Vätskekylt klimataggregat

Full text

(1)

Vätskekylt klimataggregat

(inverter) med

separat kylmedelkylare

kt-

at ion

(2)

Innehållsförteckning

Innehåll Börjar på sidan

Luftflödeskonfigurationer ...3

Funktion ...4

Utrustningsspecifikation med alternativ och tillval ...10

Tekniska data/allmänt...18

Tekniska data/arbetsområden ...21

Tekniska data/el ...25

Tekniska data/ljud...31

Tekniska data/mått och vikter ...32

Installationsdata...36

Tillval/luftfilter ...37

Tillval/kondensvattenpump ...38

Tillval/dräneringspump (ångbefuktare)...39

Tillval/monteringsdetaljer ...40

Tillval/kylmedelkylare...44

Beskrivningstext ...49

Beteckningsnyckel/aggregatet

Beteckningsnyckel/matchande kylmedelkylare typ i-BDC

1) Förutsätter att klimataggregatet (i-AW*) har matchande utförande enligt ovan.

Noteringar:

i-AWO/BAS018/EC

i-AW = Vätskekylt klimataggregat (inverter) för anslutning till separat kylmedelkylare

O = Uppåtblåsande

U = Neråtblåsande

BAS = Utförande med kylmedeltemperaturstyrning för samkörning med i-BDC kylmedelkylare 018 = Storleksbeteckning

EC = EC-fläkt/-ar

i-BDC/BAS/E030m

i-BDC = Kylmedelkylare med EC-fläktar

BAS = Normal ljudnivå/utförande för utetemperaturer ner till -20°C 1) LN = Låg ljudnivå/utförande för utetemperaturer ner till -25°C 1) E = Epoxibehandlade batteri/-er

C = Kataforesisbehandlade batteri/-er CC = Koppar/koppar-batteri/-er

Vid standardbatteri/-er (koppar/aluminium) utgår denna position 030 = Storleksbeteckning

m = 1 kylmedelkrets

(3)

i-AWU (neråtblåsande)

Återluftsöppning på framsidan. Återluftsöppning på undersidan.

Återluftsöppning på baksidan.

(4)

Funktion

Funktionsbeskrivning

AQS/Climaveneta i-AW* är ett klimataggregat för datorhallar och andra typer av teknikrum. Aggregatets huvudkomponenter är: filter, inverterstyrd kylfunktion för mekanisk kylning med vätskekyld kondensor, fläkt/-ar, el- och styrutrustning samt i förekommande fall även befukt- ningsfunktion, avfuktningsfunktion och eftervärmningsfunktion.

Fläkten/-arna cirkulerar lokalens luft genom aggregatet, där den filtreras och kyls samt i förekommande fall även befuktas, avfuktas och efter- värms, så att temperaturen och den relativa fuktigheten i lokalen kon- stanthålls på önskad nivå.

Kylfunktionen består av ett eller flera köldmediesystem, vardera bestå- ende av förångare för kylning av luft monterad i aggregatets luftström, inverterstyrd kompressor, vätskekyld kondensor, expansionsventil och köldmedium HFC410A. Köldmediet cirkuleras i systemet/-n av syste- mets kompressor. Den håller trycket i förångaren på en så låg nivå att köldmediet bringas att koka och ta upp värme från den luft som passerar genom aggregatet och komprimerar det sedan till en så hög nivå, att

det bringas att kondensera till vätska igen och avge den upptagna vär- men i kondensorn till kylmedlet 1). Från kondensorn strömmar sedan köld- medievätskan via expansionsventilen tillbaka till förångaren, där proces- sen startar om igen. Inverterfunktionen anpassar aggregatets kyleffekt till det aktuella kylbehovet genom varvtalsreglering av kompressorn (den ena av kompressorerna i aggregat med dubbla köldmediesystem).

Kylmedlet, som tar upp värmen i den vätskekylda kondensorn, kyls i en separat kylmedelkylare. Kylmedeltemperaturen styrs genom varvtalsreg- lering av kylmedelkylarens fläktar.

Avfuktning sker genom att en del av förångarytan blockeras (se aktuellt aggregatflödesschema).

Eftervärmning vid avfuktning sker i ett hetgasbatteri (se aktuellt aggregat- flödesschema) alternativt i ett el- eller värmevattenbatteri.

1) Vatten eller vatten blandat med frostskyddsvätska.

Systemflödesschema

EXP

Kylmedelkylare typ BDCi-

Pump m.m.

(annan leverantör)

Klimataggregat typ Ai- W∗

P

Bilden visar ett uppåtblåsande aggregat med kylmedelkylare.

(5)

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats

EV

T

TF

SG

FT

VH

BK SÄV VM12)

TC22) VB2) EVB12)

TCE

M

PSH KK-I

BO

VKD

PT11) PSL

BV

KM IN KM UT

BK = Köldmediebehållare BO = Oljeavskiljare

BV = Vätskeavskiljare EV = Förångare

EVB1 = Eftervärmningsbatteri hetgas FT = Torkfilter

KK-F = Kompressor med fast varvtal KK-I = Kompressor med variabelt varvtal

(inverter) KM IN = Kylmedel in KM UT = Kylmedel ut

MU = Mätuttag

MUPT = Uttag för givare för tryckstyrd kon- denseringsregulator

PSH = Högtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt

PT1 = Givare för kondenseringsregulator PTH = Högtrycksgivare

PTL = Lågtrycksgivare

REFU = Uttag för köldmediepåfyllning SG = Synglas

SÄV = Säkerhetsventil

TC2 = Styrventil hetgaseftervärmning

TCE = Elektronisk expansionsventil TF = Tilluftsfläkt/-ar

TSH = Hetgastemperaturvakt TTL = Suggastemperaturgivare VB = Backventil

VH = Avstängningsventil VKD = Vätskekyld kondensor VM1 = Magnetventil

1) = Ingår i aggregatutförande MOD-A 2) = Tillval

(6)

Funktion

Aggregatflödesschema i-AW*070

EV

TC22)

T

VB2) TF

EVB12)

SG

FT

VH

BK SÄV

SG

FT

VH

BK SÄV TCE

M M TCE

PSH PSH

PSL KK-F

VM12)

KK-I

BO

VKD VKD

KM IN

KM IN KM UT

KM UT

VKD VKD

KM IN

KM IN KM UT

KM UT PSL

BV

PT11) PT11)

BK = Köldmediebehållare BO = Oljeavskiljare

BV = Vätskeavskiljare EV = Förångare

EVB1 = Eftervärmningsbatteri hetgas FT = Torkfilter

KK-F = Kompressor med fast varvtal KK-I = Kompressor med variabelt varvtal

(inverter) KM IN = Kylmedel in

MUPT = Uttag för givare för tryckstyrd kon- denseringsregulator

PSH = Högtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt

PT1 = Givare för kondenseringsregulator PTH = Högtrycksgivare

PTL = Lågtrycksgivare

REFU = Uttag för köldmediepåfyllning SG = Synglas

SÄV = Säkerhetsventil

TCE = Elektronisk expansionsventil TF = Tilluftsfläkt/-ar

TSH = Hetgastemperaturvakt TTL = Suggastemperaturgivare VB = Backventil

VH = Avstängningsventil VKD = Vätskekyld kondensor VM1 = Magnetventil

1) = Ingår i aggregatutförande MOD-A 2) = Tillval

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats

(7)

EV

T

TF

TC22) VB2)

EVB12)

SG

FT

VH

BK SÄV

SG

FT

VH

BK SÄV TCE

M M TCE

PSH PSH

PSL KK-F

VM12)

KK-I

BO

KM IN KM UT

VKD PSL

BV

PT11) PT11)

BK = Köldmediebehållare BO = Oljeavskiljare

BV = Vätskeavskiljare EV = Förångare

EVB1 = Eftervärmningsbatteri hetgas FT = Torkfilter

KK-F = Kompressor med fast varvtal KK-I = Kompressor med variabelt varvtal

(inverter) KM IN = Kylmedel in KM UT = Kylmedel ut

MU = Mätuttag

MUPT = Uttag för givare för tryckstyrd kon- denseringsregulator

PSH = Högtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt

PT1 = Givare för kondenseringsregulator PTH = Högtrycksgivare

PTL = Lågtrycksgivare

REFU = Uttag för köldmediepåfyllning SG = Synglas

SÄV = Säkerhetsventil

TC2 = Styrventil hetgaseftervärmning

TCE = Elektronisk expansionsventil TF = Tilluftsfläkt/-ar

TSH = Hetgastemperaturvakt TTL = Suggastemperaturgivare VB = Backventil

VH = Avstängningsventil VKD = Vätskekyld kondensor VM1 = Magnetventil

1) = Ingår i aggregatutförande MOD-A 2) = Tillval

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats

(8)

Funktion

Aggregatflödesschema i-AW*130–150

EV

T

TF

TC22) VB2) EVB12)

TTL TTL

PSL PTL PTL

PSH

TSH TSH

PTH KK-I

BV

BO REFU REFU

MU MU

MU

MU

MU PSH

PSL

VM12)

KK-F KK-F

MU

MU

MU

MU

MUPT MUPT

TCE

M M TCE

SG

FT

BK SÄV

SG

FT

BK SÄV

VM1 VM1

VKD

VH VH

KM IN KM UT

BK = Köldmediebehållare BO = Oljeavskiljare

BV = Vätskeavskiljare EV = Förångare

EVB1 = Eftervärmningsbatteri hetgas FT = Torkfilter

KK-F = Kompressor med fast varvtal KK-I = Kompressor med variabelt varvtal

(inverter) KM IN = Kylmedel in KM UT = Kylmedel ut

MUPT = Uttag för givare för tryckstyrd kon- denseringsregulator

PSH = Högtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt

PT1 = Givare för kondenseringsregulator PTH = Högtrycksgivare

PTL = Lågtrycksgivare

REFU = Uttag för köldmediepåfyllning SG = Synglas

SÄV = Säkerhetsventil

TCE = Elektronisk expansionsventil TF = Tilluftsfläkt/-ar

TSH = Hetgastemperaturvakt TTL = Suggastemperaturgivare VB = Backventil

VH = Avstängningsventil VKD = Vätskekyld kondensor VM1 = Magnetventil

1) = Ingår i aggregatutförande MOD-A 2) = Tillval

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats

(9)

VVX F

KM IN KM UT

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje F = Fläkt/-ar KM IN = Kylmedel in KM UT = Kylmedel ut

VVX = Värmeväxlare luft/vätska

(10)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

i-AWO (uppåtblåsande)

Chassi

– Chassi med återluftsöppning på framsidan/i botten/på baksidan [måste anges] och uppåtriktad luftutblåsning. Chassiet skall vara utfört i gal- vaniserad och lackerad stålplåt (RAL 7035). Panelerna skall vara utvändigt lackerade (RAL 7016) med ytskydd i form av två lager plastbelägg- ning och vara invändigt ljudisolerade. All service skall kunna ske framifrån. Inspektionsluckor skall kunna öppnas under drift utan att luftflödet störs.

Chassi/alternativ

– Paneler med brandsäker ljudisolerande isolering (A1 DIN4102) [i stället för standardisoleringen].

Chassi/tillval

– Golvstativ (bipackas) för installationsgolv. Golvstativet skall vara ställbart i höjd 200–600 mm.

– Installationssockel (bipackas) 200 mm hög med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler. Röran- slutningar skall kunna ske från båda sidorna. Sockeln skall ha en lätt demonterbar inspektionslucka på framsidan [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

– Öppning för anslutning av uteluft till aggregatet (max. 5 %) med EU3-filter.

– Motormanövrerat spjäll till/från (bipackas) i tilluftsöppningen för att förhindra luftgenomströmning då aggregatet inte är i drift.

– Tilluftsplenum (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Tilluftsplenum SOUND PROOF (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum SOUND PROOF (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Tilluftsplenum med tilluftsgaller (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för friblåsning med utvändigt lackerade (i samma färg som aggre- gatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum med tilluftsgaller (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för friblåsning med utvändigt lackerade (i samma färg som aggre- gatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

Fläkt/-ar

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning och steglöst ställbar fläkthastighet.

Fläkt/-ar/alternativ

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet och högt tillgängligt statiskt tryck [storlekar 018–090].

Fläkt/-ar/tillval

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet [storlekar 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet och fläktredundans [storlekar 018 och 050–150].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet [storlekar 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet och fläktredundans [storlekar 018 och 050–150].

Filter

– Filter i brandhämmande material med filterklass EU4.

Filter/alternativ – Filterklass EU5.

– Filterklass EU6.

– Filterklass EU7.

– Filterklass EU8.

Filter/tillval – Filtervakt.

(11)

i-AWO (uppåtblåsande)

Kylutrustning [storlekar 018–050]

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– Inverterstyrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare. Kompressorns utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyllning med olja, lågtrycksvakt, högtrycksvakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat luftkyld kondensor typ Climaveneta i-BRE (utförande BAS) utrustad med EC-fläktar för drift ner till ner till -20°C utetemperatur [endast i-AXO i utförande MOD].

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat luftkyld kondensor typ Climaveneta i-BRE (utförande LT eller LN) utrustad med EC- fläktar för drift ner till -45°C utetemperatur [endast i-AXO i utförande LT].

– Interna köldmedieledningar avslutade med avstängningsventiler och med vätskeavskiljare i sugledningen, oljeavskiljare i hetgasledningen samt köldmediebehållare med säkerhetsventil, givare för tryckstyrd kondenseringsregulator, avstängningsventil, torkfilter, synglas och elektronisk expan- sionsventil i vätskeledningen. För att förhindra sprängning av vätskeledningen/-arna p.g.a. termisk expansion vid låga utetemperaturer, skall det dessutom finnas en överströmningsledning med extra säkerhetsventil dragen från respektive vätskeledning före köldmediebehållaren till efter expansionsventilen sett i flödesriktningen [endast i-AXO i utförande LT]. Sugledningen skall vara isolerad med minimum 9 mm cellplastisolering.

– Skyddsfyllning med kvävgas.

Kylutrustning [storlekar 070–090]

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– Inverterstyrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare i ena kretsen och on/off-styrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare i den andra kretsen. Inverterkompressorns utrustning skall omfatta vevhusvärmare, driftfyllning med olja, suggastemperaturgi- vare, lågtrycksgivare, lågtrycksvakt, högtrycksvakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning. Den on/off-styrda kompressorns utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyllning med olja, lågtrycksvakt, högtrycksvakt med manuell återställning, inbyggt ter- miskt motorskydd och startfördröjning.

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat luftkyld kondensor typ Climaveneta i-BRE (utförande BAS) utrustad med EC-fläktar för drift ner till ner till -20°C utetemperatur [endast i-AXO i utförande MOD].

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat luftkyld kondensor typ Climaveneta i-BRE (utförande LT eller LN) utrustad med EC- fläktar för drift ner till -45°C utetemperatur [endast i-AXO i utförande LT].

– Interna köldmedieledningar avslutade med avstängningsventiler och med vätskeavskiljare i inverterkompressorns sugledning, oljeavskiljare i inver- terkompressorkretsens hetgasledning samt köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil, torkfilter, synglas, givare för tryckstyrd kon- denseringsregulator och elektronisk expansionsventil i båda kretsarnas vätskeledningar. För att förhindra sprängning av vätskeledningen/-arna p.g.a. termisk expansion vid låga utetemperaturer, skall det dessutom finnas en överströmningsledning med extra säkerhetsventil dragen från respektive vätskeledning före köldmediebehållaren till efter expansionsventilen sett i flödesriktningen [endast i-AXO i utförande LT]. Sugledning- arna skall vara isolerade med minimum 9 mm cellplastisolering.

– Skyddsfyllning med kvävgas.

Kylutrustning [storlekar 130–150]

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– Inverterstyrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare i ena kretsen och två on/off-styrda hermetiska scrollkompressorer mon- terade på vibrationsdämpare i den andra kretsen. Inverterkompressorns utrustning skall omfatta vevhusvärmare, driftfyllning med olja, suggastem- peraturgivare, lågtrycksgivare, lågtrycksvakt, högtrycksvakt med manuell återställning, högtrycksgivare, inbyggt termiskt motorskydd och startför- dröjning. De on/ off-styrda kompressorernas utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyllning med olja, gemensam suggastemperaturgivare, lågtrycksgivare, gemensam lågtrycksvakt, en hetgastemperaturvakt per kompressor, gemensam högtrycksvakt med manuell återställning, gemen- sam högtrycksgivare, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat luftkyld kondensor typ Climaveneta i-BRE (utförande BAS) utrustad med EC-fläktar för drift ner till ner till -20°C utetemperatur [endast i-AXO i utförande MOD].

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat luftkyld kondensor typ Climaveneta i-BRE (utförande LT eller LN) utrustad med EC- fläktar för drift ner till -45°C utetemperatur [endast i-AXO i utförande LT].

– Interna köldmedieledningar avslutade med avstängningsventiler och med vätskeavskiljare i inverterkompressorns sugledning, oljeavskiljare i inver- terkompressorkretsens hetgasledning samt köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil, torkfilter, magnetventil, synglas, uttag för tryckstyrd kondenseringsregulator och elektronisk expansionsventil i båda kretsarnas vätskeledningar. För att förhindra sprängning av vätskeled- ningen/-arna p.g.a. termisk expansion vid låga utetemperaturer, skall det dessutom finnas en överströmningsledning med extra säkerhetsventil dragen från respektive vätskeledning före köldmediebehållaren till efter expansionsventilen sett i flödesriktningen [endast i-AXO i utförande LT].

Sugledningarna skall vara isolerade med minimum 9 mm cellplastisolering.

(12)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

i-AWO (uppåtblåsande)

Kylutrustning/tillval

– Ljudisolerande kompressorhuva/-or.

– Kondensvattenpump med upp till 4 m lyfthöjd (bipackas). [Erfordras ej om dräneringspump för ångkondensat är vald].

– Backventil i vätskeledningen/-arna (bipackas) [rekommenderat tillval].

– Oljeavskiljare (bipackas) [erfordras i kretsar med on/off-kompressor/-er om hetgasledningarna är längre än 30 m enkel väg (storlekar 070–

150)].

Befuktningsutrustning/tillval

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 75–350 µS/cm inkl. fuktgivare. [Rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet.]

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 300–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 750–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Dräneringspump för ångkondensat (100°C) med upp till 6 m lyfthöjd (bipackas).

– Extra fuktgivare för avläsning av aktuell relativ fuktighet.

Avfuktningsutrustning/tillval – Avfuktningsfunktion inkl. fuktgivare.

Eftervärmningsutrustning/tillval

– Eftervärmningsbatteri för hetgas inkl. erforderliga ventiler [endast i kombination med avfuktningsfunktion].

– Eftervärmningsbatteri för el med normal effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för el med hög effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för värmevatten inkl. 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

Mikroprocessor

– Programmeringsbar mikroprocessor för manövrering, styrning, drift- och larmrapportering med access i tre nivåer: öppen nivå, lösenordsskyddad nivå I och lösenordsskyddad nivå II. Mikroprocessorns programmeringsmöjligheter skall inkludera adressering av upp till 10 aggregat i ett lokalt nätverk (LAN) med redundansfunktion. Den skall kunna lagra upp till 100 larm och vara utrustad med minnesfunktion som gör att aggregatet återstartar automatiskt efter strömavbrott med de inställningar som gällde före strömavbrottet.

Mikroprocessor/tillval – Branddetektor.

– Rökdetektor.

– Vattenläckagedetektor med separat givare (bipackas).

– Seriellt kort för LonWorks (FFT-10A) (bipackas).

– Seriellt kort Modbus (RS485) (bipackas).

– Seriellt kort pCOWeb för SNMP, BACnet och Modbus (TCP/IP).

– Nersänkt mikroprocessorpanel (höjd = 1150 mm i stället för 1650 mm).

– Separat manöverpanel (bipackas) för montering på vägg.

– Seriellt kort för GSM-modem (RS232) (bipackas).

– GSM-modem med anslutningskabel (bipackas).

Elutrustning

Elutrustningen skall vara utförd enligt EN 60204-1 och inkludera:

– Apparatskåp med plintar för anslutning av kraft till aggregatet, huvudbrytare, erforderliga avsäkringar och startutrustningar för ingående apparater samt plintar för extern start/stopp, summalarm nivå A och summalarm nivå B.

– Intern elektrisk ledningsdragning.

(13)

i-AWO (uppåtblåsande)

Elutrustning/tillval

– Dubbel kraftmatning med automatisk omkoppling vid strömavbrott.

(14)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

i-AWU (neråtblåsande)

Chassi

– Chassi med återluftsöppning på ovansidan och neråtriktad luftutblåsning. Chassit skall vara utfört i galvaniserad och lackerad stålplåt (RAL 7035 e). Panelerna skall vara utvändigt lackerade (RAL 7016) med ytskydd i form av två lager plastbeläggning och vara invändigt ljudisolerade.

All service skall kunna ske framifrån. Inspektionsluckor skall kunna öppnas under drift utan att luftflödet störs.

Chassi/alternativ

– Paneler med brandsäker ljudisolerande isolering (A1 DIN4102) [i stället för standardisoleringen].

Chassi/tillval

– Golvstativ (bipackas) för installationsgolv. Golvstativet skall vara ställbart i höjd 200–600 mm.

– Kompletterande ledplåtsats (bipackas) för golvstativ för installationsgolv.

– Återluftsplenum (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Återluftsplenum (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Återluftsplenum SOUND PROOF (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler.

– Återluftsplenum SOUND PROOF (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Motormanövrerat spjäll till/från (bipackas) i återluftsöppningen för att förhindra luftgenomströmning då aggregatet inte är i drift.

– Öppning för anslutning av uteluft till aggregatet (max. 5 %) med EU3-filter.

– Tilluftsplenum (bipackas) med tilluftsgaller för montering under aggregatet med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

– Tilluftsplenum (bipackas) med tilluftsgaller för montering under aggregatet med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102) [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

Fläkt/-ar

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning och steglöst ställbar fläkthastighet.

Fläkt/-ar/alternativ

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet och högt tillgängligt statiskt tryck [storlekar 018–090].

Fläkt/-ar/tillval

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet [storlekar 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet och fläktredundans [storlekar 018 och 050–150].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet [storlekar 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet och fläktredundans [storlekar 018 och 050–150].

Filter

– Filter i brandhämmande material med filterklass EU4.

Filter/alternativ – Filterklass EU5.

– Filterklass EU6.

– Filterklass EU7.

– Filterklass EU8.

Filter/tillval – Filtervakt.

(15)

i-AWU (neråtblåsande)

Kylutrustning [storlekar 018–050]

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– Inverterstyrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare. Kompressorns utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyllning med olja, lågtrycksvakt, högtrycksvakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Vätskekyld kondensor (plattvärmeväxlare).

– Interna köldmedieledningar med vätskeavskiljare i sugledningen, oljeavskiljare i hetgasledningen samt köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil, torkfilter, synglas och termostatisk expansionventil i vätskeledningen. Sugledningen skall vara isolerad/-e med minimum 9 mm cellplastisolering.

– Driftfyllning med köldmedium HFC410A.

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat kylmedelkylare typ Climaveneta i-BDC (utförande BAS) utrustad med EC-fläktar för drift ner till -20°C utetemperatur [endast i-AWU i utförande MOD-A].

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat kylmedelkylare typ Climaveneta i-BDC (utförande LT eller LN) utrustad med EC-fläktar för drift ner till -45°C utetemperatur [endast i-AWU i utförande MOD-A].

Kylutrustning [storlekar 070–090]

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– Inverterstyrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare i ena kretsen och on/off-styrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare i den andra kretsen. Kompressorernas utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyllning med olja, lågtrycksvakt, högtrycks- vakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Vätskekyld/-a kondensor/-er (plattvärmeväxlare).

– Interna köldmedieledningar med vätskeavskiljare i inverterkompressorns sugledning, oljeavskiljare i inverterkompressorkretsens hetgasledning samt köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil, torkfilter, synglas och elektronisk expansionsventil i båda kretsarnas vätskeled- ningar. Sugledningarna skall vara isolerade med minimum 9 mm cellplastisolering.

– Driftfyllning med köldmedium HFC410A

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat kylmedelkylare typ Climaveneta i-BDC (utförande BAS) utrustad med EC-fläktar för drift ner till -20°C utetemperatur [endast i-AWU i utförande MOD-A].

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat kylmedelkylare typ Climaveneta i-BDC (utförande LT eller LN) utrustad med EC-fläktar för drift ner till -45°C utetemperatur [endast i-AWU i utförande MOD-A].

Kylutrustning [storlekar 130–150]

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– Inverterstyrd hermetisk scrollkompressor monterad på vibrationsdämpare i ena kretsen och två on/off-styrda hermetiska scrollkompressorer mon- terade på vibrationsdämpare i den andra kretsen. Kompressorernas utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyllning med olja, lågtrycksvakt, högtrycksvakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Vätskekylda kondensorer (plattvärmeväxlare).

– Interna köldmedieledningar med vätskeavskiljare i inverterkompressorns sugledning, oljeavskiljare i inverterkompressorkretsens hetgasledning och hetgastemperaturvakter i den andra kretsens hetgasledning (en per kompressor)samt köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil, torkfilter, magnetventil, synglas och elektronisk expansionsventil i båda kretsarnas vätskeledningar. Sugledningarna skall vara isolerade med mini- mum 9 mm cellplastisolering.

– Driftfyllning med köldmedium HFC410A

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat kylmedelkylare typ Climaveneta i-BDC (utförande BAS) utrustad med EC-fläktar för drift ner till -20°C utetemperatur [endast i-AWU i utförande MOD-A].

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat kylmedelkylare typ Climaveneta i-BDC (utförande LT eller LN) utrustad med EC-fläktar för drift ner till -45°C utetemperatur [endast i-AWU i utförande MOD-A].

Kylutrustning/tillval

– Ljudisolerande kompressorhuva/-or.

– Kondensvattenpump med upp till 4 m lyfthöjd (bipackas). [Erfordras ej om dräneringspump för ångkondensat är vald].

(16)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

i-AWU (neråtblåsande)

Befuktningsutrustning/tillval

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 75–350 µS/cm inkl. fuktgivare. [Rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet.]

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 300–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 750–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Dräneringspump för ångkondensat (100°C) med upp till 6 m lyfthöjd (bipackas).

– Extra fuktgivare för avläsning av aktuell relativ fuktighet.

Avfuktningsutrustning/tillval – Avfuktningsfunktion inkl. fuktgivare.

Eftervärmningsutrustning/tillval

– Eftervärmningsbatteri för hetgas inkl. erforderliga ventiler [endast i kombination med avfuktningsfunktion].

– Eftervärmningsbatteri för el med normal effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för el med hög effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för värmevatten inkl. 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

Mikroprocessor

– Programmeringsbar mikroprocessor för manövrering, styrning, drift- och larmrapportering med access i tre nivåer: öppen nivå, lösenordsskyddad nivå I och lösenordsskyddad nivå II. Mikroprocessorns programmeringsmöjligheter skall inkludera adressering av upp till 10 aggregat i ett lokalt nätverk (LAN) med redundansfunktion. Den skall kunna lagra upp till 100 larm och vara utrustad med minnesfunktion som gör att aggregatet återstartar automatiskt efter strömavbrott med de inställningar som gällde före strömavbrottet.

Mikroprocessor/tillval – Branddetektor.

– Rökdetektor.

– Vattenläckagedetektor med separat givare (bipackas).

– Seriellt kort för LonWorks (FFT-10A) (bipackas).

– Seriellt kort Modbus (RS485) (bipackas).

– Seriellt kort pCOWeb för SNMP, BACnet och Modbus (TCP/IP).

– Nersänkt mikroprocessorpanel (höjd = 1150 mm i stället för 1650 mm).

– Separat manöverpanel (bipackas) för montering på vägg.

– Seriellt kort för GSM-modem (RS232) (bipackas).

– GSM-modem med anslutningskabel (bipackas).

Elutrustning

Elutrustningen skall vara utförd enligt EN 60204-1 och inkludera:

– Apparatskåp med plintar för anslutning av kraft till aggregatet, huvudbrytare, erforderliga avsäkringar och startutrustningar för ingående apparater samt plintar för extern start/stopp, summalarm nivå A och summalarm nivå B.

– Intern elektrisk ledningsdragning.

Elutrustning/tillval

– Dubbel kraftmatning med automatisk omkoppling vid strömavbrott.

(17)

Kylmedelkylare i-BDC

Chassi

– Chassi utfört av galvaniserad och lackerad stålplåt med ytskydd i form av plastbeläggning. Horisontellt luftflöde.

Chassi/tillval

– Ben för uppåtriktat luftflöde (bipackas).

Fläktar

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning och steglöst ställbar fläkthastighet. Fläktarna skall ha kapslingsklass IP 54 och vara utrus- tade med inbyggda termiska motorskydd.

Kylutrustning

– Batteri utfört av kopparrör och aluminiumlameller.

Kylutrustning/alternativ

– Epoxibehandlat batteri [i stället för obehandlat batteri i medelaggressiva miljöer].

– Kataforesisbehandlat batteri [i stället för obehandlat batteri i aggressiva miljöer].

– Batteri i koppar/koppar [i stället för obehandlat batteri i vissa aggressiva miljöer].

Elutrustning

Elutrustningen skall vara utförd enligt EN 60204-1 och inkludera:

– Huvudbrytare med plintar för anslutning av kraft till aggregatet från aktuellt klimataggregat. Huvudbrytaren skall ha kapslingsklass IP 54.

– Intern elektrisk ledningsdragning.

(18)

Tekniska data/allmänt

Klimataggregat typ 1)

i-AW*/*

018/EC 020/EC 029/EC 050/EC

Effektdata 2)

Total kyleffekt kW 6,6–16,0 14,5–19,1 10,8–27,6 22,9–53,3

varav temp.sänkningseffekt 3) kW 6,2–15,2 13,2–17,7 10,1–25,3 22,2–46,5

Effektbehov 4) kW 1,2–4,5 2,7–4,7 1,9–7,5 4,2–14,1

Temperatursänkningsfaktor 5) 0,97–1,00 0,97–0,99 0,97–0,99 1,00–0,93

Fläktdata/normalt yttre statiskt tryck (standard)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 2 1 1 2

Effektbehov per fläkt 6) kW 0,42 1,35 1,80 1,60

Luftflöde 6) m³/s 1,36 1,81 2,22 3,75

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 40 40 260 60

Fläktdata/högt yttre statiskt tryck (alternativ)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 2 1 1 2

Effektbehov per fläkt 6) kW 0,24 0,89 1,51 1,57

Luftflöde 6) m³/s 1,36 1,81 2,22 3,75

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 100 100 400 200

Filterdata Se även kapitel “Tillval/luftfilter”

Filterklass/standard EU4

Filterklass/special (tillval) EU5, EU6, EU7 eller EU8

Förångardata

Typ av förångare Luftberörd

Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil

Kondensavloppsanslutning 8) 9) Anslutningsstuds med 20 mm utvändig diameter Kompressordata

Kompressortyp Inverterstyrd hermetisk scroll

Antal kompressorer 1 1 1 1

Effektreglering % Steglöst inverterstyrd

Kondensordata

Kondensortyp Plattvärmeväxlare

Antal kondensorer 1 1 1 1

Volym per kondensor l 3,9 3,9 3,0 5,0

Kylmedelflöde 2) l/s 1,12 1,30 1,91 3,69

Kylmedeltryckfall 2) kPa 8 13 31 79

Kylmedelanslutningar in/ut 1 " utvändig rörgänga

Köldmediedata

Köldmedietyp HFC410A

Antal köldmediekretsar 1 1 1 1

Befuktningsdata (tillval) Se även kapitel “Tekniska data/arbetsområden/befuktaren”

Typ av befuktare Ångbefuktare med elektroder

Befuktningseffekt kg/h 5 5 5 5

Effektbehov kW 3,8 3,8 3,8 3,8

Dräneringsanslutning 10) 11) Anslutningsstuds med 32 mm utvändig diameter Eftervärmning/el (tillval)

Antal steg 3 3 3 3

Eftervärmningseffekt/normal kW 8,0 9,0 9,0 15,0

Eftervärmningseffekt/hög kW 15,0 15,0 15,0 18,0

Eftervärmning/värmevatten (tillval)

Antal batterier 1 1 1 1

Inre volym l 1 1 1 2

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16

Värmebäraranslutningar in/ut " invändig rörgänga " inv. rörgänga

Värmeeffekt 12) kW 9,9 7,0 7,9 14,1

Värmebärarflöde 12) l/s 0,48 0,34 0,38 0,68

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 12) kPa 29 15 19 47

Kv-värde styrventil Kontakta vår kundtjänst

Ljuddata Se kapitel “Tekniska data/ljud”

Eldata Se kapitel “Tekniska data/el”

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

14

12 34

(19)

Klimataggregat typ 1) 070/EC 090/EC 130/EC 150/EC Effektdata 2)

Total kyleffekt kW 21,3–68,7 23,5–87,0 26,6–133 29,8–149

varav temp.sänkningseffekt 3) kW 18,2–62,8 21,9–80,6 25,2–107 28,2–116

Effektbehov 4) kW 4,5–16,3 4,2–21,9 4,8–32,4 5,9–37,4

Temperatursänkningsfaktor 5) 0,91–0,98 0,98–1,00 1,00–0,86 1,00–0,82

Fläktdata/normalt yttre statiskt tryck (standard)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 3 3 3 3

Effektbehov per fläkt 6) kW 1,50 2,03 2,30 2,30

Luftflöde 6) m³/s 5,28 6,94 8,33 8,33

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 160 200 210 210

Fläktdata/högt yttre statiskt tryck (alternativ)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 3 4 – –

Effektbehov per fläkt 6) kW 1,70 1,68 – –

Luftflöde 6) m³/s 5,28 6,94 – –

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 300 340 – –

Filterdata Se även kapitel “Tillval/luftfilter”

Filterklass/standard EU4

Filterklass/special (tillval) EU5, EU6, EU7 eller EU8

Förångardata

Typ av förångare Luftberörd

Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil

Kondensavloppsanslutning 8) 9) Anslutningsstuds med 20 mm utvändig diameter Kompressordata

Kompressortyp 1 st inverterstyrd hermetisk scroll +

1 st on/off–styrd hermetisk scroll

1 st inverterstyrd hermetisk scroll + 2 st on/off–styrda hermetisk scroll

Antal kompressorer 2 2 3 3

Effektreglering % Steglöst inverterstyrd

Kondensordata

Kondensortyp Plattvärmeväxlare

Antal kondensorer 2 1 1 1

Volym per kondensor l 3,8 8,5 12,0 12,0

Kylmedelflöde 2) l/s 4,64 5,94 9,00 10,13

Kylmedeltryckfall 2) kPa 35 49 38 56

Kylmedelanslutningar in/ut 1 " utvändig rörgänga 2" utvändig rörgänga 2 " utvändig rörgänga Köldmediedata

Köldmedietyp HFC410A

Antal köldmediekretsar 2 2 2 2

Befuktningsdata (tillval) Se även kapitel “Tekniska data/arbetsområden/befuktaren”

Typ av befuktare Ångbefuktare med elektroder

Befuktningseffekt kg/h 8 8 8 8

Effektbehov kW 6,0 6,0 6,0 6,0

Dräneringsanslutning 10) 11) Anslutningsstuds med 32 mm utvändig diameter Eftervärmning/el (tillval)

Antal steg 3 3 3 3

Eftervärmningseffekt/normal kW 18,0 18,0 24,0 24,0

Eftervärmningseffekt/hög kW 27,0 27,0 36,0 36,0

Eftervärmning/värmevatten (tillval)

Antal batterier 1 1 1 1

Inre volym l 3 3 3 3

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16

Värmebäraranslutningar in/ut " invändig rörgänga 1" invändig rörgänga

Värmeeffekt 12) kW 19,3 20,5 20,3 20,3

Värmebärarflöde 12) l/s 0,93 0,99 0,98 0,98

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 12) kPa 39 28 27 27

Kv-värde styrventil Kontakta vår kundtjänst

Ljuddata Se kapitel “Tekniska data/ljud”

Eldata Se kapitel “Tekniska data/el”

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

14 12

34

(20)

Tekniska data/allmänt

1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till kylbatteriet 24°C och 50 % relativ fuktighet i kombina- tion med kylmedelkylare enligt rubrik “Tillval/kylmedelkylare” vid kylmedeltemperatur 38/43°C, kylmedel 35% etylenglykol och ingående luft- temperatur till kylmedelkylaren 32°C. 3)Temperatursänkningseffekten är netto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn vid normalt yttre statiskt tryck är avdragen. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 4) Data för effektbehov avser kompressorns effektbehov i den aktuella driftpunkten. 5) Temperatursänkningsfaktorn är brutto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är inte avdragen, vilket motsvarar hur detta värde brukar anges i branschen. 6) Angivna data gäller vid yttre statiskt tryck 20 Pa. 7) Vid angivet max. yttre statiskt tryck ökar värmeeffekten från fläktmotorn och därmed reduceras temperatursänkningseffekten något. 8) Kondensavloppsrör med invändig diameter på min. 20 mm rekom- menderas. Förlägges med min. 1 % fall till utloppet. Om aggregatet är neråtblåsande (U) och utrustat med befuktningsfunktion är kondensav- loppet från förångaren internt draget till befuktarens dräneringsfat. Yttre anslutning av kondensavloppet från förångaren erfordras således inte i detta fallet. Vid uppåtblåsande aggregat (O) erfordras däremot alltid yttre anslutning av kondensavloppet från förångaren. 9) Vid tillval “kon- densvattenpump” se kapitel “Tillval/kondensvattenpump”. 10) Kondensavloppsrör med invändig diameter på min. 32 mm, som tål en arbets- temperatur på minst 100°C, erfordras. Förlägges med min. 1 % fall till utloppet. 11) Vid tillval “dräneringspump” se kapitel “Tillval/dränerings- pump (ångbefuktare)”. 12) Angivna data gäller vid ingående lufttemperatur till värmebatteriet 20°C och värmebärartemperatur in/ut 45/40°C.

(21)

och värmesystem

Rad Benämning Symbol Gränsvärden

1 Vätejonkoncentration pH 7,5–9

2 Förekomst av kalcium (Ca) och magnesium (Mg) Hårdhet 4–8,5°D

3 Klorjoner Cl- < 150 ppm

4 Järnjoner Fe3+ < 0,5 ppm

5 Manganjoner Mn2+ <0,05 ppm

6 Koldioxid CO2 < 10 ppm

7 Vätesulfid H2S < 50 ppb

8 Syre O2 < 0,1 ppm

9 Klor Cl2 < 0,5 ppm

10 Ammoniak NH3 < 0,5 ppm

11 Förhållande mellan karbonater och sulfater HCO3- / SO42- > 1

Noteringar:

Rad 1 Ett pH-värde (koncentrationen av vätejoner) som överskrider 9, innebär hög risk för beläggningar på värmeväxlarytorna och om det underskrider 7, hög risk för korrosion.

Rad 2 Hårdhet avser mängden kalcium (Ca) och Mangan (Mg) som är löst i vattnet vid temperaturer lägre än 100°C. Hög hårdhet innebär hög risk för beläggningar på värmeväxlarytorna.

Rad 3 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 4 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 5 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 6 En koncentration högre än angivet värde förorsakar snabb korrosion.

Rad 7 En koncentration högre än angivet värde förorsakar snabb korrosion.

Rad 8 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 9 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion. Värdet i normalt vattenledningsvatten brukar ligga mellan 0,2 och 0,3 ppm.

Rad 10 Närvaro av ammoniak (NH3) i vattnet ökar syrets (O2) korroderande egenskaper.

Rad 11 Värden lägre än angivet värde ökar risken för korrosion p.g.a. galvaniska strömmar mellan koppar och andra material.

OBS! Angivna värden måste upprätthållas under aggregatets hela livslängd. Speciellt gäller detta vätskekylda kondensorer som kyls av obe- handlat vatten från sjöar, åar etc. I sådana applikationer rekommenderas mellanvärmeväxlare för att kylmedlets kvalitet skall säkerställas.

OBS! Om köldbäraren eller kylmedlet blandas med frostskyddsmedel måste rostskyddsinhibitor, lämplig för det aktuella frostskyddsmedlet till- sättas.

(22)

Tekniska data/arbetsområden

Beroende på i vilken miljö ett aggregat är placerat, är dess batteri/-er utsatta för korrosion. I rena miljöer är korrosionen obetydlig och några särskilda åtgärder behöver inte vidtas. I miljöer med aggressiva substan- ser i luften måste det emellertid hänsyn tas till luftens sammansättning, vid val av material i batterierna och typ av ytbehandling. Det finns ett antal olika material och ytbehandlingar att välja på.

I nedanstående tabell finns ett antal riktlinjer för val av batterier i olika miljöer. Notera dock att tabellen endast är avsedd som allmän vägled- ning. Varje enskilt fall måste bedömas utifrån sina egna förutsättningar,

t.ex. koncentration av aggressiva substanser, avstånd från utsläppskäl- lan, förhärskande vindriktning etc. Dessutom måste hänsyn tas till årlig drifttid. Ett aggregat som arbetar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan hela året, t.ex. ett frikylningsaggregat, är betydligt mer utsatt än ett aggregat som bara är i drift ett fåtal timmar på sommaren.

OBS! Dessa riktlinjer är generella . Alla alternativa material och ytbe- handlingar är inte tillgängliga för alla aggregattyper. Kontakta vår kund- tjänst för information om tillgängliga alternativ för aktuellt aggregat.

Generella riktlinjer för val av material i kondensor-, frikylnings- och kylmedelkylarbatterier och ytbehandling

Miljö

Aggressiva

substanser Noteringar och övrigt

Typ av batteri och lämplighet

Obehandlade mikrokanalbatterier Mikrokanalbatterier med elektrolytisk epoxipolymerbeläggning Kopparrör med aluminiumlameller Kopparrör med aluminiumlameller belagda med polyesterhartsfärg Kopparrör med aluminiumlameller belagda med polyuretanfärg med metallisk emulsion “fin guard silver” Kopparrör med kopparlameller Stadsmiljö, som inte faller under

något av nedanstående miljöal-

ternativ COx – Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Lantlig miljö, som inte faller under något av nedanstående

miljöalternativ – – Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Marin miljö – en bit från till någ-

ra mil innanför kustlinjen Klorider

Lägre koncentrationer till låga beroende på avstån- det från kustlinjen och för-

härskande vindriktning Nej Ja

Ja/Nej

1) 2) Ja Ja Ja

Marin miljö – nära havet där det inte blåser saltvatten på utrust-

ningen Klorider Höga koncentrationer Nej Ja Nej Nej Ja Nej

Hård marin miljö vid kusten där det blåser saltvatten på utrust- ningen, på fartyg och på olje-

plattformar Klorider

Mycket höga koncentratio-

ner Nej Nej Nej Nej

Ja/Nej 1) 2) 3) 4) Nej

Jordbruk SOx, NOx

Gödningsmedel, organis-

ka beståndsdelar Nej Ja

Ja/Nej

1) 2) Ja Ja Ja

Tung industri, t.ex. järn- och stål- industri

Svavel, SOx,

NOx Sot Nej Nej Nej Nej

Ja/Nej 1) 2) 3) 4) Nej

Livsmedelsproduktion – Fett, fukt Nej Ja

Ja/Nej

1) 2) Ja Ja Ja

Avfallshantering Ammoniak

Partiklar, organiska sub-

stanser Nej Ja

Ja/Nej

1) 2) Ja Ja Ja

I närheten av avloppsreningsan- läggning

Svavelföreningar,

ammoniak Organiska substanser Nej Nej Nej Nej

Ja/Nej 1) 2) 3) 4) Nej

PRISRELATION 5) 1 3 2 4 5 6

VIKTRELATION 5) 1 1 2 2 2 3

KÖLDMEDIEFYLLNING 5) 1 1 2 2 2 2

1) Beroende på koncentrationen av aggressiva substanser. 2) Värmeöverföringen försämras efter hand som aluminiumflänsarna korroderas. Så småningom kan byte av batteri erfordras. 3) Rören kan skadas efter hand, med risk för läckage. 4) Batteriet bör underhållsbehandlas med jämna

(23)

kylmedelkylarbatterier och ytbehandling

BESKRIVNING AV BATTERIER

Mikrokanalbatterier

Dessa batterier, som är utförda helt i aluminium, har en rad fördelar jämfört med traditionella batterier utförda av kopparrör med aluminiumlameller: bättre värmeöverföring, lägre köldmediefyllning och läg- re vikt. Bör väljas i första hand i rena miljöer.

Mikrokanalbatterier belagda med elek- trolytisk epoxipolymerbeläggning

Lika ovan men belagda med epoxipolymerbeläggning som klarar mer än 5 000 timmars sprayning med saltlösning enligt ASTM B117 och som skyddar mot UV-strålning.

Batterier utförda av kopparrör med alumi-

niumlameller Traditionella batterier för användning i rena miljöer.

Batterier utförda av kopparrör med alumi- niumlameller belagda med polyester- hartsfärg

Lika traditionella batterier ovan, men med lamellerna belagda med polyesterhartsfärg, som klarar mer än 1 000 timmars sprayning med saltlösning enligt ASTM B117 och som skyddar mot UV-strålning.

Batterier utförda av kopparrör med alumi- niumlameller belagda med polyuretan- färg

Lika traditionella batterier ovan, men med lamellerna belagda med polyuretanfärg med metallisk emul- sion “fin guard silver”, som klarar mer än 4 000 timmars sprayning med saltlösning enligt ASTM B117 och som skyddar mot UV-strålning. För maximal hållbarhet i aggressiva miljöer bör dessa batterier un- derhållsbehandlas med jämna mellanrum.

Batterier utförda av kopparrör med kop- parlameller

Dessa batterier är betydligt tyngre än övriga batterityper. Hänsyn till viktökningen och den förändrade viktfördelningen i aggregatet måste tas vid val av denna batterityp.

(24)

Tekniska data/arbetsområden

Vattenkvalitet/befuktare

Min. Max.

Arbetsområde/cylinder för vatten med medium konduktivitet (tillverkarens standard) 1)

Vattentryck bar 1 8

Surhetsgrad pH 7 8,5

Specifik konduktivitet vid 20°C μS/cm 300 1250

Totalt upplösta fasta ämnen (TDS) mg/l 2) 2)

Torrsubstanshalt vid 180°C mg/l 3) 3)

Total hårdhet, CaCO3 mg/l 100 4) 400

Temporär hårdhet (karbonathårdhet), CaCO3 mg/l 60 5) 300

Järn + Mangan, Fe + Mn mg/l 0 0,2

Klorider, Cl ppm 0 30

Kiseldioxid, SiO2 mg/l 0 20

Kloridjoner, Cl- mg/l 0 0,2

Kalciumsulfat, CaSO4 mg/l 0 100

Metalliska föroreningar mg/l 0 0

Lösningsmedel, tvålrester, smörjmedel, etc. mg/l 0 0

Arbetsområde/cylinder för vatten med låg konduktivitet 1)

Vattentryck bar 1 8

Konduktivitet µS/cm 75 350

Arbetsområde/cylinder för vatten med hög konduktivitet 1)

Vattentryck bar 1 8

Konduktivitet µS/cm 300 1250

1) Befuktare med låg konduktivitet rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet. 2) Värdet är beroende av specifik konduktivitet; i allmänhet 0,93 x specifik kondukti- vitet. 3) Värdet är beroende av specifik konduktivitet; i allmänhet 0,65 x specifik konduktivitet. 4) Inte lägre än 200% av mängden kloridjoner.

5) Inte lägre än 300% av mängden kloridjoner.

(25)

Kylning 1)

Klimataggre- gat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC 400/3+N+PE/50 11,1 19,4 49 25

i-AW*/*020/EC 400/3+N+PE/50 12,1 18,5 48 25

i-AW*/*029/EC 400/3+N+PE/50 18,7 28,7 51 32

i-AW*/*050/EC 400/3+N+PE/50 22,9 36,6 50 40

i-AW*/*070/EC 400/3+N+PE/50 30,3 53,9 172 63

i-AW*/*090/EC 400/3+N+PE/50 43,6 76,0 203 80

i-AW*/*130/EC 400/3+N+PE/50 52,2 93,0 211 100

i-AW*/*150/EC 400/3+N+PE/50 59,2 107 234 125

Kylning + befuktning 1)

Klimataggre- gat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC 400/3+N+PE/50 14,8 24,9 55 32

i-AW*/*020/EC 400/3+N+PE/50 15,8 24,0 54 32

i-AW*/*029/EC 400/3+N+PE/50 22,4 34,2 57 40

i-AW*/*050/EC 400/3+N+PE/50 26,7 42,1 56 50

i-AW*/*070/EC 400/3+N+PE/50 36,3 57,5 176 63

i-AW*/*090/EC 400/3+N+PE/50 52,3 89,0 216 100

i-AW*/*130/EC 400/3+N+PE/50 59,7 104 222 125

i-AW*/*150/EC 400/3+N+PE/50 66,7 118 245 125

Kylning + eftervärmning (normal eftervärmningseffekt) 1)

Klimataggre- gat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC 400/3+N+PE/50 19,2 31,1 61 40

i-AW*/*020/EC 400/3+N+PE/50 21,1 31,5 61 40

i-AW*/*029/EC 400/3+N+PE/50 27,7 41,7 64 50

i-AW*/*050/EC 400/3+N+PE/50 37,9 58,3 72 63

i-AW*/*070/EC 400/3+N+PE/50 36,4 55,9 172 63

i-AW*/*090/EC 400/3+N+PE/50 46,2 76,0 203 80

i-AW*/*130/EC 400/3+N+PE/50 52,4 93,0 211 100

i-AW*/*150/EC 400/3+N+PE/50 59,2 107 234 125

1) Angivna data gäller för fläkt/-ar med normalt yttre statiskt tryck. För data för fläkt/-ar med högt yttre statiskt tryck, kontakta vår kundtjänst.

(26)

Tekniska data/el

Aggregat utan kylmedelkylare

Kylning + befuktning + eftervärmning (normal eftervärmningseffekt) 1)

Klimataggre- gat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC 400/3+N+PE/50 19,2 31,1 61 40

i-AW*/*020/EC 400/3+N+PE/50 21,1 31,5 61 40

i-AW*/*029/EC 400/3+N+PE/50 27,7 41,7 64 50

i-AW*/*050/EC 400/3+N+PE/50 37,9 58,3 72 63

i-AW*/*070/EC 400/3+N+PE/50 36,4 62,6 181 80

i-AW*/*090/EC 400/3+N+PE/50 49,6 84,7 212 100

i-AW*/*130/EC 400/3+N+PE/50 59,7 104 222 125

i-AW*/*150/EC 400/3+N+PE/50 66,7 118 245 125

1) Angivna data gäller för fläkt/-ar med normalt yttre statiskt tryck. För data för fläkt/-ar med högt yttre statiskt tryck, kontakta vår kundtjänst.

(27)

Kylning 1)

Klimataggre- gat typ

Kylmedelkylare typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC i-BDC/*030m 400/3+N+PE/50 12,5 25,8 55 32

i-AW*/*020/EC i-BDC/*039m 400/3+N+PE/50 13,5 24,9 55 32

i-AW*/*029/EC i-BDC/*039m 400/3+N+PE/50 20,1 35,1 58 40

i-AW*/*050/EC i-BDC/*078m 400/3+N+PE/50 25,8 49,4 63 63

i-AW*/*070/EC i-BDC/*092m 400/3+N+PE/50 36,2 63,5 182 80

i-AW*/*090/EC i-BDC/*123m 400/3+N+PE/50 49,6 85,6 213 100

i-AW*/*130/EC i-BDC/*190m 400/3+N+PE/50 62,4 109 227 125

i-AW*/*150/EC i-BDC/*190m 400/3+N+PE/50 69,4 123 250 125

Kylning + befuktning 1)

Klimataggre- gat typ

Kylmedelkylare typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC i-BDC/*030m 400/3+N+PE/50 16,3 31,3 61 40

i-AW*/*020/EC i-BDC/*039m 400/3+N+PE/50 17,3 30,4 60 40

i-AW*/*029/EC i-BDC/*039m 400/3+N+PE/50 23,9 40,6 63 50

i-AW*/*050/EC i-BDC/*078m 400/3+N+PE/50 29,6 54,9 69 63

i-AW*/*070/EC i-BDC/*092m 400/3+N+PE/50 42,2 72,2 190 80

i-AW*/*090/EC i-BDC/*123m 400/3+N+PE/50 55,6 94,3 221 100

i-AW*/*130/EC i-BDC/*190m 400/3+N+PE/50 69,9 120 238 125

i-AW*/*150/EC i-BDC/*190m 400/3+N+PE/50 76,9 134 261 150

Kylning + eftervärmning (normal eftervärmningseffekt) 1)

Klimataggre- gat typ

Kylmedelkylare typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC i-BDC/*030m 400/3+N+PE/50 20,6 37,5 67 40

i-AW*/*020/EC i-BDC/*039m 400/3+N+PE/50 22,5 37,9 62 40

i-AW*/*029/EC i-BDC/*039m 400/3+N+PE/50 29,1 48,1 71 63

i-AW*/*050/EC i-BDC/*078m 400/3+N+PE/50 40,8 71,1 85 80

i-AW*/*070/EC i-BDC/*092m 400/3+N+PE/50 42,3 65,5 182 80

i-AW*/*090/EC i-BDC/*123m 400/3+N+PE/50 52,2 85,6 213 100

i-AW*/*130/EC i-BDC/*190m 400/3+N+PE/50 62,6 119 227 125

i-AW*/*150/EC i-BDC/*190m 400/3+N+PE/50 69,4 123 250 125

1) Angivna data gäller för fläkt/-ar med normalt yttre statiskt tryck. För data för fläkt/-ar med högt yttre statiskt tryck, kontakta vår kundtjänst.

(28)

Tekniska data/el

Aggregat med kylmedelkylare typ i-BDC/BAS eller i-BDC/LT Kylning + befuktning + eftervärmning (normal eftervärmningseffekt) 1)

Klimataggre- gat typ

Kylmedelkylare typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC i-BDC/*030m 400/3+N+PE/50 20,6 37,5 67 40

i-AW*/*020/EC i-BDC/*039m 400/3+N+PE/50 22,5 37,9 62 40

i-AW*/*029/EC i-BDC/*039m 400/3+N+PE/50 29,1 48,1 71 63

i-AW*/*050/EC i-BDC/*078m 400/3+N+PE/50 40,8 71,1 85 80

i-AW*/*070/EC i-BDC/*092m 400/3+N+PE/50 42,3 72,2 190 80

i-AW*/*090/EC i-BDC/*123m 400/3+N+PE/50 55,6 94,3 221 100

i-AW*/*130/EC i-BDC/*190m 400/3+N+PE/50 69,9 120 238 125

i-AW*/*150/EC i-BDC/*190m 400/3+N+PE/50 76,9 134 261 150

1) Angivna data gäller för fläkt/-ar med normalt yttre statiskt tryck. För data för fläkt/-ar med högt yttre statiskt tryck, kontakta vår kundtjänst.

(29)

Kylning 1)

Klimataggre- gat typ

Kylmedelkylare typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC i-BDC/LN030m 400/3+N+PE/50 11,9 23,0 53 25

i-AW*/*020/EC i-BDC/LN039m 400/3+N+PE/50 13,3 23,9 54 32

i-AW*/*029/EC i-BDC/LN039m 400/3+N+PE/50 19,9 34,1 57 40

i-AW*/*050/EC i-BDC/LN078m 400/3+N+PE/50 24,9 45,6 59 50

i-AW*/*070/EC i-BDC/LN092m 400/3+N+PE/50 36,2 63,5 182 80

i-AW*/*090/EC i-BDC/LN123m 400/3+N+PE/50 51,6 88,8 216 100

i-AW*/*130/EC i-BDC/LN190m 400/3+N+PE/50 63,3 110 228 125

i-AW*/*150/EC i-BDC/LN190m 400/3+N+PE/50 70,3 124 251 150

Kylning + befuktning 1)

Klimataggre- gat typ

Kylmedelkylare typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC i-BDC/LN030m 400/3+N+PE/50 15,6 28,5 58 32

i-AW*/*020/EC i-BDC/LN039m 400/3+N+PE/50 17,0 29,4 59 32

i-AW*/*029/EC i-BDC/LN039m 400/3+N+PE/50 23,6 39,6 62 50

i-AW*/*050/EC i-BDC/LN078m 400/3+N+PE/50 28,7 51,1 65 63

i-AW*/*070/EC i-BDC/LN092m 400/3+N+PE/50 42,2 72,2 190 80

i-AW*/*090/EC i-BDC/LN123m 400/3+N+PE/50 57,6 97,5 225 100

i-AW*/*130/EC i-BDC/LN190m 400/3+N+PE/50 70,8 121 239 125

i-AW*/*150/EC i-BDC/LN190m 400/3+N+PE/50 77,8 135 262 150

Kylning + eftervärmning (normal eftervärmningseffekt) 1)

Klimataggre- gat typ

Kylmedelkylare typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC i-BDC/LN030m 400/3+N+PE/50 20,0 34,7 64 40

i-AW*/*020/EC i-BDC/LN039m 400/3+N+PE/50 22,3 36,9 67 40

i-AW*/*029/EC i-BDC/LN039m 400/3+N+PE/50 28,9 47,1 70 50

i-AW*/*050/EC i-BDC/LN078m 400/3+N+PE/50 39,9 67,3 81 80

i-AW*/*070/EC i-BDC/LN092m 400/3+N+PE/50 42,3 65,5 182 80

i-AW*/*090/EC i-BDC/LN123m 400/3+N+PE/50 54,2 88,8 216 100

i-AW*/*130/EC i-BDC/LN190m 400/3+N+PE/50 63,5 121 228 125

i-AW*/*150/EC i-BDC/LN190m 400/3+N+PE/50 70,3 124 251 150

1) Angivna data gäller för fläkt/-ar med normalt yttre statiskt tryck. För data för fläkt/-ar med högt yttre statiskt tryck, kontakta vår kundtjänst.

(30)

Tekniska data/el

Aggregat med kylmedelkylare typ i-BDC/LN

Kylning + befuktning + eftervärmning (normal eftervärmningseffekt) 1)

Klimataggre- gat typ

Kylmedelkylare typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek.

avsäkring A(t)

i-AW*/*018/EC i-BDC/LN030m 400/3+N+PE/50 20,0 34,7 64 40

i-AW*/*020/EC i-BDC/LN039m 400/3+N+PE/50 22,3 36,9 67 40

i-AW*/*029/EC i-BDC/LN039m 400/3+N+PE/50 28,9 47,1 70 50

i-AW*/*050/EC i-BDC/LN078m 400/3+N+PE/50 39,9 67,3 81 80

i-AW*/*070/EC i-BDC/LN092m 400/3+N+PE/50 42,3 72,2 190 80

i-AW*/*090/EC i-BDC/LN123m 400/3+N+PE/50 57,6 97,5 225 100

i-AW*/*130/EC i-BDC/LN190m 400/3+N+PE/50 70,8 121 239 125

i-AW*/*150/EC i-BDC/LN190m 400/3+N+PE/50 77,8 135 262 150

1) Angivna data gäller för fläkt/-ar med normalt yttre statiskt tryck. För data för fläkt/-ar med högt yttre statiskt tryck, kontakta vår kundtjänst.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :