styrelsen och verkställande direktören för H

Full text

(1)
(2)
(3)

c

(

(

styrelsen och verkställande direktören för H

&

M Hennes

&

Mauritz AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1979-12-01 -1980-11-30.

Förvaltningsberättelse

Försäljning

Den sammanlagda omsättningen i

H &

M-kon- cernen uppgick under det gångna verksamhets- året till1.500 mkr in kl moms (föregående år 1.315 mkr).

Försäljningen har under 1980 ökat något mer än under de närmast föregående åren. Försälj- ningsökningen utgjorde sålunda 14% (10 re- spektive 12%). För butiker, som varit i drift både verksamhetsåret och året innan, var omsätt- ningsökningen 5% (5%).

Försäljningsutvecklingen under andra halvåret har varit väsentligt bättre än under det första.

ökningen under första halvåret var 9% och hän- förde sig

l

allt väsentligt till nytillkomna butiker.

Försäljning per land

Försäljningen fördelar sig på olika länder enligt följande sammanställning (not 1 ):

1980 1979 Föränd-

mkr mkr ring,%

Sverige 1.180 1.052 + 12

Norge

178 142 + 25

Danmark

77

83 - 7

England

29

20 + 45

Schweiz

34

18 + 89

Västtyskland

2

Totalt 1.500 1.315 + 14

Försäljningsökningen i Sverige hänför sig till så_- väl nytillkomna som tidigare befintliga butiker.

1

Norge har importkvoteringen för alla textilvaror från länder utanför Eftal EG-området medfört svårigheter att öka varutillförseln och därmed att vinna nya marknadsandelar. Genom att anpassa inköpsmarknaderna efter de ändrade förhållan- dena har inte bara varuförsörjningen till de nys- tartade butikerna tryggats, utan även en viss för- säljningsökning åstadkommits i de tidigare be- fintliga butikerna. Under större delen av året har pris- och lönestopp rått.

1

Danmark beror den redovisade försäljnings- minskningen så gott som uteslutande på valuta- omräkningseffekter. Försäljningen i Köpen- hamnsområdet har fortsatt utvecklats tillfreds- ställande. En omstrukturering av butiksnätet på Jylland har påbörjats, vilken inneburit viss av-

veckling av butiker och hårdare profilering av sortimentet. Ledningen för verksamheten i Dan- mark har omorganiserats.

l England hänför sig den starka försäljningsök- ningen framför allt till.nytill. komna .butiker. Pro- blemen på Oxford Street kvarstår. Den minskade turistströmmen och den försvagade köpkraften hos de engelska konsumenterna har för flertalet företag med detta affärsläge medfört en min- skande försäljning.

1

Schweiz har utvecklingen under första halvåret varit svag. En klar tendens till förbättring har emellertid visat sig under andra halvåret. Inte minst gäller detta försäljningen i Geneveområdet Ledningen har även här omorganiserats.

l Västtyskland startade verksamheten i slutet av

året. På grund härav har någon försäljningsten-

dens ännu icke kunnat utläsas.

(4)

Nya butiker

Etableringen av nya butiker har även under 1980 varit av måttlig omfattning. Det nuvarande bu- tiksnätet täcker så gott som alla större tätorter.

Den under tidigare år inledda omstruktureringen har fortsatt, innebärande dels att flera mindre enheter inom samma försäljningsområde sam- manslås till en större, dels att vissa äldre butiker erhåller utökade ytor.

l Göteborg på Hisingen har i ett förortscentrum en ny fullsortimentsbutik öppnats.

l Västervik har i de centrala delarna tillkommit en butik med fullt sortiment.

l Hudiksvall har slutligen i ett centralt beläget köpcentrum etablerats en HENNES & MAURITZ- butik.

l Norrköping har de tre tidiga. re befintliga enhe- terna sammanförts till en med väsentligt större ytor.

l Västerås har två närliggande butiker flyttat in i gemensamma, nya lokaler med bättre affärsläge och rationellare ytor.

l Örebro har de två centralt belägna affärerna lagts ned och ersatts av en ny. Även här har ytor- na väsentligt utökats.

Större utrymmen har förhyrts för butikerna i Eskilstuna, Skellefteå, Östersund, Södertälje och Sundsvall. Sortimentet har därigenom kunnat kompletteras.

l Norge har en stor enhet tillkommit i Bergen.

H

& M-butiker finns nu i de flesta större städer.

Därutöver har en fullsorterad butik öppnats i Stovner Senter utanför Oslo.

l Danmark har butiken i Herning utanför Aarhus erhållit något större ytor. Butiken i Viborg har icke uppnått tillfredsställande resultat och har därför lagts ned 1981. Butikerna i Esbjerg och Vejle har fått mindre lokaler.

l Schweiz har en butik öppnats i Basel. Affären i S:t Gallen har utökat sina ytor.

l Västtyskland har på senhösten etablerats två butiker i Hamburg, dels en mindre i ett förorts- centrum - Farmsen -, dels en centralt belägen, större butik i ett nyinrett köpcentrum

-

"Hanse Viertel"

2

Antal butiker

1980-11-30 1979-11-30

Sverige 81 84

Norge 15 13

Danmark

14

14

England 6 6

Schweiz 6 5

Västtyskland

2

Totalt 124

122

Sorti mentsutveckling

Allt fler butiker har nu ett fullständigt sortiment, som omfattar kläder från baby till vuxna. Vid si- dan av det ordinarie HENNES & MAURITZ-sorti- O

mentet utvecklas BK- och IMPULs-sortimenten. l Sverige har ytterligare sex parfymavdelningar tillkommit. Det totala antalet utgör nu 46.

Rowelis

Rowellkoncernens postorderrörelse, tillgångar och skulder har förvärvats per den 30 november 1980. Rörelsen omsätter ca 70 mkr och är den fjärde i storleksordning i sin bransch i Sverige.

En stor del av Rowelis omsättning består av så- dana produkter som säljes av H & M-koncernen, men vissa inköpsproblem beträffande just denna del av sortimentet har funnits. Rörelserna kom- mer här att kunna komplettera varandra, samti- digt som Rowelis täcker delar av marknaden som

)

H & M-butikerna inte nått. O

Centrala avdelningar

Förvärvet av centrallagerfastigheten i Västberga har fullföljts. l Danmark har de centrala avdel- ningarna flyttat till gemensamma lokaler. l Ham- burg kommer under innevarande år att inrättas ett centralt distributionslager, som i vissa avse- enden kommer att betjäna även övriga dotterbo- lag i utlandet.

l övrigt har arbetet fortsatt med att effektivisera

distributions- och lagerrutiner, liksom att för-

bättra datarutiner och kommunikationerna inom

företaget.

(5)

(

(

(

Innevarande år

Nyetableringen kommer, såvitt nu kan . bedömas, att bli av måttlig omfattning. Arbetet med att för- djupa och förbättra sortimentet kommer att fort- sätta och försäljningen i de bestående enheterna beräknas härigenom komma att påverkas gynn- samt. Likaledes kommer kostnader att läggas ned på dels att förbättra och rationalisera butiks- nätet, dels att underlätta och effektivisera driften i butikerna.

l Eskilstuna kommer den nuvarande butiken att flytta till större lokaler med bättre läge.

Av butikerna i Danmark kommer en av affärerna vid Ströget' i Köpenhamn ~tt ~rhålla större ytor.

Omstruktureringen av vissa butiker utanför Kö- penhamn kommer att fortsätta.

l Schweiz öppnas barnavdelningar i köpcentra, dels i Nyon, dels i Geneve.

l England tillkommer en HENNES-butik i Basing- stoke, ett köpcentrum i Londonområdet

l

Västtyskland kompletteras butikerna l Ham- burgområdet med en enhet

i

Billstedt.

Resultat

Resultatet av den löpande verksamheten uppgick till 84,1 mkr (75,3 mkr).

Vid verksamhetsårets ingång kvarstod vissa pro- blem avseende dels lagrets anpassning till för- säljningen, dels distributionen av varor till de ut- ländska dotterbolagen. Konflikten på arbets- marknaden -som bl a innebär stängning av bo- lagets centrallager - medförde en resultatför- sämring av storleksordningen 5-6 mkr. Det redo- visade halvårsresultatet blev 13 mkr lägre än året därförut Försäljnings- och lagerproblemen har lösts under andra halvåret. Resultatet under andra halvåret har därigenom blivit 21,8 mkr bättre än under motsvarande tid 1979. Brutto- marginalen, som för hela verksamhetsåret var oförändrat 6,5%, var under andra halvåret 8,7%.

Initialkostnaderna har uppgått till 20,5 mkr (10,4 mkr). Ökningen beror till stor del på kostnader, som har samband med förvärvet av Rowells. Eta- bleringen av de nya norska butikerna har medfört betydande byggnadskostnader.

Efter avskrivningar enligt plan med 10,0 mkr (8,5 mkr) och ett positivt finansnetto om 13,6 mkr (12,3 mkr) blev koncernens beräknade resultat före bokslutsdispositioner och skatt 63,6 mkr (64,9 mkr).

Moderbolagets redovisade nettovinst uppgick till 12,4 mkr {21, 1 mkr). Varulagerreserven har min- skat med 2,2 mkr ( + 11 ,O mkr). Avsättning till re- sultatutjämningsfond har skett med 29,3 mkr.

Försäljningen under det första kvartalet på det nya verksamhetsåret har ökat jämfört med mot- svarande tid föregående år. Resultatet bedömes som tillfredsställande och väsentligt bättre än under december 1979- februari 1980.

Resultatet för första halvåret beräknas komma att bli bättre än under samma tid föregående år. Vad beträffar andra halvåret har genomförandet av de centrala avtalsförhandlingarna medfört att kost- nadsutvecklingen är något

när överblickbar.

Konjunkturutvecklingen och därmed försäljning- en är däremot svårare att bedöma. De åtgärder som genomfördes i organisationen kommer att påverka resultatet positivt men kommer också att medföra vissa kostnader. Upparbetandet av marknaderna i de utomskandinaviska länderna kommer ävenså att ta resurser i anspråk.

Uppgift om borgensförbindelser etc

Bolaget svarar för nedanstående ansvarsförbin- delser, som skall särredovisas enligt aktiebo- lagslagen. Åtagandena avser borgensförbindel- ser för lån i fastigheter, i vilka bolaget hyr lokaler.

Borgensförbindelser för verkställande

direktör, tillika aktieägare 788 tkr Borgensförbindelser för kommandit-

bolag, ägt av aktieägare 3.250 tkr Ovannämnda förbindelser har ingåtts före ikraft- trädandet av den lag, som inskränker aktiebola- gens rätt att ingå ansvarsförbindelser för aktie- ägare m fl.

Koncernredovisning

Moderbolaget har i Danmark grundat en filial,

som skall handha distribution och lagerhållning i

första hand i Danmark men även l vissa andra

länder.

(6)

Kontoverksamheten inom H

&

M-butikerna, vilken tidigare handhades av Design Glas

&

Porslin i Göteborg AB, har överförts till moderbolaget.

Bolaget har ändrat namn till Rowelis Postorder AB och driver nu postorderrörelsen i kommission för moderbolagets räkning.

Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår de disponibla vinstmedlen inom koncernen till 29.771,9 tkr, varav 229,3 tkr föreslås avsatta

till

bundna fonder i dotterbolag.

Förslag till vinstdisposition

styrelsen och verkställande direktören föreslår

att årets vinst

jämte från föregående år balanserad vinst

disponeras på följande sät t:

å aktiekapitalet utdelas 3 kr per aktie i ny räkning balanseras

t

kr

12.418 11.071

23.489

6.998 16.491

23.489

)

)

o

( )

(7)

Koncernens resultaträkning

(Belopp i

mkr, not 1)

75/76 76/77 77/ 78 78/ 79 79/ 80 Omsättning inkl moms

o o o - -. .. . ... o . . . - . . .

927,6 1.066,4 1.194,4 1.314,8 1.500,3 Omsättning exkl moms

• •• •• • • • o o o o . l. o • • o . . . ..

788,7 896,5 994,5 1.096,1 1.246,5

Ändring från föregående år

• • l • •• • • • • • •• •• • •

+ 28% + 14%

+

11% ·+ 10%

+

14%

Bruttomarginal ...

...

... .. ... .. . .. . ... 8,6% 7,1

%

8,0

% 6,5% 6,5%

Rörelsens bruttoresultat .

... • • o • • • • o

67,9 63,7 79,8 71,5 80,5 Avskrivning enligt plan, not 2 .. .. . .

. . .. ' o

-

4,7

-

5,4

-

6,4

-

8,5 - 10,0

( Rörelseresultat efter avskrivningar

...

.

.

...

.

63,2 58,3 73,4 63,0 70,5 Ränteintäkter

o

. . . . ... ... ...

5,7 6,8 9,7 13,0 15,6

Räntekostnader . . . .

...

. .

. .

.... ... ... -

0,1

-

0,2

-

0,4

-

0,7

-

2,0

c Resultat av löpande verksamhet .

.••••

..

.••••.

68,8 64,9 82,7 75,3 84,1 Initialkostnader, not 2

• • o • • • o o o . .. . . .. .. o . . . . o ..

-

9,3 - 12,7

-

7,1 - 10,4 -20,5

Beräknat skattepliktigt resultat .

...•.

..

...•..

59,5 52,2 75,6 64,9 63,6

Beräknad skatt, not 3 . .... .. . . o ... .. . .. . . . . . . . . . -33,6 -29,5 - 43,1 -37,3 -36,9

Beräknat nettoresultat

.

.. . ... .. . ... .. .. .... 25,9 22,7 32,5 27,6 26,7

Ändring från föregående år

o • • • • •

. . .... . . -

5% -12% +43% -15%

-

3%

Beräknat nettoresultat per aktie, Kr ... 11:10 9:73 13:93 11:83 11:45

( Bokslutsdispositioner m

m samt redovisad nettovinst:

Beräknat skattepliktigt resultat enligt ovan

59,5 52,2 75,6

64,9

63,6

Avskrivningar utöver plan

o o o . l l . . . .. . . .. . o

... - 2,0 -

1,1

- 1,5 -

0,5 1,3.

( Arbetsmiljöfond och särskild

investeringsfond + 2,2 +

0,1 +

1,2

Investeri ngsfond

-

15,4

Vinstkonto -

6,2

Lagerreserv .

.

..

.

.

.... o . . .... .. .. . - • • • • • • •• • • -

17,4

-

11

,8

- 4,7

-

11

,6

- 1,9

Resultatutjämningsfond

-29,3

Redovisade skatter

. .. . .. . . . . .. .. . . .. .. .. . l -22,7 - 21,2 - 31,1 -30,6 - 11,5

Redovisad nettovinst . ... ... . .. ... . . .. ... .. . 19,6 18,2 22,9 22,2 14,6

(8)

Koncernbalansräkning

(Belopp i mkr, not 1)

Tillgångar

Likvida medel

Finansiella fordringar

Kundfordring ar ...

.

.

... .

skattefordran . . . • • . ..

. .

Förutbetalda kostnader

och upplupna intäkter

. . . . . .

. övriga fordringar

... .

Varulager, not 4 ...

..•...

Summa omsättningstillgångar

Spärrkonto för investerings- fond m m

...

...

... .

Aktier, andelar och

depositioner, not 8

. . . . •

.

..•..

Långfristiga fordringar

... .

Inventarier och hyresvärden, not 2 ...

... .

Fastigheter, not 2 ....

....

.. .

1980 1979 42,8 44,5 79,6 64,3 53,6 16,4 12,7

13,8 7

,3

10,0 10,3

211,9

424,4

13,0

0,4

4,5

44,6

14,1

163,8 306,6

13,8

0,2 2,1 42,5

Summa anläggningstillgångar

63,6

44,8

Balanssumma 501,0 365,2

6

Skulder och eget kapital 1980 1979 Leverantörsskulder . . . 65,0 40,9 skatteskulder ...

. -

13,3 Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter . . . • • . • • 52,8 41,6 övriga skulder . . . • . . • . •

.

45,9 21,3 Summa kortfristiga skulder 163,7

117,1

Avsatt till pensioner övriga skulder

.

...

5,0 56,2 Summa långfristiga skulder 61,2

Avskrivningar utöver plan,

not 2 . . . . . . 12,6 Varulagerreserv . . .

. ..

94,1 Resultatutjämningsfond 29,3 Investeringsfond

Arbetsmiljöfond Vinstkonto .

.

. __

överskott i pensions-

avsättningar .... __ ....

...

.. . Omräkningsdifferenser

Summa obeskattade reserver, not 5

28,9

6,2 0,2 1,3

172,6

4,5

14,1

18,6

11,3

92,2

28,9 1,2

0,2 0,6

134,4

o

Aktiekapital, not 6 ...

... .

Bundna fonder ...

.

58,3 15,4

38,9

~ 10,4

Summa bundet eget kapital

Balanserad vinst Arets vinst

. . ...

73,7

15,2 14,6

49,3

24,2 ~

21,6

Summa fritt eget kapital

29,8 45,8

Balanssumma ..

.

.

...•

....

501,0

365,2

Ansvarsförbindelser

18,4 7,7

ställda panter

35,1

Fastighetsinteckningar

7,5

(9)

l

J {

'

(

(

(

Finansieringsanalyser

Koncernen

{Belopp i mkr)

75/76 Internt tillförda medel, not 7

...

..

...

32,6 Ökning av långfristiga skulder ...

...••..

..

..

3,6 Minskning av långfristiga fordringar

y . . . . . . . .. ..

Ökning av omräkningsdifferens

l • • • • ' • •• • • • • • • • • •

Summa tillförda medel 36,2

Investering

i anläggningar och aktier

. . .

• • •o

9,9 Ökning av långfristiga fordringar

o • • • • • • • • • • 2,5

Summa använda medel 12,4

Förändring av lager

...

+ 40,5 Förändring av kortfristiga fordringar

..

..

.

+ 5,0 Förändring av kortfristiga skulder .. . . . . + 9,9 Förändring av likvida medel och finansiella

fordringar

o . . . .. o o o o • • o o • • • • • • • o o

....

-

31,6

Summa förändring av rörelsekapital + 23,8

Moderbolaget

{Belopp l mkr)

Internt tillförda medel, not 7 . . . .

Ökning av långfristiga skulder

...•..

76/77

33,7

2,1

35,8

7,7

7,7

+

6,1

+

0,8

8,9

+ 30,1 + 28,1

Summa tillförda medel

Investering i anläggningar och aktier

...

..

... ..

Ökning av långfristiga fordringar . . .

. . . . • • ..•

..

..

....

•.••..

.

..

Förändring av lager

Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder

..

Summa använda medel

Förändring av likvida medel och finansiella fordringar ...•..•...••.

Summa förändring av rörelsekapital

77/78 47,7

3,1 1,1

51

,9

10,6

10,6

- 4,4

+ 7,9

-

18,5

+ 56,3

+

41,3

79/80 47,3 43,1

90,4

21

,2

2,4 23,6

+ 34,6 + 68,1

-

50,3 +

14,4

+66,

8

78/ 79 79/80 29,4 56,7 8,3 42,6

0,7 37,7 100,0

20,6 26,4

0,6 2,4

21,2 28,8

+ 39,2

+

48,1 + 10,2

+

56,1

- 1,5

-

46,6

-

31,4

+

13,6 + 16,5 + 71,2

78/79

26,4

8,2

34,6

14,2

8,9

23,1

+ 18,4

+ 23,7 +

1,6

- 32,2

+ 11,5

(10)

Moderbolagets resultaträkning

(Belopp l mk r)

Försäljning in kl moms (in kl intern försäljning)

o o o o o • • o • • o • • • •

Försäljning exkl moms (inkl intern försäljning}

. . .•... o • • • • • o o o o

Rörelsens kostnader ..

o o o o o o o o o o o o o . . . . . . . . o . i . o • • • •• •

Resultat före avskrivningar och räntor

o

Avskrivningar enligt plan

, not 2 o o o o • • o • • • o o • • o o • • • • • o o o • • • • •

Resultat efter avskrivningar

.•.•.. o . o • • • • •o • • • •• • • • • • o o o • • • •

Intäktsräntor

o o

Kostnadsräntor

Resultat efter avskrivningar och räntor

Extraordinära kostnader och intäkter:

Utdelning från dotterbolag .

o o . o o o • • o

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Bokslutsdispositioner:

Avskrivningar utöver plan

. o. . . • • •o • • • • • • o • • o o o • • o. o . o o o o o o

Varulagerreserv

o o o o o o o o o • • • • • • • o o o o o o o • •

Resultatutjämningsfond

. . . o o . . . o o o o o . . . o. o o. o . o o

Vinstkonto

o o o o o • • o o • • • o o • • • o o o o • • • • • • o o o o o o • • • • • • o o o o • • o o

Arbetsmiljöfond

o • • o o o o • • • o • • o o o o. o o • • • • • o o o • • • o • • • • o. .

Resultat före skatt

. o o o • • • o o • • •• • • • • • o • • o o • •• • • •• • • o o • • • • • •

Skatt ......

..

...

..

... ~ •.

.

.

.

Arets vinst

8

79/

80

10 224,0 10 026,2

-979,2

47,0

6,6

40,4

14,3

1,8

52,9

0,3 53,2

1,2

+

2,2

-

29,3 6,2

+

0,2

18,9

6,5 12,4

78/79 10126,2

951,8 -891,9 59,9

5,6 54,3

8,7 0,6 62,4

0,3 62,7

1,0

- 11,0

D

)

50,7 J

- 29,6 21,1

)

(11)

(

(

(

Moderbolagets balansräkning

Tillgångar

Likvida medel

•.

Finansiella fordringar

• . . . • ..

Fordringar på dotterbolag Kundfordringar ...

... . s

kattefordran ... -- .. '.

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter

Övriga fordringar

.... •...

Varulager, not 4 ....

... _ .. .

Summa omsättningstillgångar

Spärrkonto för investerings~

fond m m

. •

. . . • .

. .•...•

Aktier och andelar, not 8

.••.•..

Lämnade lån . . . . .

. .

Lämnade lån till dotterbolag

...

Inventarier och hyresrätter,

not 2 ... ____________ . . . . .•.

Fastigheter, not 2 ...

•....

Summa anläggningstillgångar

Balanssumma

....••..•••.•

..

.

John Mattson

Ordförande

Stefan Persson Jens Ove Kristfeldt

(Belopp i mkr)

1980 1979 Skulder och eget kapital 1980 1979

- - - - -

25,6

26,5

79,6

64,3

32,4

45,9

52,6

18,0 19,1

5,3 141,1 373,7

11,5

13,3 0,4 11,5

26,9

14,1

66,2

451,4

7,9

5,5

106,5

256,6

11,8

13,3

0,1 9,4

26,4

49,2

317,6

Leverantörsskulder ...

••. _..

63,6 Skulder till dotterbolag

. . . 22,5

skatteskulder ... -

.. .. --.

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter . . .

• •. _ .•

övriga skulder ....

.

....

..•...•

Summa kortfristiga skulder Lånaskulder

...

...

.•....

Avsatt till pensioner PRI

..•...

. Summa långfristiga skulder Avskrivningar utöver plan

Varulagerreserv .

..

.... . Resultatutjämningsfond

46,5 36,4 169,0 55,6 3,0 58,6 12,1 57,7 29,3

Investeringsfond 25,0

Vinstkonto

. . . . . . • . . .

6,2 Summa obeskattade

reserver

130,3 Aktiekapital, not 6 . . .

. . .

58,3 Reservfond ..

..

..

...•

....

. __ ••

Summa bundet eget kapital Balanserad vinst, not 9 .

...•.

Arets vinst

...

....

... .

Summa fritt eget kapital Balanssumma

.•..•.•••• , ...•

Ansvarsförbindelser ..

...•

.

.

Ansvarsförbindelser för dotterbolag Ställda panter ....

..

.. .

Fastig hetsinteckning ar

11

,7 70,0

11,1

12,4

23,5

451

,4

18,2

35,1 7,5

Stockholm i februari 1981

Knut Hagrup

Sten Wikandar

Inge Stjernquist Rosa Chrantz

Erling Persson

Verkställande direktör

Vivian Enochsson

38,8 14,1 12,2

37,2

16,4 118,7 13,2 2,3 15,5 10,9 59,9

25,0 0,2 96,0 38,9 7,8 46,7 19,6 21 '1 40,7 317,6

7,5

(12)

Revisionsberättelse

för

H & M HENNES & MAURITZ AB

Vi

har granskat årsredovisningen,

koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkstäl-

lande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 1979-12-01 - 1980-11-30. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Räkenskaperna har genom stickprov granskats av Bertil Olssons Revisionsbyrå AB.

Moderbolaget

Arsredovisningen är uppgjord enligt aktiebolagslagen

. l denna lag föreskriven särskild förteckning över

J

lån, ställda panter och ansvarsförbindelser har upprättats.

Vi tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen fastställes.

att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen, samt

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Koncernen

Koncernredovisningen är uppgjord enligt aktiebolagslagen. Vi tillstyrker

att

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställes.

Olof

Orwander

10

stockhalm 1981-03-05

Bertil E. Olsson

Auktoriserad revisor

)

)

(13)

c

(

(

Kommentarer/noter till bokslutet

1. Koncernredovisningen

l

koncernredovisningen har anskaffningsvärdet på aktier i dotterbolag eliminerats mot öppet re- dovisat eget kapital vid förvärvet. Kvarstående

skillnad är i sin helhet omedelbart nedskriven.

Vid omräkning av utländska dotterbolags bokslut har i huvudsak tillämpats den s k monetary-me- toden. Försäljning, liksom övriga resultatpåver- kande poster med undantag av avskrivningar, har

o

mräknats efter balansdagens kurs respektive år.

Lager/lagerreserver har av förenklingsskäl om- räknats efter balansdagens kurser.

Moderbolaget i koncernen verkar som inköps- företag för samtliga dotterbolag. Intern räntade- bitering har ej skett.

2. Avskrivningar enligt plan/initialkostnader Avskrivningar enligt plan har beräknats till 12%

av inventariers och hyresrätters anskaffning samt till 3% av fastigheters anskaffning. Fastigheters taxeringsvärde är 4,6 mkr.

Värden för enligt plan icke helt avskrivna:

Koncernen Moderbolaget 80.11.30 79.11.30 80.11.30 79.11.30 Inventarier och

hyresrätter

Anskaffningsvärde

81,9 72,8 53,3 47,4

Ackumulerade av-

skrivningar enligt

plan

-37,3 -30,3 -26,4 -21,0

Redovisat värde

44,6

Fastigheter

Anskaffningsvärde

14,4

Ackumulerade av-

skrivningar enligt

plan

- 0,3

Redovisat värde

14,1

8. Aktier och andelar Dotterbolag

42,5 26,9

14,4

0,3 14,1

250

st aktier l Hennes & Mauritz Svenska AB

300

st aktier l K E Persson AB

50

st aktier i AB Hennes

3.300

st aktier i Ascot Konfektions AB

450

st aktier i Bekå AB

2.000

st aktier l H& M Hennes & Mauritz A/S Oslo

1.000

st aktier l Carl-Axel Herrmode AB

26,4

1.150

aktier i Design Glas & Porslin i Göteborg AB*

H

& M Hennes & Mauritz A/S Köpenhamn

H

& M Hennes

&

Mauritz (Far East) Ltd Hongkong

H&M Hennes & Mauritz SA Geneve

H&M Hennes &

Mauritz GmbH Hamburg

övriga aktier och andelar

26 st aktier i Fastighets AB Hötorget övriga aktier och andelar

~Under namnändring till Rowelis Postorder AB.

Initialkostnader har huvudsakligen kostnadsförts i enlighet med respektive lands redovisnings- praxis. Med initialkostnader avses kostnader för ombyggnad och inredning av nytillkomna lokaler samt nytillkommen verksamhet.

3. Beräknad skatt

De använda skattesatserna är baserade på den genomsnittliga kommunalskatten i landet och utgör för 1975/76 och 1976/77 56,5

%,

för 1977/

78 57,0%, för 1978/79 57,5

%

samt för 1979/ 80 58,0%.

4. Varulager

Lagervärdet är upptaget efter beräknad ink uran- savsättning, som för koncernen ökat med 4,4 mkr. l koncernredovisningen har inkurans ej be- räknats på varor på väg. Avlämnandet till fristå- ende fraktförare har varit avgörande för inklude- rande av varor på väg i varulager.

5. Obeskattade reserver

Häri ingår förvärvade obeskattade reserver med 1 O, 1 mkr (1 O, 1 mkr}.

6. Aktiekapital

Aktiekapitalet fördelas på 311.040 st A-aktier och 2.021.760 st B-aktier, alla å nominellt 25 kr.

7. Tillförda medel

l finansieringsanalysen internt tillförda medel be- står av resultat före bokslutsdispositioner ökat med avskrivningar samt minskat med redovisad skatt, utdelning och förändring på spärrkonto.

Mkr

a nom

100 0,1

a nom

100 0,1

a nom

100 0,1

a nom

100 0,4

a nom

1.000 1,3

a nom

1.000

NOK

0,5

å

nom

100 3,0

a nom

100 0,6

5.400.000

DKK

3,6 10.000

HKD

0,0 1.300.000

CHF

3,3 100.000

DEM

0,2 13,2

a nom

100 0,1

0,0 13,3

(14)

9. Vinstdisposition enligt beslut

å

bolagsstämma 1980

Disponibel vinst enligt balansräkning 30/11 1979 Utdelning, 4:- kr per aktie

40.620,1 6.220,8 19.440,0 3.888,0 Fondemission

Avsatt till reservfond

Kvarstående vinst 11.071

,3

Varav

10. Antal anställda och löner

Ort Antal

dotterbolag

Räknat l helårsanställda sysselsatte koncernen

under året i genomsnitt 3.070 personer (moder- Mjöl by 24

bolaget 2.291 ). Norrköping 47

Till styrelse och företagsledning har utbetalats Skövde 21 1.223 tkr (moderbolaget 1.015 tkr) och till övriga Spånga

22

befattningshavare 189.681 t kr (moderbolaget stockhol m 1.025

137

140.896 tkr). Utbetalda ersättningar uppgick till i Sundsvall 45

Danmark 13.082 tkr, i England 3.307 tkr, i Norge Södertälje 28 20.595 tkr, i Schweiz 5.336 tkr och i Västtyskland Trollhättan 20

206 tkr. Täby 26

Uddevalla 21

De i koncernen sysselsatta personerna fördelade Umeå 33

sig på verksamhetsorter enligt följande: Uppsala 42

Varav Västerås 41

Ort Antal dotterbolag Växjö 24

Örebro 46

Borlänge 27 Östersund 24

Borås 29 Danmark 188 188

Gävle 44 England 86 18

Göteborg 228 Norge 350 350

Halmstad 25 Schweiz 81 81

Helsingborg 56 Västtyskland 5

5

Jönköping 31 övriga 84

Kalmar 31

Karlstad 39 Totalt

3.070

779

Kristianstad 25 På grund av stark integration mellan koncernfö-

Linköping 50 retagans olika delar redovisas ovan många an-

Luleå 23 ställda i andra länder än i de, för vilka de arbetar.

Lund 36. Detta gäller exempelvis sådana avdelningar som

Malmö

143 inköp, centrallager, data, kontor, dekorat ion, etc.

12

J

)

J

(15)
(16)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :