• No results found

Remiss Befordringskravet i postförordningen - svar Ärendebeskrivning Mullsjö kommun har fått remissen ”Befordringskravet i postförordningen” frå

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss Befordringskravet i postförordningen - svar Ärendebeskrivning Mullsjö kommun har fått remissen ”Befordringskravet i postförordningen” frå"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(2)

Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. e-post Bankgiro

Mullsjö kommun Järnvägsgatan 27-29 0392-140 00 212000-1603 kommun@mullsjo.se 5932-8807 Box 47 Mullsjö Telefax Internet Plusgiro

565 21 Mullsjö 0392-102 49 www.mullsjo.se 12 14 33-7 Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2021-01-04 2020/1253 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Remiss Befordringskravet i postförordningen - svar

Ärendebeskrivning

Mullsjö kommun har fått remissen ”Befordringskravet i postförordningen” från Regeringskansliet för att lämna synpunkter senast den 1 mars 2021.

Bakgrund/utredning

Förslaget innebär i korthet att dagens befordringskrav där 95% ska erhålla

postförsändelser inom två dygn, ändras till 85% inom två dygn och 97% inom fyra dygn.

Promemorian beskriver bakgrund och skäl till förslaget samt har även gjort en bedömning av vilka konsekvenser beslutet kan få.

Skälen är bland annat den förändrade marknaden med digitalisering mm och därtill kopplat ekonomiska konsekvenser för att bibehålla kravet som sedan vägs mot nyttan.

När det gäller konsekvenserna så bedöms förslaget vara positivt för miljön, inte påverka jämställdheten mellan könen och ej heller påverka det kommunala självstyret.

Förslaget kommer inte heller att påverka tidningar och nyhetsmedia som har särskilda avtal.

Promemorian förefaller väl avvägd mellan nytta – kostnader och konsekvenser och Mullsjö kommun har därför intet att erinra mot förslaget.

Mullsjö kommun kan också konstatera att för en gångs skull har man valt att inte prioritera de tre% som inte garanteras leverans inom fyra dygn, detta tyder på en osedvanlig klarsynthet.

Beslutsunderlag

Remiss – Befordringskravet i postförordningen den 30 november 2020 PM – Befordringskravet i postförordningen.

(2)

2(2)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att Mullsjö kommun inget har att invända mot förändringarna avseende ”Befordringskravet i

postförordningen”.

Beslutet skickas till

i.remissvar@regeringskansliet.se i.esd.remisser@regeringskansliet.se

Lennie Johansson Kommundirektör

References

Related documents

konstaterar även konsekvenserna av en minskat utdelningsfrekvens riskerar att bli större på landsbygden: ”Konsekvenserna kan bli större för användare som har långa avstånd

1 (1) Remissyttrande 2021-02-25 Dnr 2020/04332 Postadress Box 622 751 26 Uppsala Besöksadress Hamnesplanaden 5 Leveransadress Strandbodgatan 4 753 23 Uppsala Telefon

Sammantaget bedömer Plikt- och prövningsverket att de slutsatser som har gjorts behöver utredas och analyseras mer utifrån aspekten att ändringen inte är en återgång till vad

PTS delar regeringens bedömning att det framöver är viktigt att det finns möjligheter för effektiviseringar i upprätthållandet av ett distributionsnätverk som täcker

• Promemorians förslag: Kravet på befordringstid ska ändras på så sätt att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom

Vidare stödjer Region Dalarna att den samhällsomfattande posttjänstens betydelse för framförallt lands- och glesbygdens tillgång till grundläggande kommersiell och offentlig

Utan förändrad förordning skulle inte Postnord kunna leva upp till nuvarande kvalitetskrav där reglerna förändrades till att bli över natt, till tvådagars befordran..

Efter att betänkandet Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) beslutade regeringen om en ändring i postförordningen.