sverige ska kunna följa EU:s ramdirektiv för vatten samt se till att resurser fördelas till