Styrelsen s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2010. Tid: kl Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

Full text

(1)

   

Sty yrels

PROTO

en 1    

OKOLL 3.

10 2

.11.2010

010

(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA  10/2010 

 

Tid: 3.11.2010 kl.  17.30   

Plats:  Inveon,  Edelfeltsstigen 1   

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT  4 §  BUDGETEN 2010 

5 §  BEVILJANDE AV STATSUNDERSTÖD, YRKESSTARTEN  6 §  KOMPLETTERING AV LÄROPLANENS GEMENSAMMA DEL 

7 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM  BYGGNADSBRANSCHEN 

8 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN  9 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN I LOGISTIK 

10 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM MASKIN OCH  METALLBRANSCHEN 

11 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM EL‐ OCH  AUTOMATIONSBRANSCHEN 

12 §  PROJEKTARBETE VID INVEON 1.1.2011‐31.5.2012  13 §  FASTSTÄLLANDET AV SEMESTER (BJÖRKSTRAND)   

   

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING   

                                   

(3)
(4)

   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET   

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

                 

2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE   

 

Förvaltningsstadgan (16 §) säger: 

 

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall  undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet  skall justeras på det sätt som organet beslutar. 

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kun‐

görs minst en dag i förväg.” 

   

Förslag: Nancy Lökfors och Petra Paakkanen utses till protokolljusterare. 

 

 Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 10.11.2010 på samkommunens  officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 8.11.2010 på  samma tavla. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(5)

3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT   

      Följande beslut har fattats av tjänsteinnehavare och sänts till styrelsen: 

 

   

REKTOR, SOLVEIG MICKELS

Datum Beslut § Ärende Beslut

Besluts‐

blankett

1.10.2010 256 Beviljande av tjänstledighet (Slotte) Godkännes Nej

1.10.2010 257 Anställande av vikarie (Knutar) Anställes Ja

1.10.2010 258 § 1‐2 Deltagande i Första hjälpen‐utbildning Godkännes Ja

1.10.2010 259 Ändring av beslut 220/2010 Godkännes Ja

1.10.2010 260 Ändring av beslut 234/2010 Godkännes Ja

1.10.2010 261 Ansökan om utbildning (Broström) Godkännes Ja

1.10.2010 262 Ansökan om tjänstledighet för fortbildning (Broström) Godkännes Ja

1.10.2010 263 Vikariearrangemang för Broström Godkännes Ja

4.10.2010 264 Anställande av vikarie (Knutar) Anställes Ja

4.10.2010 265 Vikariearrangemang för Grönqvist (Isaksson) Godkännes Ja

5.10.2010 266 Beviljande av tjänstledighet (Grönqvist) Godkännes Nej

5.10.2010 267 §1‐2 Anställande av vikarie för Grönqvist  Anställes Ja

6.10.2010 268 Anställande av timlärare i bisyssla(Iivonen) Anställes Ja 6.10.2010 269 Anställande av timlärare i bisyssla (Aatelo) Anställes Ja

7.10.2010 270 Vikariearrangemang för Tallberg Godkännes Ja

11.10.2010 271 Anställande av timlärare i bisyssla (Oförsagd) Anställes Ja 11.10.2010 272 Anställande av timlärare i bisyssla (Kerman) Anställes Ja

11.10.2010 273 Beviljande av tjänstledighet (Wickström) Godkännes Nej

11.10.2010 274 Anställande av vikarie (Danielsen) Anställes Ja

13.10.2010 275 Beviljande av tjänstledighet (Hankalahti) Godkännes  Nej

13.10.2010 276 Vikariearrangemang för Hankalahti Godkännes Ja

13.10.2010 277 Beviljande av tjänstledighet (Blomster) Godkännes Ja

13.10.2010 278 Vikariearrangemang för Blomster Godkännes Ja

13.10.2010 279 Anställande av vikarie (Åström) Anställes Ja

13.10.2010 280 §1‐2 Vikariearrangemang för Wickström Godkännes Ja

15.10.2010 281 Anställande av vikarie för Wickström Anställes Ja

15.10.2010 282 Beviljande av tjänstledighet (Rauhala) Godkännes 14‐15.10 Nej

18.10.2010 283 Ansökan om tjänstledighet (Holmberg) Beviljas Ja

18.10.2010 284 Ansökan om tjänstledighet (Holmberg) Beviljas 1.11.2010‐30.1.201 Ja 18.10.2010 285 Ansökan om deltagande i utbildning (Hankalahti) Beviljas Ja

18.10.2010 286 Anställande av vikarie för Holmberg Anställes Ja

20.10.2010 287 Anställande av planerare för Yrkesstarten Anställes 1.11‐31.12.2010 Ja 22.10.2010 288 Ansökan om tjänstledighet (Broström 25.10.10‐31.5.11) Förkastas Ja

22.10.2010 289 Ansökan om tjänstledighet (Kerman) Beviljas Ja

25.10.2010 290 Planeringsresurs för Yrkeskapacitetspasset (Blomster) Beviljas Ja 25.10.2010 291 Ansökan om deltagande i utbildning (Rosenlöf) Beviljas Ja

BESLUTSFÖRTECKNING

   

(6)

JOHAN SÖDERBERG, DIREKTÖR

Datum Beslut § Ärende Beslut

Besluts‐

blankett

16.9.2010 23 Uppsägande av serviceavtal / Sonera Uppsägs Ja

20.9.2010 24 Beviljande av ledighet (personalsekreterare) Beviljas 13.‐15.10.2010 Ja 22.9.2010 25 Beviljande av ledighet (utbildningssekreterare) Beviljas 28.9‐30.11.2010 Nej 25.10.2010 26 Beviljande av tjänstledighet (Knutar 7.‐11.12.2010) Beviljas Ja 25.10.2010 27 Ingående av betalningsterminalavtal / Luottokunta Ingås Ja 25.10.2010 28 Ingåend av ramavtal för småtillbehör /Wurth Undertecknas Nej

BESLUTSFÖRTECKNING

   

 

JS  Förslag: Mot beslut nr 277/2010 har inlämnats rättelseyrkande vilket avgörs separat.  

Till övriga delar antecknar samkommunens styrelse besluten för kännedom och meddelar beslutsfat‐

tarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten  kan därmed verkställas. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

 

(7)

4 §  BUDGETEN 2010   

Några direkta ändringsförslag från kommunerna har inte ännu registrerats. Enligt uppgift från Borgå  stad (Söderlund) har den finska samkommunen för yrkesutbildning gett sina kommuner ett friår vad  gäller betalningsandelar för bland annat amorteringar.  

Det är sannolikt att liknande önskemål framförs vid vår samkommunstämma av någon kommuns re‐

presentanter på basen av vägledning som de har från sin kommun. Styrelsen sammanträder vid be‐

hov under samkommunstämman för att avge ett reviderat beslutsförslag till den del nu föreliggande  ej kan omfattas. Eventuellt kan diskussionen om Campus också kräva en behandling i styrelsen. 

   

Borgå stad (biträdande stadsdirektören) har till sina representanter vid samkommunstämman gett  bland annat följande vägledning: 

 

Med stöd av Borgå stads förvaltnings‐ och verksamhetsstadga meddelar jag stadens representanter  på samkommunsstämman följande: 

På grund av det mycket ansträngda ekonomiska läget förutsätter staden att samkommunen t.ex. med  att justera återbetalningsplanen för de lån som medlemskommunerna står för, uppnå en minskning i  de kommunala betalningsandelarna med ca 50 % i förhållande till det ursprungliga förslaget. 

Samkommunen bör vid planering av nästa års verksamhet beakta att strukturella förändringar för yr‐

kesutbildningen på andra stadiet planeras.  

För övrigt har staden inte något att anmärka mot ärendena som finns på ärendelistan.   

Om man utgår från att förslaget får tillräckligt understöd på stämman innebär det ca 160 000 € bör  avdras från det fastställda förslaget till betalningsandelar för år 2011. 

Om minskningen görs från grundkapitalförhöjningen i sin helhet blir de nya betalningsandelarna för  år 2011 enligt tabellen nedan: 

 

ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR AMORTERINGAR OCH RÄNTOR 2011

Kommun Andel 

studerande

Räntor att  betala,  kommunens 

Grundkapital‐

andel

Amortering att  betala, kommunens 

ökning av 

 Att betala  sammanlagt år 

2011 per 

Borgå 55,73 22 049,00 54,08 65 713,00       87 762,00 

Lappträsk 3,62 1 433,00 3,06 3 720,00       5 153,00 

Lovisa 22,05 8 724,00 25,51 30 996,00       39 720,00 

Mörskom 0,97 382,00 1,02 1 240,00       1 622,00 

Sibbo 17,63 6 973,00 16,33 19 838,00       26 811,00 

Summa 100,00 39 561,00 100,00 121 507,00          161 068,00  Räntor att betala och fördela 39 560,00

Amortering att betala och fördela totalt 121 507,00          161 067,00 

   

Till övriga delar följs tabellen i ekonomiplanen. 

 

I ekonomiplanen innebär beslutet att finansieringskalkylen ändras så att kassamedlen minskar ytter‐

ligare 160 000 € såvida styrelsen inte anser att ändringen medför behov av inbesparingar i verksam‐

heten eller investeringarna. Finansieringskalkylen i ekonomiplanen är därmed: 

 

(8)

Finansieringskalkyl för Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland 2011‐2013

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel

Årsbidrag

Extraordinära poster

Extraordinära poster, Korrigeringsposter Investeringar

Byggnadsinvesteringar Reparationsinvesteringar

Anskaffning av maskiner och utrustning Nettokassaflöde

Finansieringens kassaflöde Förändringar i lånen

Minskning av långfristiga lån Minskning av kortfristiga lån

Förändring i eget kapital, kommunal betalningsa Övriga förändringar i likviditeten

  Förändring i förvaltat kapital och förvaltade me   Förändring i omsättningstillgångar

  Förändring i fordringar   Förändring i räntefria skulder

Förändring av kassamedel, verksamheten

Förändring av kassamedel Kassamedel 01.01 Kassamedel 31.12 Förändring av kassamedel

2011 2012 2013

310 000 0 200 000

‐97 864 412 136 412 136 0 0 510 000

0 0 0 0

‐257 864 0

‐160 000 0 281 507 0 121 507 0

‐180 682

1 822 755 291 467 291 467

418 785 418 785 0 0 600 000 300 000 100 000 300 000

100 000 200 000 0 419 318 419 318 0 0 600 000

301 000 200 000 0 301 000

‐181 215

1 642 073 1 460 857

‐181 215 1 642 073

‐180 682 0

2 080 619 1 822 755

‐257 864  

 

JS  Förslag: Styrelsen föreslår ovan relaterade ändringar i betalningsandelar och finansieringskalkyl i sitt  förslag till ekonomiplan för åren 2011‐2013.  

 

Beslut: Förslaget godkänns.

(9)

5 §  BEVILJANDE AV STATSUNDERSTÖD, YRKESSTARTEN   

 Samkommunen har på basen av ansökan beviljats understöd för inledande av orienterande och  handledande utbildning. Utbildningsformen kallas för Yrkesstarten och styrelsen har vid föregående  möte tagit del av och godkänt planerna för utbildningens inledande. 

 

Det beviljade understödet är 70 % av förverkligade godkända kostnader dock högst 40 000 euro. 

   

JS  Förslag: Beslut 196/422/2010 (bilaga) antecknas för kännedom. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

   

(10)

6 §  KOMPLETTERING AV LÄROPLANENS GEMENSAMMA DEL   

Styrelsen har fastställt den gemensamma delen till Östra Nylands yrkesinstitut Inveons läroplan. I det  fortsatta arbetet med de branschspecifika läroplanerna har framkommit ett behov av att komplette‐

ra den gemensamma delen med två texter som gäller dels studier som kompletterar yrkeskompeten‐

sen, dels skrivningen om studerandes frånvaro från undervisningen. 

 

De kompletterande texterna finns i bilaga. De har diskuterats och godkänts av de lärare som undervi‐

sar gemensamma studier, läroplansarbetets koordineringsmöte och av Inveons ledningsgrupp. 

 

Texten Mål och innehåll i studier som kompletterar yrkeskompetensen infogas i kapitel 2, Yrkesut‐

bildningens uppgift och mål. 

Texten Deltagande i närundervisningen infogas i kapitel 3, Studiernas framskridande. 

 

SM  Förslag: Styrelsen godkänner mål och innehåll för studier som kompletterar yrkeskompetensen samt  skrivningen om studerandes frånvaro från undervisningen enligt bilaga. 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(11)

7 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM  BYGGNADSBRANSCHEN 

 

För undervisningen för grundexamen inom byggnadsbranschen har utarbetats en examensspecifik lä‐

roplan enligt bilaga. 

Läroplanen är profilerad så att utbudet av valbara studier som kan väljas individuellt under inlärning i  arbete är stort. Målet är att studierna kan anpassas till de inlärning i arbete‐platser som finns i Östra  Nyland. 

 

För grundexamen inom byggnadsbranschen föreslås följande fyra lokalt erbjudna examensdelar: 

Byggnadsrenovering 10 sv  Murning 10 sv 

Energieffektivtbyggande 10 sv  Timmermansarbete 10 sv   

SM  Förslag: Den examensspecifika läroplanen för grundexamen inom byggbranschen fastställs.  Läropla‐

nen tillämpas på de studier som inleds 1.8.2009 eller senare. Ändringar av teknisk karaktär kan göras  i samband med ombrytningen. 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(12)

8 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN  För undervisningen för grundexamen inom bilbranschen har utarbetats en examensspecifik läroplan  enligt bilaga. 

Läroplanens yrkesprovsplan avviker från styrelsens anvisningar om yrkesprovens betydelse vid givan‐

de av vitsord för examensdelarna. Avvikelsen (betydelsen < 60 %) motiveras med lokala variationer i  kvaliteten och arbetsuppgifterna på inlärning i arbete‐platserna. Avsikten är att projektet för utveck‐

ling av kvaliteten inom inlärning i arbete och yrkesprov skall analysera situationen och utarbeta en  modell för utveckling varefter en ny yrkesprovsplan föreläggs styrelsen för godkännande (beräknad  tidpunkt är december 2011). 

 

För grundexamen inom bilbranschen föreslås följande fyra lokalt erbjudna examensdelar: 

Kombiteknik 10 sv 

Reservdelsarbete och lagerhållning, 10 sv; enbart som iia  Mätning och karosseriarbeten, 10 sv; enbart som iia  Fordonets elutrustning 10 sv 

 

SM  Förslag: Den examensspecifika läroplanen för grundexamen inom bilbranschen fastställes.  Läropla‐

nen tillämpas på de studier som inleds 1.8.2009 eller senare. Ändringar av teknisk karaktär kan göras  i samband med ombrytningen 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

                                                       

(13)

   

9 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN I LOGISTIK   

För undervisningen för grundexamen i logistik har utarbetats en examensspecifik läroplan enligt bila‐

ga. 

Enligt det föreliggande läroplansförslaget är det inte möjligt att avlägga grundexamen i logistik och  samtidigt studera i gymnasium för studentexamen på tre år. Kombinationsstudierna kräver 3,5‐4 års  studier. Orsaken är att utbildningen inom logistik är starkt reglerad av myndigheter utanför Inveon. 

Detta gäller speciellt de lagstadgade studierna i yrkeskompetens. Avsikten är att utarbeta en struktu‐

rellt ny version av läroplanen enligt vilken kombinerade studier är möjliga på samma sätt som inom  Inveons övriga utbildningar. Denna struktur beräknas kunna tas i bruk 1.8.2011. 

 

För grundexamen i logistik föreslås följande två lokalt erbjudna examensdelar: 

Fordonsteknik, 10 sv 

Specialisering enligt godsslag inom godstrafiken, 10 sv   

SM  Förslag: Den examensspecifika läroplanen för grundexamen i logistik fastställs. Läroplanen tillämpas  på de studier som inleddes 1.8.2010 och 1.8.2009. Ändringar av teknisk karaktär kan göras i samband  med ombrytningen. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(14)

10 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM MASKIN OCH  METALLBRANSCHEN 

 

För undervisningen för grundexamen inom maskin‐ och metallbranschen har utarbetats en examens‐

specifik läroplan enligt bilaga. 

För grundexamen inom maskin‐ och metallbranschen föreslås följande lokalt erbjudna examensdel: 

Plåt‐ och stålkonstruktionsarbeten samt montering av pneumatik och hydraulik, 10 sv   

SM  Förslag: Den examensspecifika läroplanen för grundexamen inom maskin‐ och metallbranschen fast‐

ställs. Läroplanen tillämpas på de studier som inleds 1.8.2009 eller senare. Ändringar av teknisk ka‐

raktär kan göras i samband med ombrytningen. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(15)

11 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM EL‐ OCH  AUTOMATIONSBRANSCHEN 

 

För undervisningen för grundexamen inom el‐ och automationsbranschen har utarbetats en exa‐

mensspecifik läroplan enligt bilaga. 

 

Läroplanen är profilerad så att antagningen till studier är till utbildningsprogrammet för elmontör. 

Genom att välja de valfria studier som erbjuds i Inveon får studerande också behörighet som auto‐

mationsmontör inom tre års studier. En studerande som önskar tredubbel examen d.v.s. elmontör  och automationsmontör och studentexamen måste räkna med minst 3,5 års studier vid Inveon. El‐

montör och studentexamen kan avläggas på tre år. 

 

För grundexamen inom el‐ och automationsbranschen föreslås följande lokalt erbjudna examensdel: 

Elektrisk husteknik, 10 sv   

SM  Förslag: Den examensspecifika läroplanen för grundexamen inom el‐ och automationsbranschen  fastställs. Läroplanen tillämpas på de studier som inleds 1.8.2010 eller senare. Ändringar av teknisk  karaktär kan göras i samband med ombrytningen. 

  

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(16)

12 §  PROJEKTARBETE VID INVEON 1.1.2011‐31.5.2012   

Samkommunen har erhållit särskilda statsunderstöd för utvecklande av inlärning i arbete, yrkesprov  och yrkesteamens arbete enligt bilaga. Det finns nu behov av att omorganisera projektverksamheten  för tiden 1.1.2011‐31.5.2012 för att på ett ändamålsenligt sätt genomföra projekten och få den nytta  som läroplanens utvecklande kräver. På grund av att de flesta lärare i Inveon har en stor fastställd  undervisning är det omöjligt att rekrytera lärare till projektarbete 

 

Av det statsunderstöd som beviljats är en del sådant som inte förutsätter en egen finansieringsandel  medan en del kräver 30 % egen finansiering.  För projektet Yrkesproffs 2 som ägs av Yrkesakademin i  Vasa, har inte ännu entydigt kunnat påvisas att den egna finansieringsandelen kan förverkligas som  lärararbetsinsats på sätt som projektplanen föreslagit. Därför är det ändamålsenligt att i detta skede  räkna med att också denna finansieringsandel är en verklig insats för att täcka tilläggskostnader. 

Samkommunens egen finansiering beräknas därmed för helheten uppgå till 16 800 € av vilket ca 1/3  kan hänskjutas till 2012. De egna finansieringsandelar som uppstår i samkommunens egna projekt  har beaktats i budgeten för 2011.  

 

Förverkligandet av utvecklingsarbetet som en helhet innebär följande: 

1.  Beslutet om projektunderstöd för Yrkesproffs 2 antecknas för kännedom. Projektet är ett fin‐

landssvenskt samarbetsprojekt och projektägare är Yrkesakademin i Vasa. – Övriga projekt‐

anslag har antecknats för kännedom vid styrelsens tidigare sammanträden. 

2.  En egen finansiering av utvecklingsarbetet på 16 800 € att betala senast 31.5.2012 godkän‐

nes. 

3.  Den nuvarande utbildningsplanerarens, Hanna Kermans, anställningsförhållande förlängs till  31.5.2012. Lön och anställningsvillkor förblir oförändrade. Den nuvarande anställningen tar  slut 31.12.2010.  

4.  För det utvecklingsarbete som inte ryms i utbildningsplanerarens arbetsuppgifter anställs en  projektkoordinator för tiden 1.1‐31.12.2011. Av projektkoordinatorn förutsätts minst yrkes‐

högskolexamen men inte lärarbehörighet. Lönen är 2 400 €/månad. Projektkoordinatorn  samarbetar med utbildningsplaneraren. Arbetsplatsen är i Inveon Kultur. 

 

SM   Förslag: Det projektfinansierade utvecklingsarbetet förverkligas enligt beredningen. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns.   

(17)

13 §  FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER (BJÖRKSTRAND)   

 Utbildningschef Alf Björkstrand har anmält önskemålet att semester för hans del skulle fastställas till  22.11 – 3.12.2010. 

 

JS  Förslag: Alf Björkstrand beviljas semester under tiden 22.11 – 3.12.2010. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns.   

(18)

   

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärsanvisning   

Datum för sammanträdet 3.11.2010    Styrelsen   

   

BESVÄRSFÖRBUD   Vad förbudet grundar  sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt  91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras  över beslutet. 

Paragraferna 1 – 5   

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr‐

kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragraferna 6 ‐13   

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över  nedan nämnda beslut.  

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 

  Anvisning för 

RÄTTELSEYRKANDE      

     

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyr‐

kande.  

Paragraferna 6‐13 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: 

 

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland  c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå  Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall  undertecknas av den som framställer det. 

   

BESVÄRSANVISNING  Besvärsmyndighet och  besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

Besvärsmyndighet, adress  och postadress 

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors   

Kommunalbesvär,  Besvärstid     

Paragraf ‐    30 dagar    

 

Förvaltningsbesvär  Besvärstid     Paragraf ‐    30 dagar 

 

Besvär över  beslut som gäller skriftlig varning   

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet  Besvärsskrift  I besvärsskriften skall uppges

(19)

‐ ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

‐ vilket beslut som överklagas 

‐ vilka ändringar som yrkas i beslutet 

‐ motiveringarna till att beslutet bör ändras   

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat  skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också  hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt  bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

  Inlämnande av bes‐

värshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på av‐

sändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer  fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter  Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndighe‐

ters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssö‐

kande i förvaltningsdomstolen.

   

   

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :