§ 140Uppföljningsrapport om att utöka omfattningen av lagen om valfrihet (LOV) till att gälla hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad sjukvård Beslut

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-05-02 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2017/092

§ 140Uppföljningsrapport om att utöka

omfattningen av lagen om valfrihet (LOV) till att gälla hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad sjukvård

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

-Beslutet om införande av LOV:en verkställs då godtagbara rutiner och verktyg för mätning av utförda prestationer kan sättas i drift och kvalitetssäkras, med mål att detta sker under år 2018.

-Socialnämnden återkommer till kommunstyrelsen med rapport angående möjligheter/risker relaterat till nya hälso- och

sjukvårdsavtalet.

-Socialnämnden rapporterar till kommunstyrelsen var annan månad hur arbetet fortskrider gällande införandet av LOV:en samt hur driftsättning och kvalitetssäkring av mätning av utförda prestationer fortskrider.

-Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige i oktober 2017.

Ärendebeskrivning

Rapporten är framtagen för att kartlägga vad som hittills är gjort gällande ett eventuellt införande av valfrihetsystem inom äldre- och handikappomsorgen i Hörby kommun, utifrån Lag om

valfrihetssystem, LOV.

Lagen om valfrihetssystem infördes 1 januari 2009 som ett alternativt förfarande till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Tillämpningen av LOV är frivilligt för kommuner.

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)

Sammanträdesdatum

2017-05-02 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerande Utdragsbestyrkande

För Hörby kommun startade processen 2008 med en ansökan om medel för förberedelser för ett eventuellt införande.

Yrkanden

Susanne Meijer (S) yrkar för majoriteten att beslutet om införande av LOV:en verkställs då godtagbara rutiner och verktyg för mätning av utförda prestationer kan sättas i drift och kvalitetssäkras, med mål att detta sker under år 2018, socialnämnden återkommer till

kommunstyrelsen med rapport angående möjligheter/risker relaterat till nya hälso- och sjukvårdsavtalet.

Socialnämnden rapporterar till kommunstyrelsen var annan månad hur arbetet fortskrider gällande införandet av LOV:en samt hur driftsättning och kvalitetssäkring av mätning av utförda prestationer fortskrider. Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige i oktober 2017.

Forts. § 140

Eva Lindholm (M) yrkar att i beslutssatsen som lyder: Beslutet om införande av LOV:en verkställs då godtagbara rutiner och verktyg för mätning av utförda prestationer kan sättas i drift och kvalitetssäkras, med mål att detta sker under år 2018, ska årtalet ändras från 2018 till 2019.

Magnus Lennartson (C) och Birger Larsson (L) yrkar avslag på Eva Lindholms (M) yrkande.

Stefan Borg (SD) yrkar bifall på majoritetens förslag.

Beslutsordning

Efter avslutad överläggning finner ordföranden att följande förslag finns:

Yrkande från Susanne Meijer (S).

(3)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)

Sammanträdesdatum

2017-05-02 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerande Utdragsbestyrkande

Ändringsyrkande från Eva Lindholm (M).

Avslagsyrkande från Magnus Lennartson (C) och Birger Larsson (L) på Eva Lindholms (M) ändringsyrkande.

Bifallsyrkande från Stefan Borg (SD) på majoritetens förslag.

Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med majoritetens förslag.

Beslutsunderlag

Rapport, Kartläggning av ärendehantering av införandet av Lag om valfrihet (LOV), daterad 2017-03-15.

_____

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :