• No results found

Regler vid leverans till NVDB via underlag innehållande vägnät

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Regler vid leverans till NVDB via underlag innehållande vägnät"

Copied!
20
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KRAV

Regler vid leverans till NVDB via underlag innehållande vägnät

TDOK 2019:0049 Version 3.0

2019-11-25

(2)

Chef VO Underhåll [Gäller från] [Ersätter]

Skapat av Konfidentialitetsnivå

Andersson Helena, UHvädi Ej begränsad

TMALL 0170 Krav 2.0

Regler vid leverans till NVDB via underlag innehållande vägnät

Innehållsförteckning

Syfte ...3

Omfattning...3

Definitioner...4

Vägnätets omfattning i NVDB ...6

Följande typer av bil- cykel- och gångvägar ska alltid levereras till NVDB...6

Följande typer av gångvägar kan levereras...6

Följande typer av vägar ska inte levereras till NVDB ...7

Följande typer av vägar kan ingå i NVDB men det finns inget krav att leverera dessa..7

Leveranskrav ...8

Allmänt...8

Referenssystem...8

Referenssystem i plan...8

Referenssystem i höjd...8

Transformationer...8

Höjdkoordinater...9

Shape-format ...9

DWG/DXF-format...9

Absolut lägesosäkerhet...10

Inmätning av vägnät...11

Referenslinjetillkomst ...17

Resultat och dokumentation ...20

Relaterade dokument ...20

Versionslogg...20

(3)

rav 2.0

Syfte

Dokumentet beskriver de regler som gäller vid dataleverans till NVDB och som sker via så kallat underlag. Det innebär att dataleveranser som skapas i DWG/DXF- eller Shape- format ska följa dessa regler.

Dataleverantörer till NVDB:

Trafikverkets investerings- och reinvesteringsprojekt ska leverera statligt vägnät samt kommunalt och enskilt vägnät om sådant påverkats av projektet

Kommuner ska leverera kommunalt och enskilt vägnät enligt gällande avtal om leveranser till NVDB.

Skogsnäringen ska leverera enskilt vägnät enligt gällande avtal om leveranser till NVDB Lantmäteriet ska leverera, enligt gällande avtal, enskilt vägnät som inte ingår i

kommuners eller skogsnäringens ansvar.

Omfattning

Dokumentet ställer krav på det data som ska levereras till NVDB och som rör vägnät.

Avgränsning:

Kommuner som använder eget IT-stöd för att leverera till NVDB i XML-format ska följa TDOK 2019:0051 Regler vid leverans till NVDB av vägnät som sker via system som är synkroniserade med NVDB.

Dessa dokument:

TDOK 2019:0049 Regler vid leverans till NVDB via underlag innehållande vägnät TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser

(4)

TMALL 0170 Krav 2.0

Definitioner

Term Definition

Absolut

lägesosäkerhet Osäkerheten i georefererade data benämns absolut lägesosäkerhet, dvs. osäkerheten i läget i förhållande till det officiella referenssystem som dessa geodata är anslutna till.

Bilväg Minimikrav för en bilväg är att den har anlagd vägbana som är avsedd för biltrafik.

På bäriga marker med god dränering kan egentlig vägkropp saknas. Bilvägen är framkomlig för lastbil, åtminstone när vägen är tjälad. Personbilstrafik är normalt möjlig men på de sämsta bilvägarna kan begränsad framkomlighet förekomma vid tjällossning och under ihållande regnperioder.

Väg med namn eller adressplats ska redovisas som bilväg även om den inte uppfyller dessa minimikrav.

Cykelbana En väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II.

Cykelfält Ett särskilt körfält på väg som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped klass II.

Geometri En vägs sträckning genom landskapet som representeras av en linje, en s.k.

referenslinje. Referenslinjens läge lagras i tre dimensioner, via x-, y- och z- koordinater.

Geometrins representation av vägbanemitt/GCM-mitt ska återspegla verkligheten så långt som möjligt.

Gångbana Gångbanan ska vara för gående avsedd led som i konstruktions-hänseende avskilts från körbana för motorfordon eller cykelbana.

Körbanemitt Med körbanemitt avses den symmetriska mittlinjen för körbanan.

(Symmetrisk mittlinje mellan körbanans kantlinjer där sådan förekommer. För vanlig väg är körbana och vägbana lika.)

NVDB Nationella vägdatabasen

Referenslinje Vid geometrisk avbildning av en vägsträcka skapas en så kallad referenslinje som så noggrant som möjligt ska återge vägsträckans verkliga läge. En referenslinje är uppbyggd av en serie raka linjer mellan koordinatsatta brytpunkter. I praktiken är det omöjligt att i fält återfinna dessa brytpunkter

Vägens sträckning representeras av en referenslinje som i sin tur är uppbyggd av en serie kortare raka linjer vilka löper mellan koordinatsatta punkter.

Referenslinjetillkomst Beskrivning av den process i vilken data för en referenslinje har skapats och hanterats.

(5)

rav 2.0

Väg Avser både vägar, gator och GCM-vägar. GCM står för Gång-, Cykel och Moped, där moped avser moped klass II.

Vägbana,

körbana och körfält

Bilden visar representation för vägbana, körbana och körfält

Bilden visar representation för vägbanemitt, cykelbana, cykelfält och gångbana.

Vägbanemitt Med vägbanemitt avses den symmetriska mittlinjen för vägbanan.

(För belagd väg avses symmetrisk mittlinje mellan beläggningskanter eller kantstöden. För övrig väg avses mittlinjen för den del av vägbanan som är bärig.)

(6)

TMALL 0170 Krav 2.0

Vägnätets omfattning i NVDB

Följande typer av bil- cykel- och gångvägar ska alltid levereras till NVDB

- Bilvägar. Minimikrav för en bilväg är att den har anlagd vägbana som är avsedd för biltrafik. På bäriga marker med god dräneringsförmåga kan egentlig vägkropp saknas.

Bilvägen är framkomlig för lastbil, åtminstone när vägen är tjälad. Personbilstrafik är normalt möjlig men på de sämsta bilvägarna kan begränsad framkomlighet

förekomma vid tjällossning och under ihållande regnperioder. Väg med namn eller adressplats skall redovisas som bilväg även om den inte uppfyller dessa minimikrav - Alla återvändsvägar (vägar som bara ansluter till en annan väg i ena änden) inom

tättbebyggt område samt återvändsvägar längre än 100 meter utanför tättbebyggt område

- Bussgator

- Vägar som uteslutande används av driftfordon, räddningsfordon eller andra fordon av icke privat natur

- Vägar som går genom parkeringsytor, torg, kajer och öppna ytor (avsedda för bil- och/eller cykeltrafik)

- Vägar som går genom rastplatser

- Gågator där tex varutransporter med motorfordon är tillåten - Färjeleder

- Vägar konstruerade för fordon men där förbud mot trafik med fordon råder

- Cykelbanor och cykelfält (vägar som är avsedda för cykeltrafik men inte för bil- eller enbart gångtrafik)

- Cykelöverfart och cykelpassage samt övergångsställe då de ingår i cykelnätet - Förbindelser mellan cykelbanor som inte utgörs av cykelbana (tex trapp eller en

kortare passage möjlig att cykla eller där cykeln bör ledas)

- Vägar som bara får trafikeras av en viss typ av fordon eller vid vissa tidpunkter (tex

”enbart bussar i linjetrafik”, ”gågata”)

- Trottoarer och gångbanor konstruerade för fotgängare. Dessutom ingår konstruktioner för fotgängare som knyter ihop trottoarer och gångbanor sinsemellan samt med andra nät. Exempel är trappor, ramper och passager genom byggnader samt ytor som normalt används för gående, men som inte är terräng, t.ex. torg och kajer.

- Trafikverkets investering- och reinvesteringsprojekt ska leverera gångnät

Följande typer av gångvägar kan levereras

- Trottoarer och gångbanor konstruerade för fotgängare. Dessutom ingår konstruktioner för fotgängare som knyter ihop trottoarer och gångbanor sinsemellan samt med andra nät. Exempel är trappor, ramper och passager genom byggnader samt ytor som normalt används för gående, men som inte är terräng, t.ex. torg och kajer.

(7)

rav 2.0

- Vid leverans av gångnät ska i första hand fullständighet för det friliggande gångnätet eftersträvas så att det för fotgängare resulterar i ett användbart nät vid navigering och ruttplanering.

- Gång-och cykelnät som tillfälligt gör uppehåll i en korsning eller förbi t.ex. en

busshållplats eller utfart ska ha en referenslinje som är kontinuerlig genom korsningen eller förbi hållplatsen/utfarten, den sk kontinuitetsregeln.

Följande typer av vägar ska inte levereras till NVDB

- Traktorväg

- Stigar, motionsspår och vandringsleder i terrängen - Skoterleder

- Tillfälliga vägar tex isvägar

- Spår och leder på is eller snötäckt mark - Ridleder

Följande typer av vägar kan ingå i NVDB men det finns inget krav att leverera dessa

- Vägar inom parkeringsytor som ej är genomgående

- Vägar inom inhägnade industriområden som enbart trafikeras av fordon med anknytning till den aktuella industrin

- Vägar inom bostads- och industriområden där biltrafik normalt inte förekommer men där det är fullt möjligt att köra för speciella behov

- Återvändsvägar utanför tättbebyggt område som är kortare än 100 meter

- Kommunala gångvägar. Dessa kan enbart levereras via system som är synkroniserade med NVDB.

(8)

TMALL 0170 Krav 2.0

Leveranskrav

Allmänt

Dataleverans ska ske i shapeformat, DWG/DXF-format eller via NVDB på webb Bil-, cykel- respektive gångnät ska levereras i separata filer.

Vägar som byggts, ändrats eller tagits bort ska levereras i separata filer/lager. Detta gäller även vid förbättringsarbete som förändrat körbanans mittlinje

Filerna ska namnsättas så att innehållet framgår

Avbildningen skall alltid göras av körbanans mittlinje, inte körfältens mittlinje (undantag är cykelfält). I komplicerade korsningar samt vid på- och avfarter kan skillnaden mellan körfältsnivå och körbanenivå vara svår att urskilja. Vidare är det för vägar med flera körfält i samma riktning tillåtet att istället för körbanans mittlinje, avbilda ett av körfältens

mittlinjer.

Refuger, kantsstöd och kantsten i form av linjer ska, vid förekomst, levereras Datum då vägen öppnas för trafik (ÖFT-datum) ska levereras

Leveransen ska även innehålla en översiktskarta med grov beskrivning Använda referenssystem, i plan och höjd, ska framgå i leveransen

Samråd mellan väghållare skall alltid ske då en väghållares förändring av vägnätet påverkar en annan väghållares vägnät, t.ex. att anslutningen mellan näten påverkas. Samrådet ska i dessa fall styrkas vid leverans av data till NVDB.

Referenssystem

Referenssystem i plan

System i plan ska vara SWEREF 99 vid leverans från Trafikverkets investerings- respektive reinvesteringsprojekt

Vid leverans av övrigt vägnät ska det referenssystem användas som är avtalat med Trafikverket

Referenssystem i höjd

Höjd ska anges i referenssystem RH2000 Transformationer

Transformationer mellan SWEREF 99 och andra referenssystem ska, så långt det är möjligt, utföras med transformationssamband fastställda av Lantmäteriet.

Vid omvandling mellan höjder över ellipsoiden i SWEREF 99 och höjder i RH2000 ska geoidmodellen SWEN17_RH2000 användas

Programvara som använts för transformation ska anges i samband med leverans

(9)

rav 2.0

Höjdkoordinater

Vid leverans av nytt vägnät bör både plan- och höjdkoordinater finnas. På statligt vägnät skall alltid höjd finnas med i leveransen.

Grundkravet för höjd i kvalitetskravklass 1 - 3 är +-4 meter för 98% av referenslinjen, kraven är större vid fältdatafångst, relations- och bygghandlingsdata. Ibland finns höjd på det omgivande vägnätet och kanske även på den gamla korsningen som ska avslutas. Att interpolera värden från det omgivande vägnätet utan specifik metodik får anses som olämpligt.

Shape-format

Den digitala linje, som representerar vägbanemitt respektive GCM-mitt ska levereras med geometrifiler innehållande linjetypen polyline.

Geometrin ska bestå av endast en part (shapeformatet tillåter att varje linje av typen polyline delas upp i ett antal delar. Delarna benämns parts).

Mall för leverans av data för Trafikverkets investerings- och underhållsprojekt finns på Trafikverket.se under:

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/data-om-anlaggningen-vag/

För övriga leverantörer finns leveransmall på nvdb.se under:

http://www.nvdb.se/sv/dokumentation/specifikationer-och-stodjande-dokument/

DWG/DXF-format

Vägnät som levereras i DWG/DXF-format ska kodas enligt Bygghandlingar 90

Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, del 7 Redovisning av Anläggning, bilaga D eller enl. leveransmall

Mall för leverans av data för Trafikverkets investerings- och underhållsprojekt finns på Trafikverket.se under:

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/data-om-anlaggningen-vag/

För övriga leverantörer finns leveransmall på nvdb.se under:

http://www.nvdb.se/sv/dokumentation/specifikationer-och-stodjande-dokument/

(10)

TMALL 0170 Krav 2.0

Kodning av linjer

Nedanstående tabell är ett urval av koder.

Kod Fältnr Benämning Förklaring

VAGVKA 4000 Vägkant asfalt Linje utefter vägkant asfalt VAGVKB 4010 Vägkant betong Linje utefter vägkant betong VAGVKG 4020 Vägkant grus Linje utefter vägkant grus

VAGVM- 4060 Vägmitt Linje i vägmitt (vägbanemitt)

VAGKGO 4100 Kantstöd granit, ök Linje utefter överkant på kantstöd granit VAGKBO 4110 Kantstöd betong, ök Linje utefter överkant på kantstöd betong VAGKSP 4130 Kantstöd ök plattrad Linje utefter kantstöd ök plattrad

VAGGCM 4350 GCM-bana, allmän Linje utefter GCM-bana, allmän VAGMVE 4540 Refuglinje Linje utefter målad refuglinje

VAGMVG 4560 Vägmitt Linje utefter målad vägmitt (vägbanemitt)

VAGMVJ 4590 GCM-bana Linje utefter målad GCM-bana

VAGGLM 4700 Körbanemitt Generaliserad linje i vägmitt (körbanemitt) VAGGKA 4710 Körfältsmitt ett körfält Generaliserad linje i körfältmitt vid mötesfri

flerfältsväg där det endast förekommer ett körfält i betraktad riktning.

VAGGKB 4720 Körfältsmitt höger körfält

Generaliserad linje i körfältmitt för körfält längst till höger vid mötesfri flerfältsväg där det

förekommer flera körfält i betraktad riktning.

VAGGKC 4750 Körfältsmitt cykelfält Generaliserad linje i körfältmitt för cykelfält (utmärkt med vägmarkering)

VAGGCO 4760 Körfältsmitt cykelöverfart

Generaliserad linje i körfältmitt för cykelöverfart (utmärkt med vägmarkering)

Absolut lägesosäkerhet

Referenslinjer ska anges med absolut lägesosäkerhet på ± 4 m i ovan angivna referenssystem (konfidensnivå 95%).

(Det innebär samtidigt en absolut lägesosäkerhet på ± 2 m på konfidensnivå 68%)

(11)

rav 2.0

För dataleveranser från Trafikverkets investerings- och reinvesteringsprojekt gäller att en absolut lägesosäkerhet på ± 0,4 m i ovan angivna referenssystem ska vara uppfyllt (95%

konfidensnivå).

Inmätning av vägnät

Detta kapitel vänder sig till leverantörer av väggeometrier och innehåller råd i form av exempel på geometrilinjens placering för olika typer av vägar. Syftet är att det ska vara ett stöd vid inmätning av väggeometrier. Väggeometrierna utgör sedan grunden för det generaliserade referensvägnätet som lagras i NVDB.

Refuger (kantstöd/kantsten/målad) i form av linjer skall, vid förekomst, levereras som stöd för generaliseringsarbetet.

Kompetenskrav för inmätning

Statliga leverantörer av vägdata skall ha en namngiven ansvarig mätningsingenjör som uppfyller något av följande grundkrav:

 Av Trafikverket utfärdat intyg för att utföra ”Mätningstekniska arbeten i Trafikverket” med lägst Behörighetstyp II.

Länk till Trafikverkets information gällande ”Behörighet för mätningstekniska arbeten i Trafikverket”:

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/anlaggningsteknik/Geodetisk- matning/Behorighet/

För övriga leverantörer av vägdata gäller kompetenskrav motsvarande de som Lantmäteriet utfärdat.

Krav på noggrannhet för referenslinjer i dataleveranser Grundkrav

Grundkravet för referenslinjer i leveranser till NVDB är att konfidensintervall ± 4 m för noggrannhet i plan och höjd vid 95 % risknivå (2-nivå) skall vara uppfyllt.

(Detta innebär att för 68 % av värdena är lägesnoggrannheten bättre än ± 2 m.) Gäller högre krav än grundkrav skall dessa specificeras på motsvarande sätt.

Exempel på högre kravspecificering för statligt vägnät:

Fältdatafångst

Vid fältdatafångst av väggeometri för statligt vägnät gäller att konfidensintervall ± 2 m för noggrannhet i plan och höjd vid 95 % risknivå (2-nivå) skall vara uppfyllt.

(12)

TMALL 0170 Krav 2.0

Kraven på lägesnoggrannhet för referenslinjer medger att parallella referenslinjer kan komma att ligga mycket nära varandra och i vissa lägen även överlappa eller korsa varandra. För att förhindra detta finns en regel att parallella referenslinjer som avbildar bilvägnät aldrig får ligga närmare varandra än 3 meter.

Kravet gäller inte sträckor där referenslinjerna är på väg att mötas i en nod eller planskild korsning.

Då bilnät går parallellt med cykel- och gångnät kan avstånden vara mindre än mellan två parallella referenslinjer i bilnätet. Där cykelfält förekommer samsas bilnät och cykelnät på samma körbana. Linjerna kan där komma mycket nära varandra och det är då väsentligt att de inte korsar varandra och att de ligger på rätt sida i förhållande till varandra. Detsamma gäller då skilda gång-och cykelbanor löper utmed varandra. Om de olika näten korsar varandra p.g.a. dålig geometri skapas automatiskt noder därför att de betraktas som plankorsningar.

Referenslinjens form

Samtliga levererade referenslinjer skall uppfylla krav på referenslinjens form enligt kapitlet om ”Referenslinjens form” i gällande version av dokumentet ”DPS Vägnät”. Dokumentet finns tillgängligt via Dataproduktspecifikationer i www.nvdb.se.

Provisoriska vägar - NVDB snabbspår

I samband med starten av mycket stora byggprojekt i storstadsmiljö framkom önskemål om

att registrera även provisoriska vägar i syfte att leda trafiken förbi byggprojektet, alternativt leda in trafiken på en nyöppnad trafikled innan ordinarie på- och avfarter farter har kunnat öppnas för trafik

 att datainsamling om den provisoriska vägen och registrering av vägen i NVDB ska kunna ske med kortare varsel och med snabbare hantering än den normala rutinen

Modellen för NVDB snabbspår kan komma att användas även för andra produkter än provisoriska vägar när man bedömer att det är nödvändigt. Kraven på

hanteringstid för datainsamling och registrering kan då komma att vara olika för olika produkter. NVDB har ambitionen att hantera inkommit underlag inom 7 arbetsdagar.

För dessa provisoriska vägar finns inga särskilda kvalitetskrav. Leverans av provisoriska sker på sedvanligt sätt i form av shapefiler eller dwg-filer. Kraven på lägesnoggrannhet och liknande undantas från provisoriska vägar. Om leveransen innehåller en strikt geometrisk avbildning av vägen är det förstås en fördel, men i sämsta fall accepteras en rät linje från A till B. Koppling till omgivande nät måste framgå. Det är tillåtet att utelämna höjdvärden.

Det är dock inte tillåtet att referenslinjen oavsiktligt korsar andra befintliga referenslinjer när leveransen är en rät linje. I så fall måste en justering av den räta linjen göras. Skälet till att en rät linje i sämsta fall accepteras är att syftet med den provisoriska vägen framför allt är att den ska fungera i en ruttplanering under en övergångstid, och då duger en rät linje.

Geometrilinjens placering med exempel

(13)

rav 2.0

Typ av väg Referenslinjens placering

”Vanlig” väg och gata Körbanemitt

Mötesfri flerfältsväg av typen 1+2 Yttre körfältets mittlinje. En linje per riktning. Se Mötesfri flerfältsväg av typen 2+2 Körbanemitt, en linje per riktning.

Flerfältsväg, t ex 4-fältsväg Körbanemitt. Om mötesfri väg – en linje för varje riktning Motorväg, motortrafikled Körbanemitt i varje riktning. Se . Linjen sammanfaller inte alltid

med målad körfältslinje.

Av- och påfarter till motorväg Ramperna redovisas med vägbanemitt. Se

Den parallella delen av påfarten redovisas med körfältsmitt. Se . I varje ände binds av- och påfarten ihop med primär- och sekundärvägens linjer. Se .

Cirkulationsplats Körbanemitt för varje ben och för cirkulationen. Se .

Kanalisationer Samtliga körbanor som omgärdar refugen skall redovisas som separata mätlinjer. Se .

Cykelbana Cykelbanans mittlinje. Se

Cykelfält Körfältets (cykelfältets) mittlinje. Se Färjeled (bilfärjor resp. färjor

som tar med cyklar eller endast fotgängare)

Linje som färjan huvudsakligen följer. Om internationell färja ska linjen sluta vid territorialgränsen.

(14)

TMALL 0170 Krav 2.0

Referenslinjen placeras i de yttre körfälten på 2+1-väg

Trafikplats på motorväg, med hänvisning till detaljer enligt figurer nedan Geometri-

linjens placering

(15)

rav 2.0

Exempel 2. Geometrilinjens placering på Motorväg.

Exempel 3. Av- och påfartens ramp. (2b=vägbanans bredd)

Geometri- linjens placering

(16)

TMALL 0170 Krav 2.0

Exempel 5. Anslutning mellan av- och påfart samt motorväg.

Cirkulationsplats med refuger där tre av refugerna är minst 10m i basen och minst 25 m långa men en refug är kortare än 25 m.

Geometrilinjens placering på cykelbana och cykelfält.

Cykelbana Cykelfält

(17)

Krav 2.0

Referenslinjetillkomst

Referenslinjetillkomst ska levereras för bil-, gång och cykelvägnät Referenslinjetillkomsten ska anges för den levererade referenslinjen För referenslinjetillkomst ska uppgifter enligt tabellen nedan levereras:

Attribut: Ansvarig organisation referenslinje

Följande ska levereras Förklaring

Värdemängd <Ansvarig organisation> Den organisation som är ansvarig för det levererade underlaget till vägnätet Attribut: Metod referenslinje (Den metod med vilken data hanterats)

Följande ska levereras Förklaring

1 Geodesi konventionell Referenslinjen är inmätt med konventionell geodetisk metod (avvägning, totalstation)

2 Tröghetsnavigering Referenslinjen är inmätt med tröghetsnavigering (INS)

3 Tröghetsnavigering + GPS Referenslinjen är inmätt med

tröghetsnavigering (INS) och GPS-stöd

5 Fotogrammetri, analytisk Läget för referenslinjen är skapad med fotogrammetrisk metod

6 Fotogrammetri, analog Läget för referenslinjen är skapad med fotogrammetrisk metod

7 Digitaliserad, skärm, vektor Läget för referenslinjen har digitaliserats 8 Digitaliserad, skärm, digital

bild Läget för referenslinjen har digitaliserats

9 Digitaliserad, skärm,

fotogrammetri Läget för referenslinjen har digitaliserats 10 Digitaliserad, skärm, geodesi Läget för referenslinjen har digitaliserats 11 Digitaliserad, analogt,

fotogrammetri Läget för referenslinjen har digitalisering 12 Digitaliserad, analogt,

geodesi Läget för referenslinjen har digitaliserats 13 Beräknad Läget för referenslinjen har beräknats fram 14 Projekteringsdata Läget för referenslinjen har hämtats från

bygg-, projekt- eller relationshandling Värdemängd

(18)

TMALL 0170 Krav 2.0

17 Z-koordinat interpolerad Z-koordinat har interpolerats fram

18 Transformerat till RR92 En koordinattransformation från ett lokalt referenssystem till RR92 har genomförts

19 Transformerat lokalt till lokalt

En koordinattransformation från ett lokalt referenssystem till ett annat

referenssystem har genomförts

20 Filkonvertering Referenslinjen är framtagen genom filkonvertering

24 GPS, Nätverks-RTK Referenslinjen är inmätt med GPS med stöd av en nätverks-RTK tjänst

25 GPS, differentiell Referenslinjen är inmätt med differentiell GPS

26 GPS, enkel handburen Referenslinjen är inmätt med enkel handburen GPS

27 Granskning och godkännande av befintligt vägnät

En leverantör ansluter sig till NVDB genom att ta över befintliga data och fortsätta med ajourhållning från detta läge Attribut: Flyghöjd

Följande ska levereras Förklaring

Flyghöjd 100 - 20000

Flyghöjd i meter för underlaget som använts vid fotogrammetriska metoder.

Värden registreras endast då attributet Metod Referenslinje är ett av följande:

Fotogrammetri, analog eller fotogrammetri, analytisk Attribut: Skalfaktor

Följande ska levereras Förklaring

Skalfaktor 100 - 1000000

Skalfaktor för underlaget som använts vid digitalisering. Värden registreras endast då attributet Metod Referenslinje är ett av följande:

Digitaliserad, skärm, vektor Digitaliserad, skärm, digital bild Digitaliserad, skärm, fotogrammetri Digitaliserad, skärm, geodesi

Digitaliserad, analogt, fotogrammetri Digitaliserad, analogt, geodesi

Attribut: Medelfel

Följande ska levereras Förklaring

(19)

rav 2.0

Medelfel 0,00 - 100,00 Förväntat medelfel för lägesnoggrannhet i XY-planet för använd datainsamlingsmetod

Attribut: Dimension

Följande ska levereras Förklaring

1 Plan 2 Höjd Dimension

3 Plan och höjd

Den eller de dimensioner som angiven metod avser

Allmänt för processteg referenslinje

Följande ska levereras Förklaring

Slutdatum Det datum då hanteringen av data i processteget avslutades

OBS! Slutdatum har inget att göra med från- eller tilldatum för vägnätet. Exempel på slutdatum är när referenslinjen

skapades Kommentar

processteg <Kommentar> Anges vid behov. Exempelvis, om det levererade datat avviker från krav.

För mer info om Referenslinjetillkomst, se Referens *

(20)

TMALL 0170 Krav 2.0

Resultat och dokumentation

Resultatet är fil färdig för leverans till NVDB.

Relaterade dokument

Dataproduktspecifikation – Det svenska vägnätet Dataproduktspecifikation – Vägtrafiknät

Dataproduktspecifikation – Referenslinjetillkomst

Versionslogg

Fastställd version

Dokument- datum

Ändring Namn

1.0 2019-02-18 Första versionen i detta format.

Tillsammans med TDOK 2019:0050 och TDOK 2019:0051 ersätter dokumentet TDOK 2013:0381 Regler vid insamling och leverans av vägdata.

Lars Pettersson, UHväda

2.0 2019-05-20 Förtydligat när referenslinje ska levereras vid förbättringsprojekt.

Lars Pettersson, UHväda

3.0 2019-11-20 Justerat textruta exempel 2, sid 14 Justerat tabell för

referenslinjetillkomst

Åtgärdat hänvisning till figurer Lagt till info om leveransmallar

Lars Pettersson UHväda

References

Related documents

Vi ställer oss positiva till att det ska finnas utrymme (efter riksdagens beslut) att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskola vid extraordinära

Promemorian argumenterar för att regeringen bör föreslå riksdagen att det antal platser som fördelas på grund av resultat på högskoleprovet, till de högskoleutbildningar där

Sari Vartiainen took up the position of Head of Unit for the MEDIA Programme within the Executive Agency for Educa- tion, Audiovisual and Culture (EACEA) as of January 1, 2013. Born

Dokumenttitel: RAPPORT 9A, Möjlig uppdatering av NVDB:s geometrier, Jämförelse mellan NVDB och mobil laserskanning från ANDA, Del av FoU-projektet ”Infrastruktur i 3D” i

Leveransformatet för projekterat innehåll anges för respektive klassificering enligt nedan:.

Lathund för tillgång till Nationell VägDataBas på Trafikverket.se för Funktionellt Prioriterat Vägnät (FPV)..

samhällsekonomiska analyser och prognoser används i beslutsunderlag för att säkerställa god resursanvändning i

Tillsammans och samtidigt med denna samlade effektbedömning ska Trafikverket redovisa resande och transporter med olika trafikslag, uppdelat på korta och långa resor/transporter