• No results found

Stabilt i utmanande tider

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stabilt i utmanande tider"

Copied!
25
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Delårsrapport januari-mars 2022 Fastighets AB Trianon (publ)

Q1 Förvaltnings resultat

12%

Avkastning eget kapital

17%

Nettouthyrning

3,7 Mkr

Långsiktigt substansvärde

148,15

kr/aktie

Resultat i korthet första kvartalet 2022

• Hyresintäkterna ökade med 13 procent och uppgick till 170,5 Mkr (150,7).

• Driftsöverskottet ökade med 14 procent och uppgick till 100,2 Mkr (87,6) och överskottsgraden uppgick till 59 procent (58).

• Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 58,9 Mkr (52,7).

• Periodens resultat uppgick till 224,3 Mkr (298,0) motsvarande ett resultat per aktie om 5,49 kronor per aktie (7,59) före utspädning och 5,48 kronor per aktie (7,58) efter utspädning.

• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 93,3 Mkr (279,4), varav 22,7 Mkr avsåg projektvinster.

• Värdeförändring derivat uppgick till 127,6 Mkr (41,6).

Stabilt i utmanande tider

(2)

Uthyrning

• Fortsatt stark nettouthyrning om 3,7 Mkr under perioden.

• Nya hyreskontrakt tecknades med hyresgäster inom segmentet samhällsservice bland annat på Limhamn, i Rosengård Centrum, på Entré i Malmö samt kvarteret Hanna i Burlöv.

Transaktioner

• Efter omstrukturering av swapportföljen är 45 procent av räntekostnaderna säkrade, varav 2,5 Mdkr under 3 år till en swapränta om 0,6 procent.

• Förvärv av resterande minoritetsandelar (3,9 procent) av Signatur Fastigheter. Därmed är tvångsinlösenprocessen avslutad och Trianon äger 100 procent av bolaget.

Projektportfölj

• Projektvinster om 22,7 Mkr redovisas under perioden. Målet är att uppnå projektvinster om 100 Mkr per år.

För mer information om projektportföljen se sidan 9.

Värdeskapande investeringar

• Antal renoverande lägenheter uppgick till 46 stycken för första kvartalet. Målet är att renovera 200 lägenheter per år.

• Investeringar i ombyggnad av Entréfastigheten Rolf 6/Torghuset. Hyresgästen Statens servicecenter flyttade in under kvartalet.

Väsentliga händelser under kvartalet

Hyresintäkter

171

Mkr

Driftsöverskott

100

Mkr

Förvaltningsresultat

59

Mkr

Periodens resultat

224

Mkr

Fastighetsvärde

12 863

Mkr

Styrelsen föreslår årsstämman:

• Utdelning 2 kr/aktie

• Aktiesplit med villkor om 4:1

(3)

3 | Trianon delårsrapport Q1 2022

Finansiella mål

0 50 100 150 200 250 300 Mkr

0 10 20 30 40 50 Mkr60

2021 Q1 Q1

2022 2020

Q1 2022

Q1 2021

Q1 2020

Q4 2021

Q4 2021

Q2 2020

Q2 2021

Q3 2020

Q3

224 231 241 243 253 259

191 202 216

52,7

58,9

Ökning

med 12%. Ökning

med 12%

0 50 100 150 200 250 300 Mkr

0 10 20 30 40 50 60 Mkr

Q1

2021 Q1

2022 2020

Q1 2022

2021 Q1 2020 Q1

Q4 2021

2021 Q4 2020 Q2

Q2 2021

2020 Q3 Q3

224 231 241 243 253 259

191 202 216

52,7

58,9

Mål ökning med 12% årligen

Förvaltningsresultat, rullande 12 mån Förvaltningsresultat, Mkr

0 1 2 3 4 5 6

0 10 20 30 40 50

2022 2019 Q1

2018

2017 2020 2021

2022 2019 Q1

2018

2017 2020 2021 2022

2019 Q1 2018

2017 2020 2021

3,1 3,2

2,4 2,6 2,5

55%

57% 56% 54% 54%

54%

0 10 20 30 40 50 60 70

20%

14% 17%

31%

13%

17%

3,4

0 1 2 3 4 5 6

0 10 20 30 40 50

2022 2019 Q1

2018

2017 2020 2021

2022 2019 Q1

2018

2017 2020 2021 2022

2019 Q1 2018

2017 2020 2021

3,1 3,2

2,4 2,6 2,5

55%

57% 56% 54% 54%

54%

0 10 20 30 40 50 60 70

20%

14% 17%

31%

13%

17%

3,4

0 20 40 60 80 100

2022 Q1 23

Räntetäckningsgrad, ggr Årlig investeringsvinst från projektportföljen, Mkr Belåningsgrad, %

Genomsnittlig avkastning på eget kapital, %

Mål överstiga 1,75 ggr Mål överstiga 100 Mkr per år

Mål ej överstiga 60%

Mål överstiga 12%

över en konjunkturcykel

Trianons finansiella mål sattes under 2021 och gäller för perioden 2022-2024.

• Förvaltningsresultatet ska öka med 12%

årligen.

• Avkastning på eget kapital ska överstiga 12%

över en konjunkturcykel.

• Belåningsgrad ska ej överstiga 60%.

• Räntetäckningsgrad ska överstiga 1,75 ggr.

• Årlig investeringsvinst från projektportföljen ska uppgå till minst 100 Mkr.

3 | Trianon delårsrapport Q1 2022

(4)

Under årets första kvartal har Rysslands startat krig i Europa. Rysslands agerande i Ukraina är inget annat än ett illdåd och ett brott mot mänskligheten.Det är med bestörtning jag följer utvecklingen och jag är övertygad om att den historiska domen kommer att falla hårt mot Putin och hans anhängare. Allt blir mindre viktigt i jämförelse med det lidande som det ukrainska folket utsätts för.

Utmanande omvärld

Vi som bolag påverkas givetvis på olika sätt, bland annat av stigande inflation och ökade energikostnader som i förlängningen sannolikt även innebär högre finansieringskostnader. För oss som bostadsbolag är det självklart att försöka bidra och redan i inledningen av kriget har vi erbjudit ett stort antal bostäder till Migrationsverket och Malmö stad.

Levererar på samtliga finansiella mål Trots en utmanande omvärld fortsätter vi vår tillväxtresa och levererar på samtliga av våra finansiella mål. Vi ökar hyresintäkterna med 13 procent, driftnettot med 14 procent och förvaltningsresultatet med 12 procent. Detta trots att resultatet belastats med cirka 3 Mkr i VD HAR ORDET

Stabilt i utmanande tider

Under årets tre första månader visar Trianon fortsatt ökad intjäning och hög tillväxt trots en utmanande omvärld. Med vårt framgångsrika uthyrningsarbete och våra värdeskapande investeringar ökade hyresintäkterna med 13 procent och förvaltningsresultatet med 12 procent.

extraordinära kostnader hänförliga till kundförluster och omstruktureringskostnader i samband med samgåendet med Signatur Fastigheter. Vi har under kvartalet tecknat ett stort antal hyreskontrakt inom segmentet samhällsservice med tyngdpunkt i Malmö och når en positiv nettouthyrning om 3,7 Mkr. Nyproduktionen fortgår enligt plan med en vinst på 23 Mkr från vår projektportfölj. Intresset för förvärv på marknaden är fortsatt stort och det är fortfarande en utmaning att hitta bra affärer.

Finansiering

I många år har vi verkat i den bästa av världar med fokus på bostäder i en expansiv storstad med bostadsbrist, låga finansieringskostnader och låg inflation. Bostadsbristen består, framför allt i vårt segment med rimliga hyror. Vi kan konstatera att vi nu påverkas av ökade energikostnader och på sikt sannolikt även högre finansieringskostnader.

Efter att ha omstrukturerat vår swapportfölj under kvartalet har vi dock säkrat 45 procent av våra räntekostnader, varav 2,5 Mdkr under 3 år till en swapränta om 0,6 procent. Genom att hålla fast vid vår strategi samt ha god kostnadskontroll och lokal förankring, ser jag att vi kommer fortsätta vår tillväxtresa och leverera på våra finansiella mål.

Mål och fokus framåt

Trianons nya affärsplan beslutades i november med uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål. Bolaget har ett starkt fokus på bostäder och samhällsfastigheter med hög aktivitet i uthyrning, värdeskapande investeringar, nyproduktion och förvärv. Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete växlar vi upp satsningarna på energibesparingar och trygghet. Sammantaget skapar allt detta goda förutsättningar för fortsatt värdeskapande och tillväxt.

Avslutningsvis ett stort tack till alla engagerade medarbetare som genom hårt arbete fortsätter leverera goda resultat, varje dag.

Olof Andersson, VD

(5)

5 | Trianon delårsrapport Q1 2022 AFFÄRSIDÉ

Trianon ska äga, förvalta, utveckla samt bygga fastigheter i Malmö med omnejd. Genom nytänkande, engagemang

och långsiktighet ska Trianon verka för en hållbar stadsutveckling.

HÅLLBARHETSMÅL VISION

Trianon ska vara det mest lönsamma och välskötta fastighetsbolaget i Malmö.

Beviset på det mest lönsamma bolaget ser vi på avkastningen på det egna kapitalet.

FINANSIELLA MÅL

Årlig investeringsvinst

> 100 Mkr

Räntetäckningsgrad

> 1,75 ggr

Förvaltningsresultat

> 12%

Avkastning på eget kapital

> 12%

Belåningsgrad

< 60%

STRATEGI

UTVECKLA

Varje hus och område har en egen utvecklingspotential som vi ska ta tillvara.

BYGGA

Vi ser möjligheter att utveckla vårt fastighetsbestånd genom att bygga nytt.

HYRA UT & FÖRVALTA

Vi hyr ut och förvaltar med egen personal för att ge hyresgästerna bästa service.

FÖRVÄRVA & ÄGA

Vi ska förvärva och långsiktigt äga fastigheter i

Malmö med omnejd.

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT- FÖRÄNDRINGARNA ANSTÄNDIGA

ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Kort om Trianon

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, förvärvar, utvecklar samt bygger både bostäder och kommersiella lokaler i Malmö med omnejd. Bolaget verkar för ett hållbart boende samt ett socialt ansvarstagande.

Hållbarhet

Trianon har under ett flertal år arbetat systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Detta arbete har genererat både samhällsnytta och kundnytta och kommer att fortsätta tillämpas på nya förvärv i de områden Trianon verkar.

Ett nytt hållbarhetsmål har tillförts 2022-2024 som syftar till ett ökat fokus på företagets arbete med den miljömässiga hållbarheten:

• Minska energiförbrukningen med 10 procent i kWh 2022-2024.

Tidigare hållbarhetsmål om att bygga fler hyres lägenheter med rimliga hyror samt renovera 200 lägenheter per år kvarstår. Därtill fortsätter vårt sociala arbete med jobb- och trygghetsskapande åtgärder i våra områden.

Fastighetsbestånd

Trianons fastighetsbestånd består av bostads-, samhälls- och kommersiella fastigheter i Malmö samt flertalet kommuner runt om i Skåne. Trianon äger totalt 153 fastigheter och deläger ytterligare 7 fastigheter som redovisas som intresseföretag och joint venture vid rapporttidpunkten. Total uthyrningsbar yta uppgår till 487 800 kvm exklusive cirka 3 000 garage- och parkeringsplatser.

Fastighetsvärdet uppgick till 12,9 Mdkr per den 31 mars 2022.

5 | Trianon delårsrapport Q1 2022

(6)

Resultat, intäkter och kostnader

JANUARI-MARS 2022

Resultatposterna nedan avser perioden januari- mars 2022. Jämförelseposterna angivna inom parentes avser belopp för motsvarande period föregående år.

Hyresintäkter

Hyresintäkterna för perioden uppgick till 170,5 Mkr (150,7), vilket motsvarar en ökning med 13 procent. Ökningen är främst hänförlig till förvärvade fastigheter och uthyrning.

Nettouthyrningen för perioden uppgick till 3,7 Mkr (3,8). Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (95).

Det totala hyresvärdet uppgick till 746,3 Mkr (675,3). Ökningen beror främst på förvärvade fastigheter samt uthyrning.

Fastighetskostnader

Fastighetskostnaderna uppgick till 72,9 Mkr (63,4). Ökningen beror främst på förvärvade fastigheter. Driftskostnaderna belastas av sedvanlig säsongsvariation avseende el- och uppvärmningskostnader, som har störst påverkan under första kvartalet. Det höga elpriset i regionen har påverkat fastighetskostnaderna negativt jämfört med föregående år.

Renoveringsarbeten av lägenheter har ökat och 46 (40) lägenheter har renoverats under perioden.

Renovering av lägenheter görs i samband med omflyttning i bostadsbeståndet och målet är att renovera 200 lägenheter per år.

Ränteintäkter och kostnader samt övriga finansiella kostnader

Finansiella kostnader uppgick till 26,6 Mkr (22,3) för perioden. Snittränta för perioden inklusive swapräntor uppgick till 1,9 procent (2,1) samt exklusive swapräntor till 1,5 procent (1,6). Finansiella kostnader har ökat beroende på ökad upplåning i samband med förvärv av förvaltningsfastigheter samt högre marknadsräntor.

Räntekostnader nyttjanderätter avseende tomträtter uppgick till 1,5 Mkr (1,7).

Värdeförändringar fastigheter och finansiella instrument

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 93,3 Mkr (279,4) för perioden, varav 22,7 Mkr avsåg projektvinster. Värdeförändringarna beror främst på värdeskapande investeringar i beståndet, nytecknade hyreskontrakt i det kommersiella beståndet samt projektvinster i pågående projekt.

Delar av fastighetsbeståndet har externvärderats och resterande har internvärderats vid periodens slut förutom någon mindre projektfastighet av lägre värde. Direktavkastningen för hela fastighetsbeståndet uppgick till 3,9 procent (4,5) samt för bostadsfastigheter till 3,6 procent (4,2).

Värdeförändring av derivatinstrument uppgick till 127,6 Mkr (41,6) för perioden. Av detta avser -7,5 Mkr (-7,9) under perioden betald swapränta. Värdeförändring derivat är inte Driftnetto

Driftnettot uppgick till 100,2 Mkr (87,6) för perioden, vilket motsvarar en ökning med 14 procent. Överskottsgraden uppgick till 59 procent (58).

Central administration

Central administration uppgick till 18,0 Mkr (11,6).

Central administration utgörs av personalkostnader för gemensamma koncernfunktioner samt kostnader för IT, marknadsföring, finansiella rapporter och revisionsarvoden. Totalt antal anställda inklusive både koncerngemensamma funktioner och fastighetsadministration uppgick till 87 (67) varav 48 (32) tjänstepersoner.

Central administration belastas med

engångskostnader avseende kundförluster och omstruktureringskostnader om cirka 3,0 Mkr.

Övriga intäkter inklusive andel i intresseföretag och joint venture Resultat från andelar i intresseföretag och joint venture uppgick till 3,4 Mkr (-0,2) inklusive värdeförändringar och skatt. Förvaltningsresultatet från intresseföretag och joint venture uppgick till 4,1 Mkr (0,2). Ökningen jämfört med föregående år beror till största delen av att fastigheten Rosengård Centrum sedan september 2021 redovisas som joint venture.

kassaflödespåverkande och vid löptidens slut är värdet på derivaten alltid noll. Under kvartalet har swapportföljen omstrukturerats och säkringsgraden har ökats till 45 procent från 35 procent. För mer information se sidan 12.

Skatt

Redovisad skatt för perioden uppgick till -54,8 Mkr (-75,3). Uppskjuten skatt hänförligt till förvaltningsfastigheter uppgick till -27,0 Mkr (-65,1) samt värdeförändringar av derivatinstrument -27,8 Mkr (-10,2).

Totalresultat

Periodens totalresultat uppgick till 224,3 Mkr (298,0), varav 224,3 Mkr (293,1) var hänförligt till moderbolagets aktieägare. Periodens resultat motsvarar 5,49 kronor per aktie (7,59) före utspädning och till 5,48 kronor per aktie (7,58) efter utspädning.

Avkastningen på eget kapital uppgick till 17 procent (32) och hänför sig främst till ökat förvaltningsresultat samt värdeförändring av förvaltningsfastigheter och derivat.

Moderbolaget

Nettoomsättningen uppgick till 17,6 Mkr (15,3).

Rörelseresultatet uppgick till -8,2 Mkr (-9,5).

Värdeförändringar derivat uppgick till -10,6 Mkr (49,0) och beror på värdeförändring av marknadsräntor. Värdeförändring av derivat är inte kassaflödespåverkande och vid löptidens slut är värdet på derivaten alltid noll.

Skatt på periodens resultat uppgick till 2,2 Mkr (-10,1) och avser uppskjuten skatt på värdeförändringar av derivat.

(7)

7 | Trianon delårsrapport Q1 2022 Aktuell intjäningsförmåga 12 månader

Koncernföretag 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar

Mkr 2022 2021 2021 2021 2021

Hyresvärde 746,3 737,8 687,8 648,9 675,3

Vakanser -20,9 -22,3 -24,3 -24,7 -27,1

Kontrakterade vakanser -11,8 -11,6 -8,5 -1,2 -2,5

Rabatter -4,5 -3,1 -2,2 -4,2 -5,6

Övriga intäkter 6,0 6,2 6,4

Hyresintäkter 715,1 707,0 659,2 618,8 640,0

Fastighetskostnader -221,8 -221,1 -196,9 -186,4 -190,9

Fastighetsadministration -22,1 -21,4 -21,4 -19,6 -19,2

Driftsöverskott 471,2 464,5 440,9 412,8 430,0

Överskottsgrad 66% 66% 67% 67% 67%

Central administration -56,0 -56,0 -56,0 -44,0 -44,0

Resultat från andelar i intresseföretag

och joint venture 23,5 20,2 20,4 10,6 4,3

Tomträttsavgäld -6,1 -6,0 -5,5 -6,7 -7,0

Finansiella intäkter och kostnader -133,9 -128,3 -116,9 -104,2 -118,0

Förvaltningsresultat 298,7 294,4 282,8 268,5 265,3

Förvaltningsresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 298,7 293,7 281,1 266,5 257,7

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,7 1,7 2,0 7,6

Aktuell intjäningsförmåga 12 månader

Intressebolag och joint venture 31 mar 31 dec 30 sep

Mkr 2022 2021 2021

Hyresvärde 149,6 154,0 152,0

Vakanser -13,7 -25,4 -30,6

Kontrakterade vakanser -4,9 -5,9 -1,5

Rabatter -5,8 -6,6 -4,1

Hyresintäkter 125,2 116,1 115,9

Fastighetskostnader -44,7 -44,0 -45,0

Fastighetsadministration -3,9 -3,6 -3,7

Driftsöverskott 76,6 68,5 67,2

Överskottsgrad 61% 59 % 58%

Central administration -10,4 -9,7 -8,6

Tomträttsavgäld -1,7 -1,7 -1,7

Finansiella intäkter och kostnader -17,6 -16,8 -16,2

Förvaltningsresultat 46,9 40,3 40,8

Ägarandel i intressebolag och joint venture

Fastighet Trianons andel

Arlöv 22:189 50%

Bojen 1 50%

Fendern 1 50%

Landshövdingen 1, Rosengård Centrum 50%

Smedjan 2 50%

Svedala 8:16 50%

Tågarp 15:4, Burlöv Center 50%

Aktuell intjäningsförmåga intressebolag och joint venture

I tabellen nedan presenteras intjäningsförmåga på tolvmåndersbasis för intressebolag och joint venture.

Det är viktigt att notera att den aktuella intjäningsförmågan inte ska jämställas med en prognos för de kommande 12 månaderna. Tabellen är presenterad som 100 procent av fastighetens intjäningsförmåga och Trianons ägarandel framgår av tabellen nedan. Denna har beräknats enligt samma principer som för koncernföretag.

Trianon förvärvade tillsammans med Wallfast fastigheten Burlöv Center i slutet av 2020, ett stort stadsutvecklingsprojekt med möjlig utveckling av 1 000 bostäder. Rosengård Centrum ägs sedan den 1 september 2021 i ett joint venture gemensamt ägt av Trianon, Brunswick Real Estate och Bonnier Fastigheter. Tillsammans kommer Rosengård Centrum att utvecklas med ny bostadsnära handel, samhällsservice och bostäder.

Aktuell intjäningsförmåga koncernföretag

I tabellen nedan presenteras intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis. Det är viktigt att notera att den aktuella intjäningsförmågan inte ska jämställas med en prognos för de kommande 12 månaderna.

Intjäningsförmågan innehåller exempelvis ingen bedömning av hyres-, vakans-, eller ränteförändring.

Trianons resultaträkning påverkas dessutom av värdeutvecklingen i fastighetsbeståndet samt kommande förvärv och/eller fastighetsförsäljningar. Dessutom påverkas resultaträkningen av värdeförändringar avse- ende derivat. Detta har ej heller beaktats i den aktuella intjäningsförmågan.

Intjäningsförmågan baseras på fastighetsbeståndets kontrakterade hyresintäkter, bedömda fastig- hetskostnader under ett normalår samt kostnader för administration. Fastigheter som förvärvats under perioden har justerats till helår. Kostnader för de räntebärande skulderna har baserats på koncernens genomsnittliga räntenivå inklusive effekt av derivatinstrument beräknat på nettoskulden.

(8)

Kommentar

TILL KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Balansposternas belopp samt jämförelsetal avser ställningen vid periodens utgång. Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Fastighetsbestånd

Trianons fastighetsbestånd finns i Malmö med omnejd och består av bostäder, samhälls- och kommersiella fastigheter. Fastigheterna finns till största delen i Malmö men även i Svedala, Burlövs och Skurups kommuner. Sedan förvärvet av Signatur Fastigheter äger Trianon även fastigheter i Trelleborg, Lund, Landskrona, Eslöv, Bjuv, Klippan, Helsingborg, Hässleholm, Osby, Vimmerby och Stockholm. Fastighetsinnehavet består av 153 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 487 800 kvm exklusive 3 000 garage- och parkeringsplatser samt fastigheter redovisade som intresseföretag och joint venture. Bostäder och samhällsfastigheter utgör 85 procent av fastighetsvärdet. Under perioden har 104,0 Mkr (66,7) investerats i befintliga fastigheter. Investeringarna har utgjorts av löpande lägenhetsrenoveringar i bostadsbeståndet, hyresgästanpassningar i lokaler, ombyggnader av bl.a. Entréfastigheten Rolf 6 och nyproduktionsprojekt.

Förvärv och avyttringar

Under perioden har resterande minoritetsandelar om 3,9 procent av Signatur Fastigheter förvärvats genom tvångsinlösen av aktier och Trianon äger därmed 100 procent av bolaget.

Inga avyttringar har gjorts under perioden.

Projektportfölj

På följande sida finns en sammanställning över befintlig projektportfölj. Projektsammanställningen inkluderar markanvisning för Svedala 25:18 i Svedala. Totalt 716 lägenheter finns i projektplanen för nyproduktion med gällande detaljplan.

Klartecken har erhållits att byggstarta 500 bostäder i Rosengård och Norra Sorgenfri i Malmö efter att detaljplanerna vunnit laga kraft.

De detaljplanerade projekten i Hyllie, Sege Park, Svedala samt i Burlöv (kvarteret Hanna) omfattande cirka 300 lägenheter har upphandlats med fasta priser utan indexuppräkning. Projekten byggs dessutom sannolikt med investeringsstödet för rimliga hyresnivåer då ansökningar gjorts under december 2021.

Fastighetsvärdering

Verkligt värde för förvaltningsfastigheter uppgick till 12 863,4 Mkr (10 000,3). Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till

93,3 Mkr (279,4). Värdeförändringarna beror på renovering av lägenheter i bostadsbeståndet, nytecknade kontrakt i det kommersiella beståndet, värdeskapande lägenhetsrenoveringar samt projektvinster från projektportföljen. Projektvinster uppgick till 22,7 Mkr. Delar av fastighetsbeståndet har externvärderats och resterande fastigheter har internvärderats vid periodens slut förutom någon mindre projektfastighet av lägre värde.

Direktavkastningen för hela fastighetsbeståndet uppgick till 3,9 procent (4,5) samt för

bostadsfastigheter till 3,6 procent (4,2). Byggrätter och potentiella byggrätter har inte värderats på befintliga fastigheter förutom på fastigheten Rolf 6 i Entré, där ett byggrättsvärde är beaktat i projektkalkylen då projektet för fastigheten nu realiseras.

Trianons fastighetsbestånd 31 mars 2022 Tabellen per fastighetskategori på nästföljande sida visar en sammanställning av de fastigheter Trianon äger den 31 mars 2022 och avspeglar fastigheternas kontrakterade intäkter på årsbasis 1 april 2022 och kostnader på årsbasis som om fastigheterna hade ägts under hela föregående

tolvmånadersperioden varvid förvärvade samt färdigställda fastigheter räknats om som om de ägts eller varit färdigställda under föregående tolvmånadersperiod.

För fullständig fastighetsförteckning, se Trianons webbplats, www.trianon.se.

(9)

9 | Trianon delårsrapport Q1 2022 Projektportfölj

Projektfastigheter Antal lägen heter BTA m² BOA/LOA m² Bedömd investering, Mkr Nedlagda kostnader, Mkr Bedömt hyres värde, Mkr Förväntad byggstart Förväntat färdig ställande Projekt befintliga fastigheter

Entré - Torghuset/Rolf 6** 0 11 900 7 100 235 118 17 2021 2022

Summa projekt befintliga fastigheter 0 11 900 7 100 235 118 17

Projekt med gällande detaljplan

Badmössan 1, Hyllie (lokaler och hyresrätter) 73 5 450 4 200 150 41 8 2021 2023

Centralköket 1, Sege Park (hyresrätter) 65 4 850 3 750 122 19 6 2021 2023

Centralköket 1, Sege Park (bostadsrätter) 11 1 600 1 300 49 5 0 2021 2023

Svedala 1:87 (hyresrätter) 53 4 700 3 700 112 0 6 2021 2023

Kvarteret Hanna, Burlöv (lokaler, hyresrätter

och bostadsrätter) 111 16 450 11 500 463 29 18 2022 2024

Fjällrutan 1 (bostadsrätter) 12 1 050 900 35 0 0 2022 2024

Norra Sorgenfri, etapp 1* och etapp 2 391 22 200 16 650 720 53 37 2022 2025

Summa projekt med gällande detaljplan 716 56 300 42 000 1 651 148 75

Projekt under detaljplanering

Björnen 6, Skurup 50 4 500 1 2023 2025

Svedala 25:18 143 10 000 1 2023 2025

Svedala 22:8 41 4 100 1 2023 2025

Östergård 3, Skurup 65 4 200 1 2023 2025

Husie 172:75, Malmö 60 9 000 0 2023 2025

Mjölkboden 4, Stockholm 46 2 800 1 2024 2026

Vallhunden 8, Stockholm 29 2 000 0 2024 2026

Alven 26, Malmö 30 2 000 0 2024 2026

Spiralen 10, Malmö 123 17 000 0 2025

Summa projekt under detaljplanering 587 55 600 0 0 6 0

Summa projektportfölj 1 303 123 800 49 100 1 886 272 92

Framtida möjliga detaljplaner Bunkeflostrand 155:3

*Norra Sorgenfri Etapp 1 avyttrad med tillträde då fastigheten är färdigställd.

**Kontor enligt detaljplan. Ombyggnation av befintlig byggnad.

Joint venture Antal lägen heter BTA m² BOA/LOA m² Bedömd investering, Mkr Nedlagda kostnader, Mkr Bedömt hyres värde, Mkr Förväntad byggstart Förväntat färdig ställande

Rosengårdsbiblioteket 0 2 000 75 44 6 2020 2022

Rosengård Centrum, etapp 1 Södra 54 5 400 2 2022 2024

Tågarp 15:4 etapp 1 (Burlöv Center) 525 48 000 6 2023 2026

Rosengård Centrum, etapp 1 Norra 75 7 000 2 2023 2025

Bojen 1 och Fendern 1 (Silor på Limhamn) 70 15 000 2024 2027

Tågarp 15:4 etapp 2 (Burlöv Center) 910 85 000 1

Summa 1 634 162 400 0 75 55 6

Framtida möjliga detaljplaner Rosengård Centrum, etapp 2 och 3

Smedjan 2, Malmö        

(10)

Intjäningsförmåga per segment

Antal Antal Uthyrbar Fastighetsvärde Hyresvärde

fastigheter lägenheter yta, kvm Mkr Kr/kvm Mkr Kr/kvm

Fastighetskategori

Bostäder 104 4 766 350 860 9 370 26 705 508 1 447

Samhäll 21 214 56 718 1 322 23 300 99 1 743

Kommersiellt* 18 55 61 606 1 832 29 731 132 2 144

Summa exklusive projektfastigheter 143 5 035 469 184 12 523 26 691 739 1 574

Projekt 10 2 18 621 340 - 8 -

Summa inklusive projektfastigheter 153 5 037 487 805 12 863 26 691 746 1 574

Ekonomisk Hyres intäkter, Drifts överskott, Överskotts- Driftnetto exkl Direkt avkastning

uthyrningsgrad Mkr Mkr grad admin, Mkr exkl admin

Fastighetskategori

Bostäder 99% 501 325 65% 341 3,6%

Samhäll 83% 82 56 69% 59 4,5%

Kommersiellt* 91% 120 82 69% 85 4,6%

Summa exklusive projektfastigheter 95% 703 464 66% 485 3,9%

Projekt - 6 2 - 2 -

Summa inklusive projektfastigheter 95% 709 465 66% 487 3,8%

Fastigheternas indelning enligt ovan baserar sig på övervägande andel av hyresvärde.

* Från och med första kvartalet 2022 redovisas handel och kontor sammanslaget under beteckningen kommersiellt.

** Hyresvärdet från enbart lägenheter i hela fastighetsbeståndet uppgår till i genomsnitt 1 325 kr per kvadratmeter.

Förändring verkligt värde förvaltningsfastigheter

Mkr 31 mar 2022 31 dec 2021 30 sep 2021 30 jun 2021 31 mar 2021

Verkligt värde vid periodens ingång 12 665,5 11 042,4 9 720,8 10 000,3 9 462,3

Investeringar via bolag* 0,0 889,8 1 575,3 36,6 191,9

Investeringar nya förvaltningsfastigheter 0,0 0,0 50,1 0,0 0,0

Investeringar i befintliga fastigheter 104,6 124,8 72,5 45,8 66,7

Försäljning 0,0 0,0 0,0 -492,1 0,0

Försäljning till intressebolag och joint venture 0,0 0,0 -591,6 -77,8 0,0

Värdeförändring 93,3 608,5 215,3 208,0 279,4

Verkligt värde vid periodens utgång 12 863,4 12 665,5 11 042,4 9 720,8 10 000,3

* Förvärv av fastigheter via bolag

**

(11)

11 | Trianon delårsrapport Q1 2022

Fastighetsvärde per segment

Bostäder... 66% (64) Handel... 20% (19) Kontor...5% (6) Samhäll... 9% (11)

Hyresvärde per segment

Bostäder...59% (56) Handel... 28% (29) Kontor...4% (5) Samhäll...9% (10)

City ...31% (32) Limhamn/Slottsstaden...19% (18) Lindängen/Hermodsdal/

Oxie... 39% (41) Rosengård ... 7% (9) Stormalmö...4% (0)

Fastighetsvärde per område

City ... 32% (34) Limhamn/Slottsstaden...15% (14) Lindängen/Hermodsdal/

Oxie... 37% (39) Rosengård ...12% (13) Stormalmö...4% (0)

Hyresvärde per område

Offentlig sektor... 62% (73) Privat sektor ... 14% (9) Övrig verksamhet... 24% (19)

Samhäll - andel av hyresvärde

Närhandel/livsmedel ... 44% (46) Samhäll... 15% (17) Upplevelser...29% (32) Övrigt... 12% (5)

Handel - andel av hyresvärde

Föregående år inom parentes.

0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Q1

4 693

5 905

7 958

9 462

12 666 12 863

0 10 20 30 40 50 60 70

2022 2021 Q1 2020 Q4

Q4 2021

2020 Q2 2020 Q2

Q1 2021

2020 Q1

Q3 2021

Q3 39

18

46

28 64

54

35

40 40

Antal renoverade lägenheter per kvartal

Verkligt värde förvaltningsfastigheter, Mkr Fastighetsvärde per segment

Hyresvärde per segment

Bostäder ...75% (66) Samhäll ... 10% (10) Kommersiellt ... 15% (24)

Bostäder ...69% (60) Samhäll ...13% (9) Kommersiellt ... 18% (31)

Fastighetsvärde per segment

Bostäder... 66% (64) Handel... 20% (19) Kontor...5% (6) Samhäll... 9% (11)

Hyresvärde per segment

Bostäder...59% (56) Handel... 28% (29) Kontor...4% (5) Samhäll...9% (10)

City ...31% (32) Limhamn/Slottsstaden...19% (18) Lindängen/Hermodsdal/

Oxie... 39% (41) Rosengård ... 7% (9) Stormalmö...4% (0)

Fastighetsvärde per område

City ... 32% (34) Limhamn/Slottsstaden...15% (14) Lindängen/Hermodsdal/

Oxie... 37% (39) Rosengård ...12% (13) Stormalmö...4% (0)

Hyresvärde per område

Offentlig sektor... 62% (73) Privat sektor ... 14% (9) Övrig verksamhet... 24% (19)

Samhäll - andel av hyresvärde

Närhandel/livsmedel ... 44% (46) Samhäll... 15% (17) Upplevelser...29% (32) Övrigt... 12% (5)

Handel - andel av hyresvärde

Gunghästen 1, samhällsfastighet i Malmö.

(12)

Finansiella derivatinstrument

Förfall,

År Nominellt belopp, Mkr

Orealiserad värdeför-

ändring, Mkr Genom snittlig ränta, %

2025 2 500 81,7 0,6

2029 150 -0,6 1,9

2030 150 -0,7 1,9

2032 150 -1,0 1,9

2 950 79,4 0,8

Ett räntetak har ställts ut till ett nominellt belopp om 1 000 Mkr på en löptid om 3 år till en ränta om 2 procent.

Derivatskuld kopplat till instrumentet uppgår till 15,2 Mkr.

Skulder

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 6 940,6 Mkr (5 705,5) vid periodens slut.

Ökningen beror främst på investeringar i befintliga fastigheter, nyproduktion samt förvärv av fastigheter. Beviljad checkkredit uppgick till 35 Mkr (25), varav utnyttjat uppgick till 0 Mkr (0).

I räntebärande skulder ingick obligationslån om 497,3 Mkr (247,3) redovisat netto minskat med transaktionskostnader. Det icke säkerställda obligationslånet har en total ram om 500 Mkr, vilken är fullt utnyttjad. Löptiden uppgår till 2,5 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 2,75 procent utan Stiborgolv och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Långfristiga ägarlån uppgick till 0,0 Mkr (26,8) vid periodens slut. Konvertibellån till personalen uppgick till 11,4 Mkr (11,4) vid periodens utgång.

Konvertibellånet löper med en ränta på 2,25 procent under tre år och förfaller i slutet av år 2022.

Räntesäkringar sker genom ränteswapar och vid periodens utgång var 2 950 Mkr (2 460) säkrat genom ränteswapar. Under perioden har en omstrukturering av swapportföljen gjorts och andelen säkrad skuld har därigenom ökat till 45 procent från 35 procent sedan föregående rapport per siste december 2021. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till cirka 2 år. Den genomsnittliga räntan under perioden uppgick till 1,9 procent (2,1) inklusive swapräntor samt till 1,5 procent (1,6) exklusive swapräntor.

Derivatportföljen uppgick till 17,4 Mkr (118,0) i skuld samt till 81,7 Mkr (0,0) i fordran och bruttoredovisas i balansräkningen vid periodens utgång. Förändringen av marknadsvärdet av derivatinstrument är ej kassaflödespåverkande och vid derivatens slutförfallodag är värdet noll.

Kapitalbindningstiden uppgick till cirka 2,6 år. Belåningsgraden uppgick till 53,6 procent (55,0). Räknat på balansomslutningen uppgick belåningsgraden till cirka 50 procent.

Hybridobligation

Under 2019 emitterades ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån om 400 Mkr under en ram om 500 Mkr och under 2020 emitterades ytterligare 100 Mkr, vilket innebär att ramverket är fullt utnyttjat. Obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List. Hybridobligationen som har evig löptid, har en rörlig ränta om Stibor 3m + 7,0 procent och är bokfört som eget kapital minskat med transaktionskostnader. Emissionslikviden från hybridobligationen används i enlighet med Trianons hållbara ramverk, med inriktning på social och miljömässig hållbarhet. Separat rapport över användningen av emissionslikviden publiceras årligen på Trianons hemsida, www.trianon.se.

Eget kapital, soliditet och likvida medel Det egna kapitalet uppgick till 5 430,5 Mkr (3 923,3), varav 5 430,5 Mkr (3 816,5) var hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Efter förvärv av minoritetsandelar i Signatur Fastigheter under perioden uppgår innehav utan bestämmande inflytande till 0,0 Mkr (106,8).

Utdelning kopplat till hybridobligationen har minskat det egna kapitalet med 8,8 Mkr (8,8). Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare har påverkats av förvärv av minoritet om -2,4 Mkr (0,0).

Eget kapital per aktie uppgick till 138,35 kronor per aktie (101,87) samt efter avdrag för eget kapital hänförligt till hybridobligationer till 128,07 kronor per aktie (90,15). Soliditeten uppgick till 39,7 procent (36,5) vid periodens slut. Koncernens likvida medel uppgick till 42,7 Mkr (201,5).

Outnyttjad checkkredit uppgick till 35,0 Mkr (25,0) vid periodens utgång.

Kassaflöde

Periodens kassaflöde uppgick till -44,7 Mkr (-78,7). Kassaflödet har påverkats av investeringar i befintliga fastigheter om -104,0 Mkr (-66,7) samt av förvärv om 0,0 Mkr (-171,1).

Finansieringsverksamheten har påverkats av upptagande av lån i befintliga och förvärvade fastigheter om 100,0 Mkr (598,1), amorteringar och återbetalning av lån om -30,4 Mkr (-456,2) samt utdelning på hybridobligation om -8,8 Mkr (-8,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten före ändringar av rörelsekapitalet uppgick till 47,3 Mkr (44,5) för perioden, beroende på förvärv av fastigheter. Likvida medel vid periodens utgång

uppgick till 42,7 Mkr (201,5). 0

500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Q2 2022 Q3

2022 Q4

2022 2023 2024 2025 Eſter 2026 176

1 928

309 15 2 736

1 505

260

Kapitalbindning, Mkr

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

2022 3 002

2023 2024 2025 Efter

2026 2 500

104 481

842

Räntebindning, Mkr Kapitalbindning, Mkr

Räntebindning, Mkr

(13)

13 | Trianon delårsrapport Q1 2022 Aktiekapitalets utveckling

Förändring av

antal aktier Antal aktier efter

transaktionen Aktiekapital (SEK)

Besluts-

tidpunkt Händelse A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier Summa

aktier För ändring Totalt 1991-06-20 Nyemission 74 000 20 600 504 000 610 000 1 114 000 946 000 6 846 000 1992-01-03 Utbyte av

konvertibler 37 000 0 541 000 630 600 1 171 600 370 000 7 216 000

2008-10-29 Nyemission 1 082 000 342 000 1 623 000 972 600 2 595 600 14 240 000 21 456 000 2010-05-17 Nyemission 168 391 54 221 1 791 391 1 026 821 2 818 212 2 226 120 23 682 120 2010-06-03 Nyemission 1 621 700 50 000 3 413 091 1 076 821 4 489 912 21 217 000 44 899 120 2011-06-09 Nyemission 682 618 215 364 4 095 709 1 292 185 5 387 894 8 979 820 53 878 940 2012-06-29 Nyemission 0 1 001 992 4 095 709 2 294 177 6 389 886 10 019 920 63 898 860 2015-04-16 Nyemission 409 571 229 418 4 505 280 2 523 595 7 028 875 6 389 890 70 288 750 2017-04-03 Aktiesplit (1:4) 0 0 18 021 120 10 094 380 28 115 500 0 70 288 750 2017-04-03 Omstämpling -16 500 002 16 500 002 1 521 118 26 594 382 28 115 500 0 70 288 750 2017-06-21 Nyemission 0 6 250 000 1 521 118 32 844 382 34 365 500 15 625 000 85 913 750 2019-11-27 Nyemission 0 2 100 000 1 521 118 34 944 382 36 465 500 5 250 000 91 163 750 2020-07-08 Nyemission 0 1 000 000 1 521 118 35 944 382 37 465 500 2 500 000 93 663 750 2021-08-03 Nyemission

genom apport 0 285 990 1 521 118 36 230 372 37 751 490 714 975 94 378 725 2021-11-22 Nyemission 0 1 500 000 1 521 118 37 730 372 39 251 490 3 750 000 98 128 725

Summa 1 521 118 37 730 372 39 251 490 98 128 725

Bolaget har totalt 39 251 490 aktier och dessa fördelar sig på 1 521 118 A-aktier och 37 730 372 B-aktier. A-aktien berättigar till 1 röst och B-aktien till 1/10 röst, innebärandes ett totalt antal röster om 5 294 155 stycken. Aktiekapitalet uppgick till 98 128 725 kronor och kvotvärdet per aktie till 2,50 kronor.

Trianons B-aktie noterades den 21 juni 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Sedan den 17 december 2020 är Trianons B-aktie listad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap. Stängningskursen den 31 mars 2022 var 205 kronor per aktie. Bolagets totala börsvärde var 7,7 Mdkr den 31 mars 2022.

Konvertibellån

Incitamentsprogram till personalen i form av konvertibellån tecknades under 2019 till ett belopp om 11,4 Mkr, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma den 7 maj 2019. Cirka en tredjedel av samtliga anställda deltog i programmet.

Konverteringskursen uppgår till 78 kronor. Vid full konvertering innebär det att 146 153 nya B-aktier tillkommer och att bolagets aktiekapital ökar med 365 382,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning på cirka 0,4 procent av kapitalet och cirka 0,3 procent av rösterna. Konvertibellånet löper på tre år och konvertering sker i slutet av 2022.

Ägare

De två största ägarna i Trianon är Olof Andersson privat och via bolag samt Jan Barchan via bolag, som vardera representerar cirka 26 procent av bolagets totala aktier samt cirka 32 procent av bolagets totala röster.

Ägandet av bolagets totala antal aktier framgår enligt tabell till höger.

Aktien

Aktiekursens utveckling, kr per aktie

Ägare per den 31 mars 2022

Namn Summa Innehav Innehav % Summa Röster Röster %

Olof Andersson privat och via bolag 10 374 235 26,43% 1 687 894,9 31,88%

Briban Invest AB 10 350 763 26,37% 1 685 547,7 31,84%

AB Grenspecialisten 3 792 524 9,66% 379 252,4 7,16%

Länsförsäkringar Fastighetsfond 2 692 046 6,86% 269 204,6 5,08%

Mats Cederholm privat och via bolag 908 985 2,32% 158 961,9 3,00%

SEB Sverigefond Småbolag 1 374 515 3,50% 137 451,5 2,60%

Familjen Eklund privat och via bolag 1 020 000 2,60% 102 000,0 1,93%

Verdipapirfondet Odin Eiendom 819 584 2,09% 81 958,4 1,55%

Handelsbanken Microcap 600 000 1,53% 60 000,0 1,13%

SEB Nanocap 505 475 1,29% 50 547,5 0,95%

Övriga aktieägare 6 813 363 17,36% 681 336,3 12,87%

Summa 39 251 490 100% 5 294 155 100%

Aktieinformation Kortnamn: TRIAN B ISIN-kod: SE0009921471

Årsstämma 12 maj 2022 Årsstämma i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kommer att hållas torsdagen den 12 maj 2022 klockan 16.00 på

Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö.

För detaljer om anmälan, se www.trianon.se/investerare.

Styrelsen föreslår årsstämman:

• Utdelning 2 kr/aktie

• Aktiesplit med villkor om 4:1

(14)

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

Mkr Jan-mar 2022 Jan-mar 2021 Jan-dec 2021

Hyresintäkter 170,5 150,7 618,1

Övriga intäkter 2,6 0,3 5,5

Fastighetskostnader -72,9 -63,4 -227,6

Driftnetto 100,2 87,6 396,0

Central administration -18,0 -11,6 -55,5

Resultat från andelar i intresseföretag och joint venture 3,4 -0,2 41,7

varav förvaltningsresultat i intresseföretag och joint venture 4,1 0,2 6,5

Finansiella intäkter 0,7 0,5 2,7

Räntekostnad nyttjanderätt (tomträtter) -1,5 -1,7 -6,4

Finansiella kostnader -26,6 -22,3 -90,2

Resultat inklusive värdeförändringar och skatt i intresseföretag och joint venture 58,2 52,3 288,3

Förvaltningsresultat 58,9 52,7 253,1

Värdeförändring förvaltningsfastigheter 93,3 279,4 1 311,2

varav investeringsvinster i projekt 22,7

Värdeförändring derivat 127,6 41,6 66,5

Resultat före skatt 279,1 373,3 1 666,0

Skatt på periodens resultat -54,8 -75,3 -355,5

Periodens resultat 224,3 298,0 1 310,5

Övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,0

Periodens totalresultat 224,3 298,0 1 310,5

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 224,3 293,1 1 305,0

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 4,9 5,5

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr per aktie före utspädning* 5,49 7,59 33,64 Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr per aktie efter utspädning** 5,48 7,58 33,57

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning, tusental* 39 251,5 37 465,5 37 748,2

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental** 39 342,7 37 526,2 37 835,4

Koncernens räkenskaper

(15)

15 | Trianon delårsrapport Q1 2022 Balansräkning i sammandrag

Mkr 31 mar 2022 31 mar 2021 31 dec 2021

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 12 863,4 10 000,3 12 665,5

Nyttjanderätt, tomträtter 181,4 205,9 163,6

Materiella anläggningstillgångar 3,9 1,3 7,3

Summa materiella anläggningstillgångar 13 048,7 10 207,5 12 836,4

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och joint venture 262,6 93,4 244,1

Fordringar på intresseföretag och joint venture 169,8 137,0 161,7

Derivatinstrument 81,7 0,0 0,0

Andra långfristiga fordringar 12,1 1,6 17,1

Summa finansiella anläggningstillgångar 526,2 232,0 422,9

Uppskjuten skattefordran 46,7 47,2 55,5

Summa anläggningstillgångar 13 621,5 10 486,7 13 314,8

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 14,7 66,6 179,0

Likvida medel 42,7 201,5 87,4

Summa omsättningstillgångar 57,4 268,1 266,4

SUMMA TILLGÅNGAR 13 678,9 10 754,8 13 581,1

Mkr 31 mar 2022 31 mar 2021 31 dec 2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 5 430,5 3 816,5 5 217,3

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 106,8 26,6

Summa eget kapital 5 430,5 3 923,3 5 243,9

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 3 643,8 3 567,3 3 465,5

Övriga långfristiga skulder 47,8 0,0 48,1

Leasingskulder 182,3 205,9 163,6

Derivatinstrument 17,4 117,6 70,9

Uppskjuten skatteskuld 899,2 652,0 857,3

Summa långfristiga skulder 4 790,5 4 542,8 4 605,4

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 3 296,8 2 138,2 3 401,0

Derivatinstrument 0,0 0,4 0,0

Övriga kortfristiga skulder 161,1 150,1 330,8

Summa kortfristiga skulder 3 457,9 2 288,7 3 731,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 678,9 10 754,8 13 581,1

(16)

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

Mkr 31 mar 2022 31 mar 2021 31 dec 2021

Totalt eget kapital vid periodens början 5 243,9 3 635,2 3 635,2

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp vid periodens början 5 217,3 3 532,3 3 532,3

Nyemission 0,0 0,0 446,9

Utdelning 0,0 0,0 -67,4

Utdelning hybridobligation -8,8 -8,8 -35,2

Förvärv minoritet -2,4 0,0 35,7

Periodens resultat och totalresultat exkl. innehav utan bestämmande inflytande 224,3 293,1 1 305,0 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodens slut 5 430,5 3 816,5 5 217,3

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

Belopp vid periodens början 26,6 102,9 102,9

Utdelning 0,0 -1,0 -1,0

Förvärv minoritet -26,6 0,0 -80,8

Periodens resultat 0,0 4,9 5,5

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande vid periodens slut 0,0 106,8 26,6

Totalt eget kapital vid periodens slut 5 430,5 3 923,3 5 243,9

Bostäder i Murteglet 1, Oxie.

References

Related documents

[r]

Klubbarna kan till exempel uppvisa ett positivt eget kapital genom att utföra så kallad ”ekonomisk dopning”, vilket innebär att klubbarna redovisar ett positivt årets resultat

 Den del av året resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.. Om kommunen har

Styrelsen och verkställande direktören för Novus Group International AB (publ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 --

Under 1990 drabbas Sverige av den s k finansbolagskrisen. I kölvattnet av krisen bedöms svagare finansbolag komma att slås ut. Telefinans, Televerkskoncernens eget finansbolag,

rättvis kostnadsfördelning mellan olika brukargenerationer (proposition 2005/06:78 s159). Nedan redovisas ett antal förutsättningar för fondering som går att utläsa från

* Mindre organisatoriska förändringar; Midcorp flyttad från Stora Företag &amp; Institutioner till Kontorsrörelsen, Sparandeorganisationen flyttad från Kapitalförvaltning

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.