K U N G Ö R E L S E Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 27 april 2015 kl. 09:00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Download (0)

Full text

(1)

K U N G Ö R E L S E

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 27 april 2015 kl. 09:00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande: 1. Mötets öppnande.

2. Anmälda förhinder. 3. Upprop.

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering.

5. Årsredovisning 2014.

6. Revisorernas revisionsberättelse för Landstinget Blekinge år 2014. 7. Ansvarsfrihet.

8. Svar på motion angående HBT-certifiering av Landstinget Blekinge. 9. Svar på motion angående ”gör det lättare att granska vad politiker har

gjort”.

10. Svar på motion angående ”införande av kvinnomottagningar knutna till Hälsovalet”.

11. Svar på motion angående ambulanstransport till andra sjukhus utanför länet.

12. Interpellationer och frågor. 13. Avsägelser.

(2)

15. Förteckning över skrivelser mm som anmäles för kännedom. Karlskrona den 13 april 2015.

Jan Björkman

Landstingsfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress http://www.ltblekinge.se/

Figure

Updating...

References

Related subjects :