Grundexamen inom företagsekonomi. Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom

52  Download (0)

Full text

(1)

Läroplan 2011-

Axxell Utbildning Ab

Grundexamen inom företagsekonomi

Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom

Utbildningsprogrammet för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom

Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2009, förverkligad som läroplansbaserad utbildning Fastställd av Axxells direktion 28.09.2011

(2)

1

Innehållsförteckning

1. Uppbyggnaden av examen ... 3

1.1 Uppbyggnaden av grundexamen inom företagsekonomi ... 3

1.2 Axxells utbud av utbildningsprogram och inriktning inom grundexamen inom företagsekonomi ... 3

1.3 Examensdelar i examen samt deras indelning i kurser ... 3

1.3.1 Yrkesinriktade examensdelar 90 sv ... 3

1.3.2 Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) 20 sv ... 5

1.3.3 Fritt valbara examensdelar i den grundläggande yrkesutbildningen, 10 sv ... 5

2. Studiernas framskridande, tidsplanering och ordnande ... 6

2.1 Periodisering av studieutbudet ... 6

2.2 Indelningen av grundexamen inom företagsekonomi i moduler samt exempel på individuell studiegång. ... 7

2.3 Modulernas kursinnehåll ... 8

2.4 Följdschema för modulerna ... 11

3. Utbudet av fritt valbara examensdelar ... 13

4. Plan för hur examensdelar som fördjupar yrkeskompetensen eller individuellt breddar examen ordnas ... 13

5. Plan för bedömning av examensdelar och metoder att bedöma kunnande ... 13

5.1. Syfte och mål för bedömningen ... 13

5.2 Identifiering och erkännande av kunnande ... 14

5.3 Bedömningen av inlärningen och kunnandet ... 14

5.4. Mål, kriterier och föremål för bedömningen ... 16

5.5 Beslut om vitsord ... 16

5.6. Omtagning av prov och yrkesprov samt höjning av vitsord ... 16

5.7 Ny bedömning samt rättelse av bedömning ... 16

5.8 Erhållande av examensbetyg ... 16

5.9 Bedömning vid specialundervisning ... 16

6. Plan för bedömningen av de yrkesinriktade examensdelarna ... 17

6.1 Bedömningen av kunnandet i de yrkesinriktade examensdelarna ... 17

6.2 Föremålen och kriterierna för bedömningen av de yrkesinriktade examensdelarna 17 6.3 Plan för genomförande och bedömning av yrkesprov ... 18

7. Examensdelarna, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och

bedömningskriterier ... 19

(3)

2

7.1 Kundservice ... 19

7.1.1 Krav på yrkesskicklighet ... 19

7.1.2 Bedömning... 19

7.2 Visuellt säljarbete ... 25

7.2.1 Krav på yrkesskicklighet ... 25

7.2.2 Bedömning... 25

7.3 Ekonomitjänster... 28

7.3.1 Krav på yrkesskicklighet ... 28

7.3.2 Bedömning... 28

7.4 Löneräkning ... 32

7.4.1 Krav på yrkesskicklighet ... 32

7.4.2 Bedömning... 32

7.5 Planering och genomförande av aktiviteter inom marknadskommunikation ... 37

7.5.1 Krav på yrkesskicklighet ... 37

7.5.2 Bedömning... 37

7.6 Elektronisk handel ... 41

7.6.1 Krav på yrkesskicklighet ... 41

7.6.2 Bedömning... 41

7.7. Grunder i bokföring (Examensdelar som erbjuds lokalt) ... 46

7.7.1 Krav på yrkesskicklighet ... 46

7.7.2 Bedömning... 47

7.8. Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen ... 49

8. Examensdelarnas indelning i kurser, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för

bedömning och bedömningskriterier ... 50

BILAGA: Modell på kursbeskrivning

(4)

3

1. Uppbyggnaden av examen

1.1 Uppbyggnaden av grundexamen inom företagsekonomi

Denna läroplan är uppgjord i enlighet med de examensgrunder för grundexamen inom företagsekonomi som Utbildningsstyrelsen godkänt 17.6.2009 genom sin föreskrift 34/011/2009. Vid uppgörandet har beaktats vad som om detta stadgas i lag om yrkesutbildning 630/1998 samt i Förordningen om yrkesutbildning 811/1998.

Grundexamen inom företagsekonomi indelas enligt följande:

1. Yrkesinriktade examensdelar

Examensdelar som är obligatoriska för alla 20 sv I examensdelarna ingår inlärning i arbetet minst 20 sv Examensdelar enligt utbildningsprogrammet 40 sv

Examensdelar som är valbara för alla 10 sv

Andra valbara examensdelar 20 sv

2. Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier)

Obligatoriska examensdelar 17 sv

Valfria examensdelar 3 sv

3. Fritt valbara examensdelar i den grundläggande yrkesutbildningen

Fritt valbara examensdelar 10 sv

1.2 Axxells utbud av utbildningsprogram och inriktning inom grundexamen inom företagsekonomi

Axxell erbjuder följande utbildningsprogram inom grundexamen inom företagsekonomi:

 Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom

 Utbildningsprogrammet för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom

1.3 Examensdelar i examen samt deras indelning i kurser

Grundexamen inom företagsekonomi 120 sv 1.3.1 Yrkesinriktade examensdelar 90 sv

Examensdelar som är obligatoriska för alla 20 sv

Kundservice 20 sv

Kundbetjäning 4 sv

Redskapsprogram 3 sv

Affärsbrev 1 sv

Priser och budget 2 sv

Grunder i marknadsföring 2 sv

Kundbetjäning i praktiken (IA) 8 sv

(5)

4

Examensdelar enligt utbildningsprogrammet (up) 40 sv

Visuellt säljarbete (up för kundbetjäning och försäljning) 20 sv

Butik och display 3 sv

Grafisk marknadsföring 3 sv

Reklamkommunikation 2 sv

Företagande 2 sv

Yrkesetik och ergonomi 2 sv

Visuell marknadsföring i praktiken (IA) 8 sv

Ekonomitjänster (up för båda) 20 sv

Bokföring 3 sv

Fakturering och reskontra 2 sv

Datorn som arbetsredskap 2 sv

Arbetstagarens ABC 3 sv

Liike- elämän suomea 1 sv

Business English 1 sv

Ekonomitjänster i praktiken (IA) 8 sv

Löneräkning (up för ekonomi- och kontorsservice) 20 sv

Löner och avtal 2 sv

Löner och ledigheter 4 sv

Löner och företaget 4 sv

Företagande 2 sv

Löneräkning i praktiken (IA) 8 sv

Examensdelar som är valbara för alla 20 sv

Planering och genomförande av aktiviteter inom

marknadskommunikation (up för kundbetjäning och försäljning) 10 sv

Marknadsundersökning 4 sv

Relationsmarknadsföring 2 sv

Marknadsplan och projekt 4 sv

Grunder i bokföring (Examensdelar som erbjuds lokalt ) 10 sv (up för ekonomi- och kontorsservice)

Praktisk bokföring 4 sv

Yrkesbokföraren 4 sv

Yrkesetik och ergonomi 2 sv

Elektronisk handel (up för båda) 10 sv

Företagsverksamhetens grunder 2 sv

Handel på nätet 4 sv

Grunder i webbdesign 2 sv

(6)

5

Sähköinen kauppa 1 sv

Online shopping 1 sv

Andra valbara examensdelar 10 sv

Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen 10 sv (up för båda)

Söka jobb 1 sv

Working English 2 sv

Menen töihin 1 sv

Media 1 sv

Ekonomisk matematik 2 sv

Fotografering 1 sv

Språkprojekt 2 sv

1.3.2 Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) 20 sv

Obligatoriska examensdelar 17 sv

Modersmålet 4 sv

Det andra inhemska språket, finska 2 sv

Främmande språk, engelska 2 sv

Matematik 3 sv

Fysik och kemi 2 sv

Samhälls-, företags- och arbetslivskunskap 1 sv

Gymnastik 1 sv

Hälsokunskap 1 sv

Konst och kultur 1 sv

Valfria examensdelar 3 sv

Varje utbildning inom Axxell har ett eget utbud av valfria examensdelar till gemensamma studier. Dessa kurser kan vara studier inom ovanstående examensdelar eller inom följande examensdelar:

Miljökunskap

Informations- och kommunikationsteknik Etik

Kulturkännedom Psykologi

Företagsverksamhet

Utbildningens utbud av valfria examensdelar godkänns av enhets-/platschef. Utbudet uppdateras årligen och presenteras för den studerande vid uppgörandet av den personliga studieplanen.

1.3.3 Fritt valbara examensdelar i den grundläggande yrkesutbildningen, 10 sv Varje utbildning inom Axxell har ett eget utbud av 10 sv fritt valbara examensdelar.

Utbildningens utbud av fritt valbara examensdelar godkänns av enhets-/platschef. Utbudet

(7)

6

presenteras för den studerande i samband med uppgörandet av den personliga

studieplanen.

2. Studiernas framskridande, tidsplanering och ordnande

2.1 Periodisering av studieutbudet

Examensdelarna är uppdelade i moduler som förverkligas i perioder. Varje läsår är uppdelat i 5 perioder. Modulschemats uppbyggnad utgår från en treårig utbildning för genomförandet av 120 sv. Studerande med tillgodoräknade studier kan välja en annan ordningsföljd för vissa moduler, så att studietiden kan förkortas. En annan ordningsföljd kan även väljas, förutsatt att den studerande uppfyller kraven på förhandsprestationer. När studerandeantalet är litet eller av annat vägande skäl kan ordningsföljden av modulerna för hela gruppen förverkligas avvikande från grundschemat.

Förklaring till färgerna som användes för olika moduler:

Examensdelar som är obligatoriska för alla

Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Utbildningsprogrammet för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom Examensdelar som är valbara för alla

Andra valbara examensdelar

Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen Fritt valbara examensdelar

Inlärning i arbete

(8)

7

2.2 Indelningen av grundexamen inom företagsekonomi i moduler samt exempel på individuell studiegång.

Up för kundbetjäning och försäljning, Merkonom

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5

År 1 Kunden Studiekompetenser Marknaden Kunden i centrum YP 1

Arbetstagaren på kontoret År 2 Företaget Shoppa på nätet

YP 2

Ekonomi på kontoret YP 3

Marknadsföring YP 4

Yrkeskompeten ser

År 3 Mitt liv Arbetslivet Visuell

kommunikation

Allmänna kompetenser

Visuell

marknadsföring YP 5

Up för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5

År 1 Kunden Studiekompetenser Marknaden Kunden i centrum YP 1

Arbetstagaren på kontoret År 2 Företaget Shoppa på nätet

YP 2

Ekonomi på kontoret YP 3

Ekonomi Yrkeskompeten

förvaltning YP 4 ser År 3 Mitt liv Arbetslivet Löner och Allmänna

kompetenser

Löner i praktiken YP 5

bokföring

Studerande som avlägger både grundexamen och studentexamen Up för kundbetjäning och försäljning, Merkonom

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5

År 1 Kunden Gymnasiet Marknaden Gymnasiet Arbetstagaren

på kontoret År 2 Gymnasiet Shoppa på nätet

YP 2

Gymnasiet Marknadsföring YP 4

Gymnasiet År 3 Företaget Kunden i centrum

YP 1

Visuell

kommunikation

Ekonomi på kontoret YP 3

Visuell

marknadsföring YP 5

Studerande som avlägger både grundexamen och studentexamen Up för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5

År 1 Kunden Gymnasiet Marknaden Gymnasiet Arbetstagaren

på kontoret År 2 Gymnasiet Shoppa på nätet

YP 2

Gymnasiet Ekonomi Gymnasiet

förvaltning YP 4 År 3 Företaget Kunden i centrum

YP 1

Löner och Ekonomi på kontoret YP 3

Löner i praktiken YP 5

bokföring

Studerande med annan grundexamen eller gymnasieexamen från tidigare Up för kundbetjäning och försäljning, Merkonom

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5

År 1 Kunden Shoppa på nätet YP 2

Marknaden Kunden i centrum YP 1

Arbetstagaren på kontoret År 2 Företaget Ekonomi på kontoret

YP 3

Visuell

kommunikation

Marknadsföring YP 4

Visuell

marknadsföring YP 5

År 3

(9)

8 Studerande med annan grundexamen eller gymnasieexamen från tidigare

Up för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5

År 1 Kunden Shoppa på nätet YP 2

Marknaden Kunden i centrum YP 1

Arbetstagaren på kontoret År 2 Företaget Ekonomi på kontoret

YP 3

Löner och Ekonomi Löner i praktiken YP 5

bokföring förvaltning YP 4 År 3

Studerande som inleder sina studier vid annan tidpunkt än vid början av höstterminen.

Up för kundbetjäning och försäljning, Merkonom

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5

År 1 Studiekompetenser Marknaden Kunden i centrum

YP 1

Arbetstagaren på kontoret År 2 Kunden Shoppa på nätet

YP 2

Ekonomi på kontoret YP 3

Marknadsföring YP 4

Yrkeskompeten ser

År 3 Företaget Arbetslivet Visuell

kommunikation

Allmänna kompetenser

Visuell

marknadsföring YP 5

År 4 Mitt liv

Studerande som inleder sina studier vid annan tidpunkt än vid början av höstterminen.

Up för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5

År 1 Studiekompetenser Marknaden Kunden i centrum

YP 1

Arbetstagaren på kontoret År 2 Kunden Shoppa på nätet

YP 2

Ekonomi på kontoret YP 3

Ekonomi Yrkeskompeten

förvaltning YP 4 ser År 3 Företaget Arbetslivet Löner och Allmänna

kompetenser

Löner i praktiken YP 5

bokföring År 4 Mitt liv

2.3 Modulernas kursinnehåll

Kunden: 8 sv

 Redskapsprogram

3 sv

 Kundbetjäning

4 sv

 Affärsbrev

1 sv

Marknaden: 8 sv

 Grunder i marknadsföring

2 sv

 Priser och budget

2 sv

 Datorn som arbetsredskap

2 sv

 Liike-elämän suomea

1 sv

 Business English

1 sv

Kunden i centrum: 8 sv

 Kundbetjäning i praktiken (IA)

8 sv Sker som inlärning i arbetet

Yrkesprov 1 (YP 1)

(10)

9

Arbetstagaren på kontoret: 8 sv

 Bokföring

3 sv

 Arbetstagarens ABC

3 sv

 Fakturering och reskontra

2 sv

Företaget: (Up för kundbetjäning och försäljning) 8 sv

 Företagsverksamhetens grunder

2 sv

 Relationsmarknadsföring

2 sv

 Yrkesetik och ergonomi

2 sv

 Företagande

2 sv

Företaget: (Up för ekonomi- och kontorsservice) 8 sv

 Företagsverksamhetens grunder

2 sv

 Löner och avtal

2 sv

 Yrkesetik och ergonomi

2 sv

 Företagande

2 sv

Shoppa på nätet: 8 sv

 Grunder i webbdesign

2 sv

 Online shopping

1 sv

 Sähköinen kauppa

1 sv

 Handel på nätet

4 sv

Yrkesprov 2 (YP 2)

Ekonomi på kontoret: 8 sv

 Ekonomitjänster i praktiken (IA)

8 sv Sker som inlärning i arbetet

Yrkesprov 3 (YP 3)

Marknadsföring: (Up för kundbetjäning och försäljning) 8 sv

 Marknadsundersökning

4 sv

 Marknadsplan och projekt

4 sv

Yrkesprov 4 (YP 4)

Visuell kommunikation: (Up för kundbetjäning och försäljning) 8 sv

 Butik och display

3 sv

 Grafisk marknadsföring

3 sv

 Reklamkommunikation

2 sv

Visuell marknadsföring: (Up för kundbetjäning och försäljning) 8 sv

 Visuell marknadsföring i praktiken

8 sv Sker som inlärning i arbetet

Yrkesprov 5 (YP 5)

Ekonomiförvaltning: (Up för ekonomi- och kontorsservice) 8 sv

 Löner och ledigheter

4 sv

 Yrkesbokföraren

4 sv

Yrkesprov 4 (YP 4)

(11)

10

Löner och bokföring: (Up för ekonomi- och kontorsservice) 8 sv

 Löner och företaget

4 sv

 Praktisk bokföring

4 sv

Löner i praktiken: (Up för ekonomi- och kontorsservice) 8 sv

 Löneräkning i praktiken (IA)

8 sv

Sker som inlärning i arbetet Yrkesprov 5 (YP 5)

Arbetslivet: (yrkesval) 8 sv

 Söka jobb

1 sv

 Working English

2 sv

 Menen töihin

1 sv

 Ekonomisk matematik

2 sv

 Fotografering

1 sv

 Media

1 sv

Studiekompetenser: 8 sv

 Studieteknik

1 sv

 Arkielämän suomea

1 sv

 Information processing

1 sv

 Enhet och ekvationer

1 sv

 Kemi

1 sv

 Vardagsmotion

1 sv

 Valfria examensdelar, miljökunskap

1 sv

 Valfria examensdelar

1 sv

Yrkeskompetenser: 8 sv

 Talprocessen

1 sv

 Skrivprocessen

1 sv

 Työelämän suomea

1 sv

 Professional communication

1 sv

 Geometri

1 sv

 Fysik

1 sv

 Hälsokunskap

1 sv

 Valfria examensdelar

1 sv

Allmänna kompetenser: 8 sv

 Skrivteknik

1 sv

 Statistik och ekonomisk matematik

1 sv

 Samhällskunskap

1 sv

 Min kultur – vår kultur

1 sv

 Fritt valbara examensdelar

2 sv

 Språkprojekt

(Andra valbara examensdelar) 2 sv

Mitt liv: 8 sv

 Fritt valbara examensdelar

8 sv

(12)

11

2.4 Följdschema för modulerna

Följdschemat definierar ordningsföljden i vilken de olika modulerna kan avläggas. De moduler som saknar förhandskrav finns längst till vänster i uppställningen nedan. Pilarna anger vilka moduler som måste avläggas före moduler med förhandskrav inleds.

Kunden Marknaden

Kunden i centrum YP 1 Ekonomi på kontoret YP 3

Arbetstagaren på kontoret Företaget

Shoppa på nätet YP 2 Marknadsföring YP 4

Visuell kommunikation Visuell marknadsföring YP 5 Mitt liv

Arbetslivet

Studiekompetenser Yrkeskompetenser Allmänna kompetenser

Följdschemat för up för kundbetjäning och försäljning, Merkonom

(13)

12 Kunden

Marknaden

Kunden i centrum YP 1 Ekonomi på kontoret YP 3

Arbetstagaren på kontoret Företaget

Shoppa på nätet YP 2 Ekonomiförvaltning YP 4

Löner och

Löner i praktiken YP 5 bokföring

Mitt liv Arbetslivet

Studiekompetenser Yrkeskompetenser Allmänna kompetenser

Följdschemat för up för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom

(14)

13

3. Utbudet av fritt valbara examensdelar

Den studerande kan välja att avlägga studierna inom den egna utbildningen eller

alternativt välja vilken modul, som saknar förhandskrav, som helst inom hela Axxell. På detta sätt kan den studerande göra individuella val från de sammanlagt ca 25 examina samt från den fria bildningen som Axxell förverkligar. Utöver detta kan den studerande välja att avlägga studier i någon annan läroanstalt eller gymnasiestudier i ett gymnasium under modulen av fritt valbara examensdelar.

4. Plan för hur examensdelar som fördjupar yrkeskompetensen eller individuellt breddar examen ordnas

Inom varje utbildning i Axxell har den studerande möjlighet att välja 10 sv studier som kan fördjupa eller bredda examen (yrkesval).

I grundexamen inom företagsekonomi har valts att förverkliga modulen Arbetslivet för detta ändamål. Den studerande kan välja att avlägga studierna inom den egna utbildningen.

Genom att utföra studierna som inlärning i arbete kan den studerande göra andra val inom examensdelar som är valbara för alla. Alternativt kan den studerande välja

examensdelar/moduler från andra yrkesinriktade grundexamina. Den studerande kan även välja andra moduler, som saknar förhandskrav, som fördjupar eller breddar

yrkeskompetensen inom hela Axxell. Utöver detta kan den studerande välja att avlägga studier i någon annan läroanstalt eller gymnasiestudier i ett gymnasium under modulen.

Den studerande kan även välja att fördjupa eller bredda sin examen med examensdelar som går utöver de 120 sv som obligatoriskt hör till en grundexamen. Den studerande och egenläraren/handledande läraren beaktar detta i den studerandes personliga studieplan.

5. Plan för bedömning av examensdelar och metoder att bedöma kunnande

5.1. Syfte och mål för bedömningen

Bedömningen av den studerande är ett viktigt led i inlärningsprocessen. Syftet med bedömningen är att leda och sporra den studerande i studierna samt att utveckla den studerandes egna förutsättningar att kunna bedöma sig själv/sitt eget kunnande. Den studerandes inlärning, arbete och kunnande bedöms mångsidigt.

Bedömningen fungerar som handledning, motivation och uppmuntran för den studerande att nå de egna målen och som förstärkning av utvecklingen av en positiv självbild och utvecklingen till yrkesmänniska.

Bedömningen ger förutom information om kunnandet till den studerande själv, även

information till läraren och till arbetsgivaren. Bedömningen utgör även underlag vid

ansökan till fortsatta studier.

(15)

14

5.2 Identifiering och erkännande av kunnande

I samband med antagningen till Axxell fyller den studerande tillsammans med målsman i en blankett, vars ändmål är att förmedla information om den studerandes inlärning.

Informationen beaktas vid uppgörandet av den personliga studieplanen (PSP). Den personliga studieplanen görs upp under den första perioden i studierna tillsammans med egenläraren/handledande läraren. Vid uppgörandet beaktas erkännande av kunnande som kan förkorta studietiden, individuella studieval, t.ex. gymnasiestudier, behov av stöd för inlärningen eller behov av en individuell plan (IP) för hur utbildningen skall ordnas.

Den studerande som har förvärvat tidigare kunnande kan anhålla om att få kunnandet erkänt. Information om detta förfarande sker i samband med antagningen då den studerande får sig tillsänd blanketten för anhållan om erkännande av kunnande. Till anhållan fogas kopior på den dokumentation anhållan grundar sig på. Ifall det kunnande den studerande anhåller om att få erkänt inte är dokumenterat kan kunnandet beskrivas separat. Kunnande som erkänns skall ha en sifferbedömning. Om sifferbedömning saknas skall den studerande visa sitt kunnande för att erhålla bedömning. Fritt valbara

examensdelar kan erkännas utan sifferbedömning. Den studerande kan även anhålla om erkännande av kunnande under studiernas gång. Anhållan görs till utbildningsansvariga och skall göras i god tid före ifrågavarande studier inleds. (Se rutinbeskrivning:

Erkännande av kunnande)

5.3 Bedömningen av inlärningen och kunnandet

I bedömningen skiljer man på bedömningen av inlärningen och bedömningen av

kunnandet. Målet för bedömningen av inlärningen är att den studerande vet vad han eller hon kan och vad han eller hon ytterligare måste lära sig. Bedömningen av inlärningen sker dels tillsammans med lärarna i de olika ämnena och dels kontinuerligt med

egenläraren/handledande läraren. Bedömningen av inlärningen sker inte som

sifferbedömning utan som muntlig eller skriftlig respons. Den studerandes självvärdering utgör en viktig del av denna bedömning. De behov av förändringar i den personliga studieplanen som bedömningen av inlärningen ger upphov till görs tillsammans med egenläraren/handledande läraren.

Vid bedömningen av kunnandet erhåller den studerande vitsord som förs in i

studieregistret och betyget. Bedömningsskalan är tredelad, där vitsordet 3 utgör berömlig, vitsordet 2 god och vitsordet 1 nöjaktig.

Bedömningen av den studerande baserar sig på de kriterier som finns angivna i kapitel 7 och 8 i denna läroplan. Inlärningen och kunnandet jämförs alltid antingen mot kraven på yrkesskicklighet i de yrkesinriktade examensdelarna eller mot målen och

bedömningskriterierna i de examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen.

Yrkesprovet utgör en viktig del i bedömningen av samtliga yrkesinriktade examensdelar.

Det kunnande i de yrkesinriktade examensdelarna som inte visas i yrkesprov bedöms på

annat sätt t.ex. genom prov, arbetsuppgifter eller andra tillförlitliga metoder. Motsvarande

bedömningsmetoder används även vid bedömningen av examensdelar som kompletterar

yrkeskompetensen och fritt valbara examensdelar. Fritt valbara examensdelar kan, med

studerandes samtycke, bedömas med godkänt.

(16)

15

Studerande med inlärningssvårigheter kan bedömas med andra metoder än övriga

studerande. De vanligaste metoderna är att den studerande ges längre tid vid provtillfället eller att den studerande avger muntliga prestationer. Den studerande kan även ges möjlighet att använda skrivhjälpmedel.

Schemat nedan anger examens uppbyggnad och bedömningen av de olika

examensdelarna. I schemat synliggörs även fördelningen mellan annan bedömning och yrkesprov per yrkesinriktad examensdel.

Grundexamen inom företagsekonomi.

Up för kundbetjäning och försäljning, Merkonom

Examensuppbyggnad 120 sv

Yrkeskom pletterand e studier 20 sv

Fritt valbara examens delar 10 sv

Yrkesinriktade examensdelar 90 sv Kundservi

ce 20 sv

Visuellt säljarbete 20 sv

Ekonomitjä nster 20sv

Planering och genomför ande av aktiviteter inom marknads kommuni kation 10 sv

Elektronis k handel 10 sv

Examensd elar som kompletter ar yrkes- kompetens en 10 sv

Examensdelar nas bedömning Annan

bedömnin g

Annan bedömnin g

Yrkespro v 50 % Annan bedömnin g 50 %

Yrkesprov 50 % Annan bedömning 50 %

Yrkesprov 50 % Annan bedömning 50 %

Yrkespro v 50 % Annan bedömnin g 50 %

Yrkespro v 60 % Annan bedömnin g 40 %

Annan bedömning

Tabell: Bedömning av examensdelarna i grundexamen inom företagsekonomi.

Grundexamen inom företagsekonomi.

Up för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom

Examensuppbyggna d 120 sv

Yrkeskom pletterand e studier 20 sv

Fritt valbara examens delar 10 sv

Yrkesinriktade examensdelar 90 sv Kundservi

ce 20 sv

Ekonomitjä nster 20sv

Löneräknin g 20 sv

Grunder i bokföring (Examen sdel som erbjuds lokalt) 10 sv

Elektronis k handel 10 sv

Examensd elar som kompletter ar yrkes- kompetens en 10 sv

Examensdelar nas bedömning Annan

bedömnin g

Annan bedömnin g

Yrkespro v 50 % Annan bedömnin g 50 %

Yrkesprov 50 % Annan bedömning 50 %

Yrkesprov 60 % Annan bedömning 40 %

Yrkespro v 70 % Annan bedömnin g 30 %

Yrkespro v 60 % Annan bedömnin g 40 %

Annan bedömning

Tabell: Bedömning av examensdelarna i grundexamen inom företagsekonomi.

(17)

16

5.4. Mål, kriterier och föremål för bedömningen

För de yrkeskompletterande studierna anges mål för kunnandet samt bedömningskriterier som baserar sig på målen. För de yrkesinriktade examensdelarna finns definierat föremål för bedömningen d.v.s. vad som bedöms samt kriterier för de olika bedömningsnivåerna.

5.5 Beslut om vitsord

Beslut om vitsord i en enskild kurs där bedömningen sker på annat sätt än genom yrkesprov fattas av läraren. Yrkesprovet bedöms av arbetsplatsens representant tillsammans med den handledande läraren på det sätt som organet beslutat. Den studerandes självvärdering utgör en del av bedömningsprocessen.

Beslut om vitsord för en examensdel fattas av utbildningsansvariga tillsammans med de lärare som bedömt de enskilda kurserna i examensdelen. Yrkesprovets bedömning påverkar vitsordet enligt den andel som definierats.

5.6. Omtagning av prov och yrkesprov samt höjning av vitsord

Den studerande har möjlighet att ta om prov och yrkesprov på det sätt som definieras i Axxells rutinbeskrivning: Omtagning av prov och yrkesprov samt höjning av vitsord. I samma rutinbeskrivning anges även förfarandet för höjning av vitsord.

5.7 Ny bedömning samt rättelse av bedömning

Den studerande kan anhålla om ny bedömning samt rättelse av bedömning på det sätt som definierats i Axxells besvärsanvisningar. Anvisningarna finns tillgängliga på

läroanstaltens extranet eller kan erhållas från kansliet.

5.8 Erhållande av examensbetyg

När den studerande har genomfört alla studier och de yrkesprov som hör till examen med godkänt resultat erhåller han eller hon ett examensbetyg över avlagd examen.

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. Till examensbetyget bifogas även ett utdrag ur studieregistret. I det finns alla enskilda kurser registrerade.

5.9 Bedömning vid specialundervisning

Studerande med individuell plan för hur undervisningen ordas har samma

bedömningsförfarande som övriga studerande. Utgångsläget är att hela examen avläggs enligt läroplanen och med normal bedömning. Om detta inte är möjligt anpassas

bedömningen.

Då planen görs upp för den enskilde studerande kommer egenläraren/handledande

läraren i samråd med utvecklaren av specialundervisning eller specialläraren alltid överens om huruvida bedömningen sker enligt normala bedömningskriterier eller om bedömningen anpassas. Om kurser och/eller examensdelar anpassas utformas bedömningskriterier för enskild kurs eller examensdel.

En anpassning av enskilda kurser betyder inte automatiskt att examensdelens vitsord blir

anpassat. Utbildningsansvariga avgör hur stor vikt olika bedömningsföremål har för

helhetsvitsordet.

(18)

17

Axxell har en utarbetad plan för förverkligande av specialundervisning, där mera ingående information och direktiv finns.

6. Plan för bedömningen av de yrkesinriktade examensdelarna

6.1 Bedömningen av kunnandet i de yrkesinriktade examensdelarna

Yrkesprov avläggs i alla yrkesinriktade examensdelar och utgör en viktig del av deras bedömning. Yrkesprovet kan omfatta en examensdel eller vara gemensam för flera

examensdelar. I det senare fallet särskiljs för varje examensdel en separat bedömning för det gemensamma kombinerade yrkesprovet. Ett yrkesprov för en examensdel kan även bestå av flera delar. Dessa delyrkesprovs sammanlagda bedömning utgör

yrkesprovsbedömningen för examensdelen.

Det kunnande i de yrkesinriktade examensdelarna som inte visas i yrkesprov bedöms på annat tillförlitligt sätt. Den andel av kunnandet i en examensdel som bedöms genom yrkesprov finns angiven i planen för genomförande och bedömning av yrkesprov.

De perioder av inlärning i arbete i vilka kunnandet bedöms genom yrkesprov bedöms med G = godkänd. Denna bedömning visar att den studerande genomfört samtliga arbetsdagar samt de skriftliga eller övriga arbeten som ingår i avsnittet. Om innehållet i inlärningen i arbetet inte bedöms genom yrkesprov erhåller den studerande en sifferbedömning.

6.2 Föremålen och kriterierna för bedömningen av de yrkesinriktade examensdelarna

För varje yrkesinriktad examensdel i examen finns definierat bedömningsföremål, dvs. vad man bedömer. Bedömningen gäller:

 behärskande av arbetsprocesserna

 behärskande av arbetsmetoder, redskap och material

 behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

 nyckelkompetenser för livslångt lärande

I samband med varje examensdel har man närmare preciserat vad de olika föremålen betyder i just den examensdelen.

För bedömningen finns angivet bedömningskriterier för alla bedömningsföremål på

nöjaktig (1), god (2) och berömlig (3) nivå. På basen av kriterierna kan den studerande

bekanta sig med kunnandet på olika nivåer och ställa egna mål för inlärningen och

kunnandet. För varje examensdel finns angivet vilket kunnande som bedöms genom

yrkesprov och vilket kunnande som bedöms med andra bedömningsmetoder. Även

andelen som yrkesprovet utgör av examensdelens bedömning definieras. I kapitel 7

framgår för varje yrkesinriktad examensdel vilka bedömningsföremål som bedöms i

yrkesprovet och vilka som bedöms på annat sätt.

(19)

18

6.3 Plan för genomförande och bedömning av yrkesprov

Grundexamen inom företagsekonomi

Up för kundbetjäning och försäljning, Merkonom

Yrkesprovs

nummer

Typ av yrkesprov

Examensdel Yrkesprovets andel av bedömningen

Bedömare Plats för genomförande Yrkesprov 1 Yrkesprov Kundservice 50 % Arbetsplatshand-

ledaren

Inlärning i arbetet Yrkesprov 2 Yrkesprov Elektronisk handel 60 % Arbetslivets

representant

Läroanstalten Yrkesprov 3 Yrkesprov Ekonomitjänster 50 % Arbetsplatshand-

ledaren

Inlärning i arbetet Yrkesprov 4 Yrkesprov Planering och

genomförande av aktiviteter inom marknadskommuni kation

50% Arbetslivets

representant

Läroanstalten/

Annan plats som

läroanstalten anvisar Yrkesprov 5 Yrkesprov Visuellt säljarbete 50% Arbetsplatshand-

ledaren

Inlärning i arbetet Tabell: Plan för genomförande av bedömning av yrkesprov

Grundexamen inom företagsekonomi

Up för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom

Yrkesprovs

nummer

Typ av yrkesprov

Examensdel Yrkesprovets andel av bedömningen

Bedömare Plats för genomförande Yrkesprov 1 Yrkesprov Kundservice 50 % Arbetsplatshand-

ledaren

Inlärning i arbetet Yrkesprov 2 Yrkesprov Elektronisk handel 60 % Arbetslivets

representant

Läroanstalten Yrkesprov 3 Yrkesprov Ekonomitjänster 50 % Arbetslivets

representant

Inlärning i arbetet Yrkesprov 4 Yrkesprov Grunder i bokföring 70% Arbetslivets

representant

Läroanstalten Yrkesprov 5 Yrkesprov Löneräkning 60% Arbetsplatshandl

edaren

Inlärning i arbetet

Tabell: Plan för genomförande av bedömning av yrkesprov

Yrkesprovens placering synliggörs i kapitel 2. Bedömningskriterierna för varje examensdel

och yrkesprov finns i kapitel 7.

(20)

19

7. Examensdelarna, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och bedömningskriterier

Den del av bedömningskriterierna som är färgade med grått i tabellen bedöms med yrkesprov. Axxell arbetar för ett certifierat ledningssystem och för hållbar utveckling. Som ett led i detta synliggörs de bedömningsföremål som berör hållbar utveckling med en myra.

7.1 Kundservice

7.1.1 Krav på yrkesskicklighet Den studerande

 klarar av en servicesituation då han eller hon

o förbereder sig inför servicesituationer o värnar om arbetsmiljön

o betjänar externa och interna kunder

o drar nytta av sina språkkunskaper i kontakten med kunderna o vidtar de åtgärder som behöver vidtas efter servicesituationen o utför kontorsuppgifter kopplade till kundservice

o verksamhetens lönsamhet.

7.1.2 Bedömning

I tabellen har bedömningskriterier för tre olika kunskapsnivåer samt föremålen för bedömning sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

1. Behärskande av arbetsprocesserna

Den studerande Planering av det egna

arbetet

förbereder under handledning

arbetsuppgifter i enlighet med företagets eller organisationens anvisningar

planerar och förbereder arbetsuppgifter i

enlighet med företagets eller organisationens anvisningar

planerar och förbereder ansvarsfullt och på eget initiativ arbetsuppgifter i enlighet med företagets eller organisationens anvisningar

Behärskande av arbetets helhet

följer under handledning de regler och

bestämmelser som gäller för den egna branschen

följer de regler och bestämmelser som gäller för den egna branschen

följer de regler och bestämmelser som gäller för den egna branschen

följer arbetslagstiftningen och kollektivavtalen i branschen samt handlar på det sätt som krävs i enlighet med det ansvar och de skyldigheter som ligger på arbetstagaren respektive arbetsgivaren

följer

arbetslagstiftningen och kollektivavtalen i branschen samt

handlar på det sätt som krävs i enlighet med det ansvar och de skyldigheter som ligger på arbetstagaren

följer

arbetslagstiftningen och kollektivavtalen i branschen samt handlar på det sätt som krävs i enlighet med det ansvar och de skyldigheter som ligger på arbetstagaren

(21)

20 respektive

arbetsgivaren

respektive arbetsgivaren arbetar under

handledning enligt företagets eller organisationens

anvisningar och mål i de olika skedena i

kundservicen

arbetar i huvudsak självständigt i de olika skedena i kundservicen i enlighet med den fastställda planen

arbetar i enlighet med den fastställda planen i de olika skedena i kundservicen genom att anpassa sig till det som situationen kräver ber om råd då han/hon är

osäker

ber om råd i nya situationer

handlar i enlighet med hans/hennes

befogenheter utför de arbetsuppgifter

som är på hans/hennes ansvar men behöver tidvis handledning

utför de arbetsuppgifter som ligger på

hans/hennes ansvar

handlar ansvarsfullt och tar i sitt arbete hänsyn till kommande arbetsskeden och andra medarbetare Att handla enligt

kvalitetsmålen

handlar under

handledning i enlighet med företagets eller organisationens

kvalitetsmål och mål för hållbar utveckling

handlar i enlighet med företagets eller

organisationens

kvalitetsmål och mål för hållbar utveckling

handlar i enlighet med företagets eller

organisationens kvalitetsmål och mål för hållbar utveckling Effektiv och

framgångsrik verksamhet

handlar under

handledning effektivt i förhållande till den tid som står till buds och de övriga resurserna

handlar

kostnadseffektivt och framgångsrikt i förhållande till den tid som står till buds och de övriga resurserna

handlar

kostnadseffektivt och framgångsrikt i förhållande till den tid som står till buds och de övriga resurserna främjar under

handledning

kundrelationer i sitt arbete

främjar bestående kundrelationer i sitt arbete

främjar kontinuiteten i verksamheten och bestående

kundrelationer i sitt arbete

Utvärdering och utveckling av det egna arbetet

utvärderar under handledning sitt arbete och resultatet av det samt handlar i enlighet med den återkoppling han/hon fått

utvärderar sitt arbete och resultatet av det samt ändrar sitt arbetssätt i enlighet med den återkoppling han/hon fått

utvärderar sitt arbete och resultatet av det och utvecklar sitt arbetssätt

Värnande om arbetshälsan

fungerar i sitt arbete på ett sätt som främjar arbetsförmågan.

verkar för att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor samt funktions- och arbetsförmåga i arbetet.

verkar självständigt för att upprätthålla

hälsosamma levnadsvanor samt funktions- och arbetsförmåga i arbetet.

(22)

21 Föremål för

bedömning

Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

2. Behärskande av arbetsmetoder, redskap och material

Den studerande

Att använda arbetsmetoder och redskap

använder i bekanta situationer de centrala arbetsredskapen och medierna samt materialen på ett säkert sätt i enlighet med företagets eller organisationens anvisningar

använder de centrala arbetsredskapen och medierna samt

materialen på ett säkert sätt i enlighet med företagets eller organisationens anvisningar

väljer lämpliga arbetsredskap och medier samt material och använder dessa på ett säkert sätt i

varierande

arbetssituationer i enlighet med företagets eller organisationens anvisningar

använder under handledning de

verktygsprogram som är centrala för arbetet på A- körkortsnivå.

använder de

verktygsprogram som är centrala för arbetet på A-körkortsnivå.

använder

verktygsprogram på A- körkortsnivå.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Den studerande

Förberedelser drar under handledning nytta av kunskaper om exempelvis produkter, tjänster,

konkurrenssituationer, kampanjer och

kundgrupper

drar nytta av kunskaper om exempelvis

produkter, tjänster, konkurrenssituationer, kampanjer och

kundgrupper

drar nytta av och uppdaterar fortlöpande sina kunskaper om exempelvis produkter, tjänster,

konkurrenssituationer, kampanjer och

kundgrupper samt andra intressegrupper Att värna om

arbetsmiljön

ser under handledning till att arbetsmiljön fungerar

ser till att arbetsmiljön fungerar och är trivsam genom att ta hänsyn till företagets eller

organisationens anvisningar

ser på eget initiativ till att arbetsmiljön fungerar och är trivsam genom att ta hänsyn till företagets eller organisationens anvisningar tar under handledning

reda på reglerna som gäller arbetet och sättet att arbeta på

tar reda på reglerna som gäller arbetet och sättet att arbeta på

tar reda på reglerna på arbetsplatsen och sättet att arbeta på

Kundservice betjänar under

handledning kunderna i enlighet med företagets eller organisationens servicekoncept eller anvisningar

betjänar kunderna i enlighet med i enlighet med företagets eller organisationens servicekoncept eller anvisningar

betjänar kunderna i enlighet med företagets eller organisationens servicekoncept eller anvisningar i varierande situationer

(23)

22 följer de bestämmelser

och avtal som reglerar bekanta servicesituationer

följer de bestämmelser och avtal som reglerar vanliga

servicesituationer

följer de bestämmelser och avtal som reglerar varierande

servicesituationer agerar på det sätt som

arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar kräver samt som förutsätts enligt kollektiv- eller tjänstavtal

agerar på det sätt som arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar kräver samt som förutsätts enligt kollektiv- eller tjänstavtal

agerar på det sätt som arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar kräver samt som förutsätts enligt kollektiv- eller tjänstavtal svarar under handledning

på vanliga, skriftliga förfrågningar från kunder

svarar på vanliga, skriftliga förfrågningar från kunder

betjänar även kunderna skriftligen genom att använda ett språk som är lämpligt för

sammanhanget och mediet

tar emot och

vidareförmedlar vanliga meddelanden som har med arbetet att göra

tar emot och vidareförmedlar meddelanden som har med arbetet att göra till rätt person

tar emot och vidareförmedlar meddelanden som har med arbetet att göra till rätt till rätt person med hänsyn till hur viktigt och brådskande ärendet är

Att vidta efterföljande åtgärder

vidtar i bekanta servicesituationer de efterföljande åtgärder som överenskommits och som är i linje med företagets eller organisationens anvisningar

vidtar i vanliga servicesituationer de efterföljande åtgärder som överenskommits och som är i linje med företagets eller

organisationens anvisningar

vidtar i varierande servicesituationer de efterföljande åtgärder som överenskommits och som är i linje företagets eller organisationens anvisningar Hantering av

kontorsuppgifter

producerar under handledning dokument i enlighet med företagets eller organisationens anvisningar genom att använda sig av

verktygsprogram

producerar vanliga dokument i enlighet med företagets eller organisationens anvisningar genom att använda sig av

verktygsprogram

producerar självständigt dokument i enlighet med organisationens anvisningar genom att använda sig av

verktygsprogram utför i servicesituationer

ofta återkommande räkneoperationer

utför i servicesituationer vanliga

räkneoperationer

utför de

räkneoperationer som krävs i

servicesituationen hanterar under

handledning dokument i enlighet med företagets eller organisationens anvisningar

hanterar, sparar och gör sig av med dokument i enlighet med företagets eller organisationens anvisningar och ser till att han/hon agerar på rätt sätt

hanterar, sparar och gör sig av med dokument på ett självständigt sätt i enlighet med företagets eller organisationens anvisningar

upprätthåller under handledning register i anslutning till arbetet, exempelvis kundregister

upprätthåller register i anslutning till arbetet i enlighet med företagets eller organisationens

hanterar register i anslutning till arbetet i enlighet med företagets eller organisationens

(24)

23 anvisningar anvisningar

följer företagets

anvisningar när det gäller dataskydd i upprättandet, hanteringen och

arkiveringen av dokument samt i upprätthållandet av register

följer företagets anvisningar när det gäller dataskydd i upprättandet, hanteringen och arkiveringen av dokument samt i upprätthållandet av register

följer företagets anvisningar när det gäller dataskydd i upprättandet, hanteringen och arkiveringen av dokument samt i upprätthållandet av register

deltar under handledning i upprättandet av rapporter och statistik

upprättar i enlighet med företagets eller

organisationens anvisningar rapporter, sammanställer statistik och gör avräkningar i anslutning till arbetet

upprättar i enlighet med företagets eller

organisationens anvisningar rapporter, gör avräkningar och sammanställer statistik i anslutning till arbete samt ser till att dessa upprätthålls

Att utreda verksamhetens lönsamhet

deltar under handledning i utredningar av

verksamhetens intäkter och kostnader.

tar som medlem i gruppen reda på intäkter och kostnader för verksamheten samt utreder olika marginaler.

tar reda på intäkter och kostnader för

verksamheten samt marginaler i enlighet med hans/hennes befogenheter.

Behärskande av språkkunskaper, för finskspråkiga Att dra nytta av språkkunskaper i kontakten med kunderna

betjänar kunderna på finska och klarar sig någorlunda på svenska i servicesituationer samt på ett främmande språk

betjänar kunderna på finska och klarar av servicesituationer på svenska samt på ett främmande språk

betjänar kunderna på finska och klarar smidigt av servicesituationer på svenska samt på ett främmande språk

Behärskande av språkkunskaper, för svenskspråkiga Att dra nytta av språkkunskaper i kontakten med kunderna

betjänar kunderna på svenska, hanterar servicesituationer på finska och klarar sig någorlunda på ett främmande språk i servicesituationer

betjänar kunderna på svenska och klarar smidigt av

servicesituationer på finska samt hanterar servicesituationer på ett främmande språk

betjänar kunderna på svenska och finska och klarar smidigt av

servicesituationer på ett främmande språk

Behärskande av språkkunskaper, på andra språk

Att dra nytta av språkkunskaper i kontakten med kunderna

sköter servicesituationer på finska eller svenska och klarar sig någorlunda på ett annat främmande språk i servicesituationer

sköter servicesituationer på finska eller svenska samt på ett främmande språk och klarar sig någorlunda på det andra inhemska språket

betjänar kunderna på finska eller svenska och klarar smidigt av

servicesituationer på det andra inhemska språket samt på ett främmande språk

(25)

24 Behärskande av språk i

utbildning på främmande språk Att dra nytta av språkkunskaper i kontakten med kunderna

sköter utöver

undervisningsspråket av servicesituationer på finska eller svenska samt kan hjälpa kunden på ett annat språk i en

servicesituation

sköter utöver

undervisningsspråket av servicesituationer på finska eller svenska samt på ett annat språk

betjänar utöver undervisningsspråket kunderna på finska eller svenska samt klarar smidigt av

servicesituationer på ett annat språk

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

4.

Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Den studerande

Lärande och problemlösning

behöver vägledning och stöd i föränderliga situationer och valsituationer

handlar på ett ändamålsenligt sätt i föränderliga situationer och valsituationer

handlar på ett ändamålsenligt sätt i föränderliga situationer och valsituationer och kommer på alternativa sätt att fungera i sin verksamhet

skaffar sig information via bekanta källor

skaffar sig information via olika källor

skaffar sig på ett

självständigt sätt och på eget initiativ information via olika källor och utvärderar

informationens tillförlitlighet Interaktion och

samarbete

fungerar i den bekanta arbetsgemenskapen och - gruppen

fungerar tillsammans med olika slags människor i

arbetsgemenskapen och -gruppen

har förmågan att samarbeta med olika typer av människor som medlem i

arbetsgemenskapen och -gruppen

Yrkesetik iakttar under handledning de etiska regler som getts

iakttar de etiska regler som getts

handlar i sitt arbete i enlighet med företagets eller organisationens värderingar och följer den etik som hör till yrket

respekterar tystnadsplikten

respekterar tystnadsplikten

respekterar tystnadsplikten Hälsa, säkerhet och

funktionsförmåga

följer de

säkerhetsanvisningar som getts om arbetet, däribland dataskyddet, och

förorsakar inte fara för sig själv eller andra

följer de

säkerhetsanvisningar som getts om arbetet, däribland dataskyddet, och förorsakar inte fara för sig själv eller andra

följer de

säkerhetsanvisningar som getts om arbetet, däribland dataskyddet, och förorsakar inte fara för sig själv eller andra åtgärdar de fel och brister

som utgör en uppenbar risk och rapporterar om dessa till arbetsgivaren

åtgärdar de fel och brister som utgör en uppenbar risk och rapporterar om dessa till arbetsgivaren

åtgärdar de fel och brister som utgör en uppenbar risk och rapporterar om dessa till arbetsgivaren

(26)

25 agerar på det sätt som

krävs enligt

säkerhetssystemen för arbetsmiljön

agerar på det sätt som krävs enligt

säkerhetssystemen för arbetsmiljön

agerar på det sätt som krävs enligt

säkerhetssystemen för arbetsmiljön

använder säkra, lämpligt belastande och

omväxlande arbetsmetoder och uppmärksammar ergonomin.

använder säkra,

lämpligt belastande och omväxlande

arbetsmetoder och uppmärksammar ergonomin.

använder säkra,

lämpligt belastande och omväxlande

arbetsmetoder och uppmärksammar ergonomin.

Tabell: Bedömningskriterier för Kundservice

7.2 Visuellt säljarbete

7.2.1 Krav på yrkesskicklighet Den studerande

 utför demonstrationer eller kampanjer inom hans/hennes produktgruppsområde

 följer upp butikens utseende och upprätthåller det

 producerar kundinformation.

7.2.2 Bedömning

I tabellen har föremålen för bedömning och bedömningskriterier för tre olika nivåer av kunnande sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 1. Behärskande av

arbetsprocesser

Nöjaktiga N 1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Planering av det egna

arbetet

förbereder under handledning

arbetsuppgifter i enlighet med företagets

anvisningar

planerar och förbereder arbetsuppgifter i

enlighet med företagets anvisningar

planerar och förbereder ansvarsfullt och på eget initiativ arbetsuppgifter i enlighet med företagets anvisningar

arbetar under

handledning inom den dagliga arbetstiden

planerar fördelningen av den dagliga

arbetstiden mellan olika arbetsuppgifter

planerar självständigt fördelningen av den dagliga arbetstiden mellan olika

arbetsuppgifter utför vid behov arbetsuppgifterna i prioriteringsordning Behärskande av

arbetets helhet

arbetar under

handledning i enlighet med företagets kvalitetsmål

arbetar i enlighet med företagets kvalitetsmål

arbetar obehindrat och i enlighet med företagets kvalitetsmål

Utvärdering och utveckling av det egna arbetet

utvärderar under handledning sitt arbete och resultatet av det

utvärderar sitt arbete och resultatet av det samt ändrar sitt

utvärderar sitt arbete och resultatet av det och utvecklar

(27)

26 samt ändrar vid behov

sitt arbetssätt i enlighet med den återkoppling han/hon fått

arbetssätt i enlighet med den återkoppling han/hon fått

självständigt sitt arbetssätt

Utvärdering av

möjligheterna att verka som egenföretagare

utvärderar under handledning styrkorna i den egna verksamheten och i arbetet och

möjligheterna att verka som egenföretagare.

utvärderar styrkorna i den egna

verksamheten och i arbetet och

möjligheterna att verka som egenföretagare.

utvärderar styrkorna i den egna

verksamheten och i arbetet och

möjligheterna att verka som egenföretagare.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 2. Behärskande av

arbetsmetoder, redskap och material

Nöjaktiga N 1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Användning av

arbetsredskap och - metoder

använder under handledning

arbetsredskap inom säljarbete, medier och tillämpningsprogram för visuellt säljarbete

använder

arbetsredskap inom säljarbete, medier och tillämpningsprogram för visuellt säljarbete

använder självständigt arbetsredskap inom säljarbete, medier och tillämpningsprogram för visuellt säljarbete är verksam inom

internetmiljöer

är verksam inom internetmiljöer

är verksam inom internetmiljöer drar under handledning

nytta av egenskaperna hos möblerna i butiken

drar nytta av egenskaperna hos möblerna i butiken

drar nytta av egenskaperna hos möblerna i butiken och hittar nya

användningsändamål för dem

använder reklamtexter eller

informationstekniska program för att göra prislappar och affischer

använder reklamtexter och

informationstekniska program för att göra prislappar och affischer

tillämpar reklamtexter och

informationstekniska program för att göra prislappar och affischer Behärskande av

material

använder under

handledning material på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till

återanvändning

använder material på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till

återanvändning

använder material på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till

återanvändning drar under handledning

nytta av grafiska material vid demonstrationer.

drar nytta av grafiska material vid

demonstrationer.

tillämpar grafiska material i enlighet med anvisningarna vid demonstrationer.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 3. Behärskande av

den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N 1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande

Genomförande av demonstrationer eller kampanjer

demonstrerar en helhet ur produktgruppen

demonstrerar

alternativa helheter ur produktgruppen

demonstrerar upplevelsemässiga, alternativa helheter ur produktgruppen

(28)

27 tillämpar

kontextprincipen

tillämpar

kontextprincipen söker under handledning

efter information om olika målgrupper och drar nytta av den

söker efter information om olika målgrupper och drar nytta av den

söker på ett mångsidigt och självständigt sätt efter information om olika målgrupper och drar nytta av den tillämpar under

handledning

demonstrationsteknik för visuellt säljarbete

tillämpar

demonstrationsteknik för visuellt säljarbete

tillämpar på ett mångsidigt och självständigt sätt demonstrationsteknik för visuellt säljarbete Att följa upp och

upprätthålla utseendet på butiken

följer under handledning upp butikens utseende i enlighet med företagets kvalitetsmål

följer upp butikens utseende i enlighet med företagets kvalitetsmål

följer självständigt upp butikens utseende i enlighet med företagets kvalitetsmål och

kommer med förslag på förnyelse

ställer under handledning i ordning varorna och försäljningsmiljön och upprätthåller detta

ställer i ordning varorna och försäljningsmiljön och upprätthåller detta

ställer i ordning varorna och försäljningsmiljön och upprätthåller detta Produktion av

kundinformation

använder under handledning grundläggande kunskaper i

textuppställning och typografi samt företagets anvisningar

använder grundläggande kunskaper i

textuppställning och typografi samt

företagets anvisningar

tillämpar grundläggande kunskaper i

textuppställning och typografi samt

företagets anvisningar uppfattar under

handledning helheten i visningen av

kundinformation.

uppfattar helheten i visningen av kundinformation.

uppfattar helheten i visningen av kundinformation.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 4.

Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Nöjaktiga N 1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Lärande och

problemlösning

utvärderar under handledning sitt arbete och ändrar sitt arbetssätt

utvärderar sitt arbete och ändrar sitt arbetssätt

utvärderar självständigt sitt arbete och ändrar sitt arbetssätt

Interaktion och samarbete

följer de instruktioner som han/hon fått om hur demonstrationen eller kampanjen ska genomföras

diskuterar

genomförandet av demonstrationen eller kampanjen

diskuterar och förhandlar om genomförandet av demonstrationen eller kampanjen

Yrkesetik iakttar under

handledning de etiska regler som getts, avtal och bestämmelser samt tidtabeller

iakttar de etiska regler som getts, avtal och bestämmelser samt tidtabeller

handlar i enlighet med företagets värderingar och iakttar de etiska regler som getts, avtal och bestämmelser samt tidtabeller

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga

följer

säkerhetsanvisningar

följer

arbetsgemenskapens

följer

arbetsgemenskapens

(29)

28 som getts om arbetet

och förorsakar inte fara för sig själv eller andra

anvisningar och beaktar i sitt arbete säkerheten för medlemmarna i arbetsgemenskapen och i arbetsmiljön

anvisningar och beaktar i sitt arbete säkerheten för medlemmarna i arbetsgemenskapen och i arbetsmiljön använder tryggt

arbetsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna

försäkrar sig om arbetsredskapens och materialen säkerhet

informerar om de faror och risker som han/hon observerar

arbetar i regel ergonomiskt.

arbetar ergonomiskt. använder säkra,

lämpligt belastande och omväxlande

arbetsmetoder och uppmärksammar ergonomin.

Tabell: Bedömningskriterier för Visuellt säljarbete

7.3 Ekonomitjänster

7.3.1 Krav på yrkesskicklighet

Den studerande betjänar kontorets externa och interna kunder, då han eller hon:

 hanterar ett av följande delområden inom ekonomiförvaltning:

o bokför vanliga affärshändelser

o räknar ut den vanliga lönen som ska betalas ut o fakturerar

o sköter försäljningsreskontra och betalningsuppmaningar o sköter inköpsreskontra

7.3.2 Bedömning

I tabellen har föremålen för bedömning och bedömningskriterier för tre olika nivåer av kunnande sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 1. Behärskande av

arbetsprocessen

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Planering av det egna

arbetet

förbereder under handledning

arbetsuppgifter i enlighet med företagets eller organisationens anvisningar

planerar och förbereder arbetsuppgifter i

enlighet med företagets eller organisationens anvisningar

planerar och förbereder ansvarsfullt och på eget initiativ arbetsuppgifter i enlighet med företagets eller organisationens anvisningar

utför arbetsuppgifterna i prioriteringsordning Behärskande av

arbetets helhet

arbetar under handledning enligt företagets eller

arbetar till största delen självständigt enligt företagets eller

arbetar självständigt enligt företagets eller organisationens

(30)

29 organisationens

anvisningar och mål i de olika skedena i

kundservicen

organisationens anvisningar och mål i de olika skedena i kundservicen

anvisningar och mål i de olika skedena i kundservicen ber om råd då han/hon

är osäker

ber om råd i nya situationer

handlar i enlighet med hans/hennes

befogenheter utför de arbetsuppgifter

som är på hans/hennes ansvar men behöver tidvis handledning

utför de arbetsuppgifter som ligger på

hans/hennes ansvar

handlar ansvarsfullt och tar i sitt arbete hänsyn till kommande

arbetsskeden och andra medarbetare Att handla enligt

kvalitetsmålen

handlar under

handledning i enlighet med företagets eller organisationens

kvalitetsmål och mål för hållbar utveckling

handlar i enlighet med företagets eller

organisationens

kvalitetsmål och mål för hållbar utveckling

handlar i enlighet med företagets eller

organisationens

kvalitetsmål och mål för hållbar utveckling Effektiv och

framgångsrik verksamhet

arbetar under

handledning effektivt och tar hänsyn till

tidsanvändningen och användningen av övriga resurser

arbetar effektivt och tar hänsyn till

tidsanvändningen och användningen av övriga resurser

arbetar effektivt och resultatinriktat

främjar under handledning kundrelationer i sitt arbete

främjar bestående kundrelationer i sitt arbete

främjar kontinuiteten i verksamheten och bestående

kundrelationer i sitt arbete

Utvärdering och utveckling av det egna arbetet

utvärderar under handledning sitt arbete och resultaten av det.

utvärderar sitt arbete och resultatet av det samt ändrar sitt arbetssätt i enlighet med den återkoppling han/hon fått.

utvärderar sitt arbete och resultatet av det och utvecklar sitt arbetssätt.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 2. Behärskande av

arbetsmetoder, - redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Att använda

arbetsmetoder och redskap

använder under handledning kontorets och

ekonomiförvaltningens arbetsredskap och tillämpningsprogram

använder i vanliga situationer kontorets och

ekonomiförvaltningens arbetsredskap och tillämpningsprogram

använder i varierande eller nya situationer kontorets och

ekonomiförvaltningens arbetsredskap och tillämpningsprogram skriver enbart ut de

utskrifter som är nödvändiga

skriver enbart ut de utskrifter som är nödvändiga och följer i sitt arbete principerna för sparsam

användning av bland annat papper,

tonerkassetter och

skriver enbart ut de utskrifter som är nödvändiga och förutser i sitt arbete sparsam användning av bland annat papper, tonerkassetter och övrigt material på ett

Figure

Updating...

References

Related subjects :