INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

127  Download (0)

Full text

(1)

Landstingsstyrelsen

peder.bjorn@lio.se

Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 24 september 2014.

Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping.

Gruppmöten:

(M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen (S), (V), (MP): Västra

08.30 - 12.00 Informationer 12.00 - 13.00 Lunch 13.00 - 14.00 Gruppmöten 14.00 - 14.30 Beslutsärenden

Fika 09.30

1. UPPROP 08.30

Val för protokollsjustering.

2. INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

Ärenden som bereds inför landstingsfullmäktige

08.40

1:1 Revidering av bolagsordning för TvNo Textilservice AB LiÖ 2014-893 Susan Ols

1:2 Regionstyrelsens och regionfullmäktiges sammanträdestider för år 2015 LiÖ 2014-977

Ärenden från ledningsstaben

3:1 Delårsrapport 07 år 2014. LiÖ 2014-28

3:2 Rapport från landstingsstyrelsens beredning för strategiska ägarfrågor – Uppdrag Digitala Agenda för Östergötland. LiÖ 2013-893

Håkan Nilsson och Magnus Hansson

3:3 Remiss: Assisterad befruktning ensamstående kvinnor. LiÖ 2014-699 Maria Funk

(2)

2

Landstingsstyrelsen

3:4 Årsredovisningar för landstingets anknutna stiftelser LiÖ 2014-3 Susan Ols

3:5 Kompetensförsörjningssatsning inom primärvårdenLiÖ 2014-984 Mats Uddin

4.1 Delegationsbeslut (B-ärenden) och skrivelser för kännedom (C-ärenden).

3. KORTINFORMATIONER FRÅN ORDFÖRANDEN OCH LD 09.30

4. INFORMATIONER

LS fokusområden 2014 10.00

Tillämpningen av landstingets kompetensförsörjningsmodell i verksamheten Mats Uddin

5. UPPFÖLJNING AV PERSPEKTIV 10.30

Process – Barbro Naroskyin

• Återkoppling av revisionsrapport ”Arbetsmiljöarbetet - inriktning mot hot och våld i primärvården”

• Verksamheten under sommaren 2014 Medarbetare – Mats Uddin

Ekonomi – Mikael Borin

6. BESLUTSÄRENDEN 14.00 Ärende 1:1 – 4:1 enligt ovan.

(3)

BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben

Susan Ols 2014-09-10 LiÖ 2014-893

Landstingsstyrelsen

Revidering av bolagsordning för TvNo Textilservice AB

Bakgrund

En ändring i kommunallagen angående kommunala bolag har trätt i kraft, innebärande bland annat att kommunala principer ska säkerställas genom att finnas uttryckta i bolagsordningen. Verksamheten i ett landstingsägt bolag ska gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt länets medborgare.

För att säkerställa de kommunala principerna ska i bolagsordningen finnas:

- det kommunala ändamålet (vad verksamheten syftar till att åstadkomma) - de kommunala principer som utgör ram för verksamheten

- fullmäktiges möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas.

Av TvNos bolagsordning framgår fullmäktiges rätt att ta ställning.

Bolagsordningen bör kompletteras med uppgift om det kommunala ändamålet samt att verksamheten drivs enligt lokaliseringsprincipen.

Lokaliseringsprincipen innebär att verksamheten ska rikta sig till det egna geografiska området.

TvNo Textilservice AB ägs av Landstinget i Östergötland tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och Norrköpings kommun, som också ska ta ställning till justeringen innan den tas till bolagets stämma.

Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t godkänna att föreliggande bolagsordning för TvNo Textilservice AB ska gälla från det att bolagsordningen har fastställts vid bolagsstämma för bolaget.

(4)
(5)

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är TvNo Textilservice Aktiebolag.

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Norrköpings kommun, Östergötlands län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tvätteri- och textiluthyrningsverksamhet.

Verksamheten ska tillgodose behovet av rent tvättgods huvudsakligen för offentligfinansierad verksamhet i Östergötland och Jönköpings län. Verksamheten drivs i enlighet med

lokaliseringsprincipen.

§ 4

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågan om allmänna handlingars utlämnande avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att lämna ut handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 5

Bolaget ska bereda fullmäktige hos respektive delägare möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamhet som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 7

Aktierna ska lyda på 100 kronor.

§ 8

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och sex personliga suppleanter. Jönköpings och Östergötlands läns landsting utser vardera tre ledamöter och tre suppleanter.

Ledamot och suppleant utses på 4 år och gäller fr o m ordinarie bolagsstämma t o m ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen utser en ordförande och en vice ordförande.

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne dess vice ordförande öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

(6)

§ 9

Bolaget ska ha minst en av bolagsstämman utsedd auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. Jönköpings och Östergötlands läns landsting utser dessutom för en tid om 4 år vardera en lekmannarevisor och ersättare för denne.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom rekommenderat brev tidigast fyra och senast tre veckor före stämman.

§ 11

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma 1 Val av ordföranden vid stämman

2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 4 Val av justeringsmän

5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

6 Framläggande av förvaltningsberättelse med balansräkning samt resultaträkning

7 Framläggande av revisionsberättelse

8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 9 Beslut om dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12 Val av a) styrelse b) revisorer

13 Övriga frågor vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman

§ 12

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

(7)
(8)

2014-09-08

Sammanträdesdagar 2015

Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Regionfullmäktige 10 22 16-17 7 24-25

Regionstyrelsen 28 4 1 13 3 26 30 14 4 15

RS presidium Hälso- och

sjukvårdsnämnden 27 3,31 12 2 25 29 13 3 8

HSN presidium Trafik och samhälls-

planeringsnämnden 22 26 26 7,28 20 24 8,29 3

Regionutvecklings-

nämnden 21 25 25 6,27 19 23 6, 28 2

Patientnämnden

Regionsjukvårdsnämnden 19 27-28 17 3

Regionens

samverkansgrupp 20 24 24 12,26 18 22 13,27 1

(9)
(10)
(11)

Delårsrapport 2014 LS

Januari - juli

(12)
(13)

DELÅRSRAPPORT sammanfattning januari - juli

Sammanfattning

Tillgänglighet specialiserad vård

Målvärdet för tillgängligheten till besök och behandling inom den specia- liserade vården är att 80 procent av patienterna ska ha fått komma på besök eller behandling inom 60 dagar. I juli kom 83 procent på besök inom 60 dagar. 830 patienter hade väntat längre. I juli fick 84 procent behandling inom 60 dagar. 204 patienter hade väntat längre. För att kva- lificera för ersättning från ”kömiljarden” krävs att 70 % av patienterna tas omhand inom 60 dagar. Se även bilaga 2.

Tillgänglighet akutmottagningar

Tillgänglighetsmålen i akutvårdsflödet nås inte men trenden är ökande för båda, kraftigast för tillgängligheten att få läkarbesök inom en timma.

Målvärdet för att få träffa en läkare inom en timma och för att lämna akuten inom fyra timmar är 80 %.

Antal anställda i heltidsmått

I juli var antalet anställda omräknat i heltidsmått 11 841. Det innebär att antalet anställda har minskat med 40 heltidstjänster sedan årsskiftet. Köp från bemanningsföretag har ökat med 25 % jämfört med samma period föregående år.

Lönekostnadsutveckling

Lönekostnadsutvecklingen är 6,1 procent jämfört med motsvarande pe- riod föregående år (efter att hänsyn har tagits till överföring av hemsjuk- vården till kommunerna). Ur ett ekonomiskt perspektiv är personalkost- nadsökningen för hög i förhållande till landstingets ekonomiska förutsätt- ningar. Ökade kostnader för köp från bemanningsföretag tillkommer också, vilket är oroande.

11 583

11 841

11 300 11 400 11 500 11 600 11 700 11 800 11 900 12 000

2012 10

2012 12

2013 02

2013 04

2013 06

2013 08

2013 10

2013 12

2014 02

2014 04

2014 06

Produktion

Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdtillfällen och läkarbe- sök ökar något medan övriga öppenvårdsbesök minskar relativt kraftigt i jämförelse med samma period föregående år. Även läkarbesök vid akut- mottagningarna minskar i jämförelse med föregående år, vilket avviker från trenden de senaste fyra åren. DRG-vikten, vårdtiden och medel- vårdtiden har ökat i jämförelse med föregående år till skillnad från en nedåtgående eller utplanande trend det senaste året.

Tillgänglighet primärvård

Målvärdet för tillgänglighet till besök inom 7 dagar i primärvården är 95 %.

Mätningar sker kvartalsvis. Under första kvartalet 2014 klarade i snitt 56 % av alla vårdcentraler tillgänglighetsmålen, vilket är en sjunkande trend. 24 av 43 vårdcentraler klarade att upprätthålla en tillgänglighet på 95 % eller mer under första kvartalet 2014. I bilden visas även den vårdcentral som hade lägst tillgänglighet respektive kvartal.

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

2013 01 2013 03 2013 05 2013 07 2013 09 Q1 2014

tillgänglighet PV mål

lägst tillgänglighet

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Total

Index 2012: 2,5% uppräkning Index 2013: 2,7% uppräkning Index 2014: 2,75% uppräkning

P roce ss Med arbe tar e Ek onomi

Ack 2014 juli

Ack 2013 juli

Procentuell förändring 2014/2013

Utveckling sedan 2010

Förändrin g förra månaden Slutenvårdstillfällen 44 316 43 999 0,7%

DRG-vikt 49 225 48 115 2,3%

Vårdtid (dagar) 205 710 195 793 5,1%

Medelvårdtid 4,6 4,4 4,3%

Läkarbesök 618 584 618 172 0,1%

-varav akutmottagning 69 571 71 655 -2,9%

Övriga öppenvårdsbesök 1 033 628 1 145 011 -9,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

besök behandling mål liö

"kömiljard"

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2013 03

2013 04

2013 05

2013 06

2013 07

2013 08

2013 09

2013 10

2013 11

2013 12

2014 01

2014 02

2014 03

2014 04

2014 05

2014 06

2014 07 Mål

Lämnat akuten inom 4 timmar Läkarbesök inom 1 timma

(14)

DELÅRSRAPPORT—sammanfattning januari - juli

Sammanfattning

Ackumulerat månadsresultat för sjukvårdande verksamhet De sjukvårdande enheterna redovisar ett underskott på 121 mkr efter juli. Resultatet är en försämring med 69 mkr i jämförelse med föregå- ende år. Produktionsenheternas helårsbedömning efter april är minus 120 mkr, jämfört med godkänd budget på minus 22 mkr. Enheternas bedömning än betydligt mer positiv än vad den matematiskt beräknade trenden visar.

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150

Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec

2013 2014 Trend baserad på 2011-2013 årsresultat Helårsbedömning 03

Produktivitet - kostnad per DRG-poäng (rullande 12-månadersvärde)

Grafen till höger visar hur produktiviteten inom landstinget har utveck- lats sedan början av 2011. I slutet av 2011 syns ett trendbrott då produk- tiviteten från att ha förbättrats under 2011 successivt börjar försämras.

Trenden fortsätter under 2013 och 2014, men med avtagande effekt., dvs under de senaste 10 månaderna har minskningen planat ut.

43 000 44 000 45 000 46 000 47 000 48 000 49 000 50 000 51 000

Ek onomi

LiÖ:s samlade resultat

Landstingets samlade resultat till och med juli är 723 mkr. Resultatet beror främst på den positiva utvecklingen på den finansiella marknaden, och att reserverade medel för ökade pensionskostnader inte kommer att användas.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec

2013 2014 Trend baserad på 2011-2013 årsresultat Helårsbedömning 03

(15)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli 1

Processperspektivet

Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet

Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse är den kritiska framgångsfaktorn för att nå kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet. För att bedöma om verksamheten är på väg i rätt riktning för att nå det strategiska målet värderas flera tillgänglighets– och hygienindikatorer må- natligen.

Sammanfattningen visar tillgänglighet till nybesök och behandling inom den specialiserade vården, tillgänglighet till primärvård och akut vård. Nedan visas tillgängligheten per centrum och förhållandet mellan utfallen de senaste fyra månaderna.

Målvärdet för tillgängligheten till besök och behandling inom den specialiserade vården är att 80 procent av patienterna ska fått komma på besök eller behand- ling inom 60 dagar. I juli kom 83 procent på besök inom 60 dagar. 830 patienter hade väntat längre. I juli fick 84 procent behandling inom 60 dagar. 204 patien- ter hade väntat längre. Skillnaden mellan siffrorna i ovanstående tabell och nedanstående diagram utgörs av privata aktörer. ”Kömiljardens” minimigräns för ekonomisk ersättning är att minst 70 procent av patienter har tagits emot inom 60 dagar. (I bilaga 2 finns tillgänglighetsuppgifter per verksamhetsom- råde.)

Figur 1: Väntetider för genomförda läkarbesök inom specialiserad vård i Östergötland

5171 4664 4487 5528 6870 6499 5507 6205 6088 6532 6344 5993 5862 4160 1047 764 2071 1789 1149 1131

751 1673 1113 617 892 1229 1015 830

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

2013 06 82%

2013 07 85%

2013 08 67%

2013 09 74%

2013 10 86%

2013 11 84%

2013 12 88%

2014 01 78%

2014 02 84%

2014 03 91%

2014 04 87%

2014 05 82%

2014 06 84%

2014 07 83%

Antal som väntat längre

än 60 dagar

Andel som varit på besök inom 60 dagar

De senaste fyra månaderna

Antal som väntat längre

än 60 dagar

Andel som fått behandling inom 60 dagar

De senaste fyra månaderna

Närsjukvården i Finspång 0 100%

Närsjukvården i centrala Östergötland 15 88%

Närsjukvården i östra Östergötland 12 91%

Närsjukvården i västra Östergötland 7 95%

Hjärt- och medicincentrum 291 72% 27 85%

Barn- och kvinnocentrum 24 97% 7 96%

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 150 84% 22 89%

Sinnescentrum 310 79% 140 69%

Totalt 809 83% 196 84%

Juli

Alla besök Alla behandlingar

(16)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli 2

Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje månad genom observationer i verksamheten. I juli nås målet för följsamhet till klädregler men inte för följsam- het till hygienregler. Aktuella värden i juli är 98 procent för klädreglerna och 86 procent för reglerna avseende hygienreglerna. Målet är 97 procent klädregler och 87 procent för hygienregler.

Figur 2: Väntetider för genomförda behandlingar inom specialiserad vård i Östergötland

Grön del av stapeln anger det antal patienter som har fått vård (läkarbesök eller behandling) inom 60 dagar Grå del av stapeln anger det antal patienter som har fått vänta mer än 60 dagar på vård

Procentsiffra under staplarna anger andelen patienter som har fått vård inom 60 dagar enligt kömiljardens be- räkningsmodell

2055

1132 1382

2138 2668 2393

1934 1895 1879 2463 2213 2233 2001 1034 441

249 899

1213 747 767

504 864 832

536 513 483

389

204

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

2013 06 82%

2013 07 82%

2013 08 59%

2013 09 62%

2013 10 78%

2013 11 75%

2013 12 79%

2014 01 69%

2014 02 70%

2014 03 81%

2014 04 80%

2014 05 81%

2014 06 84%

2014 07 84%

Kläder Senaste fyra

månaderna Hygien Senaste fyra månaderna

Närsjukvården i Finspång 98% 89%

Närsjukvård i centrala Östergötland 95% 77%

Närsjukvård i östra Östergötland 98% 67%

Närsjukvård i västra Östergötland 100% 97%

Hjärt- och medicincentrum 95% 92%

Barn- o kvinnocentrum i Östergötland 99% 94%

Centrum för kirurgi ortopedi och cancervård 99% 78%

Sinnescentrum 98% 78%

Diagnostikcentrum 99% 93%

Totalt 98% 86%

* visar förhållandet mellan utfallen de fyra senaste månaderna

(17)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli 3

Effektiv hälso- och sjukvård

För en effektiv hälso– och sjukvård har valts tre kritiska framgångfaktorer:

1) Processorienterat arbetssätt

2) Resurser som omsätts till mesta möjliga patientnytta.

3) God samverkan mellan egna verksamheter och med andra välfärdsaktörer.

För processorienterat arbetssätt finns idag inga månatliga mätningar gjorda.

Sammanfattningen visar att, i jämförelse med samma period föregående år, minskar övriga öppenvårdsbesök, men att övriga produktionsmått ökar inklusive DRG-vikt och medelvårdtid. Läkarbesök och övriga öppenvårdsbesök minskar inom primärvård och hos privata vårdgivare, men ökar inom den specialiserade vården (se bilaga 3).

För att bedöma hur väl resurser omsätts för mesta möjliga patientnytta mäts be- läggningsgraden totalt och för akutvårdsflödet och antal vårddygn för utlokali- serade patienter. Nedanstående bild visar beläggningsgrad för akutvårdsflödet.

Den totala beläggningsgraden för samtliga sjukhus ligger något lägre (se blå- prickig linje) än för akutvårdsflödet, men når inte målet på 90 %.

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

2013 03

2013 04

2013 05

2013 06

2013 07

2013 08

2013 09

2013 10

2013 11

2013 12

2014 01

2014 02

2014 03

2014 04

2014 05

2014 06

2014 07

Beläggningsgrad

US - akut VIN -akut LIM - akut

riktvärde - akut riktvärde - totalt alla sjukhus total beläggningsgrad

(18)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli 4

Nedanstående bild visar hur många vårddygn patienter har varit utlokaliserade på US (övriga sjukhus utlokaliserar inte alls eller i ytterst liten utsträckning). På US motsvarar utlokaliseringen cirka 0,1-0,2 % av den totala vårdtiden. . Belägg- ningskurvorna för 2012 har liknande fluktuationer som 2013. Antal utlokali- serade patienter ligger fortfarande på en för hög nivå i förhållande till riktvärdet på 100 vårddygn. Utlokaliseringen har ökat under juni och juli, vilket inte är oväntat eftersom antal vårdplatser minskas under sommarperioden.

För att bedöma hur god samverkan är mellan egna verksamheter och andra väl- färdsaktörer mäts andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter > 65 år och hur lång vårdtid denna patientgrupp har haft. Enkelt uttryckt är det eftersträvans- värt att sänka vårdtiden och återinläggningsfrekvensen. Hittills i år (t o m juli) har vårdtiden för denna åldersgrupp ökat med 2,3 % i jämförelse med samma period förra året och återinläggningarna har minskat med 1,4 procent jämfört med föregående år men ligger på 16 %, vilket är 1 procentenhet högre än rikt- värdet.

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2013 03

2013 04

2013 05

2013 06

2013 07

2013 08

2013 09

2013 10

2013 11

2013 12

2014 01

2014 02

2014 03

2014 04

2014 05

2014 06

2014 07

Vårddygn utlokaliserade patienter

alla sjukhus US Mål

(19)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli 5

Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag I juli var antalet anställda omräknat i heltidsmått 11 841. Sedan årsskiftet har antalet anställda minskat med 40 heltidstjänster. Om tjänster som övergick till kommunen i samband med att hemsjukvårdsreformen räknas bort så har det skett en reell ökning med 71 heltidstjänster sedan årsskiftet.

Framgångsfaktorn strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning mäts genom indikatorn Kostnaden för köpta tjänster från bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård. Verksamheterna har fortsatta problem med vakanser vilket gör att anlitande av bemanningsföretag ökar jämfört med tidigare år.

Kostnaderna för bemanningsföretag har ökat med 25 procent, vilket motsvarar 9,2 mkr, jämfört med samma period förra året.

Förändringar i olika yrkesgrupper redovisas i tabell nedan:

Den totala sjukfrånvaron uppgick i redovisad månad (juni) till 3,7 procent vil- ket är en ökning med 0,18 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året. Den totala sjukfrånvaron avser både korttidssjukfrånvaro och långtidssjuk- frånvaro.

Medarbetarperspektivet

Anställda i heltidsmått Juli 2014 Bokslut 2013

Bokslut 2012

Förändring mot bokslut

Utveckling sedan 2011

Läkare 1 665 1 625 1 569 40

Sjuksköterskor/motsv 3 653 3 700 3 647 -46

Övrig vårdpersonal 2 174 2 175 2 123 -1

Social/terapeutisk personal 1 065 1 118 1 078 -53

Medicinsk/teknisk personal 707 681 646 26

Tandvårdspersonal 562 584 578 -22

Undervisnings-/kulturpersonal 174 182 183 -8

Driftservicepersonal 54 56 60 -2

Administrativ personal 1 757 1 730 1 645 27

Övrig personal 31 33 34 -2

Totalt 11 841 11 881 11 563 -40

(20)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli 6

(21)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli 7

Ekonomiperspektivet

Ekonomi som ger handlingsfrihet

För att uppnå en ekonomi som ger handlingsfrihet bedöms följande kritiska framgångsfaktorer vara avgörande:

Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget

Balans mellan hälso– och sjukvårdsnämndens samt trafiknämndens intäkter och kostnader

Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen

Landstingets totala resultat till och med juli är 723 mkr. Nedan visas landsting- ets resultat på en övergripande nivå.

Översiktlig beskrivning av resultat i delårsbokslut januari till juli jämfört med budget, mkr

Verksamhetens samlade resultat (dvs samtliga produktionsenheter inklusive landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden) från årets början till och med juli är 73 mkr. Det är i nivå med motsvarande period föregå- ende år. Sjukvården svarar dock för en försämring med 69 mkr men samtidigt visar Trafiknämnden en förbättring på 71 mkr. Förbättringen beror på att Östgö- tatrafiken har lägre kostnader än beräknat. Samtliga produktionsenheters resul- tat, budget och eget kapital presenteras i bilaga 5.

Obalans inom sjukvården

De sjukvårdande enheterna redovisar ett underskott på 121 mkr efter juli. Resul- tatet är 59 mkr sämre i jämförelsen med föregående år. Godkänd helårsbedöm- ning baserat på mars är minus 102 mkr, vilket ska jämföras med godkänd bud- get på minus 22 mkr. De produktionsenheter som visar en svag ekonomisk ut- veckling lämnar månadsvis rapporter om hur de bedömer den ekonomiska ut- vecklingen och vilka insatser som genomförs/planeras. Centrum för kirurgi, or- topedi och cancervård (CKOC) och Sinnescentrum (SC) och har aviserat att deras helårsresultat ser ut att bli sämre än godkänd helårsbedömning.

Jan-juli 2014

Jan-juli 2013

Godkänd budget

2014

HB 03 2014

Bokslut 2013

Nämnd/styrelse 153 82 24 69 31

varav:

Hälso och sjukvårdsnämnden 75 75 0 0 7

Landstingsstyrelsen 3 3 0 3 5

Trafiknämnden 75 4 24 66 19

Produktionsenheter -80 -7 -6 -84 -27

varav:

PE – sjukvård -121 -52 -22 -102 -71

PE – övriga 41 45 16 18 44

Summa verksamheten 73 75 18 -15 4

Landstingsgemensamma intäkter/kostnader (finansförv/pensionsförv)

650 452 282 487 705

Totalt Resultat 723 527 300 472 709

(22)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli 8

CKOC redovisar ett resultat till och med juli på minus 48 mkr. Underskottet för- klaras av hög patienttillströmning inom framförallt kirurgi och cancervård. Pro- duktionen har varit fortsatt hög även under sommarmånaderna. Den godkända helårsbedömningen på minus 48 mkr bedöms bli mellan 10-20 mkr sämre. Insatser genomförs för att minska kostnadsutvecklingen. CKOC ser stora utmaningar i att på längre sikt klara såväl tillgänglighet och god vård med en ekonomi i balans.

Förutom att arbeta med kostnadsreducering anser CKOC att prioriteringar av verk- samhetens uppdrag behöver diskuteras.

Sinnescentrums resultatet till och med juli uppgår till minus 39 mkr. Godkänd helårsbedömning efter mars är 0 mkr. Sinnescentrum har tidigare aviserat att resul- tatet ser ut att bli sämre och efter juli är bedömningen ett resultat på minus 30 mkr.

Den negativa utvecklingen beror främst på en sämre intäktsutveckling men även högre produktionskostnader än beräknat.

Närsjukvårdscentrumen bedömer att resultatet kommer att ligga i nivå med helårs- bedömning 03. NSC har till och med juli ett större underskott än förväntat men olika åtgärder är vidtagna och bedömningen är att fortsatt ett nollresultat.

Resultatutvecklingen för sjukvården är fortsatt bekymmersam. Sammantaget är den preliminära bedömningen för produktionsenheterna ett negativ resultat på mel- lan 130-150 mkr. Landstingsdirektören och ekonomidirektören har regelbunden uppföljning med de centrum som har en negativ helårsbedömning.

Balans mellan hälso- och sjukvårdsnämndens intäkter och kostnader Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat är 75 mkr i delårsbokslutet. Områdena länssjukvård och privata vårdgivare redovisar störst överskott. Överskottet beror främst på att vissa prestationsbaserade ersättningar inte har betalts ut.

Balans mellan trafiknämndens intäkter och kostnader

Trafiknämnden redovisar ett positivt resultat på 75 mkr efter juli. Det positiva re- sultatet beror både på ökande intäkter av fler resenärer och lägre driftskostnader.

Det statsbidrag till tåg som Östgötatrafiken fick under 2013 har också bidragit till att sänka avskrivningskostnaderna. Trafiknämndens resultatkravet är 45 mkr enligt tidigare beslut.

Verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen

För att bedöma hur väl verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen följs landstingets totala lönekostnadsutveckling, läkemedelskostnadsutveckling samt nettokostnadsutvecklingen i stort.

Lönekostnadsökningen till och med juli jämfört med samma period föregående år är 6,1 procent. Vid jämförelse av rullande 12-månaders perioder mot varandra (juni 2013-juli 2014 jämfört med juni 2012– juli 2013 är lönekostnadsökningen 6,2 procent. Hänsyn har tagits till att hemsjukvården har överförts till kommuner- na. Korrigeringen har skett utifrån beräknad lönekostnad i överlämnat belopp och inte utifrån faktisk personalöverföring.

(23)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli 9

Ur ett ekonomiskt perspektiv är personalkostnadsökningen inte hållbar i förhållande till landstingets ekonomiska förutsättningar. Samtidigt har kostnaderna för beman- ningsföretag (köpt verksamhet) ökat med 22 procent jämfört med föregående år. Det motsvarar en ökning med 8,5 mkr. Totalkostnaden för perioden är 47 mkr.

Läkemedel står för en stor del av kostnaderna inom landstinget. Utfallet till och med juli visar en kostnadsökning med 3,9 procent jämfört med motsvarande period före- gående år.

Volymen har ökat med 0,2 procent medan volymen för hela riket är oförändrad.

Nettokostnadsutvecklingen har under perioden januari till juli ökat med 5,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år efter justering för hemsjukvårdsre- formen. Nivån kan jämföras med landstingsindex på 2,75 procent.

De landstingsgemensamma posterna svarar för 650 mkr av resultatet från januari till juli och det budgeterade årsresultatet är 282 mkr.

Utvecklingen på den finansiella marknaden har varit positiv under januari till och med juli. Det finansiella nettot exklusive pensionskostnader överstiger årets budget.

Pensionskostnaderna ligger något under den budgeterade nivån. Det finns därutöver en reservering för ökade pensionskostnader som redovisas på raden ”övrigt” i tabel- len. Reserveringen är outnyttjad och bidrar positivt till de landstingsgemensamma medlens överskott.

Skatter och generella statsbidrag ökar med 2,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den låga ökningen förklaras främst av skatteväxlingen med

kommunerna med 25 öre för hemsjukvården. Om även hänsyn tas till hemsjukvårds- reformen bedöms skatter och generella statsbidrag öka med 4,7 procent jämfört med föregående år.

I posten övrigt ingår ett antal poster som sammantaget påverkar resultatet positivt.

Det är främst medel som reserverats för olika landstingsövergripande kostnader av engångskaraktär och dessa har ännu inte nyttjats.

Utfall Jämförelse Utfall Jämförelse Utfall Jämförelse

Kostnadsutveckling jan-juli 2014 med jan-juli 2013 med 2013 med

jan-juli 2013 jan-juli 2012 2012

Läkemedelsutveckling recept -1,9% 3,2% 1,0%

Läkemedelsutveckling enl rekvisition 16,4% -2,5% -1,0%

Läkemedelskostnad - totalt 3,9% 1,3% 0,4%

Läkemedelsstatsbidraget -1,5%

I LiÖ en volymökning med 0,2 procent och i riket en volymminskning med -0,01 procent.

(24)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli 10

Ekonomi som inte belastar kommande generationer

Landstingets långsiktiga mål är årliga resultat på 2 procent av skatter och gene- rella statsbidrag. Resultat varierar mellan perioder under året. Till och med juli är värdet 11 procent. I helårsbedömningen baserad på mars är motsvarande siffra 4,2 procent.

Utfall jan – juli 2014

(DÅ07)

Finansplan 2014

Differens DÅ07 och Finansplan/

12*7

Finansiellt netto 325 195 211

Pensionskostnader inkl löneskatt -103 -181 3

Skatt och generella statsbidrag 6 583 11 206 46

Övrigt (utbetalat LT-bidrag, koncernbidrag

mm) -6 155 -10 938 226

Totalt resultat/avvikelse 650 282 486

(25)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli 11

Kostnadseffektiv verksamhet

Framgångsfaktorn kostnadseffektivitet över tid mäts via två indikatorer produk- tivitet (kostnad per DRG-poäng) och andel köp från avtalsbundna leverantörer.

Produktiviteten inom Landstinget i Östergötland står sig väl i nationell jämfö- relse. Produktiviteten minskar när kostnaderna per DRG-poäng ökar. Jämfört med juli 2013 har produktiviteten minskat med 1,6 procent. Kostnaden per DRG-poäng ökar, förutom för Närsjukvården i Finspång och Barn– och kvinno- centrum. Sett över 36 månader har kostnaderna ökat med 1,8 procent, innebä- rande minskad produktivitet. I sammanfattningen visas hur landstingets totala produktivitet har utvecklats över tid.

Kostnad per DRG-poäng (Rullande medelvärden) Juli 2014 Juli 2013

Procentuell förändring 2014/2013

Utveckling sedan 2010

Förändring jmfrt förra månaden

Närsjukvården i Finspång 40 972 41 799 -2,0%

Närsjukvården i centrala Östergötland 46 707 46 147 1,2%

Närsjukvården i östra Östergötland 42 735 41 990 1,8%

Närsjukvården i västra Östergötland 48 125 47 457 1,4%

Hjärt- och medicincentrum 59 442 57 434 3,5%

Barn- o kvinnocentrum i Österg 39 040 40 570 -3,8%

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 50 553 49 340 2,5%

Sinnescentrum 73 230 70 565 3,8%

Totalt 50 249 49 457 1,6%

(26)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli 12

Kommentar till redovisningen:

Utgångspunkten är att samma regler för redovisning och värderingsprinciper ska gälla i delårsbok- slut som i årsbokslut. Hänvisning görs därför till värderingsprinciperna i föregående års årsredovis- ning. Krav på månadsbokslut medför att fakturering och kreditering sker månadsvis, personalskulder såsom semesterlöneskuld periodiseras, projekt periodiseras och avskrivningar med mera sker lö- pande. Månadsbokslut, men också automatiserade lösningar för periodisering, bidrar till att få rättvi- sande delårsresultat. Det finns dock avvikelser från de krav landstinget ställer på årsbokslut och årsredovisning:

- att redovisningsperioden inte är öppen lika länge efter månadsskiftet som den är efter december, vilket leder till något sämre kvalitet.

- att inga specifikationer till konton görs.

- att inte alla korrigeringar av felaktigheter hinner att rättas på innevarande månad efter att avstäm- ning skett.

- att inte kravet på förvaltningsberättelse är lika hög som i årsredovisningen.

Resultat– och balansräkning

Resultaträkning (mkr)

Utfall Utfall

Helårsbe-

dömning Budget Bokslut

(budget avser inkl koncernföretag) Jan-juli 2014 Jan-juli 2013 03/2014 2014 2013

(LiÖ) (LiÖ) (LiÖ) LiÖ (LiÖ)

Verksamhetens intäkter 1 558 1 495 2 840 2 840 2 747

Verksamhetens kostnader -7 372 -7 134 -13 163 -13 252 -12 615

Avskrivningar -298 -284 -536 -550 -498

Verksamhetens nettokostnad -6 112 -5 923 -10 859 -10 962 -10 366

Skatteintäkter 5 030 5 029 8 601 8 506 8 594

Generella statsbidrag 1 553 1 389 2 660 2 700 2 376

Finansiella intäkter 329 254 215 215 454

Finansiella kostnader1) -77 -222 -145 -159 -349

Årets/periodens resultat enligt fullfondering 723 527 472 300 709

Årets/periodens resultat enligt blandmodell 566 259 201 43 218

Investeringar (LiÖ) 761 647 1 715 1 850 1 256

Helårsbe-

dömning Budget

Balansräkning (mkr) 2014-07-31 2013-07-31 03/2014 2014 2013-12-31

(LiÖ) (LiÖ) (LiÖ) Liö (LiÖ)

Tillgångar

Anläggningstillgångar 6 113 5 274 6 807 6 965 5 664

Omsättningstillgångar 7 914 7 706 7 304 7 033 8 264

Summa tillgångar 14 027 12 980 14 111 13 998 13 928

Eget kapital, avsättningar och skulder

Balanserat eget kapital -896 -585 -896 -1 196 -585

Justering ingående eget kapital -1 032 -1 020

Årets förändring av eget kapital 723 527 472 300 709

Summa eget kapital -173 -1 090 -424 -896 -896

Pensionsskuld inkl löneskatt 11 986 11 845 12 005 12 013 11 959

Avsättningar 50 138 40 138 138

Ersättningsreserv för patienskador 274 274 274 274 274

Övriga långfristiga lån (inkl investeringsbidrag) 18 18 19 29 19

kortfristiga skulder (LiÖ) 1 872 1 795 2 197 2 440 2 434

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 14 027 12 980 14 111 13 998 13 928

Soliditet -1,2% -8,4% -3,0% -6,4% -6,4%

1) i posten ingår pensionskostnader med: -73 -125 -139 -332

(27)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli Bilaga 1

Omfördelningar mm

Omfördelning LS/HSN

Landstingsstyrelsen har tidigare beslutat (LIÖ 2014-628) att AT-kanslierna från och med år 2015 ska erhålla en enhetlig finansiering genom ett centralt bidrag från Landstingsstyrelsen.

I resursfördelningsärende inom Hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2015 har 1 500 000 kr fördelats till att utöka resurserna för psyk-AT. Detta inne- bär att 1 500 000 kr ska omfördelas från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Landstingsstyrelsen för att följa beslutet kring central finansiering från Landstingsstyrelsen till AT-kanslierna.

Från enhet Till enhet Belopp

(tkr)

Finansförvaltningen LS 1 500

HSN Finansförvaltningen 1 500

2014 (landstingsbidrag):

(28)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli Bilaga 2

Tillgänglighet processperspektivet

Patienter som tagits emot inom 60 dagar på besök och behandling (faktiska väntetider)

Verksamhetsområde

dec13 jan14 feb14 mar14 apr14 maj14 juni14 juli 14 dec13 jan14 feb14 mar14 apr14 maj14 juni14 juli14

Allergologi 77% 69% 81% 77% 76% 98% 77% 48%

Barnmedicin 96% 94% 94% 97% 95% 94% 92% 95%

Endokrinologi 90% 77% 81% 85% 92% 88% 99% 90%

Gastroenterologi 87% 84% 88% 95% 91% 91% 92% 89%

Geriatrik 100% 69% 75% 78% 89% 86% 86% -

Hematologi 100% 100% 95% 94% 91% 97% 97% 100%

Hudsjukvård 82% 66% 75% 86% 76% 72% 69% 73%

Infektionssjukvård 100% 95% 98% 98% 98% 94% 100% 95%

Kardiologi 92% 91% 73% 90% 85% 84% 93% 87%

Koagulationsmottagning 97% 97% 96% 100% 100% 100% 100% 100%

Lungmedicin 92% 85% 83% 85% 79% 84% 92% 93%

Medicin 100% 90% 100% 100% 93% 96% 100% 88%

Neurologi 78% 63% 84% 92% 85% 88% 90% 83%

Njurmedicin 100% 81% 84% 88% 96% 95% 94% 82%

Onkologi 97% 89% 94% 97% 99% 96% 100% 100%

Rehabiliteringsmedicin 100% 88% 100% 100% 100% 100% 93% 88%

Reumatologi 68% 63% 48% 58% 47% 46% 67% 64%

Smärtverksamhet 98% 96% 92% 100% 99% 96% 100% 93%

S:a medicinska specialiteter 87% 77% 81% 89% 83% 81% 82% 82%

Mål 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Gynekologi 96% 93% 94% 96% 94% 94% 95% 98% 97% 97% 94% 95% 96% 94% 95% 96%

Handkirurgi 64% 54% 55% 73% 60% 45% 74% 36% 62% 54% 50% 58% 64% 70% 76% 78%

Hjärtsjukvård 86% 80% 75% 87% 82% 82% 85% 81%

Kirurgi 91% 79% 86% 90% 90% 87% 84% 91% 84% 76% 74% 91% 87% 85% 86% 93%

Kärlkirurgi 96% 79% 92% 94% 95% 95% 92% 62% 77% 81% 82% 80% 88% 83% 90% 94%

Neurokirurgi 98% 95% 96% 92% 89% 87% 90% 95% 89% 61% 82% 77% 75% 63% 79% 83%

Ortopedi 82% 84% 85% 95% 95% 91% 87% 87% 63% 51% 47% 71% 73% 76% 80% 95%

Ryggkirurgi 72% 75% 78% 97% 81% 68% 37% 37% 49% 22% 9% 30% 28% 37% 46% 44%

Plastikkirurgi 83% 70% 74% 63% 64% 67% 73% 61% 59% 55% 54% 60% 67% 85%

Urologi 83% 64% 75% 90% 87% 90% 91% 88% 83% 84% 73% 84% 82% 82% 91% 90%

Ögonsjukvård 83% 73% 84% 94% 82% 71% 78% 80% 87% 55% 68% 85% 84% 89% 83% 48%

Öron-näsa-halssjukvård 68% 82% 86% 91% 73% 81% 87% 70% 78% 83% 93% 91% 85% 82% 76%

Hörselvård 80% 90% 91% 79% 86% 65% 39% 67% 85% 87% 85% 66% 53%

S:a kirurgiska specialiteter 87% 78% 84% 92% 89% 82% 85% 84% 79% 69% 70% 82% 81% 82% 84% 84%

Beroendevård 100% 98% 93% 100% 100% 97% 100% 100%

Barn- o ungdomspsykiatri 100% 97% 96% 100% 99% 97% 94% 100%

Flyktingmedicin 100% 92% 100% 100% 100% 100% 92% -

Habilitering 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

Neuropsykiatri barn 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Neuropsykiatri vuxna 93% 100% 100% - 100% 100% 100% - Ungdomshälsa/ungd.mottagn 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Vuxenpsykiatri 99% 97% 96% 99% 98% 98% 99% 96%

TS-verksamhet VUP 0% - 100% 40% - - -

Ätstörningsverksamhet 100% - 100% 100% 100% -

S:a psyk specialiteter 100% 98% 98% 100% 99% 99% 98% 97%

TOTALT 88% 79% 85% 91% 88% 83% 85% 83% 79% 69% 70% 82% 81% 82% 84% 84%

Besök Behandling

(29)

DELÅRSRAPPORT - januari - juli Bilaga 3

Basfakta processperspektivet

Juli 2014 Juli 2013

Utveckling 2010-2013

(helår)

Förändring mot mars

2013

Procentuell förändring föregående

år

Slutenvårdstillfällen 44 316 43 999 317 0,7%

DRG-poäng 49 236 48 121 1 115 2,3%

Läkarbesök 618 637 618 168 469 0,1%

- varav länscentra 193 545 178 211 15 334 8,6%

- varav närsjukvård 313 204 320 411 -7 207 -2,2%

- varav övriga 111 888 119 546 -7 658 -6,4%

Sjukv beh 1 033 444 1 144 994 -111 550 -9,7%

- varav länscentra 210 180 195 855 14 325 7,3%

- varav närsjukvård 640 860 750 290 -109 430 -14,6%

- varav övriga 182 404 198 849 -16 445 -8,3%

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :