• No results found

Utgiftsområde 15 Studiestöd Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utgiftsområde 15 Studiestöd Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Partimotion V505

Motion till riksdagen

2020/21:3198

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 15 Studiestöd Tusental kronor Ramanslag Regeringens förslag Avvikelse från regeringen 1:1 Studiehjälp 4 388 624 ±0 1:2 Studiemedel 20 219 925 610 000 1:3 Avsättning för kreditförluster 2 029 714 ±0 1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 100 028 ±0 1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och

vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 62 150 ±0 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 27 000 ±0 1:7 Studiestartsstöd 542 000 ±0 1:8 Centrala studiestödsnämnden 926 576 ±0 1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 17 094 ±0

Summa 28 313 111 610 000

1:2 Studiemedel

Vänsterpartiet föreslår en satsning på ett semestertillägg i studiemedlet. Förslaget innebär att för varje 10 veckor studiemedel som söks och beviljas på vårterminen

(2)

betalas det ut en veckas studiebidrag i juni. Vänsterpartiet avsätter 610 miljoner kronor mer än regeringen till anslaget under 2021 för att finansiera satsningen.

Jonas Sjöstedt (V)

Hanna Gunnarsson (V) Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V) Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V) Jessica Wetterling (V)

Daniel Riazat (V)

Figure

Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 15 Studiestöd Tusental kronor Ramanslag Regeringens förslag Avvikelse frånregeringen 1:1 Studiehjälp 4 388 624 ±0 1:2 Studiemedel 20 219 925 610 000 1:3 Avsättning för kreditförluster 2 029 714 ±0

References

Related documents

Promemorian - Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.. Remiss

Å andra sidan kan förslagen om förändringar i ersättningens storlek och ersättningsperiodens längd, med föreslagen nedtrappning som förslås bli något större, leda till

arbetslöshetsförsäkringen sedan dess tillkomst föreslår utredningen att en förutsättning för att ha rätt till arbetslöshetsersättning är att den sökande är

Yttrande enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 23 oktober 2020, översänds som Huddinge kommuns yttrande över remissen Ett nytt

Höörs kommun tackar för informationen men avstår från att yttra sig över förslag till nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU

använder data för en längre tidsperiod eftersom många enskilda näringsidkare som använder reglerna för periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning inte gör

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt

SCB ser positivt på utredningens förslag till förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare.. SCB strävar efter att minska företagens administrativa börda så långt det