UTREDNING AV OMGIVNINGSBULLER KV HASSELNÖTEN, UPPLANDS VÄSBY

Full text

(1)

RAPPORT R01-283192

UTREDNING AV OMGIVNINGSBULLER KV HASSELNÖTEN, UPPLANDS VÄSBY

2017-12-14

(2)

UPPDRAG 283192, Hasselnöten Upplands Väsby

Titel på rapport: UTREDNING AV OMGIVNINGSBULLER KV HASSELNÖTEN, UPPLANDS VÄSBY

Status: Arbetshandling

Datum: 2017-12-14

MEDVERKANDE

Beställare: Skanska Sverige AB Kontaktperson: Helene Baudou Fjelkman

Uppdragsansvarig: Ricardo Ocampo Daza Kvalitetsgranskare: Namn, Företag REVIDERINGAR

Revideringsdatum ÅR-MÅN-DAG

Version: Namn, Företag

Initialer: Namn, Företag

(3)

SAMMANFATTNING

Skanska arbetar med att ta fram handlingar till Väsbyhems framtida exploatering av kvarteret Hasselnöten i norra Upplands Väsby.

Planen syftar till att pröva om det går att uppföra flerbostadshus och en förskola inom fastigheten Hammarby 8:2 och delar av 8:1 samt 1:548.

Närheten till järnväg, väg E4, Arlanda flygplats och lokalvägar gör att bullret behöver utredas.

Den högsta ljudnivån från vägtrafik vid fasad beräknas till 52 dB(A) ekvivalent A-vägd ljudnivå, respektive 72 dB(A) maximal A-vägd ljudnivå. Planområdet får mestadels ekvivalenta ljudnivåer under 50 dB(A) och maximala ljudnivåer under 60 dB(A) 1,5 m över mark. Detta innebär att inga riktvärden överskrids och alla lägenheter kan byggas med fri utformning.

Vad gäller flygtrafik så ligger området ligger innanför Arlandas riksintresseområde för flygbuller som berörs av

maximalbullernivåer överstigande 70 dB(A) tre gånger per årsmedeldygn.

Planområdet ligger strax söder om den nuvarande FBN 55 dB(A)-nivåkurvan och ska ej beröras av flygbuller överstigande riktvärden enligt gällande miljötillstånd.

Riktvärdet högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå respektive 70 dB(A) vid markplan 1,5 m över mark, överskrids endast intill infartsvägen. Beräkningar visar att uteplatser samt förskolegården inte får ljudnivåer från väg- och spårtrafik som överstiger riktvärdena.

(4)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING ... 5

1 BEDÖMNINGSGRUNDER NYBYGGNATION AV BOSTÄDER ... 5

1.1 FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER ...6

1.1.1BULLER FRÅN FLYGPLATSER ... 7

1.2 SKOLGÅRDAR - WHO ...7

1.3 SKOLGÅRDAR – BOVERKET ...7

2 FÖRUTSÄTTNINGAR ... 8

2.1 BERÄKNINGSMODELL ...8

2.2 BERÄKNINGSNOGGRANNHET ...8

2.3 GEOGRAFISKA INDATA ...8

2.4 BEFINTLIGA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER ...9

2.5 KÄLLDATA ...9

2.5.1VÄGTRAFIK ... 9

2.5.2SPÅRTRAFIK ... 9

2.6 ANTAGNA FÖRUTSÄTTNINGAR ...9

3 RESULTAT... 10

3.1 LJUDNIVÅ VID FASAD – NY BEBYGGELSE ... 10

3.1.1VÄG- OCH SPÅRTRAFIK ... 10

3.1.2FLYGPLANSTRAFIK ... 10

3.2 LJUDNIVÅ PÅ UTEPLATS OCH FÖRSKOLEGÅRD ... 10

(5)

BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING

Skanska arbetar med att ta fram handlingar till Väsbyhems framtida exploatering av kvarteret Hasselnöten i norra Upplands Väsby.

Planen syftar till att pröva om det går att uppföra flerbostadshus och en förskola inom fastigheten Hammarby 8:2 och delar av 8:1 samt 1:548. I området finns i nuläget en utomhusbassäng, en multisportplan och en byggnad med idrottshall.

Eftersom området ligger mellan Ostkustbanan och väg E4 finns det risk för höga ljudnivåer. Även flygtrafiken och lokalgatorna i området riskerar att utsätta husen för förhöjda ljudnivåer.

På grund av detta utförs en bullerutreding.

Figur 1. Norra Upplands Väsby, planområde markerat med rött.

1 BEDÖMNINGSGRUNDER NYBYGGNATION AV BOSTÄDER

Buller anses, framförallt i större tätorter, vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. Vägtrafikbuller försämrar orienteringsförmåga på en plats och kan orsaka störningar av taluppfattbarheten vid samtal.

Störningsmått

Ljud vars styrka är konstant i tiden mäts oftast i decibel med beteckningen dB(A). Indexet ”A” efter

”dB” indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Det mänskliga örat uppfattar högre frekvenser bättre än låga.

Ekvivalent och maximal ljudnivå

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: ekvivalent A-vägd ljudnivå LpAeq och maximal A-vägd ljudnivå LpAFmax. Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Förenklat kan man säga att den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en

fordonspassage under ett årsmedeldygn.

(6)

1.1 FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER

Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i form av Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk författningssamling, förordning 2015:16). I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid

bostadsbyggnader från spårtrafik och vägar. Förordningen innehåller även bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov (för ombyggnationer eller icke planlagd mark), och ärenden om förhandsbesked i bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt enligt 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900). I och med riksdagsbeslut uppdaterades 3 § från och med den 2017-07-01 till 5 dB högre värden än i ursprungs-

formuleringen. Uppdaterigen gäller dock för alla nya bygglov och planer med start PM sedan januari 2015.

Tabell 1. Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader, uppdaterade värden enligt riksdagsbeslut 2017..

Ekvivalent A-vägd

ljudnivå, LpAeq,nT [dB(A)] Maximal A-vägd ljudnivå, LpAFmax,nT [dB(A)]

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad som inte bör överskridas

- Dock om bostaden < 35 m2

60a)

65a) -

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en uteplats, om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden

50 70b)

Högsta ljudnivå vid fasad på en

ljuddämpad sida 55 70 (kl. 22-06)

a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida, vid ombyggnad (PBL kap. 9, §2, 1 st.3) räcker ett bostadsrum.

b) Kan överskridas med som mest 10 dB(A)-enheter fem gånger per timme mellan kl.

06.00 och 22.00.

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.

Förklaringar trafikbuller

Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn dB(A): en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå

Ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräknad som ett frifältsvärde och som ett medelvärde per dygn under ett år

Maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande fordonstypen med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde

Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus

(7)

1.1.1 BULLER FRÅN FLYGPLATSER

Tabellen nedan sammanfattar de riktvärden som gäller ljud från flygplatser.

Tabell 2. Riktvärden utomhus för ljudnivå från flygplatser vid bostadsbyggnader Ekvivalent A-vägd

ljudnivå, LpAeq,FBN [dB(A)] Maximal A-vägd ljudnivå, LpAFmax,nT [dB(A)]

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad

som inte bör överskridas 55a) 70b)

a) Kan överskridas 16 gånger mellan kl. 06.00-22.00 och tre gånger mellan kl.

22.00-06.00

b) Gäller inte för flygplatser inom Stockholms kommun mellan kl. 06.00-22.00

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.

Förklaringar flygbuller

Buller från flygplatser: buller från flygtrafik vid start och landning upp till den höjd som bidrar till ljudnivån på marken samt rullbanefas i samband med start och landning,

FBN: en medelljudnivå för flygtrafik, beräknad som ett frifältsvärde, för årsmedeldygn som utgörs av årsmedeldag, årsmedelkväll och årsmedelnatt med ett tillägg om 5 dB(A) på ljudnivå för kväll och 10 dB(A) på ljudnivå för natt,

Maximal ljudnivå flygtrafik: den högsta ljudnivån för flygtrafik vid en enskild flygpassage under en viss tidsperiod som årsmedelvärde med tidsvägning S, beräknad som ett frifältsvärde, Årsmedeldag: en genomsnittsdag baserad på samtliga starter och landningar mellan kl. 06.00 och 18.00 under ett kalenderår dividerat med det totala antalet dagar under samma kalenderår, Årsmedelkväll: en genomsnittskväll baserad på samtliga starter och landningar mellan kl. 18.00 och 22.00 under ett kalenderår dividerat med det totala antalet kvällar under samma kalenderår, Årsmedelnatt: en genomsnittsnatt baserad på samtliga starter och landningar mellan kl. 22.00 och 06.00 under ett kalenderår dividerat med det totala antalet nätter under samma kalenderår Årsmedelvärde: ett genomsnittsvärde baserat på samtliga starter och landningar under ett kalenderår.

1.2 SKOLGÅRDAR - WHO

För ljudnivå från trafik på förskolegårdar och skolgårdar kan forskning enligt

Världshälsoorganisationen (WHO)1 och rättsfall från miljööverdomstolen: Mål nr: M 238-00 användas som vägledning. Ovanstående publikationer som i stort sätt anger samma riktvärde kan sammanfattas till:

• att ekvivalent ljudnivå från trafik inte skall överskrida 55 dB(A) på minst 85% av skol- och förskolegårdar (lekbar yta).

• att ekvivalent ljudnivå från externt industribuller inte skall överskrida 50 dB(A) på skol- och förskolegårdar.

• att maximal ljudnivå från trafik inte får överskrida 70 dB(A) vid ytor där ”lugnare” aktiviteter förekommer.

1.3 SKOLGÅRDAR – BOVERKET

Boverket har i rapport 2015:8 (Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö) angivit riktlinjer för utemiljö på skolgårdar. I en fotnot på sidan 43 nämns att dagvärdet (LAeq,dag,vardag) inte ska överskrida 50dB(A) på de delar som används för lek eller pedagogisk verksamhet. Ambitionen för resterande del av skolgården är 55dB(A).

1 WHO Europe – Guidelines for community noise, rapport a68672

(8)

2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 BERÄKNINGSMODELL

Den Nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev. 1996 har använts för beräkning av ljudutbredning från vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport 4653.

Den Nordiska beräkningsmodellen för spårtrafik, rev 1996 har använts för beräkning av ljudutbredning från spårburen trafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport 4935.

Beräkningarna har genomförts med programmet SoundPlan (version 7.4) från Braunstein + Berndt GmbH. Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor över området, även

inkluderande byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning, reflektioner mm., hanteras automatiskt av programmet i enlighet med rådande beräkningsmodeller.

I beräkningarna används en sökradie mellan källa och mottagare som för direktbidraget är 900 meter och för reflexerna 200 meter från källposition och 50 meter från mottagarposition. 3 reflexer har använts.

2.2 BERÄKNINGSNOGGRANNHET

För vägtrafik varierar standardavvikelsen för den dygnsekvivalenta A-vägda ljudnivån från omkring 3 dB vid 50 meter från vägens mitt till 5 dB vid 200 meter. Det ”sanna” värdet ligger med cirka 70 % sannolikhet inom beräkningsresultatet plus/minus en standardavvikelse. Vad beträffar den maximala ljudnivån finns ännu inte någon statistisk analys av felet.

För spårtrafik uppgår den totala noggrannheten för den dygnekvivalenta A-vädga ljudnivån till ± 3 dB(A)-enheter, på upp till 500 meters avstånd från spårens mitt. För de maximala ljudnivåerna är noggrannheten något mindre och uppskattas till ± 5 dB(A)-enheter.

2.3 GEOGRAFISKA INDATA

• Primärkarta inköpt 2017-12-04 från Metria. Mark- och byggnadshöjder som laserdata.

Kartmaterial som shape-filer.

• Trafikinformation erhållen 2017-12-06 från Helene Baudou Fjelkman.

• Trafikmängder givna i VMD omvandlades till ÅMD med schablonvärden enligt: ÅDT = VMD * 0,97

• Detaljplan erhållen 2017-11-29 från Camilla Holmgren på TEA Arkitekter FAKTARUTA 11: Ljud- och luftkvalitet på gården

På skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dB(A)

ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dB(A).

Buller från vägar kan minskas genom att man begränsar trafiken och hastigheten samt genom tystare vägbeläggningar. För höga bullernivåer kan till viss del styras genom gestaltning av den fysiska miljön (Region Skåne, 2014). Vegetation har begränsad inverkan på ljudnivån, men skolbyggnaden kan användas som bullerskärm.

(9)

2.4 BEFINTLIGA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER

I runt området finns i dagsläget bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärmar vid Ostkustsbanan samt bullervallar vid väg E4. Dessa har implementerats i beräkningsmodellen. Privat byggda lokala skärmar ingår inte i beräkningen förutom då de är specifikt markerade i

resultatmaterialet.

2.5 KÄLLDATA 2.5.1 VÄGTRAFIK

Källdata för vägtrafik har erhållits från Helene Baudou Fjelkman 2017-12-06 på Skanska Sverige AB. De vägar som tagits med i beräkningen har valts enligt bedömingar från Miljökontoret på Upplands Väsby kommun. Mindre lokalgator som har en försumbar påverkan på ljudmiljön i området och har inte beräknats. I tabellen sammanfattas trafikmängder som avser det beräknade prognosåret 2040 samt andel tungtrafik och skyltad hastighet.

Tabell 3. Prognostiserad vägtrafik.

Väg Trafikmängd 1) Andel tung trafik

2) Hastighet (km/h) 3)

Prognostiserad trafikmängd

Infartsvägen 324 / 498 / 584 0 % 30

Hammarbyvägen 1659 / 2619 / 2386 13,2 / 16 / 16,1 % 30

E4 (norrgående körfält) 51363 12,2 % 110

E4 (södergående körfält) 45912 13,7 % 110

1)Antal fordon under ett årsmedeldygn.

2)Lokalgator antas inte ha någon tung trafik nattetid.

3)Avser skyltad hastighet.

2.5.2 SPÅRTRAFIK

Källdata för tågtrafik har erhållits från Trafikverkets prognoser för år 2040. I tabellen sammanfattas spårtrafiken som avser det beräknade prognosåret 2040.

Pendeltågen modelleras som att de stannar på Upplands Väsby tågstation.

Tabell 4. Prognostiserad vägtrafik.

Väg Antal tåg 1) Genomsnittlig

tåglängd 2) Hastighet (km/h) 3) Prognostiserad trafikmängd

Pendeltåg (X60) 300 214 40-120

Regionaltåg (X40) 110 164 200

Snabbtåg (X2) 48 165 200

Arlanda Express (X3) 170 94 200

Godståg 9 600 100

1) Antal tåg som passerar under ett årsmedeldygn.

2)Avser tågtypens genomsnittliga längd.

3)Avser skyltad hastighet.

2.6 ANTAGNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Över hela beräkningsområdet har mjuk mark antagits förutom där vägar placerats. Enligt kartdata består området i dagsläget mestadels av gräs och skogyta.

(10)

3 RESULTAT

Beräkningar för ekvivalenta och maximala ljudnivåer avser höjden 2 meter relativt mark med en täthet mellan beräkningspunkterna om 3 x 3 meter.

Tabell 5. Utförda beräkningar.

Bilaga Scenario Vy från Bullertyp

Ekvivalent ljudnivå

AK01 Fasadnivåer Syd Spår och vägtrafik

AK02 Fasadnivåer Norr Spår och vägtrafik

AK03 Planvy Ovan Spårtrafik/vägtrafik

Maximal ljudnivå

AK04 Planvy Ovan Spårtrafik/vägtrafik

AK05 Fasadnivåer Syd Spårtrafik/vägtrafik

AK06 Fasadnivåer Norr Spårtrafik/vägtrafik

3.1 LJUDNIVÅ VID FASAD – NY BEBYGGELSE 3.1.1 VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

Den högsta ljudnivån från vägtrafik vid fasad beräknas till 52 dB(A) ekvivalent A-vägd ljudnivå, respektive 72 dB(A) maximal A-vägd ljudnivå. I övrigt får planområdet mestadels ekvivalenta ljudnivåer under 50 dB(A) och maximala ljudnivåer under 60 dB(A). Detta innebär att inga riktvärden överskrids eftersom den ekvivalenta ljudnivån aldrig överstiger 60 dB(A) vid fasad.

Alltså kan alla lägenheter utformas fritt inom byggnaderna.

3.1.2 FLYGPLANSTRAFIK

Området ligger innanför Arlandas riksintresseområde för flygbuller som berörs av maximalbullernivåer överstigande 70 dB(A) tre gånger per årsmedeldygn2.

Planområdet ligger strax söder om den nuvarande FBN 55 dB(A)-nivåkurvan och ska ej beröras av flygbuller överstigande riktvärden enligt gällande miljötillstånd. Flygtrafiken som området idag och framöver är exponerat för, kan ändå upplevas som störande.

3.2 LJUDNIVÅ PÅ UTEPLATS OCH FÖRSKOLEGÅRD

Vid markplan 1,5 meter över mark blir nivån 55 dB(A) ekvivalent A-vägd ljudnivå, vid infartsgatan, respektive 80 dB(A) maximal A-vägd ljudnivå också vid infartsgatan.

Riktvärdet högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå respektive 70 dB(A) vid markplan 1,5 m över mark, överskrids endast intill ovan nämnda infartsväg.

Beräkningar visar att uteplatser samt förskolegården inte får ljudnivåer från väg- och spårtrafik som överstiger riktvärdena.

Även vägledningarna från WHO och Boverket gällande ljudnivån vid skolgårdar klaras enligt beräkningarna.

(11)

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2040

Frifältsvärden vid fasad

<= 40 40 < <= 45 45 < <= 50 50 < <= 55 55 < <= 60 60 < <= 65 65 < <= 70 70 < <= 75 75 <

BESTÄLLARE: Skanska Sverige AB OMRÅDE: Hasselnöten

UPPDRAG: 283192

HANDLÄGGARE: Ricardo Ocampo Daza GRANSKAD: -

SOUNDPLAN VER: 7.4 BERÄKNING ENL: NPM 1996

Beräknade ljudnivåer från väg och järnväg

Vy från söder

(12)

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2040

Frifältsvärden vid fasad

<= 40 40 < <= 45 45 < <= 50 50 < <= 55 55 < <= 60 60 < <= 65 65 < <= 70 70 < <= 75 75 <

BESTÄLLARE: Skanska Sverige AB OMRÅDE: Hasselnöten

UPPDRAG: 283192

HANDLÄGGARE: Ricardo Ocampo Daza GRANSKAD: -

SOUNDPLAN VER: 7.4 BERÄKNING ENL: NPM 1996

Beräknade ljudnivåer från väg och järnväg

Vy från norr

(13)

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2040

1,5 m över mark i dBA

< 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75

>= 75

BESTÄLLARE: Skanska Sverige AB OMRÅDE: Hasselnöten

UPPDRAG: 283192

HANDLÄGGARE: Ricardo Ocampo Daza GRANSKAD: -

SOUNDPLAN VER: 7.4 BERÄKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:800

Teckenförklaring

Planerad Byggnad Övrig byggnad

Beräknade ljudnivåer från väg och

järnväg

(14)

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

MAXIMAL LJUDNIVÅ 2040

1,5 m över mark i dBA

< 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90

>= 90

BESTÄLLARE: Skanska Sverige AB OMRÅDE: Hasselnöten

UPPDRAG: 283192

HANDLÄGGARE: Ricardo Ocampo Daza GRANSKAD: -

SOUNDPLAN VER: 7.4 BERÄKNING ENL: NPM 1996

Teckenförklaring

Planerad Byggnad Övrig byggnad

Beräknade ljudnivåer från väg och

järnväg

(15)

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

MAXIMAL LJUDNIVÅ 2040

Frifältsvärden vid fasad

<= 55 55 < <= 60 60 < <= 65 65 < <= 70 70 < <= 75 75 < <= 80 80 < <= 85 85 < <= 90 90 <

BESTÄLLARE: Skanska Sverige AB OMRÅDE: Hasselnöten

UPPDRAG: 283192

HANDLÄGGARE: Ricardo Ocampo Daza GRANSKAD: -

SOUNDPLAN VER: 7.4 BERÄKNING ENL: NPM 1996

Beräknade ljudnivåer från väg och järnväg

Vy från söder

(16)

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

MAXIMAL LJUDNIVÅ 2040

Frifältsvärden vid fasad

<= 55 55 < <= 60 60 < <= 65 65 < <= 70 70 < <= 75 75 < <= 80 80 < <= 85 85 < <= 90 90 <

BESTÄLLARE: AB Sollentunahem OMRÅDE: Kv Släggan

UPPDRAG: 283192

HANDLÄGGARE: Ricardo Ocampo Daza GRANSKAD: -

SOUNDPLAN VER: 7.4 BERÄKNING ENL: NPM 1996

Beräknade ljudnivåer från väg och järnväg

Vy från norr

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :