Begäran om att utöka omfattningen av LOV (Lagen om valfrihet) till att gälla hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad hemsjukvård

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

2012-06-20 21(30)

§ 113 Dnr 2012/138

Begäran om att utöka omfattningen av LOV (Lagen om valfrihet) till att gälla hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad

hemsjukvård

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av § 148 2009 att Lagen om valfrihet (LOV) skall omfatta hemtjänst med service, omvårdnad och delegerad hemsjukvård samt uppdrar åt socialnämnden att fatta beslut om förfrågningsunderlag.

Reservation 1

Socialdemokraterna genom Tommy Hall lämnar följande skriftliga reservation:

”Vi socialdemokrater bejakar mångfald och valfrihet inom välfärdens verksamheter.

Alternativa utförare har bidragit till utveckling och förbättring. Det ytterst avgörande är inte driftsformen. Det väsentliga är att verksamheten håller hög kvalitet och kommer alla till del efter behov. Vi ser gärna att de små icke vinstdrivande företagen får möjlighet till verksamhet inom hälso- och sjukvård inom kommunen.

Vård och omsorg är en marknad där företagen kan välja de mest lönsamma och friskaste medborgarna. Det finns en uppenbar risk att utbudet av välfärdstjänster blir lägre i mer kostnadskrävande områden. Eftersom Hörby kommun är stor till ytan leder LOVèn troligen till att de redan stora aktörerna många sk riskkapitalbolag är de som blir aktuella i vår kommun för LOV tjänster. Med all sannolikhet finns ingen möjlighet för de mindre företagen att etablera sig då lönsamheten är svag i en stor kommun med få innevånare, då det är långa körsträckor. Risken är då att tätorten får LOV tjänst, men inte landsbygden.

Detta leder då till att den kommunala hälso- och sjukvården samt omvårdad och hemtjänst blir dyrare att utföra.

Därför kommer vi säkerligen att se att mindre, personaldrivna eller idéburna aktörer har mindre möjligheter att hävda sig i konkurrensen. Idag är det stora vårdbolag som utgör merparten av entreprenörerna inom vård och omsorg.

En ny modell får dock aldrig leda till att man ställer lägre krav på arbetsgivaransvaret.

Kollektivavtal ska gälla i all verksamhet, personalens meddelarfrihet och rätt till kompetensutveckling och även i övrigt goda arbetsvillkor måste säkerställas.

Ytterligare ett problem med LOVÈN är att företagen som blir aktuella kan tillhandahålla tilläggstjänster som fönsterputsning, hund och katt vakt, trädklippning mm. Individen kan även få RUT avdrag via företaget. Detta missgynnar kommunens verksamhet som inte får tillhandahålla dessa tilläggstjänster enligt kommunallagen.

Justerande Utdragsbestyrkande

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

2012-06-20 22(30)

§ 113, forts.

En demokratiskt styrd och solidariskt finansierad vård och omsorg som ges efter behov är en grundläggande del av den svenska välfärden. Den politik som den nuvarande

regeringen driver inom välfärdens område leder i en helt annan riktning. Företagens lönsamhet går före medborgarnas tillgång till välfärdstjänster av hög kvalitet. Vi tar därför avstånd från den nuvarande formen av valfrihetssystem (LOV) och om vårdval.

Dessa båda lagar innebär fri etablering för företag inom välfärdsområdet. Företag kan etablera sig var helst de finner det mest lönsamt. Våra skattepengar skall inte gå till vinstdrivande företag.”

Reservation 2

Ingrid Bromander (V) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-30 att LOV (Lagen om valfrihet) skall införas i Hörby kommun vad gäller servicedelen inom hemtjänstområdet. Lagen om valfrihet infördes den 1 januari 2009 som en frivillig lag för kommuner. Lagen kan tillämpas bland annat inom sociala tjänster. Det valfrihetssystem som LOV möjliggör medger att individer själva kan välja utförare av vård- och omsorgstjänster och dessa val styr tilldelningen av de offentliga resurserna.

Socialnämnden beslutade 2012-04-19 § 74 att föreslå kommunfullmäktige besluta att med ändring av § 148 2009 besluta att Lagen om valfrihet (LOV) skall omfatta hemtjänst med service, omvårdnad och delegerad hemsjukvård samt att uppdra åt socialnämnden att fatta beslut om förfrågningsunderlag.

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2012-04-19 § 74 med bilagor.

Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-30 § 148.

Kommunstyrelsens beslut 2012-06-11 § 120.

Skriftlig reservation från socialdemokraterna.

Yrkanden

Vid kommunfullmäktigs överläggning yrkar Lars Ahlkvist (M), Maria Danielsson (C), Kamer Bytyqi (M) och Roy Nilsson (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Susanne Meijer (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till socialnämnden för utredning om kostnaderna per hemtjänsttimme.

I andra hand yrkas avslag på kommunstyrelsens förslag.

Justerande Utdragsbestyrkande

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

2012-06-20 23(30)

§ 113, forts.

Ingrid Bromander (V) och Uno Johansson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Tommy Hall (S) stöder Susanne Meijers (S) yrkande om återremiss.

Lars Ahlkvist (M) yrkar att ärendet skall avgöras idag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och om ärendet skall avgöras idag och finner majoritet för att ärendet skall avgöras idag.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Följande omröstningsproposition godkänns:

Den som vill att ärendet skall avgöras idag röstar ja.

Den som vill att ärendet skall återremitteras röstar nej.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 12 nej-röster.

Ja röstar Lars Ahlkvist (M), Magnus Gunnarsson (M), Kamer Bytyqi (M), Maria Danielsson (C), Ronny Esbjörnsson (SD), Percy Hallquist (SPI), Louise Hedlund (M), Göran Håkansson (M), Per Elis Jansson (M), Uno Johansson (SD), Marie Keismar (FP), Venche Larsson (M), Thore Lennartsson (C), Bo Lilja (M), Anders Malmgren (M), Lena Nilsson (SD), Roy Nilsson (SD), Daniel Oja (M), Maria Eriksson (C), Sonja Persson (C), Rolf Rosdahl (SPI), Pelle Skerup (M), Kristina Hansen (KD), Birger Torkildsen (M) och Göte Andersson (FP).

Nej röstar Gunnar Bergquist (S), Ingrid Bromander (V), Farid Sharafuddin (MP),

Ulla Franzén (SPI), Tommy Hall (S), Christer Johnsson (S), Anita Ullmann Kradjian (S), Eva-Lena Nilsson (MP), Susanne Meijer (S), Johan Månsson (S), Lena Rosvall (S) och Ulla-Britt Thiman (S).

Proposition

Härefter ställer ordföranden proposition på yrkandena om bifall respektive avslag på kommunstyrelsens förslag och finner majoritet för bifall till kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Justerande Utdragsbestyrkande

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

2012-06-20 24(30)

§ 113, forts.

Omröstningsproposition

Följande omröstningsproposition godkänns:

Den som stöder yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som stöder yrkandet om avslag på kommunstyresens förslag röstar nej.

Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 11 nej-röster. Två ledamöter avstår från att rösta.

Ja röstar Lars Ahlkvist (M), Magnus Gunnarsson (M), Kamer Bytyqi (M), Maria Danielsson (C), Ronny Esbjörnsson (SD), Percy Hallquist (SPI), Louise Hedlund (M), Göran Håkansson (M), Per Elis Jansson (M), Marie Keismar (FP), Venche Larsson (M), Thore Lennartsson (C), Bo Lilja (M), Anders Malmgren (M), Lena Nilsson (SD), Roy Nilsson (SD), Daniel Oja (M), Maria Eriksson (C), Sonja Persson (C),

Rolf Rosdahl (SPI), Pelle Skerup (M), Kristina Hansen (KD), Birger Torkildsen (M) och Göte Andersson (FP).

Nej röstar Gunnar Bergquist (S), Ingrid Bromander (V), Ulla Franzén (SPI), Tommy Hall (S), Christer Johnsson (S), Uno Johansson (SD),

Anita Ullmann Kradjian (S), Susanne Meijer (S), Johan Månsson (S), Lena Rosvall (S) och Ulla-Britt Thiman (S).

Farid Sharafuddin (MP) och Eva-Lena Nilsson (MP) avstår från att rösta.

Justerande Utdragsbestyrkande

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :