Ansökan om tillstånd att hålla djur inom detaljplanerat område

Download (0)

Full text

(1)

Ansökan om tillstånd att hålla djur inom detaljplanerat område

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö

kommuns administrativa system EDP och Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina

personuppgifter med stöd av 36 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Personuppgifterna hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av

personuppgifter, se www.gnosjo.se.

Fastighet

flerbostadshus enbostadshus annat,……….

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare

Fastighetsägarens telefon (dagtid)

Sökande

Namn Organisations- eller personnummer

Adress Telefon (bostad)

Postadress Telefon (arbete)

Vilket djur gäller ansökan?

Gris, antal……… Get, antal………

Höns, antal……… Får, antal………

Häst, antal……… annat, antal………

Nöt, antal………

Hur ska djurhållning och gödselhantering skötas?

……….

……….

……….

……….

……….

(2)

Du bör informera dina grannar om ovanstående.

Se till att få deras underskrift på nästa sida.

Jag har blivit informerad om ovannämnd verksamhet:

Datum Namn Gatuadress

Övriga upplysningar

……….

……….

……….

……….

……….

____________ ___________________________ _____________________

Datum Sökandens underskrift Namnförtydligande

Ansökan lämnas eller skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

335 80 Gnosjö kommun

Figure

Updating...

References

Related subjects :