UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2012

Full text

(1)

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN DNR: V 2011/199

2011-11-09

UPPDRAG OCH

ANSLAGSFÖRDELNING 2012

TILL INSTITUTIONER MED VERKSAMHET INOM ANSVARSOMRÅDET FÖR

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

NÅGRA FÖRKORTNINGAR OCH ORDFÖRKLARINGAR ... 2

KAPITEL 1 GRUNDUTBILDNING ... 3

1.1 OM UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2012 ... 3

LÄRARUTBILDNINGENS ORGANISATION VID GÖTEBORGS UNIVERSITET ... 3

ÅTTA PROGRAM ... 4

1.2 UPPDRAG TILL INSTITUTIONER FÖR GRUNDUTBILDNING ... 5

1.3 PLANERING ... 7

PRISLAPPAR ... 7

LOKALMEDEL ... 7

VFU ... 7

KURSANSVAR ... 8

FÖRDELNING MELLAN INSTITUTIONER ... 8

HST OCH HPR ... 9

EXTRA TILLDELNING TILL KURSER MED LÅG ERSÄTTNING ... 10

1.4 AVRÄKNING ... 10

1.5 SAMVERKAN INOM GU ... 12

INSTITUTIONENS ANSVAR ... 12

KURSANSVARIGA INSTITUTIONERS ANSVAR ... 13

1.6 OM VISSA INRIKTNINGAR OCH KURSER ... 14

EXAMENSARBETE INOM AUO... 14

KURSER MED PRELIMINÄR FÖRDELNING ... 14

FORTBILDNING (FRISTÅENDE PLATSER) ... 14

PÅBYGGNADSUTBILDNINGAR ... 14

UTBILDNINGAR FINANSIERADE AV EXTERNA MEDEL ... 14

1.7 PLANERINGS- OCH TILLDELNINGSTAL 2012 ... 15

1.8 ANSLAGSFÖRDELNING ... 16

1.9 STÖDVERKSAMHET ... 17

KAPITEL 2 FORSKARUTBILDNING ... 18

2.1 OM FORSKARUTBILDNING ... 18

VETENSKAPLIGT RÅD ... 18

TEMAOMRÅDEN ... 18

CUL:S KURSUTBUD ... 19

2.2 UPPDRAG TILL INSTITUTIONER FÖR FORSKARUTBILDNING ... 19

2.3 ANSLAGSFÖRDELNING ... 20

2.4 STÖDVERKSAMHET ... 21

(3)

BILAGOR ... 22

Bilaga 1: Förkortningar institutioner ... 22

Bilaga 2: Kursansvariga institutioner ... 23

Bilaga 3 – Registrering i Ladok ... 24

Bilaga 4: LUN:s prislappar 2012 ... 24

Bilaga 5 a: Prislapp per kurs, LP01 ... 25

Bilaga 5b: Prislapp per kurs LP11 ... 27

Bilaga 6a: Ekonomisk fördelning mellan institutioner på kurser inom ansvarsområde för LUR 1... 30

Bilaga 6b: Ekonomisk fördelning mellan institutioner på kurser inom ansvarsområde för LUR 2 ... 30

Bilaga 6c: Ekonomisk fördelning mellan institutioner på kurser inom ansvarsområde för LUR 3 ... 30

Bilaga 6d: Ekonomisk fördelning mellan institutioner på kurser inom ansvarsområde för LUR 4 ... 31

Bilaga 6e: Ekonomisk fördelning mellan institutioner på kurser inom ansvarsområde för LUR 5 ... 31

Bilaga 6f: Ekonomisk fördelning mellan institutioner på kurser inom ansvarsområde för LUR 6 ... 31

Bilaga 6g: Ekonomisk fördelning mellan institutioner på kurser inom förskollärarprogrammet ... 32

Bilaga 6h: Ekonomisk fördelning mellan institutioner på kurser inom grundlärarprogrammet ... 32

Bilaga 6i: Ekonomisk fördelning mellan institutioner på kurser inom Yrkeslärarprogrammet ... 33

Bilaga 6j: Ekonomisk fördelning mellan institutioner på kurser inom Ämneslärarprogrammets utbildningsvetenskapliga kärna ... 33

Bilaga 6k: Ekonomisk fördelning mellan institutioner på kurser inom Ämneslärarprogrammets naturvetenskapliga område ... 33

Bilaga 6l: Ekonomisk fördelning mellan institutioner på kurser inom Ämneslärarprogrammets samhälls vetenskapliga och humanistiska områden ... 34

Bilaga 6m: Ekonomisk fördelning mellan institutioner på kurser inom Ämneslärarprogrammets p raktisk/estetiska område ... 34

Bilaga 6n: Ekonomisk fördelning mellan institutioner på kurser inom Ämneslärarprogrammets språkområde ... 35

(4)

NÅGRA FÖRKORTNINGAR OCH ORDFÖRKLARINGAR

AUO – Allmänt utbildningsområde

CUL – Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning

HFU – Högskoleförlagd utbildning, den del av kursen som ej är VFU Hp – Högskolepoäng enligt Bologna där ett år motsvaras av 60 hp Hpr – Helårsprestation motsvarande 60 tenterade hp under ett år Hprk – Helårsprestation där året räknas från 1/1–31/12

Hst – Helårsstudent, motsvarande 60 registrerade hp under ett år Hstk – Helårsstudent där året räknas från 1/1–31/12

LUR – Lärarutbildningsråd, som ersätts av Kvalitetsråd

Prestationsgrad – Andel registrerade studenter som slutför kursen LUN – Lärarutbildningsnämnden

VFU – Verksamhetsförlagd utbildning LP01 – 2001 års lärarprogram

LP11 – Samlingsnamn för Ämneslärarprogrammet, Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Yrkeslärarprogrammet, som alla hade sin första antagningsomgång HT11

KPU – Kompletternade pedagogisk utbildning, som ersätter Korta programmet

För institutionsförkortningar, se bilaga 1

(5)

1.1 OM UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2012

Detta dokument reglerar LUN:s anslagsfördel- ning till enheter inom ansvarsområdet för LUN.

Dokumentet och det tillhörande planeringsverk- tyget fi nns tillgängliga efter LUN:s beslut den 9 november 2011 på

www.lun.gu.se/kvalitetsarbete/uppdrag-2012 I förhållande till Uppdrag och anslagsfördelning 2011 har följande större förändringar skett:

• Uppdraget till LUN från universitetsstyrelsen för år 2012 är 3845 hst vilket är 53 hst mindre än år 2011. Förändringen beror på att två masterspro- gram fl yttats till UFN vilket innebär en minskning om 70 hst, samt en ökning om 17 hst för förskol- lärarutbildning. Detta motsvarar ett grundutbild- ningsanslag om 318,2 mkr. LUN:s uppdrag till institutioner är 3845 hst. Detta är en minskning med 105 hst jämfört med 2011 års uppdrag om 3950 hst och utgör en anpassning till LUN:s upp- drag.

• Fyra nya program (LP11) ersätter 2001 års lärarprogram (LP01).

• Fakulteterna har ansvaret att fastställa kurspla- ner i LP11.

• Kursansvariga institutioner beslutar om fördel- ning mellan medverkande institutioner i LP11.

• Prislapparna på LP11 är nya där lokalmedel ingår.

• Antagningen till LP11 görs till fasta studiegång- ar där alla ämnen är angivna.

• Uppdraget för fortbildning har ökat. Dessa hst ska framför allt användas för behörighetsgivan- de utbildningar.

LÄRARUTBILDNINGENS ORGANISATION VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Styrelsen för Göteborgs universitet beslutade den 10 juni 2010 att Utbildnings- och forsknings- nämnden för lärarutbildning (UFL) skulle avveck- las från och med den 1 juli 2010 och ersättas av en ny nämnd – Lärarutbildningsnämnden (LUN) – med övergripande ansvar för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Enligt styrelsens beslut är nämndens uppdrag och ansvar:

• att ha det samlade ansvaret för yrkesutbildning- ar som leder till lärarexamen

• att inom ramen för av universitetsstyrelsen till- delade medel och uppdrag ge uppdrag till och fördela medel till berörda institutioner

• att årligen göra avräkning av institutionernas prestationer mot tilldelade medel, enligt samma principer för avräkning som gäller för all övrig grundutbildning vid Göteborgs universitet

• att svara för erforderlig uppföljning, utveckling och säkring av kvalitén inom lärarutbildning- arna

I beslutet fastställs vidare:

• att institutionerna svarar för den innehålls- liga utvecklingen av lärarutbildningarna, vilket innebär att fakultetsnämnderna ges det formella ansvaret för fastställande av kursplaner

• att nämnden utser kursansvariga institutioner med uppgift att operativt samordna längre kur- ser och terminer

• att nämnden inom ramen för nuvarande regel- system har det samlade ansvaret för den nuva- rande lärarutbildningen men att nämnden samtidigt uppmanas att successivt fasa in den i samma styrformer som de nya utbildningarna

KAPITEL 1 GRUNDUTBILDNING

(6)

I den arbetsordning som Universitetsstyrelsen beslutade om 2010-12-15 beskrivs LUN:s ansvar och organisation ytterligare.

ÅTTA PROGRAM

Höstterminen 2011 förändrades lärarutbildning- en i Sverige. Fyra nya lärarexamina ersatte 2001års lärarprogram. Från och med VT13 tillkommer en kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Det innebär att sex olika lärarprogram och två påbygg- nadsutbildningar existerar parallellt:

• Lärarprogrammet (LP01) med sista antagning VT11. Studenter antagna till programmet kan ta ut examen till och med den 30 juni 2018.

• Förskollärarprogrammet (LP11) med första antagning HT11.

• Grundlärarprogrammet (LP11) med första antagning HT11. Programmet har tre inrikt- ningar: mot fritidshem, grundskolans åk F-3 samt åk 4-6.

• Ämneslärarprogrammet (LP11) med första antagning HT11. Programmet har två inrikt- ningar: mot åk 7-9 samt gymnasiet.

• Yrkeslärarprogrammet (LP11) med första antag- ning HT11.

• Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med första antagning VT13.

• Speciallärarprogrammet som är ett påbyggnads- program som leder till speciallärarexamen.

• Specialpedagogiska programmet som är ett påbyggnadsprogram som leder till specialpeda- gogisk examen.

(7)

Fakultet Institution

Program Fortbildning Lokal-

ersättning (LP01)

Total ersättning hst hpr Ers.

program

Ers.

Kursansv.

(LP01)

Extra ersättn

Ant hst / lokalers.

(LP01)

hst hpr Ers.

Fortbildn.

HAN EKHI 5 5 221 15 5 35 271

HAN NAEK 9 9 520 40 2 13 573

HAN KGEO 5 5 317 5 34 351

HFN SPRÅK 105 98 6 742 41 652 52 6 5 248 225 7 908

HFN FLOV 26 25 1 731 77 25 97 1 905

HFN LIR 143 134 8 553 95 15 99 15 11 544 438 9 645

HFN SVE 98 92 6 017 68 56 58 9 7 371 257 6 771

HFN HIST 62 58 3 383 90 60 4 3 145 245 3 863

HFN KULT 77 73 5 622 506 63 1 1 36 248 6 412

ITFN ITI 16 15 1 155 11 140 1 295

KFN HDK 54 51 7 247 35 25 27 15 11 1 988 1 240 10 535

KFN HFF 3 3 207 3 83 290

KFN HSM 178 166 21 489 131 41 123 13 10 784 3 980 26 425

NFN IVM 13 12 944 2 14 13 4 3 246 282 1 488

NFN CMB 3 3 274 8 18 2 2 2 123 62 486

NFN FYSI 15 14 1 015 16 60 14 9 7 553 386 2 031

NFN GEOV 8 7 553 18 8 3 2 184 180 935

NFN KEMI 6 5 426 6 131 5 1 1 61 101 725

NFN MAEK 2 1 104 5 1 2 2 123 45 276

NFN MATE 61 57 5 245 5 156 20 11 8 676 515 6 595

NFN ZOOL 12 11 1 040 55 5 7 5 430 195 1 720

SFN JMG 12 11 685 1 9 10 127 822

SFN SOCA 19 18 1 320 12 147 1 467

SFN PSYK 16 15 843 9 106 949

SFN SGS 23 22 1 665 23 283 1 948

SFN SOCI 103 97 7 003 495 15 62 5 4 301 830 8 644

SFN STAT 179 168 10 921 146 74 74 2 2 73 944 12 157

UFN IPS 549 515 38 775 447 172 399 90 68 5 425 8 391 53 210

UFN IPKL 513 481 35 320 502 293 10 8 603 5 192 41 617

UFN IDPP 521 487 36 537 208 147 277 50 38 3 014 5 610 45 515

UFN IKI 90 84 8 918 74 421 74 15 11 904 1 534 11 852

övriga 2 2 133 133

LUN LUN/VFU

LP11 91 85 6 784 6 784

LUN LUN/VFU

LP01 353 333 18 209 18 209

LUN LUN,

ofördelat 199 149 11 996 4 422 16 418

TOT 3 372 3 161 239 917 2 896 2 195 1 835 473 355 28 829 36 387 310 224

TABELL 1: UPPDRAG TILL INSTITUTIONER AVSEENDE GRUNDUTBILDNING, TKR

1.2 UPPDRAG TILL INSTITUTIONER FÖR GRUNDUTBILDNING

(8)

Institution Anslag avräkning 2010 (tkr)

Andel av totalt

anslag Debitering av stöd- verksamhet år 2012

(tkr)

EKHI 454 0,2% 43

NAEK 214 0,1% 20

KGEO 558 0,2% 53

Summa HAN 1 226 0,4% 116

SPRÅK 6 092 2,2% 583

KULT 4 510 1,6% 432

FLOV 2 919 1,0% 279

HIST 5 456 1,9% 522

LIR 9 987 3,5% 956

SVE 8 569 3,0% 820

Summa HFN 37 533 13,3% 3 592

ITI 1 847 0,7% 177

Summa ITN 1 847 0,7% 177

HDK 6 087 2,2% 583

HFF 171 0,1% 16

HSM 35 825 12,7% 3 430

Summa KFN 42 083 14,9% 4 029

IVM 4 873 1,7% 467

CMB 737 0,3% 71

FYSIK 2 121 0,8% 203

GEOV 1 627 0,6% 156

KEMI 1 121 0,4% 107

MAEK 467 0,2% 45

MATE 5 268 1,9% 504

ZOOL 1 769 0,6% 169

Summa NFN 17 983 6,4% 1 722

JMG 1 939 0,7% 186

SOCA 3 493 1,2% 334

PSYK 323 0,1% 31

SGS 1 586 0,6% 152

SOCI 8 377 3,0% 802

STAT 7 391 2,6% 708

Summa SFN 23 109 8,2% 2 213

IPS 47 639 16,9% 4 561

IPKL 37 898 13,5% 3 629

IDPP 56 840 20,2% 5 442

IKI 13 839 4,9% 1 325

Summa UFN 156 216 55,5% 14 957

Totalt anslag 279 997 99,4% 26 806

LUN, externa

medel 1 600 0,6% 154

Totalt

grundutbildning 281 597 100,0% 26 960

TABELL 2: FÖRDELNING AV STÖDVERKSAMHET PER INSTITUTION AVSEENDE GRUNDUTBILDNING

(9)

För att fi nansiera LUN:s verksamhet erhåller insti- tutionerna en ”faktura” från LUN. Institutionens andel av kostnaderna baseras på utfallet av institu- tionens uppdrag, i kronor, vid senast kända bok- slut, dvs. avräkningen 2010 (se tabell 2).

1.3 PLANERING

PRISLAPPAR

Varje år fastställer LUN nivån på hst respektive hpr för de prislappar som används inom lärar- utbildningen. Kurser inom LP01 har prislappar i form av utbildningsområden. Examensarbetes- kurser inom AUO har särskilda prislappar. Dessa har sänkts till en lägre nivå år 2012 jämfört med år 2011 eftersom studenterna förväntas skriva i par istället för individuellt. Övriga utbildnings- områden har räknats upp med 0,9 procent jämfört med år 2011.

Kurser inom LP11 har lärarprislapp 1-7. Nivån på prislapparna samt prislapp per kurs fi nns i bilaga 4, 5a och 5b.

Prislapp 1 är den vanligaste prislappen och används för ca 50 procent av kurserna inom LP11.

Prislappen används för kurser inom utbildnings- vetenskaplig kärna, kurser inom humaniora och samhällsvetenskap samt förskole- och fritidshems- pedagogiska kurser där annan prislapp inte är motiverad. Från och med år 2013 kommer även kurser inom det specialpedagogiska- och special- lärarprogrammet att tilldelas prislapp 1.

Prislapp 2 används för kurser med något högre krav på individualiserad undervisning, som t ex kurser på Yrkeslärarprogrammet och språkkurser, inklusive svenska.

Prislapp 3 används för kurser med laborativa inslag, som t ex naturvetenskap och hem- och konsumentkunskap.

Prislapp 4 a används för VFU-kurser utan bedöm- ning. 40 procent tilldelas medverkande institutio- ner och och resterande del används för att fi nansie-

ra arbetet med VFU-placeringar samt VFU-platser hos skolhuvudmännen.

Prislapp 4 b används för VFU-kurser med bedöm- ning. 60 procent tilldelas medverkande institutio- ner och och resterande del används för att fi nansie- ra arbetet med VFU-placeringar samt VFU-platser hos skolhuvudmännen.

Prislapp 5 används för examensarbeteskurser.

Prislapp 6 används för ämnet idrott.

Prislapp 7 används för estetiska ämnen.

Den eller de prislappar/utbildningsområden som respektive kurs har vägs samman till en kurspris- lapp (hst + hpr enligt beräknad prestationsgrad per kurs) som multiplicerat med antalet hst ger en kurstilldelning.

LOKALMEDEL

Prislapparna inom LP11 inkluderar lokalmedel, till skillnad mot prislapparna inom LP01. Lokal- prislapparna inom LP01 anges i tabellen nedan.

Prislappen har räknats upp med 0,9 procent jäm- fört med år 2011. De lokalmedel som respektive institution får beräknas som denna prislapp mul- tiplicerat med utbildningsuppdraget inom LP01 och fortbildning för institutionen uttryckt i hst.

Lokalmedel avräknas vid årets slut.

VFU

I LP01 är VFU en integrerad del av inriktnings- kurser och AUO-kurser. Från kurstilldelningen

Fakultetsnämnd Lokal-prislapp

tkr Antal

hst Ersättning, tkr

HAN 6,808 12 83

SFN 12,405 196 2 437

NFN 16,564 107 1 765

HFN 3,844 393 1 510

KFN 29,249 181 5 304

UFN 17,152 1 208 20 726

ITFN 12,913 11 140

Summa 2 109 31 965

TABELL 3: LOKALPRISLAPPAR FÖR LP01, GRUNDUTBILDNING 2012

(10)

görs i dessa kurser en avsättning för VFU. Avsätt- ningen räknas fram genom en prislapp för hst på VFU-delen av kursen. De medel som avsätts för VFU i LP01 används till att betala ersättning för VFU-ledare och VFU-ersättning till skolhuvud- män.

VFU-delen av en kurs i LP01 har alltid undervis- ningsprislapp. Då undervisningsprislappen är ca 25 procent högre än det belopp som tas av för att fi nansiera den verksamhetsförlagda utbildningen återförs resterande belopp till medverkande insti- tutioner på kursen. Det innebär att alla institutio- ner som medverkar på en kurs med VFU tilldelas VFU-medel. Dessa medel ingår i den ordinarie tilldelningen. Detta innebär således att institutio- nerna får högre ersättning per HFU-poäng i kur- ser med VFU än i kurser utan VFU. Se fi gur 1.

I LP11 består VFU:n av egna kurser som har en ersättning som räknas fram på samma sätt som övriga kurser inom LP11. Kurser där institu- tionerna bedömer studenternas prestationer har prislapp 4b (103 tkr per hst) och övriga VFU- kurser har prislapp 4a (67 tkr per hst). I kurser med bedömning tilldelas 60 procent av kursbud- geten institutionerna och resterande del används för att fi nansiera arbetet med VFU-placeringar samt VFU-platser hos skolhuvudmännen. I VFU- kurser utan bedömning tilldelas institutionerna 40

procent. VFU-bedömning görs i kurs nummer två och tre i yrkeslärarprogrammet och i kurs nummer två och fyra i övriga program.

KURSANSVAR

Varje kurs har en ansvarig institution som har det operativa och administrativa ansvaret. På inrikt- nings kurser och kurser inom det allmänna utbild- ningsområdet inom LP01 avsätts en del av kurs- tilldelningen för att täcka de kostnader som ansva- rig institution har i samband med sitt kursansvar.

Detta är ett belopp per hst på kursen, oavsett kurs- prislapp. I AUO-kurser avsätts ett högre belopp per hst för kursansvar, bland annat eftersom dessa kurser ofta har ett stort antal studenter med olika inriktningar på programmet. Medlen för kursan- svar följer en trappstegsmodell där en högre ersätt- ning ges för de första studenterna.

I LP11 beslutar kursansvarig institution om fördel- ning av medel mellan medverkande institutioner.

I den fördelningen ska också medel för kursansvar räknas med.

FÖRDELNING MELLAN INSTITUTIONER

För kurser på LP01 gäller att de medel som fi nns kvar av kurstilldelningen efter avsättningar till VFU och kursansvar fördelas till medverkande

FIGUR 1: VFU-ERSÄTTNING PER INSTITUTION I LP01

En kurs med 25 procent VFU har en kursprislapp med 75 procent språk och 25 procent undervisning. Andelen undervisningsprislapp ska motsvara andelen VFU i kursen. Undervisningsprislappen genererar mer pengar än vad som används för att fi nansiera kursens VFU. Resterande del (den streckade delen i bilden) går till medverkande institutioner.

Till institutioner för VFU

SPRÅK 75 % UND 25 %

TILL INSTIUTIONER TILL

VFU

Kursprislapp/utbildningsområden

Kurstilldelning

(11)

institutioner i enlighet med av LUN beslutad för- delning. Kurstilldelningen till kurser på LP11 för- delas enligt den av kursansvarig institution beslu- tade fördelningen.

HST OCH HPR

Antal hst per kurs beräknas med hjälp av uppgifter från databasen Valwebben samt skattningar av nya kullar m.m. I Valwebben fi nns uppgifter om stu- denternas individuella studiegångar. Studenter på LP01 väljer kurser inom program via Valwebben.

Studenter på LP11 är antagna till en fast studie- gång vilket innebär att de fl yttas upp till nästa kurs

utan att söka via Valwebben.

I planeringen görs också beräkningar för studieup- pehåll och studenter som avbryter utbildningen.

År 2012 beräknas ca tio procent av studenterna göra studieuppehåll alternativt avbryta lärarut- bildningen, vilket motsvarar 309 hst. Ett avdrag för detta görs på samtliga kurser med undantag av påbyggnadsutbildningar där inget avdrag görs, och examensarbeteskurser där avdraget beräknas till två procent.

Kursprislapp, kurstilldelning, prestationsgrad,

ANSVARIG INSTITUTION:

SPRÅK

LEN110

MEDVERKANDE INSTITUTION:

IPS 20 %

UTBILDNINGSOMRÅDE (PRISLAPP) SPRÅK 75 % UNDERVISNING 25 %

VFU 25 %

KURSTILLDELNING ANTAL

STUDENTER PRESTATIONSGRAD

IPS SPRÅK KURSANSVAR VFU

HST HPR

ANTAL POÄNG

FIGUR 2: FÖRDELNING AV MEDEL I LP01.

I exemplet ovan beskrivs kursen LEN110 (Grundkurs i Engelska för blivande lärare). Utbildningsområdena språk och undervisning bildar en prislapp. Kursens budget beror på antal studenter och antal poäng på kursen, som tillsammans med prestationsgraden bildar en kursprislapp. Medlen för kursen fördelas mellan medverkande institutioner samt till VFU.

(12)

VFU-ersättning och avsättning för kursansvar fi nns redovisat för alla kurser i planeringsverktyget på LUN:s hemsida. Ekonomisk fördelning mellan institutioner fi nns i bilaga 6a-n.

EXTRA TILLDELNING TILL KURSER MED LÅG ERSÄTTNING

LUN avsätter medel för att stödja de kurser inom LP11 och inriktningskurser inom LP01 som har lägst kurstilldelning. Ersättningen ges till kurser med en kurstilldelning som understiger 275 tkr och som har färre än 17 studenter. Ersättningens storlek beräknas enligt en trappstegsmodell där de första fem studenterna genererar en extra tilldel- ning på 100 procent per student, och resterande studenter genererar en ersättning mellan 90 och 10 procent. Den maximala extra tilldelningen är 125 tkr. Medlen fördelas mellan deltagande insti- tutioner och avräknas vid årets slut.

1.4 AVRÄKNING

Institutionsmedelprislappar för hst respektive hpr beräknas utifrån de kurser institutionen medver- kar i. Separata prislappar beräknas för kurser inom LP01, LP11 respektive för fortbildning (fristående

platser). Institutionsmedelprislapparna fastställs vid beslut om uppdrag, och är sedan konstanta under hela året. Dessa prislappar används i sam- band med avräkningen. Se fi gur 4.

ANSVARIG INSTITUTION:

LIR

LGSV10

MEDVERKANDE INSTITUTION:

SVE 37 % IDPP 12%

KULT 4 %

PRISLAPP 1

KURSTILLDELNING ANTAL

STUDENTER PRESTATIONSGRAD

IDPP 12 % KULT 4% SVE 37 %

HST HPR

ANTAL HP

LIR 47 % VARAV KURSANSVAR

10 %

FIGUR 3: FÖRDELNING AV MEDEL I LP11

I exemplet ovan beskrivs kursen LGSV10 (Svenska 1 för gymnasielärare). Kursen har Prislapp 1. Kursens budget beror på antal studenter och antal poäng på kursen, som tillsammans med prestationsgraden bildar en kursprislapp. Medlen för kursen fördelas mellan medverkande institutioner enligt den fördelning som beslutats av kursansvarig institution.

(13)

TABELL 4: INSTITUTIONSMEDELPRISLAPPAR 2012

Program LP01 Program LP11 Fortbildning Lokal prislapp LP01 och fortbildning Fakultet Institution hst hpr hst hpr Områdes-

prislapp hst hpr

HAN EKHI 17,457 27,214 6,808

HAN NAEK 17,047 25,894 33,703 29,633 6,808

HAN KGEO 25,961 40,607 6,808

HFN SPRÅK 21,867 33,646 44,183 32,837 Språk 19,063 29,593 3,844

HFN FLOV 27,219 41,463 33,851 29,827 3,844

HFN LIR 21,502 33,117 44,966 33,447 HUM 16,907 25,831 3,844

HFN SVE 21,447 33,091 42,909 33,297 Språk 19,063 29,593 3,844

HFN HIST 22,416 34,389 33,912 29,750 HUM 16,907 25,831 3,844

HFN KULT 29,292 44,463 44,167 35,608 HUM 16,907 25,831 3,844

ITFN ITI 29,678 45,195 41,867 34,334 12,913

KFN HDK 39,863 61,158 104,851 68,836 Konst 64,031 91,360 29,249

KFN HFF 30,311 45,233 29,249

KFN HSM 51,212 78,886 67,176 47,851 UND 27,817 43,283 29,249

NFN IVM 29,772 45,281 Na/Tk 28,311 44,198 16,564

NFN CMB 29,665 45,356 51,906 45,300 Na/Tk 28,311 44,198 16,564

NFN FYSI 28,310 43,475 67,000 0,000 Na/Tk 28,311 44,198 16,564

NFN GEOV 29,047 44,662 Na/Tk 28,311 44,198 16,564

NFN KEMI 28,941 44,250 51,429 40,000 Na/Tk 28,311 44,198 16,564

NFN MAEK 28,469 44,071 67,000 0,000 Na/Tk 28,311 44,198 16,564

NFN MATE 28,865 44,648 52,853 42,638 Na/Tk 28,311 44,198 16,564

NFN ZOOL 28,785 45,189 56,240 40,171 Na/Tk 28,311 44,198 16,564

SFN JMG 23,270 35,578 42,746 37,453 12,405

SFN SOCA 29,551 45,207 34,467 30,214 UND 27,817 43,283 12,405

SFN PSYK 17,067 26,403 33,766 29,493 12,405

SFN SGS 29,941 45,270 12,405

SFN SOCI 29,416 44,562 34,537 30,260 UND 27,817 43,283 12,405

SFN STAT 23,762 36,405 34,642 30,333 SAM 16,907 25,831 12,405

UFN IPS 29,357 44,996 39,430 30,550 UND 27,817 43,283 17,152

UFN IPKL 28,446 43,554 42,230 27,679 UND 27,817 43,283 17,152

UFN IDPP 27,370 42,171 43,132 33,045 UND 27,817 43,283 17,152

UFN IKI 40,614 62,656 65,649 39,546 UND 27,817 43,283 17,152

LUN LUN/VFU 51,657 74,656 0,000 UND 27,817 43,283 22,222

LUN Ofördelat UND 27,817 43,283 22,222

(14)

Vid årets slut sker en avräkning mot varje insti- tution. Den slutliga tilldelningen blir registrerade hst och hpr på institutionens andel av kursen, multiplicerat med aktuell institutionsmedelpris- lapp för hst och hpr. Institutionsmedelprislap- parna fi nns i tabell 4. Till detta kommer medel för eventuellt kursansvar och lokalmedel för kurser i LP01 samt eventuell extra tilldelning för kurser med låg ersättning. Hst och hpr för programupp- draget ersätts fullt ut, men det fi nns ett tak för hst inom fortbildning (fristående platser). Läs mer om fortbildning under punkt 1.6 och lokalersättning och kursansvar under punkt 1.3

1.5 SAMVERKAN INOM GU

I LP11 är det fakultetsnämnderna som fastställer kursplaner. I vissa fall är detta delegerat till insti- tutionsstyrelser. LUN har tagit fram riktlinjer för framtagande och revidering av kursplaner inom lärarutbildningen. LUN fastställer kursplaner i LP01.

INSTITUTIONENS ANSVAR

Alla i lärarutbildningen medverkande institutio- ner ansvarar för att i uppföljningsverktyget följa den ekonomiska utvecklingen för den egna insti- tutionen, och att hålla sig informerade om hur LUN:s anslagsfördelning, uppföljning och avräk- ning fungerar. Vid behov tillhandahåller LUN utbildning och information om de ekonomiska verktygen, och medverkande institutioner kan också kontakta LUN för mer information och utbildning.

LUN understryker vikten av att institutionerna fortsatt eftersträvar att den goda kvaliteten i LP01 upprätthålls fram till dess att programmet upphör 2018-06-30.

Institutioner med uppdrag inom lärarutbildning- en ansvarar för kompetensutveckling av sina lärare inom områden som är av relevans för lärarutbild- ningen. Medarbetare som är involverade i lärar- utbildningen ska också hålla sig uppdaterade om lärarutbildningens organisation och utveckling.

De medel som utgår till institutionerna för lärar- utbildningsuppdraget innefattar medel för kom- petensutveckling för medverkande lärare.

För att utveckla LUN:s uppdrag inom kvalitets- säkring och kvalitetsutveckling har ett omfattande kompetensutvecklingsarbete inletts. Det riktar sig till personer verksamma inom lärarutbildningen.

LUN ser det som ett prioriterat område att med- arbetare vid medverkande institutioner deltar i denna fortbildning.

I uppdraget till institutionen ingår VFU-relatera- de arbetsuppgifter inom de kurser på LP01 som innefattar VFU. Arbetsuppgifterna innefattar samverkan med VFU-ledare och lokala lärarutbil- dare samt att på andra sätt delta i VFU-arbetet, till exempel genom att delta i praxisseminarier eller andra VFU-relaterade aktiviteter. Detta gäller samtliga medverkande institutioner på de aktuella kurserna. Institutionerna ersätts för detta arbete, vilket beskrivs i stycke 1.3.

LP11

INTITUTIONSMEDELPRISLAPP LIR

LGSV10 LGSV20 LGSV30 LSI110 LRE220 LAU390

LP01

INTITUTIONSMEDELPRISLAPP LIR

FIGUR 4: AVRÄKNING

Kursprislapparna för de kurser respektive institution medverkar i bildar institutionsmedelprislappar för hst respektive hpr. LP01, LP11 och fortbildning (fristående platser) har separata institutionsmedelprislappar.

(15)

Institutioner med uppdrag inom lärarutbildningen skall bistå programråd och kvalitetsråd med upp- gifter och synpunkter vid eventuella förfrågningar.

LUN:s ordförande och utbildningschef träff ar regelbundet alla prefekter på institutioner som har uppdrag i lärarutbildningen. Ett antal tjänstemän deltar också vid dessa möten. Under dialogmötena diskuteras uppdraget till institutionen samt upp- följning och avräkning av detta. Övriga aktuella frågor brukar också diskuteras.

De institutioner som fått uppdrag från LUN att bedriva lärarutbildning kan regelbundet under året ta del av LUN:s uppföljningsverktyg. Där kan institutionen följa den ekonomiska utvecklingen under året, vilket kan ligga till grund för institu- tionens egna prognoser. I uppföljningsverktyget kan institutionen också följa utvecklingen av upp- draget för fortbildning (fristående platser) samt se eventuella felregistreringar.

KURSANSVARIGA INSTITUTIONERS ANSVAR

I LP01 beslutar LUN om vilken institution som är kursansvarig samt om fördelning mellan de med- verkande institutionerna. Medel för kursansvar beräknas på inriktningskurser och AUO-kurser.

Även i LP11 beslutar LUN om vilken institu- tion som ska vara kursansvarig. En skillnad mot LP01 är att den kursansvariga institutionen i LP11 beslutar om fördelningen av medel mellan med- verkande institutioner inklusive hur stor andel som ska avsättas för kursansvar.

Beslut om fördelning av medel mellan de medver- kande institutionerna görs av LUN i LP01 men av kursansvarig institution i LP11.

Detta innebär att kursansvarig institution har en annan, mer framträdande roll i LP11. Institutio- nen måste bygga upp kompetens kring den ekono- miska fördelningen så att man kan beräkna kost- nader för kursadministration samt ha god känne- dom om andra institutioners förutsättningar så att fördelningen mellan institutioner tar hänsyn till t ex olika OH-påslag. Den ansvariga institutionen

ansvarar tillsammans med övriga deltagande insti- tutioner för att uppdraget genomförs enligt lärar- utbildningsreformens intentioner och att utbild- ningen uppfyller examensordningens krav.

Den ansvariga institutionen ansvarar också för föl- jande:

• Att planera kursen i överensstämmelse med gäl- lande kursplan. Planeringen ska ske i samråd med medverkande institutioner.

• Att bistå LUN med underlag vid utvärderingar, remisser etc.

• Att bistå LUN med efterfrågat material för upp- följning av kurser.

• Att svara på eventuella förfrågningar från kva- litetsråd, programråd och motsvarande organ som kan komma att inrättas för styrning, upp- följning och utveckling av utbildningarna.

• Att enligt LUN:s riktlinjer använda Göteborgs universitets lärplattform GUL för information och som en resurs för studenternas lärande samt att på GUL:s öppna sidor informera externa medarbetare om kursens VFU-innehåll.

• Ansvarig institution för specialiseringskurs på LP01 ansvarar dessutom för att göra kurspla- ner och litteraturlistor tillgängliga på respektive institutions hemsida samt att informera LUN om var kursplanerna fi nns tillgängliga så att LUN kan länka till denna sida.

• Att regelbundet genomföra självvärderingar i relation till kursens mål och syfte.

• Att ta del av och följa LUN:s policydokument.

• Att registrera studenter och resultat i Ladok samt tillse att registreringarna är korrekta då avräkningen uteslutande bygger på Ladok-data.

I bilaga 3 fi nns aktuella koder.

(16)

1.6 OM VISSA INRIKTNINGAR OCH KURSER

EXAMENSARBETE INOM AUO

LUN har beslutat att examensarbeten i LP01 inom AUO, på både det korta och långa lärarprogram- met från och med vårterminen 2010 ska skrivas i par. Som en anpassning till detta sänks examens- prislapparna för korta och långa programmet.

KURSER MED PRELIMINÄR FÖRDELNING

På vissa kurser inom det allmänna utbildningsom- rådet i LP01 är fördelningen mellan institutioner preliminär. Detta beror på att kurserna till stor del innehåller projektarbeten eller uppsatsskrivande vilket gör att efterfrågan på olika institutioners medverkan varierar i olika grad mellan terminer.

Dessa kurser får därför en fördelning baserad på föregående års fördelning. Innan avräkningen görs kontrolleras den verkliga fördelningen under året, och fördelningen ändras enligt detta. Detta gäl- ler helt eller delvis följande kurser: LAU270/275, LAU370/390/395, LAU690.

FORTBILDNING (FRISTÅENDE PLATSER)

Ett antal institutioner har ett uppdrag för fortbild- ning, dvs. utbildning som ges utanför LP01 och LP11, men som fi nansieras av LUN. Dessa hst ska användas för fortbildning av verksamma lärare, eller för behörighetsgivande kurser om inget annat angivits. Hur många hst de fristående platserna högst kan omfatta framgår i tabellen nedan. LUN ersätter inte hst utöver detta uppdrag. Om pro- gramkurser används fördelas medlen vid avräk- ningen till samtliga medverkande institutioner och även till LUN för genomförande av eventuell VFU på samma sätt som i den ordinarie tilldel- ningen. Hst och hpr för fristående plats registreras i Ladok med fi nansieringsform LUN och program FRISTÅENDE. LUN behåller tills vidare 199 hst ofördelat till institutioner eftersom det idag inte är känt vilka institutioner som kommer att utnyttja dessa för fortbildning eller behörighetsgivande

kurser. Från och med år 2013 kommer prislap- parna för fortbildning anges enligt Prislapp 1-7 istället för utbildningsområden.

PÅBYGGNADSUTBILDNINGAR

Från och med den 30 juni 2011 fl yttades LUN:s två mastersprogram till UFN. LUN behåller dock ansvaret för det specialpedagogiska programmet och speciallärarprogrammet. Antagningstal till dessa program fastställs i samråd mellan IPS och LUN. Programmen har en ram om 200 hst som kan fördelas mellan programmen utifrån studen- ternas efterfrågan. Från och med år 2013 kommer kurser inom programmet att tilldelas Prislapp 1 istället för utbildningsområdet Undervisning.

UTBILDNINGAR FINANSIERADE AV EXTERNA MEDEL

ULV – Utländska lärares vidareutbildning, har som syfte att personer med utländsk lärarexamen genom komplettering ska kunna avlägga svensk lärarexamen alternativt få behörighetsbevis.

VAL – Vidareutbildning av lärare utan examen, är en kompletterande utbildning och vänder sig till den som är verksam i skolan men saknar lärarexa- men. Målet med utbildningen är att komplette- ringen ska leda till en lärarexamen.

Lärarlyftet II – gäller behörighetsgivande utbild- ning och beräknas starta H12.

TABELL 5: UPPDRAG FÖR FORTBILDNING (FRISTÅENDE PLATSER) 2012

Institution HST

SPRÅK 6

LIR 15

SVE 9

HIST 4

KULT 1

HDK 15

HSM 13

IVM 4

MAEK 2

ZOOL 7

Kemi 1

CMB 2

Institution HST

FYSI 9

GEOV 3

MATE 11

SOCI 5

STAT 2

IPS 90

IPKL 10

IDPP 50

IKI 15

LUN,

ofördelat 199

Totalt 473

(17)

För samtliga ovanstående projekt fattas beslut om tilldelning i särskild ordning. Notera att studenter ska registreras i Ladok med särskild fi nansierings- form för respektive projekt (se bilaga 3).

1.7 PLANERINGS- OCH TILLDELNINGSTAL 2012

Antalet platser på programmen är anpassade efter arbetsmarknadens behov och söktrycket från stu- denterna. Arbetsmarknadsundersökningar från Skolverket, Högskoleverket och Statistiska Cen- tralbyrån visar på att behovet av bl a förskollärare och yrkeslärare är mycket stort. Det fi nns också ett stort behov av lärare med kompetens inom natur- vetenskapliga ämnen och grundlärare, särskilt med inriktning mot fritidshem och årskurs 4-6. Beho- vet av ämneslärare i allmänhet är inte så stort.

Söktrycket till inriktningarna slöjd och hem- och konsumentkunskap på Ämneslärarprogrammet förväntas vara lägre än antalet platser. Därför får institutionerna i planeringen ersättning för 15 stu- denter. Om platserna ändå fylls får institutionerna ersättning fullt ut.

Observera att studenterna på Ämneslärarprogram- met läser en termin utbildningsvetenskaplig kärna och VFU innan de påbörjar sina ämnesstudier, vilket innebär att ämnesstudierna påbörjas termin två.

Program Inriktning Ämnesval Antal platser

HT12

Ämneslärarprogrammet 7-9 55

Ämneslärarprogrammet GY 206

Förskollärarprogrammet 125

Grundlärarprogrammet fritidshem BD 10

Grundlärarprogrammet fritidshem MU 25

Grundlärarprogrammet fritidshem IDHÄ 15

F-3 50

4-6 SO 20

NO/TK 20

BD 12

MU 13

IDHÄ 10

Yrkeslärarprogrammet 70

Summa 631

TABELL 6: PLANERINGSTAL SAMMANSTÄLLNING

Antal platser Huvud-ämne Andra-ämne Tredje-ämne

20 SL EN SV2

20 HK EN SV2

5 SP EN SV2

5 FR EN SV2

5 TY EN SV2

TABELL 7: PLANERINGSTAL FÖR

ÄMNESLÄRARPROGRAMMETS INRIKTNING MOT ÅK 7-9

(18)

Grundutbildning Budget 2012 Budget 2011 Anslag

Anslag 280 224 316 645

Utfasning, centrala

prislappar 22 000 158

Särskild avsättning

lärarutbildning 16 000

Summa anslag 318 224 316 803

Fördelning

Fördelning anslag 310 224 315 494 - varav till

institutioner 236 849 220 752

- varav till

institutioner för lokaler 31 965 46 348

- varav senare

fördelning 16 418 12 295

- varav VFU-

verksamhet (LUN) 24 992 36 099

Stöd till resurssvaga

kurser 2 000

Ny lärarutbildning 2 000 5 000

Strategiska satsningar 6 000 - Studentsupport

(språkhandledning) 2 042

- Internationalisering 400

- IKT 500

- Utvecklingsmedel 700

Temaverksamhet 1 000 1 000

Högskoledidaktik 200

Summa fördelning 319 224 327 336

Resultat -1 000 -10 533

1.8 ANSLAGSFÖRDELNING

Inom grundutbildningen omfattar det totala uppdraget till LUN 3845 hst vilket motsvarar ett grundutbildningsanslag på 318 224 tkr. För stra- tegiska satsningar har avsatts 6 000 tkr och för- delningen av dessa medel kommer att beslutas av nämnden vid senare tillfälle. Uppdrag som fi nan- sieras av externa medel inom ULV, VAL och Lärar- lyftet ingår inte i nedanstående tabell.

TABELL 9: ANSLAGSFÖRDELNING GRUNDUTBILDNING, TKR

Antal

platser Huvud-

ämne Andra- ämne

10 SV SV2

5 SV TY

5 SV FR

5 SV LA

10 SV ID

5 SV NK

3 MA SV2

3 MA TY

3 MA FR

15 MA TK

10 MA ID

3 MA KE

15 FY MA

3 MA NK

3 EN SV2

6 EN TY

6 EN FR

0 EN SP

7 EN ID

4 MU SV2

2 MU TY

3 MU FR

3 MU MA

7 BI KE

10 BI ID

4 BI MA

4 BI NK

5 BI TK

10 MU MU2

8 TA SV2

2 TA FR

15 SP EN

4 SP MA

4 SP ID

4 SP SV2

TABELL 8: PLANERINGSTAL FÖR

ÄMNESLÄRARPROGRAMMETS INRIKTNING MOT GYMNASIET

(19)

1.9 STÖDVERKSAMHET

För att fi nansiera LUN:s verksamhet erhåller insti- tutionerna via fakulteterna en ”faktura” från LUN.

Institutionens andel av kostnaderna baseras på utfallet av institutionens uppdrag, i kronor, vid senast kända bokslut, d.v.s. avräkningen år 2010 (se tabell 2).

TABELL 10: BUDGET FÖR STÖDVERKSAMHETER, GRUNDUTBILDNING, TKR

Funktioner Budgetposter Grundutbildning År 2012 År 2011 Ledning

Nämnd LUN 1 523 1 621

Ordf., utb. chef, ledn.

gr, nämndsekr 1 725 1 454

Lokalkostnader 204 131

3 452 3 206 Utbildnings- och forskningsadm.

Lärarutbildningsråd,

kvalitetsråd 598 925

Programsamordning/

råd 3 666 925

Adm för g-utb,

studievägledn mm 8 636 8 677

VFU 2 120 2 668

Valwebb 400 420

Information och

annonsering 550 600

Medel för utbildn.

chefens disp. 400 500

Utvecklingsmedel,

IKT 600 1 300

Medel för

internationalisering 705 1 201

Lokalkostnader 835 631

18 510 17 847 Ekonomi- och personaladm

Löner 2 356 2 494

Lokalkostnader 187 137

2 543 2 631 Infrastruktur och service

IT-support 627 1 564

Information/web 842 550 Adm service,

diarium, arkiv 791 967

Lokalvård 98 67

Lokalkostnader 97 68

2 455 3 216 26 960 26 900

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :