• No results found

GENTEM TROLLORUM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GENTEM TROLLORUM"

Copied!
54
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

B, C. D.

SCHEDTASMA GENEALOGICOH,

ILLUSTREM

TROLLORUM

GENTEM

EXHIBENS,

QJJOD,

VENIA AMP. FAC. PHIL. ÜPSAL;

MODERANTE

VIRQto&MODUM REVER. tf" >

MTGÖLAVOO.

CELSIO,

HIST. PROF. REG. Et ORD.

R. A. S. S. M:

ventilandum sistit

ALUMNUS NESSELIANUS,

ERIC U S L. HYDRÉN,

SUDERMANNUS.

Int Acroat. Carol. Maj. ad d. I. Junii, 1751.

. Η. A, M. C.

ÜTSALI JE. "

(2)

KONGL. MAJ:TS

T R O Μ A Ν

ÖFVERSTE LIEUTENANT?

SAMT

RIDDARE af Kongl. Swerds Orden,

IP^ELBORNE HERREN,

H™

FREDRIC

TROLL

Herre til Nseaes, Ericsholm, Borrel MfrKia»

gerupp, och VserMnge»'

BÖGGÜNSTIGE HERRE

V:

in Svidiofs digré Pris, 1fuÖvfeHedcrs-Mafts

vördad ofveralt, fom åiikad i vårt land.

Hår båres för Tie fram> bvad med ehvflaäf Enfaldigt tefaiat år* öm Τϊνα 4tte Fåpe&

Men

(3)

Men ach! allena?! att matta penfeldrag

Och thetta pappersark thet vunne Titt behag;

Helft thet utaf iig ftelf thet aIdraminft förtiente

Om thet ej prydnad afTitt Namn och Ämnet läute

Tin egen vilje och Titt ftora Ädelmod,

Har ftårkc mitt jflagna hopp, och quickat upp mitt blod.

Then nåd jag redan JMt pl mänga fått forfara%

Befaller inig hårom fulkomligt fäker vara.

Men Himlen, i hvars våld bäd' tid och lycka?

ftår,

Til rygga lågge lent Tin Ålder och Tin År;

minnet alrailft en Åreftod bereder,

Som ftåds fkall gronfka, Tig til evigt lof och heder.

WåLBORNE HERR ÖFVERSTE

LIEÖTEN ANTENS

Och

RIDDARENS

alraödmlükafte tlenare,

Eric L Hxdr.cn,

(4)

* * * * * * * * *

Conatus

logiam

fum,

atque

Lector

hiftoriam

Benevole,Genea-

Uluftris Trql-

lorum Gentis, quae longc lateque

difleminata eft, huic opellie brcviter

intexere. Scribendi fiduciam mihi attulit,

GeneroL Chiliarchae & Equitis Splendidiifi-

mi Dom. FREDERIC1 TROLLE, fingula-

ris gratia, & egregium, in memoria avo-

rum pofteritati commendanda, ftudium χ Et

decet profefto Viros iliuftres monumentis

iiterarum pofteritati commendari. Quod li¬

cet mihi non iumam, vcl ingenio tantum

arrogem, egregiam tarnen voluntatem af-

fero. Etfi vero initio, & conicientia tenui-

tatis plurimum deterreret, & res ipfe va-

rie & conciie ab amantibus rcrum patriaj

Viris, traftatae, non iolum per ic difficul-

tatem afferrent, verum ctiam vix aut nc vix quidem, ullum iui illuftrandi locum re- linquerent; malui tarnen in hac potiftimum

ftudiorum parte > puerilem meam periclitari

operam. Ufus autem ium in dirigenda Ge.

nealogica ferie» Nob. D. CAR. L. VON

SchÅNTZ accuratilGmo SchemateGenealo-

(5)

gico in Mfl. nec non Colle&is Palmikiöl-

dianis mccum a Cclcb. PRiESIDE be·

nignc communicatis. Singulare quoquc favori Nob. Regii Secretarii carol ÄEINH. BerCH, acccptum reiero Pering-

ikioldii Computum Gencalogicum ex archiyo Palatii Ordinis Equeftris dcprom-

tum. Obfcrvationcs Genealogie« Gel.

Prof. Svenonis Bring, multa pluri-

maque tradunt qua; in primis Ulfveo*

rum attingunt familiam: ideoque in dificil-

limis non parum lucis ab iisdem fum

fcencratus. Eo itaque confilio, hanc

Diflértationem, pro jngenii mei modu«

lo leviter elaboratam, accuratifiimx ocu·

lorumTuorum aciei, limatoque fubmitto judicio, iterum itérumque rogans, di- gneris B· L. hoc in meliorem interpre*

tari partem, cum majora ferrc reeufent,

Nee 'valemt bumeri.

Vale.

JL 'Sfr

TP TP tv Tv

COM-

(6)

CONSTECTUS

TRACTATIONIS.

L Antiquam ULFVEORUM familiara propo*

nit, Eorumque infigne oftendit.

\

§, II. Originem nominis & iniignium TRQL*

LORUM exponit.

5. III. De Torchillo Canuti agft.

IV. Birgerum Birgeri TROLLE fiftifc

§. V. De Arvido TROLLE commemorat'

§. VI. Fata Erici TROLLE pandit.1

VII. Guftavum TROLLE paucis exhibet"

§. VIII. Thuronis TROLLE mentionem facit

f. IX. Genealogiam Iiluftris TROLLORUM

Profapiae, a Joachimo TROLLE ad no·

iira tempora, deducit.

(7)
(8)
(9)

I Ν. D,

f. ι*

rolforamgern, ημχ Jon,

SCHEFFERÖ atidit vetufiu.

fima a), Job. MESSENIÖ

franobiliffima £), Job'. MA*

GNQtUuftrifftwar) PctroJO*

NiE telebraiiffhna //), & aliis denique hiftoriarum au8:ori-'

bus rUriJJima appellatur, ab Sntiqua Sc ampliiiima Ulfveorum faffiilia, fnurn

deducic genus, in cujus natälibus Sc initiis exhi-

Bcndis, tantodifficiliornobisfaceiHturlabor, quan-·

to res antiquiffimie plus quam cimmeriis tenebris

©brutas deprehenduntuf e% Vixk circiter medium

feculf λ) ίη Memor. Sveth. Gent. Gapi XX· §· IV.< by

feiParaphr» Nob, Svec. pag· i4f« r) in Goth^ Sveon^

feift. Lib. XXIV. Gap.-1 d) in cööcioriefanebr.p.An*

Trolle. e} Ex occabone inventionis läiudis cüjusdan*

ftunici ad" Uofaliam exiftimavit Peringik"qMIusy Ulf"

^eorum famimm ab Regio Ynglicano fteirmiate eile

ortam. ronf. Celeb. Bungü QUervak in ίώϊ. Patt#·

R lt. S. E,

(10)

$£& ) 8 (

ieculi noni Benedi&us Ulfve Uplandiie Legifer,

& uxorem duxit, olim Celeberrimi Verendias Smålandorum ducis Gunnari Gröpas iiliam, Godi-

charn. Hic autem Gunnarus fatus erat patre Ge-

riebe vel Germiche Rege VeftGothiae, Verrnelan-

ciiae & Dalecarliae, cujus majores per ducentos

annos harum regionum fummum tenuere impe¬

rium /)> Matrem habuit GrufFam, Regis cujus-

dam ftipendiarii Norvegici filiam, ex qua in Mil.

quodam/) denominatus eil Gruffaibn, quod idem

videtur fignificare ac Gröpa, quo nomine apud

hiftoricos plerumque infignitur. Genuit Bene-

di&us Ultve filios, eosque duos, Ulfonem

& Ericum illum paterni nominis & iangvinis

propagatorem, hunc caputprofapias Ulfiaxiana;#),

Ulfoni duo fuere liberi, filius Anundus, filiaque Hillegardis uxor D. Sivardi Ducisde Norvegia /).

Nobilifb SCHANTZ in Schemate fuoGenealogi-

CO mox poft Anundnm memoratum, ftatim exce- )it Ericum Ulfve ipfius Herve Trolle parencem.

! leperitur autem cum in obfervationibus Ce-

eb. BRINGII, tum in libris Genealogicis Trol-

icae gentis, quorum alter in Reg. Carol. Acad. Bi-

bliotheca,alter vero in praedioelariifimo Nacass te-

netur, multo au&ior pleniorque computus Ge- nealogicus, cui qnoque noftra arridit fententia, &

hoc quidem modo:

ßene- f) NobiL C. L. von Schantz Schan. Gen. ΜίΓ.

g) conf. obferv. cit.C«L Bringii. b) Nod.Schantz 1.c.

ι) ioc. citi

(11)

\

f&Kåf ) 9 i

Benediflus.

Ulfo.

i

Anundus»

i

EriyS!.

Ulf Jarl»

i

Eiicus.

i

Hervc Ulfvc ve] Trolle.

Ratio magna fubeflet, cur crederenniSjhunc Ulfonem Jarlum1 unum 8z eundem ei?e ac Celebratiffimum UlfonemBielboenfem, nifi anfam dubitandi nobis preberet Oeleh, Däunus k).

Uognovimus, hiftoriie patriae conditores, cum,

in perquirendis Ingridis Ylfvae incertis nata-

libus, eorurn opera eccupata effet, vadas &

Plane diverfasERINGSKI0LDIUSfovere fententias.eorumquc MESSENIUS,commilitones,

affirmant paricer ac contendunc, illamefle natam

Sunone Syk, alii Turfus nec quidem fine cauila exiflimant illam ex Erico Ulfve efle ortam, ne- potemque Ulfonis Bielboenfis, Noftraram non

quidem eft partium v

tantas Kcomponere lim /).

Atfianobisoperofc quaefierit nonnemo3quidpotifli-

B mum

k) la hiit. Svecan» Part. II.

pag, iq$.

t) Virgil, Eclo^. III.verC ιο8·

(12)

) 10 ( <$X&

mum dehacre iicftetuendum, fbrtafle non procul

a vero aberremus, ii dixerimas, illam efle filiam ipfius Ulfonis Bielboeniis. Rationes quas nosmo- vent, funtprascipue fcquentes. I. Vetat & diflva-

det calculus Chronologicns., ut dicamus eam Sy-

none Syk eile ortam; quia 200 annorum internal-

Uf luni, vix aut ne vix quidem duÄexplere poflunt generaciones w). 2. Si diccrermus illam efle fi¬

liam Erici UlfVe , minus illud verirati congruum föret, etenim, hoc nomine, Ingridis & Herve

Ulfve ex iisdem nati eflént parencibus; at certo

conflat, Hervcdum nominatum , uxorem dnxis-

fe Magnhildam, Magni Minniikioldii η) & In¬

gridis Ylfvas faliam. 3. Fundum Bielboenfem he- reditariojure noftram Ingridemaccepiflc, fertur,

4. Chronologie hasc ipia noflra opinio admodum

apte convenit/ erenim floruit UJfo Bielboenfls cir¬

camediumfecuiiundecimi>&Magnus Minniikiold

circafineraejusdem cevi. Ad iniignia UJfveoruni quod attinet» nec in unum conientiunt hiftorici.

Erat in)Celeb. Bring. loc. feepius cit.

ή) Magnus Minnifkiöld vel Måneikicld ex incly-

taFolkungorum domo fua incunabuia duxit, cujus di-

lucidandi gratia, ejus genealogiam heic apponinms.

Folko Filbytter Ingevaldus

Folko CraiTus.

Bengt Snyfvel, conjux Ulfhilda.

Måns Månefkiéld, eonj. Ingrid. Ylfva.

(13)

) I! C

Erat olim Peringikioldii mens, hoc fuifle lupum

erettum (en nett upftående Ulf) quod ipfum in-

figne vari« adhuc familix rctinent o). Antiquis-

fimum vero eorura infigne erat lupus, colloskor-

to retrofpicicnr (cn tilbaka Teende Ulf. Ulfvco·

rum gentem etiam olim ufam fuifle duobus ferreis transeSoribus campoctruleo (två ofver vel bårdfkiae-

rare jrern i blott faelt) nos docent Obferv. Ge!.

BRINGII />). Hoc autem infigne mutavit demum

EricusUlfiax duobus hiice ferreis transeöoribus decufiarim ufurpando. De csetefp, plurim« adhuc

familiae ßorent, quJBupum in iigillo una cumipib

nomine retinent, ex. gr. Ulf af Horsfiis, Volf- venikioid, Volfberg. Vulfrath. Ulfvenklo. Ulf-

ikiold. Ulf afFinland. Vulfvenftierna. Yohlfeldtv Uifhielm. Ulf krona q).

$.

Erat Hcrve Ulfve, quem pmüximus, fla¬

tus patre Erico & matre Cicilia, Ducis Birgeri F.

Brofe filia, cujus autem maternus avus erat Rex

Norvegiae, Haraldus cognomine Gille. Erat quo·

qne bic pofleßor aviti prtedii Ed a) parceciae Vaxtorpenfis Verendi«Smilandcrum, adquod ia-

B a pides

———« »I·.··· ■» I I J

o) Exemnl. gråt. Torftenfoniam Sc olim Braikia-

na, conf. Meffenii Theat. Ren. p. 145.

p) Loc. fsepius eit.

q) SvcrigesRikes Ridderfkap och AdelsVapnbok

p. 1. 6. 40. 47 6r. 73. 75. ιϊο. !όι. ipi.

a) Tünelds Geograph. Svecan* ρ. 168·

(14)

«3 ) *2 (

pides duos Ruuicos olimfuifle exftru&os, quortifh

åkeri nomen eratFur, alceri vero Flå, docet Mil

vetus & iis fequentes rythmos iniculptos fuifle

Emellan Fur och Flå D<er flå de kißor två

D*r utifinnes ring hfver ring

Val hundrad tufend gullring

Ed Jkull födas the tvillingar två Begge deras barn den/katt [kalt få.

Hic autem Hcrve, primus §z nominis & infignl

lim Trolloruni au&or ftatorjpe fa£his eft, ex (ίη~

gularicafuT eertamine, ut perhibent, cum fpe&ra quodam, (Sveth. CfOß) fa&o, eoque obtruiv

cato h\ eornuque quodam bibitorio ei abrepto, quod

b) Satis quidem fabolofa efTe videtur traditio de origine infigmum & nominis Trollorum5 nihilotarnen

minus> quoniam muita &quamplurima hujus rei vefti- giaapud hiftoricos remanent, paueistotum oftusccm- pledb ftatuimus, verbisque uti, Epifc. Fet. Jonac in

conc. Fun. hab. fuper D. Anna Trolle, a. 1620. ubi verba ita jacent. „En riddare Herr Herve Uli be-

„nåmd bodde på Ed i Småland i Box eller Vaxtorpa

„fokn och 0sbo hårad belågit; then famma iörium-

„made aldrig att refa til Kyrkian Juleottan; Nu hån¬

ade thet fig en julenatt, att thet var mycket fliern-

„klartoch temmeligen liuft tå han upvakriade, tålkyn-

„dade han fig utur fången» i mening att han figför-

?/ufvit hade, och befalte drängen genaft fadla hätten ,lnbillandesfig hég tid vara at fara til kyrkian · Han 5red få förut ailcna emedan dråegco lagade fig til och

(15)

) ϊ3 C

quodtrecentis vel ultra, diverffs diftin£fcum fuerhr

coloribus. Quam rnaxime autem Hiftoricorum difcrepant fcntentiae, an hoc ipfum cornu incen-

diis perierit, an autem a Danis abreptum fuerit

A. 1570 cum temphim Vexionenfe iacrum, una

cum

vakte thet andra folket upp. Når han hade ridit

„nåftan halhågs til Kyrkian, blefhan på högra iidan

j,om vågen varfe en hop fmått folk, hållandes likfom

„en brudefård, hvilka fungo och danfade omkringen

„liten backa, fom Innu idag kallas TROLLE-KUL-

„LEN. Han ftadnaddmed fin haft en ftund och fåg f,på thenna leken, til thes enaf the fmåi quinfolks ge¬

aalt fteg fram , och pnefenterade honom et dryc·

„keshorn, med anmodan att han therutur dricka fkul- ,,!e. Han tog emot hornet med venftra handen, och

„låddes fom han ville dricka, men flog våtfkan dår-

„på bakom fig. Trollet giordedåröfveren(vår mine, f,ty drog han ut fvårdet och i Jefu namn högg huf-

„vudet af Trollet, gömmandes hornet hos fig ochför»

„foga 'e fig til kyrkian. Men tå blefi häftighet et

„farligitovåfende, ftorrn, ovåder, tiut och gny, at ,,hanintet utanftora freftelfer åntel. uti Herrans namn

„hänt til Kyrkian. Och når Gudstienften varförråt·

„tad, bad han Kyikioherden och hela föriamhngen

„följa fig tilbakas och fe hvad underligit honom i

>,!ag vore vederfarit. Når the kommo til förbenåm·

„de Trollekullen , funno the ånnu thenna bilden ei¬

tler lilla trollet liggande hufvudlöft vid vågen i then ,,geftalt fom inuti och utan på Trolle vapnet finnes.

„Hornet målat med |oo flags fårgor, iatte thenne 9,Riddaren att fö·varas i Vexiö Kyrkia, hvilket och

»>varit i godt behåld til A. 157c the JDanike fpo»

(16)

«50 ) *4(

cum ίρία urbe, hofiile manu & frirentis flamm»

vi, fundicus evercerctur. Mcmorant nonnulii hoc adhuc iliperiles fuifle faeculo proxime prmcerito,

in cujus rei gratiam, verba CAROL. OGERIi c)

affcrre lubet. „Nihil neque fingo, aitt neque

„neticeo, Quod illud in primis notatu digniffi·

„minn eil:. Cornu eil quoddam nigrum atque

„recirvum, quod diabolicum vocant, olim ab c-

„quite quodam Sveco, ipfi diabolo qui iatyri aut

„hirci formam induerat, in iingulari certaminc

„abulfam & abreptum. Ajuntenim pium ac gene-

„rofum illum cquitem, cum facro fan&a illa &

„foierrni nodc , qua natalis Dominicus celebra-

„tur, ad eccleiiam per lucum transiret incidifle

„in ilrigum choream, omnesque protinus ad illius

„confpe&um evanuifie, unoreli&o d»inone,cum

„certamen inieric ac pofl: acerrimam luéhm cor-

„nu illi alterum ahßulifle unde poflea iniignibus

„fuis ,*!terade och upbrände (laden, tå hornet är lorkom- ,,π-iit til och til Dannerr.ark bortfördt. Konungen

„af Sverige (ut opinamur Ericus Bafbus) fedan han

,,οπι thenne faken bkf underrättad, har befalt för*

„bemalte Riddare Herve att härefter förkafta Ulfve-

„nam.net och kalla (ig Trolle, iämt bruka afrrålnin-

,,gen af then figuren uri iitt vapn fom låg vid vågen*

„fådan fom hela foriamlingen then famma funnk ha-

„rje,och lika'edes låtit hela thenna handelen afmåla,

„ena kyrkiomuren i Vax eller Boxforpa Kyikia, ther

„then famm a ännu i dag temmeligen vel ccnferve·

„rad år at fe.

c) in Ephimeride p. ijo. '

(17)

) 151

„luis dornu infculpferant & a populo Diabolus

„eognominatus fuerat. Ad hunc usque dicm i1-

„lius poileri qui in Svecia & Dania propagati Tunt,

„eo nomine appellantur (vulgo Trolle ) ac illud

„ipfum cornu in illa prcetiofa fuppelle&iie Svethi-

„ca diligenter ha&enus fervatur; Tetigi ego illud

„elaboratumque efl ad bibendum in cymke for-

„mam & quatuor pedibus argenteis iufrematurj

„bibißernque inil!o lubens, niii pulvere foniidum

„intus fuißet, nam Sz incer bibicorii generis vaia

„colloca&um ert:. Audiamus, hacin re, Celeber»

rimum ALG. SCMUN d). „Vexonienie tern-

„plum, inquity a Danis vaftatum, periic turxc ib·

„eftimabile antiquitatis cimelium, cornu trecen-

„tis & ultra diveriis diftin&um cölloribus, qnod 5,traditio, opus non vulgaris & feriptores quoque

„paßim, eonditorem famliai Trollornm, fpecixo

„(Sveth. 2tofi) eripuiße perhibent. Incertum in-

„terim iilud eft, furentis ne flammte vi confum- 5,tum fueric) an vero quod perpetna aptid nos

„farna fert, Hafniam translatum Danorum dire-

„ptione. Verum incendio periifie credibils magis

„videtur, fi enimfupereifet, vei invefligari alicu-

„bi potuißet, non dubitandum quin invenire et- ,,jam quacunque ratione pofiumus quid de cafu ,,hoc oppido eflet habendum, & quamam in il- ,,1a varietate multa habentium vene^jyft inclytae

,,hujus familiae origo. Quid ergo de hifce ο·

mni-

d) DiiT. de Defedu Monumentoram ρ. >5.

(18)

C&9 )

ETinibusfentiamus, perindc nobis erk, ialtemob-

fervare liceat, fententiam proxime allatam, ma«

gis veritate videri congrtiam; licet enim eornu

hoc n o α incendio perierk, fortafle id contigic

extra patriam, poü direptionem, ex Vexionenfe

templo; & ii nnqnam in ftipeUe&ilem regiam

translatum fuerit, quod, pace OGERII, vix aut

ne vix quidem nobis perfvaderi parimur; cer«

tiiliiiie in aliqiio loco publico, maxime fuaj rari-

fatis catrfla, adhuc iervaretur diligentcrque cu- ftodiretur, quod tarnen omnes de quibus nobis

eonftct, valde ignorent, Jubet fvadetque in·

ilicuti ratio, ut iniignia Trollorum paucis bre- viterque explicernus. Horum autem copiam

fecit nobis, probenevolentiflimofuo in nos affe-

££u, Reg. Antiq. Colleg. Secretarius NobiiiiF Dn.

JOH. HELIN, quod venerahunda nullo non tempore agnofcemus mente. Arvidum Trolle,

omnium primo, edito fupra memorato faci«

nore,fpeårttm obtruncatum in figillo fuo ufurpas- fe, docent prapedentia, &hocquoque omni Ejus pofteritati fefriper denique fuit commune. -Ve¬

rum enim vero, inferdum diferepant non tantum domefticae familiae figilla, ied etiam Danico-

rum. Ad hos quodattinet, aceepimus unum eo*

rum inisgne ex Libro Heraldico Reg, Antiqu.

Archivo proprio 6z illum in modum depi&um, quemadmodum fub Ν. I. in tab, amea apparet.

SiRit hoc fpeffrum obtruncatum, corpus nudum , Ca¬

put bumanurn, infra pefius fofitum cckre rubro, cum*

r

(19)

) ii c ss®

potitaitfeo, äextram extendens, fmiftrae&ilänm tripar*

am tenens, pedes ξ$ ungues aquiU fimittimi, du&

acut<e aares, cornunfeχ curva, Ιίΐ-figni« HerΙο Μ&

JacobiTrollorumintemplo Hcliigonsur-bis Selan- diae confpicua, fpecirum prsebenc obiruncatum c&<

nefeens, campo caerulea, cafite fupra fcutum nigfé.

Forro, fuecurric nobis aliudquoddsminfigne, quod

•non folum Danica proiapia, verum «tiani unus afc tcrque ex domeåici* umrpavere c)* £(1 enin®

fioc ab altero in illo poriffimum deftm&um, ut

fcilicet ipfum corpusfpeäri alio modo pofitum heie videas, parker & caput infra peäus confpkuim

gaadεac hcic duabtss acutis aureis vid. N. %, Ho- diemuminclytae bujusFamilie iaiigne eft quidem

fpecirum wtvuncatum ereumcorpore nåro,inaureo

campo, unjfuibus aquiL·, curvisgenibus, corena fupra fcutum pofita, caput rubrum, quatuor covnua curva,

vid. N. Neque hoc locopnetereundum ei?e exi-

åimamus, Arvidum Birgeri Trolle, & Ericumfi-

C lium

e) Qui hoc uii fuerunt, fequentes funt. D. Mar¬

gareta Trolle,uxorD JoannisHolgerL D.AneTrolle, conj. Äxelii Urup. D. Bore Trolle de Trolleholrru 'D. Jacobus Trolle, prioris fräter. B. Berta Trolle,

tixorD. Henrici Gyllenitlerna. D. Borge Trolle, fi- lius Jaeobi. D. Her infTrolle., fräter ,priorts. O. E- lifabet Trolle, uxor Gabriedis Sparre. D. EricusTrol¬

le. JD. GudavusTrolle, Archiepifc.D. ArvidasT rol¬

le, alter ille Familiae iiobilifllnritapud nos refraurator,

lioc quoque ufurpavit infigne, quori dilucide conikt

«χ figilloejus fub 3Sb $. in tab,

(20)

} 18 C

Siurnejus, iftteräiim ia iigillo ufos fuifle folum»

modo i-pß capite fpeftrt f). Ut filum incceptuni Genealogicumpcriequamur,,obfervareliceat^ Her-

ve vel pot?us Arvidum Trolle ex conjuge fua Magnhilda, duos fufeepifle filrosy quorurrc unuse-

iatThorgrimus,.Gubernaeor Grönland!# & Regis

Norvegiae gener a ρirata quodaninequiifimo do¬

rm interfieörus. Alter vero Canums praefe&i lo-

cum in Svecia tercuit, uxoremquc duxitD· Sigr

dem Uggerup. Hic vera Canutus fillum genuit

Birgerum, qui thalami confortem accepit virgi-

nemex nobilifiima Storeonim genita familia. Bir¬

ger©tres fiueTe fiberr, filius tinfctts» filkeqtie dux>

altera Ingrid is, D. Olavi MSrtenfonii tori confors,

altera veroUIfrida D-Thurorirslrrgelfbnii uxor^X

Filius autem Canutus cfaras bellica fortitudine3 dignum fe pratititk ducali digaitate.

f. Ill

Manfféflam omoibusfoperhac reexiffimamus

efle iententiam prascipue antiquorum hiftoricorum

MESSEN Ii PERINGSKI0LDI!, aliorumque: hi

eninamultis dicere&inculcarefoients Tcrchillum Fot»

/) Mac de re noscertiores facit NofcilifEmus Se·

a-ctariusPaimfMdiusSenior, qui fumiraeumirtluftria^

maximoque fabore in MC coliegit cmnes literas do-

nationum ccmobifc datas* eorumqueriomina &figilla*

qui hifce fubfcripferunr* appofuit»

g) Peringfk. tab* Gert. MC

(21)

OJ® ) 19 (

Folkungoram örtum effe ihrpe a). At, pacedi¬

ligentia MESSENII, facile adftipulamur menti iilorurn,<quidudtimhoc refutavere,Summi Polyhi-

itores, magni celeberrimiqui Hominis virl, quos

nuncnominareiuperfedemtis, Vides itaque C. L·

veram&genuinamTorchilligenealogiam, ex ve- tuftismajorumobiervationibus colle£tam, adcoque

citi iperamusi omni vacuam errore.

φ Arvid UIFve vel Trolle.

Knut Trolle.

Birger Trolle.

Knut Trolle.

Truls Knutiön Trolle.

Hujus virimagnitudomultorumvoluminuminte exegit; fed operis modus, paucis de eonarrariju-

het. Ab ineunte adoleicentia, proborum homl-

C 2 iium

a) En? eorumOenealogiamVhoc adornatam modo

Folko Filbytter Ingevaldus

Folko Craftus Birgen«

Philippus

Torchillus.

flationem hujus rei ahinfigneTorchilli petuntilludvéro

nonfemper fibiconftarefatisprobatur, vel unico tan-

tuméxemploa Ulphone Gudmari3 §.Brigithaemarito,

defumto.

(22)

) so c

Mum familiaritati adfvetus bonum & capax reftsi

difeendi ingeniηm? fingulari remni militarium &

civilium prudentiaexcol-uiu quofactum eil, πεdi-

gnus judiearetur variis fplcndidisque bonorum ti-

tulls; & An. 1279, Senacoria purpura eondecora-

tur. Kex piiememorise, Magnus(Sa&ufdébb mor-

bo cor reρεUS graviftimo b), in infula Wi fingrans»

Veriatus, fentiens mortem fibi eße vicinum, Re-*

gnique Senatoribus ibidemconvocatisMc ElioBir¬

gero Regn i incceflore deciarato, sxore^, eurelam

liberorumregnique adminiftraiionem ί^Γ fub mi-

iiorennitate Birgen' in Torchillum transtulit, cuf

demum nwneri, maxima cum laude ac dexterkate

illum praßfuiflie, magno confenfu faterrtur hiftori-

ci d). Torchillus ig irar regim in is molem in fuos fufeepit humeras, cum peftifera lues, fames q ue atrociflima tertianafere ge ηtisSvioGotFi-icae parten*

abfümferar. Hoc vero malum non fregitanimum

Tor«

b) Nob» Dalin Hiil, Fat. P, II* p. 311, r) CΓιrön. Ryth. MaJus ρ. j8„

Quo noftikie rnirari'profeéto convenit, cor

fpfe JofkMagnus, alias adverfus Tcrchillum nimis du-

rus5 de illaararmare non dubitavevii ita, „Tanta aif*

,,prtr!en?ia ae diligentia , omnia reipublicse negotiaex-

,»equebafur, ur noilam cfm partérri negiexille videre-

„tür". Toto namque tempore quo regnum gubernaw

maxima ébiqueconcosdiaeratr eratque omniun»'

„neeeiTariarum fantaabundantra, quantum priora feen*

,,]a Videre vix lUeminerunt. Hin-C & Meifenkis- ali- cubi dicity^y Aureaiecula iub ToreMi regimine Bo-

„ruifléy

(23)

( cgJö?

Torchiili, ied erexit. Itaque prima fui feglmrnis

»uipicia cepitavenia Valdemaro data, quoliberius-

inarce Nykopienfi, ubijam captivus tenebatury

viveret; etenim concedebatur non tantum inträn

mcenia arcis deambulatio Jibera verum etiam regia vivendi eommodkas ei dein adfignataeft; fk

linsaotem Ericus, Princeps regke prorfus indolis,

propter fcekra patris Stockholmke captivus tene- batur^). Dum hasc dorni aguntur, Careli & Mo«

icovkhae religroni paganx adhuc addi&i continuis

excuråonibus atque infeftationibusoras Finland!»

vexarunt. Hac re, nofter, cognita, neque diur-

no neque no&urno itinere intermiilo, iliuc con-

tendit, hofbbus ciefis fugatisque, praeiidiisquenon*

nullisexftrufbs & PetraArofce Epifcopo cummi¬

lkum copiis ibidem reli&o, lelieiter & gioriofe

inpatnom rediit /}. Mox verohoiles reverii cum

immenfa hominum multitudmc, munimenturo

Kexholmenfeadorti funt, cujus pra&ftdiarius, Vir quidam ßrenuus, Sigge Loka nomine, quam for-

tiflime fefedelendebat, hoßesque propuliabatdex-

ierriroe* nihilo tarnen minus, fpe commcatus dc- je&us & fame graviter prefTus, aciem hoilium in¬

vadens & inter conferriilimos eoruni fortker pix- gnans, magna ßrage edita, cum ftns viäo-

riofc occiibuk ξ). Hoc temporis tra&u, Torchii¬

li opera ftudiumque in domeßicis Kegni negotiis,

C 3 miß-

e) Loecenii Hiß. & 53'· . J) Olavi Petri Chton. Mif,

g) Eriei- Chi Hiß. Svec. Lik III?

References

Related documents

Utförande: Spänn med hjälp av ett gummiband ett tygstycke (en bit sliten handduk) över öppningen på en stor kristallisationsskål. Håll kristallisationsskålen snett, så

Utförande: Spänn med hjälp av ett gummiband ett tygstycke (en bit sliten handduk) över öppningen på en stor kristallisationsskål..

Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet, Linköping Docent Ylva Trolle Lagerros, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet, Stockholm Professor

I Trolle-Ljungby socken i Skåne påträffades för några år sedan på 115 cm djup i en mosse omkring 1 000 m SV om Trolle-Ljungby slott ett trä- fragment av ett visst intresse, fig..

Till Trolle-Ljungbyboplalseiis stora kärl finnes motsvarigheter inom Villands härad, nämligen i de vulslförsedda kärlen från Nosaby kyrkogård.'&#34; I båda fallen är det fråga

Med 5 fig 148 Andreas Oldeburg: Några förhistoriska föremål från Trolle-Ljungby. An Early Mesolithic

Även vid trafikplatsen, den planskilda korsningen vid Väg 1662 (Trolle Ljungbyvägen) samt för anläggande av lokalväg vid stärkelsefabriken och lokalväg från Gualöv till Väg

BREDDLEDNING FRÅN INFLATIONSMAGASIN FÖR ANSLUTNING TILL TROLLE- LJUNGBY DIKESFÖRETAG. ANSLUTNING