Vätskekylt klimataggregat

Full text

(1)

Vätskekylt klimataggregat

(inverter)

Produ

kt-

rm at ion

(2)

Luftflödeskonfigurationer ...3

Funktion ...4

Utrustningsspecifikation med alternativ och tillval ...9

Tekniska data/allmänt...15

Tekniska data/arbetsområden ...18

Tekniska data/el ...20

Tekniska data/ljud...22

Tekniska data/mått och vikter ...23

Installationsdata...27

Tillval/luftfilter ...28

Tillval/kondensvattenpump ...29

Tillval/dräneringspump (ångbefuktare)...30

Tillval/monteringsdetaljer ...31

Beskrivningstext ...35

Beteckningsnyckel

Noteringar:

Asterisk (*) i en beteckning i dokumentet betyder att informationen gäller för flera alternativ. Vilka alternativ det finns på den aktuella positio- i-AWO/MOD-B018/EC

i-AW = Vätskekylt klimataggregat (inverter)

O = Uppåtblåsande

U = Neråtblåsande

MOD-B = Utförande med tryckstyrd vattensparventil för kondenseringsreglering 018 = Storleksbeteckning

EC = EC-fläkt/-ar

(3)

i-AWU (neråtblåsande)

Återluftsöppning på framsidan. Återluftsöppning på undersidan.

Återluftsöppning på baksidan.

Återluftsöppning på ovansidan.

(4)

AQS/Climaveneta i-AW* är ett klimataggregat för datorhallar och andra typer av teknikrum. Aggregatets huvudkomponenter är: filter, inverterstyrd kylfunktion för mekanisk kylning med vätskekyld kondensor, fläkt/-ar, el- och styr-utrustning samt i förekommande fall även befukt- ningsfunktion, avfuktningsfunktion och eftervärmningsfunktion.

Fläkten/-arna cirkulerar lokalens luft genom aggregatet, där den filtreras och kyls samt i förekommande fall även befuktas, avfuktas och efter- värms, så att temperaturen och den relativa fuktigheten i lokalen kon- stanthålls på önskad nivå.

Kylfunktionen består av ett eller flera köldmediesystem, vardera bestå- ende av förångare för kylning av luft monterad i aggregatets luftström, inverterstyrd kompressor, vätskekyld kondensor, expansionsventil och köldmedium HFC410A. Köldmediet cirkuleras i systemet/-n av syste- mets kompressor. Den håller trycket i förångaren på en så låg nivå att

köldmediet bringas att koka och ta upp värme från den luft som passerar genom aggregatet och komprimerar det sedan till en så hög nivå, att det bringas att kondensera till vätska igen och avge den upptagna vär- men i kondensorn till kylmedlet 1). Från kondensorn strömmar sedan köld- medievätskan via expansionsventilen tillbaka till förångaren, där proces- sen startar om igen. Inverterfunktionen anpassar aggregatets kyleffekt till det aktuella kylbehovet genom varvtalsreglering av kompressorn (den ena av kompressorerna i aggregat med dubbla köldmediesystem).

Avfuktning sker genom att en del av förångarytan blockeras (se aktuellt aggregatflödesschema).

Eftervärmning vid avfuktning sker i ett hetgasbatteri (se aktuellt aggregat- flödesschema) alternativt i ett el- eller värmevattenbatteri.

1) Vatten eller vatten blandat med frostskyddsvätska.

Systemflödesschema

Bilden visar ett uppåtblåsande aggregat.

(5)

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats

KM IN PC11)

KM UT EV

T TF

VKD

P

SG

FT

VH

BK SÄV VM12)

TC22) VB2)

EVB12)

TCE M

PSH KK-I

BO PSL

BV

BK = Köldmediebehållare BO = Oljeavskiljare

BV = Vätskeavskiljare EV = Förångare

EVB1 = Eftervärmningsbatteri hetgas FT = Torkfilter

KK-F = Kompressor med fast varvtal KK-I = Kompressor med variabelt varvtal

(inverter) KM IN = Kylmedel in KM UT = Kylmedel ut

MU = Mätuttag

MUPT = Uttag för givare för tryckstyrd kon- denseringsregulator

PC1 = Vattensparventil PSH = Högtrycksvakt

PSL = Lågtrycksvakt PTH = Högtrycksgivare

PTL = Lågtrycksgivare

REFU = Uttag för köldmediepåfyllning SG = Synglas

SÄV = Säkerhetsventil

TC2 = Styrventil hetgaseftervärmning TCE = Elektronisk expansionsventil

TF = Tilluftsfläkt/-ar TSH = Hetgastemperaturvakt

TTL = Suggastemperaturgivare VB = Backventil

VH = Avstängningsventil VKD = Vätskekyld kondensor VM1 = Magnetventil

1) = Ingår i aggregatutförande MOD-B 2) = Tillval

(6)

EV

TC22)

T VB2) TF

EVB12)

VKD VKD

SG

FT

VH

BK SÄV

SG

FT

VH

BK SÄV

KM IN KM IN

PC11) PC11)

KM UT KM UT

P P

TCE

M M TCE

PSH PSH

PSL

KK-F

VM12)

KK-I

BO PSL

BV

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats

BK = Köldmediebehållare BO = Oljeavskiljare

BV = Vätskeavskiljare EV = Förångare

EVB1 = Eftervärmningsbatteri hetgas FT = Torkfilter

KK-F = Kompressor med fast varvtal KK-I = Kompressor med variabelt varvtal

(inverter) KM IN = Kylmedel in KM UT = Kylmedel ut

MU = Mätuttag

MUPT = Uttag för givare för tryckstyrd kon- denseringsregulator

PC1 = Vattensparventil PSH = Högtrycksvakt

PSL = Lågtrycksvakt PTH = Högtrycksgivare

PTL = Lågtrycksgivare

REFU = Uttag för köldmediepåfyllning SG = Synglas

SÄV = Säkerhetsventil

TC2 = Styrventil hetgaseftervärmning TCE = Elektronisk expansionsventil

TF = Tilluftsfläkt/-ar TSH = Hetgastemperaturvakt

TTL = Suggastemperaturgivare VB = Backventil

VH = Avstängningsventil VKD = Vätskekyld kondensor VM1 = Magnetventil

1) = Ingår i aggregatutförande MOD-B 2) = Tillval

(7)

KM IN PC11)

PC11)

KM UT EV

T TF

VKD

P

P

TC22) VB2)

EVB12)

SG

FT

VH

BK SÄV

SG

FT

VH

BK SÄV TCE

M M TCE

PSH PSH

PSL

KK-F

VM12)

KK-I

BO PSL

BV

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats

BK = Köldmediebehållare BO = Oljeavskiljare

BV = Vätskeavskiljare EV = Förångare

EVB1 = Eftervärmningsbatteri hetgas FT = Torkfilter

KK-F = Kompressor med fast varvtal KK-I = Kompressor med variabelt varvtal

(inverter) KM IN = Kylmedel in KM UT = Kylmedel ut

MU = Mätuttag

MUPT = Uttag för givare för tryckstyrd kon- denseringsregulator

PC1 = Vattensparventil PSH = Högtrycksvakt

PSL = Lågtrycksvakt PTH = Högtrycksgivare

PTL = Lågtrycksgivare

REFU = Uttag för köldmediepåfyllning SG = Synglas

SÄV = Säkerhetsventil

TC2 = Styrventil hetgaseftervärmning TCE = Elektronisk expansionsventil

TF = Tilluftsfläkt/-ar TSH = Hetgastemperaturvakt

TTL = Suggastemperaturgivare VB = Backventil

VH = Avstängningsventil VKD = Vätskekyld kondensor VM1 = Magnetventil

1) = Ingår i aggregatutförande MOD-B 2) = Tillval

(8)

KM IN PC11)

PC11)

KM UT EV

T TF

VKD

P

P

TC22) VB2)

EVB12)

TTL

TTL

PSL

PTL PTL

PSH

TSH TSH

PTH KK-I

BV

BO REFU REFU

MU MU

MU

MU

MU PSH

PSL

VM12)

KK-F KK-F

MU

MU

MU

MU

MUPT MUPT

TCE

M M TCE

SG

FT

BK SÄV

SG

FT

BK SÄV

VM1 VM1

VH VH

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats

BK = Köldmediebehållare BO = Oljeavskiljare

BV = Vätskeavskiljare EV = Förångare

EVB1 = Eftervärmningsbatteri hetgas FT = Torkfilter

KK-F = Kompressor med fast varvtal KK-I = Kompressor med variabelt varvtal

(inverter) KM IN = Kylmedel in KM UT = Kylmedel ut

MU = Mätuttag

MUPT = Uttag för givare för tryckstyrd kon- denseringsregulator

PC1 = Vattensparventil PSH = Högtrycksvakt

PSL = Lågtrycksvakt PTH = Högtrycksgivare

PTL = Lågtrycksgivare

REFU = Uttag för köldmediepåfyllning SG = Synglas

SÄV = Säkerhetsventil

TC2 = Styrventil hetgaseftervärmning TCE = Elektronisk expansionsventil

TF = Tilluftsfläkt/-ar TSH = Hetgastemperaturvakt

TTL = Suggastemperaturgivare VB = Backventil

VH = Avstängningsventil VKD = Vätskekyld kondensor VM1 = Magnetventil

1) = Ingår i aggregatutförande MOD-B 2) = Tillval

(9)

i-AWO (uppåtblåsande)

Chassi

– Chassi med återluftsöppning på framsidan/i botten/på baksidan [måste anges] och uppåtriktad luftutblåsning. Chassit skall vara utfört i galva- niserad och lackerad stålplåt (RAL 7035 e). Panelerna skall vara utvändigt lackerade (RAL 7016) med ytskydd i form av två lager plastbeläggning och vara invändigt ljudisolerade. All service skall kunna ske framifrån. Inspektionsluckor skall kunna öppnas under drift utan att luftflödet störs.

Chassi/alternativ

– Paneler med brandsäker ljudisolerande isolering (A1 DIN4102) [i stället för standardisoleringen].

Chassi/tillval

– Golvstativ (bipackas) för installationsgolv. Golvstativet skall vara ställbart i höjd 200–600 mm.

– Installationssockel (bipackas) 200 mm hög med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler. Röran- slutningar skall kunna ske från båda sidorna. Sockeln skall ha en lätt demonterbar inspektionslucka på framsidan [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

– Öppning för anslutning av uteluft till aggregatet (max. 5 %) med EU3-filter.

– Motormanövrerat spjäll till/från (bipackas) i tilluftsöppningen för att förhindra luftgenomströmning då aggregatet inte är i drift.

– Tilluftsplenum (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Tilluftsplenum SOUND PROOF (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum SOUND PROOF (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Tilluftsplenum med tilluftsgaller (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för friblåsning med utvändigt lackerade (i samma färg som aggre- gatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum med tilluftsgaller (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för friblåsning med utvändigt lackerade (i samma färg som aggre- gatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

Fläkt/-ar

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning och steglöst ställbar fläkthastighet.

Fläkt/-ar/alternativ

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet och högt tillgängligt statiskt tryck [storlekar 018–090].

Fläkt/-ar/tillval

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet [storlekar 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet och fläktredundans [storlekar 012–018 och 050–150].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet [storlekar 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet och fläktredundans [storlekar 012–018 och 050–150].

Filter

– Filter i brandhämmande material med filterklass EU4.

Filter/alternativ – Filterklass EU5.

– Filterklass EU6.

– Filterklass EU7.

– Filterklass EU8.

Filter/tillval – Filtervakt.

(10)

i-AWO (uppåtblåsande)

Kylutrustning [storlekar 018–050]

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– Inverterstyrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare. Kompressorns utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyllning med olja, lågtrycksvakt, högtrycksvakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Vätskekyld kondensor (plattvärmeväxlare).

– Tryckstyrd vattensparventil för kondenseringskontroll (bipackas) [endast i-AWO i utförande MOD-B].

– Interna köldmedieledningar med vätskeavskiljare i sugledningen, oljeavskiljare i hetgasledningen samt köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil, torkfilter, synglas och termostatisk expansionventil i vätskeledningen. Sugledningen skall vara isolerad/-e med minimum 9 mm cellplastisolering.

– Driftfyllning med köldmedium HFC410A.

Kylutrustning [storlekar 070–090]

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– Inverterstyrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare i ena kretsen och on/off-styrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare i den andra kretsen. Kompressorernas utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyllning med olja, lågtrycksvakt, högtrycks- vakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Vätskekyld/-a kondensor/-er (plattvärmeväxlare).

– Tryckstyrda vattensparventiler för kondenseringskontroll (bipackas) [endast i-AWO i utförande MOD-B].

– Interna köldmedieledningar med vätskeavskiljare i inverterkompressorns sugledning, oljeavskiljare i inverterkompressorkretsens hetgasledning samt köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil, torkfilter, synglas och elektronisk expansionsventil i båda kretsarnas vätskeled- ningar. Sugledningarna skall vara isolerade med minimum 9 mm cellplastisolering.

– Driftfyllning med köldmedium HFC410A.

Kylutrustning [storlekar 130–150]

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– Inverterstyrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare i ena kretsen och två on/off-styrda hermetiska scrollkompressorer mon- terade på vibrationsdämpare i den andra kretsen. Kompressorernas utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyllning med olja, lågtrycksvakt, högtrycksvakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Vätskekylda kondensorer (plattvärmeväxlare).

– Tryckstyrda vattensparventiler för kondenseringskontroll (bipackas) [endast i-AWO i utförande MOD-B].

– Interna köldmedieledningar med vätskeavskiljare i inverterkompressorns sugledning, oljeavskiljare i inverterkompressorkretsens hetgasledning och hetgastemperaturvakter i den andra kretsens hetgasledning (en per kompressor) samt köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil, torkfilter, magnetventil, synglas och elektronisk expansionsventil i båda kretsarnas vätskeledningar. Sugledningarna skall vara isolerade med mini- mum 9 mm cellplastisolering.

– Driftfyllning med köldmedium HFC410A.

Kylutrustning/tillval

– Ljudisolerande kompressorhuva/-or.

– Kondensvattenpump med upp till 4 m lyfthöjd (bipackas). [Erfordras ej om dräneringspump för ångkondensat är vald].

Befuktningsutrustning/tillval

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 75–350 µS/cm inkl. fuktgivare. [Rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet.]

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 300–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 750–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Dräneringspump för ångkondensat (100°C) med upp till 6 m lyfthöjd (bipackas).

– Extra fuktgivare för avläsning av aktuell relativ fuktighet.

(11)

i-AWO (uppåtblåsande)

Avfuktningsutrustning/tillval – Avfuktningsfunktion inkl. fuktgivare.

Eftervärmningsutrustning/tillval

– Eftervärmningsbatteri för hetgas inkl. erforderliga ventiler [endast i kombination med avfuktningsfunktion].

– Eftervärmningsbatteri för el med normal effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för el med hög effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för värmevatten inkl. 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

Mikroprocessor

– Programmeringsbar mikroprocessor för manövrering, styrning, drift- och larmrapportering med access i tre nivåer: öppen nivå, lösenordsskyddad nivå I och lösenordsskyddad nivå II. Mikroprocessorns programmeringsmöjligheter skall inkludera adressering av upp till 10 aggregat i ett lokalt nätverk (LAN) med redundansfunktion. Den skall kunna lagra upp till 100 larm och vara utrustad med minnesfunktion som gör att aggregatet återstartar automatiskt efter strömavbrott med de inställningar som gällde före strömavbrottet.

Mikroprocessor/tillval – Branddetektor.

– Rökdetektor.

– Vattenläckagedetektor med separat givare (bipackas).

– Seriellt kort för LonWorks (FFT-10A) (bipackas).

– Seriellt kort Modbus (RS485) (bipackas).

– Seriellt kort pCOWeb för SNMP, BACnet och Modbus (TCP/IP).

– Nersänkt mikroprocessorpanel (höjd = 1150 mm i stället för 1650 mm).

– Separat manöverpanel (bipackas) för montering på vägg.

– Seriellt kort för GSM-modem (RS232) (bipackas).

– GSM-modem med anslutningskabel (bipackas).

Elutrustning

Elutrustningen skall vara utförd enligt EN 60204-1 och inkludera:

– Apparatskåp med plintar för anslutning av kraft till aggregatet, huvudbrytare, erforderliga avsäkringar och startutrustningar för ingående apparater samt plintar för extern start/stopp, summalarm nivå A och summalarm nivå B.

– Intern elektrisk ledningsdragning.

Elutrustning/tillval

– Dubbel kraftmatning med automatisk omkoppling vid strömavbrott.

(12)

i-AWU (neråtblåsande)

Chassi

– Chassi med återluftsöppning på ovansidan och neråtriktad luftutblåsning. Chassit skall vara utfört i galvaniserad och lackerad stålplåt (RAL 7035 e). Panelerna skall vara utvändigt lackerade (RAL 7016) med ytskydd i form av två lager plastbeläggning och vara invändigt ljudisolerade.

All service skall kunna ske framifrån. Inspektionsluckor skall kunna öppnas under drift utan att luftflödet störs.

Chassi/alternativ

– Paneler med brandsäker ljudisolerande isolering (A1 DIN4102) [i stället för standardisoleringen].

Chassi/tillval

– Golvstativ (bipackas) för installationsgolv. Golvstativet skall vara ställbart i höjd 200–600 mm.

– Kompletterande ledplåtsats (bipackas) för golvstativ för installationsgolv.

– Återluftsplenum (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Återluftsplenum (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Återluftsplenum SOUND PROOF (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler.

– Återluftsplenum SOUND PROOF (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Motormanövrerat spjäll till/från (bipackas) i återluftsöppningen för att förhindra luftgenomströmning då aggregatet inte är i drift.

– Öppning för anslutning av uteluft till aggregatet (max. 5 %) med EU3-filter.

– Tilluftsplenum (bipackas) med tilluftsgaller för montering under aggregatet med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

– Tilluftsplenum (bipackas) med tilluftsgaller för montering under aggregatet med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102) [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

Fläkt/-ar

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning och steglöst ställbar fläkthastighet.

Fläkt/-ar/alternativ

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet och högt tillgängligt statiskt tryck [storlekar 018–090].

Fläkt/-ar/tillval

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet [storlekar 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet och fläktredundans [storlekar 018 och 050–150].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet [storlekar 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet och fläktredundans [storlekar 018 och 050–150].

Filter

– Filter i brandhämmande material med filterklass EU4.

Filter/alternativ – Filterklass EU5.

– Filterklass EU6.

– Filterklass EU7.

– Filterklass EU8.

Filter/tillval – Filtervakt.

(13)

i-AWU (neråtblåsande)

Kylutrustning [storlekar 018–050]

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– Inverterstyrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare. Kompressorns utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyllning med olja, lågtrycksvakt, högtrycksvakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Vätskekyld kondensor (plattvärmeväxlare).

– Tryckstyrd vattensparventil för kondenseringskontroll (bipackas) [endast i-AWU i utförande MOD-B].

– Interna köldmedieledningar med vätskeavskiljare i sugledningen, oljeavskiljare i hetgasledningen samt köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil, torkfilter, synglas och termostatisk expansionventil i vätskeledningen. Sugledningen skall vara isolerad/-e med minimum 9 mm cellplastisolering.

– Driftfyllning med köldmedium HFC410A.

Kylutrustning [storlekar 070–090]

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– Inverterstyrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare i ena kretsen och on/off-styrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare i den andra kretsen. Kompressorernas utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyllning med olja, lågtrycksvakt, högtrycks- vakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Vätskekyld/-a kondensor/-er (plattvärmeväxlare).

– Tryckstyrda vattensparventiler för kondenseringskontroll (bipackas) [endast i-AWU i utförande MOD-B].

– Interna köldmedieledningar med vätskeavskiljare i inverterkompressorns sugledning, oljeavskiljare i inverterkompressorkretsens hetgasledning samt köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil, torkfilter, synglas och elektronisk expansionsventil i båda kretsarnas vätskeled- ningar. Sugledningarna skall vara isolerade med minimum 9 mm cellplastisolering.

– Driftfyllning med köldmedium HFC410A.

Kylutrustning [storlekar 130–150]

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– Inverterstyrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare i ena kretsen och två on/off-styrda hermetiska scrollkompressorer mon- terade på vibrationsdämpare i den andra kretsen. Kompressorernas utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyllning med olja, lågtrycksvakt, högtrycksvakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Vätskekylda kondensorer (plattvärmeväxlare).

– Tryckstyrda vattensparventiler för kondenseringskontroll (bipackas) [endast i-AWU i utförande MOD-B].

– Interna köldmedieledningar med vätskeavskiljare i inverterkompressorns sugledning, oljeavskiljare i inverterkompressorkretsens hetgasledning och hetgastemperaturvakter i den andra kretsens hetgasledning (en per kompressor) samt köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil, torkfilter, magnetventil, synglas och elektronisk expansionsventil i båda kretsarnas vätskeledningar. Sugledningarna skall vara isolerade med mini- mum 9 mm cellplastisolering.

– Driftfyllning med köldmedium HFC410A.

Kylutrustning/tillval

– Ljudisolerande kompressorhuva/-or.

– Kondensvattenpump med upp till 4 m lyfthöjd (bipackas). [Erfordras ej om dräneringspump för ångkondensat är vald].

Befuktningsutrustning/tillval

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 75–350 µS/cm inkl. fuktgivare. [Rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet.]

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 300–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 750–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Dräneringspump för ångkondensat (100°C) med upp till 6 m lyfthöjd (bipackas).

– Extra fuktgivare för avläsning av aktuell relativ fuktighet.

(14)

i-AWU (neråtblåsande)

Avfuktningsutrustning/tillval – Avfuktningsfunktion inkl. fuktgivare.

Eftervärmningsutrustning/tillval

– Eftervärmningsbatteri för hetgas inkl. erforderliga ventiler [endast i kombination med avfuktningsfunktion].

– Eftervärmningsbatteri för el med normal effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för el med hög effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för värmevatten inkl. 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

Mikroprocessor

– Programmeringsbar mikroprocessor för manövrering, styrning, drift- och larmrapportering med access i tre nivåer: öppen nivå, lösenordsskyddad nivå I och lösenordsskyddad nivå II. Mikroprocessorns programmeringsmöjligheter skall inkludera adressering av upp till 10 aggregat i ett lokalt nätverk (LAN) med redundansfunktion. Den skall kunna lagra upp till 100 larm och vara utrustad med minnesfunktion som gör att aggregatet återstartar automatiskt efter strömavbrott med de inställningar som gällde före strömavbrottet.

Mikroprocessor/tillval – Branddetektor.

– Rökdetektor.

– Vattenläckagedetektor med separat givare (bipackas).

– Seriellt kort för LonWorks (FFT-10A) (bipackas).

– Seriellt kort Modbus (RS485) (bipackas).

– Seriellt kort pCOWeb för SNMP, BACnet och Modbus (TCP/IP).

– Nersänkt mikroprocessorpanel (höjd = 1150 mm i stället för 1650 mm).

– Separat manöverpanel (bipackas) för montering på vägg.

– Seriellt kort för GSM-modem (RS232) (bipackas).

– GSM-modem med anslutningskabel (bipackas).

Elutrustning

Elutrustningen skall vara utförd enligt EN 60204-1 och inkludera:

– Apparatskåp med plintar för anslutning av kraft till aggregatet, huvudbrytare, erforderliga avsäkringar och startutrustningar för ingående apparater samt plintar för extern start/stopp, summalarm nivå A och summalarm nivå B.

– Intern elektrisk ledningsdragning.

Elutrustning/tillval

– Dubbel kraftmatning med automatisk omkoppling vid strömavbrott.

(15)

Klimataggregat typ 1) 018/EC 020/EC 029/EC 050/EC Effektdata 2)

Total kyleffekt kW 7,2–18,3 20,4–21,6 11,7–30,4 25,0–59,1

varav temp.sänkningseffekt 3) kW 7,0–17,0 17,1–20,2 11,3–28,0 24,3–49,9

Effektbehov 4) kW 1,4–3,2 3,0–3,3 1,2–5,5 4,5–10,4

Temperatursänkningsfaktor 5) 1,00–0,98 0,87–1,00 1,00–0,98 1,00–0,90

Fläktdata/normalt yttre statiskt tryck (standard)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 2 1 1 2

Effektbehov per fläkt 6) kW 0,42 1,35 1,80 1,60

Luftflöde 6) m³/s 1,36 1,81 2,22 3,75

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 40 40 260 60

Fläktdata/högt yttre statiskt tryck (alternativ)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 2 1 1 2

Effektbehov per fläkt 6) kW 0,24 0,89 1,51 1,57

Luftflöde 6) m³/s 1,36 1,81 2,22 3,75

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 100 100 400 200

Filterdata Se även kapitel “Tillval/luftfilter”

Filterklass/standard EU4

Filterklass/special (tillval) EU5, EU6, EU7 eller EU8

Förångardata

Typ av förångare Luftberörd

Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil

Kondensavloppsanslutning 8) 9) Anslutningsstuds med 20 mm utvändig diameter Kompressordata

Kompressortyp Inverterstyrd hermetisk scroll

Antal kompressorer 1 1 1 1

Effektreglering Steglöst inverterstyrd

Kondensordata

Kondensortyp Plattvärmeväxlare

Antal kondensorer 1 1 1 1

Volym per kondensor l 3,9 3,9 3,0 5,0

Kylmedelflöde 2) l/s 0,69 0,80 1,15 2,23

Kylmedeltryckfall 2) kPa 2 3 8 19

Kylmedelanslutningar in/ut 1 " utvändig rörgänga

Köldmediedata

Köldmedietyp HFC410A

Antal köldmediekretsar 1 1 1 1

Befuktningsdata (tillval) Se även kapitel “Tekniska data/arbetsområden/befuktaren”

Typ av befuktare Ångbefuktare med elektroder

Befuktningseffekt kg/h 5 5 5 5

Effektbehov kW 3,8 3,8 3,8 3,8

Dräneringsanslutning 10) 11) Anslutningsstuds med 32 mm utvändig diameter Eftervärmning/el (tillval)

Antal steg 3 3 3 3

Eftervärmningseffekt/normal kW 8,0 9,0 9,0 15,0

Eftervärmningseffekt/hög kW 15,0 15,0 15,0 18,0

Eftervärmning/värmevatten (tillval)

Antal batterier 1 1 1 1

Inre volym l 1 1 1 2

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16

Värmebäraranslutningar in/ut " invändig rörgänga " inv. rörgänga

Värmeeffekt 12) kW 9,9 7,0 7,9 14,1

Värmebärarflöde 12) l/s 0,48 0,34 0,38 0,68

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 12) kPa 29 15 19 47

Kv-värde styrventil Kontakta vår kundtjänst

Ljuddata Se kapitel “Tekniska data/ljud”

Eldata Se kapitel “Tekniska data/el”

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

14

12 34

Se slutet av kapitlet för förklaring av noterna 1) till 12).

(16)

Klimataggregat typ 1) 070/EC 090/EC 130/EC 150/EC Effektdata 2)

Total kyleffekt kW 23,2–78,3 25,2–97,7 27,7–149 27,7–167

varav temp.sänkningseffekt 3) kW 19,2–68,0 23,3–87,5 26,2–116 26,2–125

Effektbehov 4) kW 4,3–11,6 5,1–16,0 3,0–24,1 3,4–27,5

Temperatursänkningsfaktor 5) 0,88–0,93 0,97–0,96 0,99–0,83 0,99–0,79

Fläktdata/normalt yttre statiskt tryck (standard)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 3 3 3 3

Effektbehov per fläkt 6) kW 1,50 2,03 2,30 2,30

Luftflöde 6) m³/s 5,28 6,94 8,33 8,33

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 160 200 210 210

Fläktdata/högt yttre statiskt tryck (alternativ)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 3 4 – –

Effektbehov per fläkt 6) kW 1,70 1,68 – –

Luftflöde 6) m³/s 5,28 6,94 – –

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 300 340 – –

Filterdata Se även kapitel “Tillval/luftfilter”

Filterklass/standard EU4

Filterklass/special (tillval) EU5, EU6, EU7 eller EU8

Förångardata

Typ av förångare Luftberörd

Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil

Kondensavloppsanslutning 8) 9) Anslutningsstuds med 20 mm utvändig diameter Kompressordata

Kompressortyp 1 st inverterstyrd hermetisk scroll +

1 st on/off–styrd hermetisk scroll

1 st inverterstyrd hermetisk scroll + 2 st on/off–styrd hermetisk scroll

Antal kompressorer 2 2 3 3

Effektreglering Steglöst inverterstyrd

Kondensordata

Kondensortyp Plattvärmeväxlare

Antal kondensorer 2 1 1 1

Volym per kondensor l 3,8 8,5 12,0 12,0

Kylmedelflöde 2) l/s 2,88 3,63 5,57 6,23

Kylmedeltryckfall 2) kPa 9 12 9 13

Kylmedelanslutningar in/ut 1 " utvändig rörgänga 2" utvändig rörgänga 2 " utvändig rörgänga Köldmediedata

Köldmedietyp HFC410A

Antal köldmediekretsar 2 2 2 2

Befuktningsdata (tillval) Se även kapitel “Tekniska data/arbetsområden/befuktaren”

Typ av befuktare Ångbefuktare med elektroder

Befuktningseffekt kg/h 8 8 8 8

Effektbehov kW 6,0 6,0 6,0 6,0

Dräneringsanslutning 10) 11) Anslutningsstuds med 32 mm utvändig diameter Eftervärmning/el (tillval)

Antal steg 3 3 3 3

Eftervärmningseffekt/normal kW 18,0 18,0 24,0 24,0

Eftervärmningseffekt/hög kW 27,0 27,0 36,0 36,0

Eftervärmning/värmevatten (tillval)

Antal batterier 1 1 1 1

Inre volym l 3 3 3 3

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16

Värmebäraranslutningar in/ut " invändig rörgänga 1" invändig rörgänga

Värmeeffekt 12) kW 19,3 20,5 20,3 20,3

Värmebärarflöde 12) l/s 0,93 0,99 0,98 0,98

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 12) kPa 39 28 27 27

Kv-värde styrventil Kontakta vår kundtjänst

Ljuddata Se kapitel “Tekniska data/ljud”

Eldata Se kapitel “Tekniska data/el”

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

14 12

34

Se slutet av kapitlet för förklaring av noterna 1) till 12).

(17)

temperatur in/ut 21/30°C och kylmedel vatten. 3)Temperatursänkningseffekten är netto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn vid normalt yttre statiskt tryck är avdragen. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 4) Data för effektbehov avser kompressorns effektbehov i den aktuella driftpunkten. 5) Temperatursänkningsfaktorn är brutto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är inte avdragen, vilket motsvarar hur detta värde brukar anges i branschen. 6) Angivna data gäller vid yttre statiskt tryck 20 Pa. 7) Vid angivet max. yttre statiskt tryck ökar värmeef- fekten från fläktmotorn och därmed reduceras temperatursänkningseffekten något. 8) Kondensavloppsrör med invändig diameter på min. 20 mm rekommenderas. Förlägges med min. 1 % fall till utloppet. Om aggregatet är neråtblåsande (U) och utrustat med befuktningsfunktion är kondensavloppet från förångaren internt draget till befuktarens dräneringsfat. Yttre anslutning av kondensavloppet från förångaren erfordras så- ledes inte i detta fallet. Vid uppåtblåsande aggregat (O) erfordras däremot alltid yttre anslutning av kondensavloppet från förångaren. 9) Vid tillval “kondensvattenpump” se kapitel “Tillval/kondensvattenpump”. 10) Kondensavloppsrör med invändig diameter på min. 32 mm, som tål en arbetstemperatur på minst 100°C, erfordras. Förlägges med min. 1 % fall till utloppet. 11) Vid tillval “dräneringspump” se kapitel “Tillval/

dräneringspump (ångbefuktare)”. 12) Angivna data gäller vid ingående lufttemperatur till värmebatteriet 20°C och värmebärartemperatur in/

ut 45/40°C.

(18)

och värmesystem

Rad Benämning Symbol Gränsvärden

1 Vätejonkoncentration pH 7,5–9

2 Förekomst av kalcium (Ca) och magnesium (Mg) Hårdhet 4–8,5°D

3 Klorjoner Cl- < 150 ppm

4 Järnjoner Fe3+ < 0,5 ppm

5 Manganjoner Mn2+ <0,05 ppm

6 Koldioxid CO2 < 10 ppm

7 Vätesulfid H2S < 50 ppb

8 Syre O2 < 0,1 ppm

9 Klor Cl2 < 0,5 ppm

10 Ammoniak NH3 < 0,5 ppm

11 Förhållande mellan karbonater och sulfater HCO3- / SO42- > 1

Noteringar:

Rad 1 Ett pH-värde (koncentrationen av vätejoner) som överskrider 9, innebär hög risk för beläggningar på värmeväxlarytorna och om det underskrider 7, hög risk för korrosion.

Rad 2 Hårdhet avser mängden kalcium (Ca) och Mangan (Mg) som är löst i vattnet vid temperaturer lägre än 100°C. Hög hårdhet innebär hög risk för beläggningar på värmeväxlarytorna.

Rad 3 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 4 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 5 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 6 En koncentration högre än angivet värde förorsakar snabb korrosion.

Rad 7 En koncentration högre än angivet värde förorsakar snabb korrosion.

Rad 8 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 9 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion. Värdet i normalt vattenledningsvatten brukar ligga mellan 0,2 och 0,3 ppm.

Rad 10 Närvaro av ammoniak (NH3) i vattnet ökar syrets (O2) korroderande egenskaper.

Rad 11 Värden lägre än angivet värde ökar risken för korrosion p.g.a. galvaniska strömmar mellan koppar och andra material.

OBS! Angivna värden måste upprätthållas under aggregatets hela livslängd. Speciellt gäller detta vätskekylda kondensorer som kyls av obe- handlat vatten från sjöar, åar etc. I sådana applikationer rekommenderas mellanvärmeväxlare för att kylmedlets kvalitet skall säkerställas.

OBS! Om köldbäraren eller kylmedlet blandas med frostskyddsmedel måste rostskyddsinhibitor, lämplig för det aktuella frostskyddsmedlet till- sättas.

(19)

Min. Max.

Arbetsområde/cylinder för vatten med medium konduktivitet (tillverkarens standard) 1)

Vattentryck bar 1 8

Surhetsgrad pH 7 8,5

Specifik konduktivitet vid 20°C μS/cm 300 1250

Totalt upplösta fasta ämnen (TDS) mg/l 2) 2)

Torrsubstanshalt vid 180°C mg/l 3) 3)

Total hårdhet, CaCO3 mg/l 100 4) 400

Temporär hårdhet (karbonathårdhet), CaCO3 mg/l 60 5) 300

Järn + Mangan, Fe + Mn mg/l 0 0,2

Klorider, Cl ppm 0 30

Kiseldioxid, SiO2 mg/l 0 20

Kloridjoner, Cl- mg/l 0 0,2

Kalciumsulfat, CaSO4 mg/l 0 100

Metalliska föroreningar mg/l 0 0

Lösningsmedel, tvålrester, smörjmedel, etc. mg/l 0 0

Arbetsområde/cylinder för vatten med låg konduktivitet 1)

Vattentryck bar 1 8

Konduktivitet µS/cm 75 350

Arbetsområde/cylinder för vatten med hög konduktivitet 1)

Vattentryck bar 1 8

Konduktivitet µS/cm 300 1250

1) Befuktare med låg konduktivitet rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet. 2) Värdet är beroende av specifik konduktivitet; i allmänhet 0,93 x specifik kondukti- vitet. 3) Värdet är beroende av specifik konduktivitet; i allmänhet 0,65 x specifik konduktivitet. 4) Inte lägre än 200% av mängden kloridjoner.

5) Inte lägre än 300% av mängden kloridjoner.

(20)

Klimataggregat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC 400/3+N+PE/50 11,1 19,4 49 25

i-AW*/*020/EC 400/3+N+PE/50 12,1 18,5 48 25

i-AW*/*029/EC 400/3+N+PE/50 18,7 28,7 51 32

i-AW*/*050/EC 400/3+N+PE/50 22,9 36,6 50 40

i-AW*/*070/EC 400/3+N+PE/50 30,3 53,9 172 63

i-AW*/*090/EC 400/3+N+PE/50 43,6 76,0 203 80

i-AW*/*130/EC 400/3+N+PE/50 52,2 93,0 211 100

i-AW*/*150/EC 400/3+N+PE/50 59,2 107 234 125

Kylning + befuktning 1)

Klimataggregat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC 400/3+N+PE/50 14,8 24,9 55 32

i-AW*/*020/EC 400/3+N+PE/50 15,8 24,0 54 32

i-AW*/*029/EC 400/3+N+PE/50 22,4 34,2 57 40

i-AW*/*050/EC 400/3+N+PE/50 26,7 42,1 56 50

i-AW*/*070/EC 400/3+N+PE/50 36,3 57,5 176 63

i-AW*/*090/EC 400/3+N+PE/50 52,3 89,0 216 100

i-AW*/*130/EC 400/3+N+PE/50 59,7 104 222 125

i-AW*/*150/EC 400/3+N+PE/50 66,7 118 245 125

Kylning + eftervärmning (normal eftervärmningseffekt) 1)

Klimataggregat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC 400/3+N+PE/50 19,2 31,1 61 40

i-AW*/*020/EC 400/3+N+PE/50 21,1 31,5 61 40

i-AW*/*029/EC 400/3+N+PE/50 27,7 41,7 64 50

i-AW*/*050/EC 400/3+N+PE/50 37,9 58,3 72 63

i-AW*/*070/EC 400/3+N+PE/50 36,4 55,9 172 63

i-AW*/*090/EC 400/3+N+PE/50 46,2 76,0 203 80

i-AW*/*130/EC 400/3+N+PE/50 52,4 93,0 211 100

i-AW*/*150/EC 400/3+N+PE/50 59,2 107 234 125

1) Angivna data gäller för fläkt/-ar med normalt yttre statiskt tryck. För data för fläkt/-ar med högt yttre statiskt tryck, kontakta vår kundtjänst.

(21)

Klimataggregat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC 400/3+N+PE/50 19,2 31,1 61 40

i-AW*/*020/EC 400/3+N+PE/50 21,1 31,5 61 40

i-AW*/*029/EC 400/3+N+PE/50 27,7 41,7 64 50

i-AW*/*050/EC 400/3+N+PE/50 37,9 58,3 72 63

i-AW*/*070/EC 400/3+N+PE/50 36,4 62,6 181 80

i-AW*/*090/EC 400/3+N+PE/50 49,6 84,7 212 100

i-AW*/*130/EC 400/3+N+PE/50 59,7 104 222 125

i-AW*/*150/EC 400/3+N+PE/50 66,7 118 245 125

1) Angivna data gäller för fläkt/-ar med normalt yttre statiskt tryck. För data för fläkt/-ar med högt yttre statiskt tryck, kontakta vår kundtjänst.

(22)

Klimataggregat typ

Ljudeffektnivå dB(A)

Totalt dB(A) Oktavband (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

i-AW*/*018/EC 64 67 72 70 67 64 60 58 73

i-AW*/*020/EC 74 72 73 74 70 69 66 63 76

i-AW*/*029/EC 78 76 77 77 73 73 70 66 80

i-AW*/*050/EC 81 79 80 82 77 76 73 70 84

i-AW*/*070/EC 84 83 85 86 81 80 77 74 88

i-AW*/*090/EC 77 82 88 85 79 79 83 71 88

i-AW*/*130/EC 89 91 90 84 86 83 80 75 90

i-AW*/*150/EC 89 91 90 84 86 83 80 75 90

Ljudtrycksnivåer

Klimataggregat typ

Ljudtrycksnivå dB(A)

Totalt dB(A) Oktavband (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

i-AW*/*018/EC 44 47 52 50 47 44 40 38 53

i-AW*/*020/EC 54 52 53 54 50 49 46 43 56

i-AW*/*029/EC 58 56 57 57 53 53 50 46 60

i-AW*/*050/EC 61 59 60 62 57 56 53 50 64

i-AW*/*070/EC 63 62 64 65 60 59 56 53 67

i-AW*/*090/EC 56 61 67 64 58 58 62 50 67

i-AW*/*130/EC 68 70 69 63 65 62 59 54 69

i-AW*/*150/EC 68 70 69 63 65 62 59 54 69

Noteringar:

Angivna data för ljudtryck gäller vid nominellt luftflöde och nominellt yttre statiskt tryck, avstånd 2 m framför aggregatet, höjd 1,5 m över golv och fritt fält. OBS! Ljudtrycksnivåerna är beräknade och endast avsedda som vägledning. Vid ljudkänsliga placeringar måste alltid en särskild beräkning göras av en ljudkonsult med utgångspunkt från de faktiska förhållandena. För ytterligare information, kontakta vår kund- tjänst.

(23)

i-AWO/*018/EC

i-AWO/*020–029/EC

i-AWO/*050/EC

För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

1000 500 15

1980

Klimataggregat typ

Vikt kg

i-AWO/*018/AC 263

Klimataggregat typ

Vikt kg

i-AWO/*020/AC 437

i-AWO/*029/EC 437

1980

980 10

10 10 770 10

För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

Klimataggregat typ

Vikt kg

i-AWO/*050/EC 607

1530 10

10 10 770 10

1980

För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

(24)

i-AWO/*070/EC

i-AWO/*090/EC

i-AWO/*130–150/EC

Klimataggregat typ

Vikt kg

i-AWO/*070/EC 864

10 2080 10 10 770 10

1980

För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

Klimataggregat typ

Vikt kg

i-AWO/*090/EC 1094

10 770 10

10 2630 10

1980

För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

Klimataggregat typ

Vikt kg

i-AWO/*130/EC 1216

i-AWO/*150/EC 1218

9 870

11 10 2630

1995

10

För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

(25)

i-AWU/*018/EC

i-AWU/*020–029/EC

i-AWU/*050/EC

Klimataggregat typ

Vikt kg

i-AWU/*015/AC 263

För detaljerad måttritning med måttsatta röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

15 485 1000

1980

Klimataggregat typ

Vikt kg

i-AWO/*020/AC 437

i-AWU/*029/EC 437

För detaljerad måttritning med måttsatta röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

1980

10 980 10 10 770 10

Klimataggregat typ

Vikt kg

i-AWU/*050/EC 607

För detaljerad måttritning med måttsatta röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

10 1530 10 10 770 10

1980

(26)

i-AWU/*070/EC

i-AWU/*090/EC

i-AWU/*130–150/EC

Klimataggregat typ

Vikt kg

i-AWU/*070/EC 864

För detaljerad måttritning med måttsatta röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

10 770 10

10 2080 10

1980

Klimataggregat typ

Vikt kg

i-AWU/*090/EC 1094

För detaljerad måttritning med måttsatta röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

10 770 10

10 2630 10

1980

Klimataggregat typ

Vikt kg

i-AWU/*130/EC 1216

i-AWU/*150/EC 1218

För detaljerad måttritning med måttsatta röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

10 2630 10

1980

10 870 10

200

(27)

1000 mm Vid två mot varandra stående aggregat bör avståndet vara minst 1500 mm.

Eftersom all service kan utföras framifrån kan flera aggregat monteras direkt bredvid varandra.

(28)

i-AW*/*018/EC i-AW*/*020–029/EC

i-AW*/*050/EC i-AW*/*070/EC

i-AW*/*090/EC i-AW*/*130–150/EC

0 50 100 150 200 250

m³/h Pa

EU4 EU5 EU6 EU7 EU8

3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

0 50 100 150 200 250

m³/h Pa

EU5 EU6 EU7 EU8

3500 4500 5500 6500 7500 8500 9500

0 50 100 150 200 250

m³/h Pa

EU5 EU6 EU7 EU8

7500 8500 9500 10500 11500 12500 13500 14500 0 50 100 150 200 250

m³/h Pa

EU5 EU6 EU7 EU8

9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000

0 50 100 150 200 250 300 350

m³/h Pa

EU5 EU6 EU7 EU8

13500 15500 17500 19500 21500 23500 25500

m³/h Pa

EU5 EU6 EU7 EU8

0 50 100 150 200 250 300

19000 21000 23000 25000 27000 29000 31000

(29)

Säkerhetsflottör

Pump- motor

Flottör

Hölje

Svart Svart FasNolla Jord

0 1 2 3 4

Lyfthöjd m

Flöde l/h

300 250 200 150 100 50 0

ELSCHEMA

FLÖDESDIAGRAM

Installationsanvisningar:

Kondensavloppsslang från kylbatteriets/förångarens droppfat (plastslang med invändig diameter 20 mm), skall dras till kondensvattenpum-

pen.Kondensvattenpumpen skall vara monterad på ett plant underlag.

Dräneringsslangen från kondensvattenpumpen skall vara av plast med invändig diameter 6 mm. Den skall dras rakt upp till högsta punkten och mynna i ett kondensavloppsrör (med uppåtriktad böj) med invändig diameter på min. 20 mm, som skall dras med min. 1 % fall till utloppet.

Slangarna skall fixeras vid droppfat och dräneringspump med slangklämmor.

(30)

Säkerhetsflottör

Pump- motor

Flottör

Hölje

Svart Svart FasNolla Jord Lyfthöjd m

Flöde l/h

1 2 3 4 5 6 7

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

ELSCHEMA

FLÖDESDIAGRAM

Installationsanvisningar:

Kondensavloppsslangen från kylbatteriets/förångarens droppfat (plastslang med invändig diameter 20 mm), skall dras till dräneringspum- pen. (Gäller uppåtblåsande aggregat. I nedåtblåsande aggregat är kondensavloppet draget till befuktarens dräneringsfat för kondensat.)

Dräneringsslangen från befuktarens dräneringsfat för ångkondensat (plastslang med invändig diameter 32 mm), skall dras till dräneringspum- pen. Dräneringsslangen skall förses med vattenlås, i form av en vertikal slinga på slangen.

Dräneringspumpen skall vara monterad på ett plant underlag.

Dräneringsslangen från dräneringspumpen skall vara av plast med invändig diameter 9 mm och tåla en temperatur på minst 100°C. Den skall dras rakt upp till högsta punkten och mynna i ett kondensavloppsrör (med uppåtriktad böj) med invändig diameter på min. 32 mm, som skall dras med min. 1 % fall till utloppet.

Ingen av dräneringsslangarna får någonstans vara i kontakt med elektriska komponenter eller elledningar, p.g.a. den höga temperaturen.

Slangarna skall fixeras vid droppfat, dräneringsskål och dräneringspump med slangklämmor.

(31)

i-AWO (uppåtblåsande) och i-AWU (neråtblåsande)

Klimataggre- gat typ

i-AW*/*

018/EC 020–029/EC 050/EC 070/EC 090/EC 130–150/EC

Mått

B mm 1000 980 1530 2080 2630 2630

D mm 485 770 770 770 770 870

Motormanövrerat spjäll som förhindrar bakluftflöde då aggregatet är avstängt

i-AWO (uppåtblåsande) och i-AWU (neråtblåsande)

Klimataggre- gat typ

i-AW*/*

018/EC 020–150/EC

Mått

B

D

H = 200–600 mm

Installationsgolv

Elastisk tätning Elastisk tätning

För att minska risken för att vibrationer och ljud fortplantar sig i golvstrukturen rekommenderas att en elastisk tätning monteras mellan golvstativet och installationsgolvet.

H

(32)

i-AWO (uppåtblåsande) i-AWU (neråtblåsande)

Anslutes med flexibel slang Ø 100 mm. Anslutes med flexibel slang Ø 100 mm.

Installationssockel (erfordras då installationsgolv saknas)

i-AWO (uppåtblåsande)

Klimataggre- gat typ

i-AWO/*

018/EC 020–029/EC 050/EC 070/EC 090/EC 130–150/EC

Mått

B mm 1000 980 1530 2080 2630 2630

D mm 485 770 770 770 770 870

H mm 200 200 200 200 200 200

D

B H

Botten på aggregatet

Installationssockel Förstansade

genomföringar

Inspektionslucka Förstansade genomföringar

Skruvas ihop med aggregatet

(33)

i-AWO (uppåtblåsande)

Klimataggre- gat typ

i-AWO/*

018/EC 020–029/EC 050/EC 070/EC 090/EC 130–150/EC

Mått

B mm 1000 1000 1550 2100 2650 2650

D mm 500 790 790 790 790 890

H mm 350 450 450 450 450 450

Tilluftsplenum för montering ovanpå aggregatet med tilluftsgaller

i-AWO (uppåtblåsande)

Klimataggre- gat typ

i-AWO/*

018/EC 020–029/EC 050/EC 070/EC 090/EC 130–150/EC

Mått

B mm 1000 1000 1550 2100 2650 2650

D mm 500 790 790 790 790 890

B

H

D

B

H

D

(34)

tak eller för kanalanslutning

i-AWU (neråtblåsande)

Klimataggre- gat typ

i-AWU/*

018/EC 020–029/EC 050/EC 070/EC 090/EC 130–150/EC

Mått

B mm 1000 1000 1550 2100 2650 2650

D mm 500 790 790 790 790 890

H mm 350 500 500 500 500 450

Tilluftsplenum för montering under aggregatet med tilluftsgaller

i-AWU (neråtblåsande)

Klimataggre- gat typ

i-AWU/*

018/EC 020–029/EC 050/EC 070/EC 090/EC 130–150/EC

Mått

B mm 1000 1000 1550 2100 2650 2650

D mm 500 790 790 790 790 890

B

H

D

B

H

D

(35)
(36)

Hulda Mellgrens gata 3 421 32 Västra Frölunda Telefon: 031-746 40 00 Telefax: 031-746 40 01 E-mail: info@aqsprodukter.se www.aqsprodukter.se www.aqsprodukter.se

Distributör: Installation, underhåll och service:

Rätt till ändringar förbehålles.

Copyright © 161222 AQS-PRODUKTER AB. Alla rättigheter förbehålles.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :