• No results found

argument för att sätta sitt barn i en waldorfskola

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "argument för att sätta sitt barn i en waldorfskola"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

argument för att 10

sätta sitt barn i en

waldorfskola

(2)

Skolans mål är att skapa livslång lust

att lära sig.

Waldorfskolan har ambitiösa kunskaps- mål för varje enskild elev. Samtidigt är det pedagogiska syftet långsiktigt:

avsikten är att skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran.

All kunskap öppnar dörren till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare.

1

Kunskap och utvärdering

(3)

I waldorfskolan möter eleverna fördjupning

som arbetsform.

Waldorfskolan vill förmedla kunskap om ekologiska, kulturella och globala sammanhang. Detta förutsätter fördjup- ning som arbetsform.

Arbetsformen är till en viss del period- undervisning, dvs att klassen under ett antal veckor två timmar varje morgon studerar samma ämne.

Genom detta får eleverna sammanhäng- ande tid att fördjupa sig och utveckla förmåga till koncentration och till att tränga in i lärostoffet.

2

Kunskap och utvärdering

(4)

Läroplanen återspeglar barnets

utveckling.

Läroplanen återspeglar barnets utveck- ling. Studiet är anpassat på flera olika nivåer. Bl a skall lärostoffet möta behov som eleverna har på olika åldersstadier.

Läraren förmedlar stoffet muntligt och under ögonkontakt med eleverna.

Det stimulerar eleverna att meduppleva och förbinda sig med innehållet och leder till att olikheter i förmågan att uppfatta stoffet blir mindre avgörande för deltagandet.

3

Kunskap och utvärdering

(5)

Fortlöpande återkoppling och dialog skapar grunden

för goda utvecklings- processer.

Waldorfskolan återkopplar till elevens arbete fortlöpande under året. Vid sidan av terminsvis återkommande samtal med föräldrarna och eleven sammanfattas resultatet i det årliga läsårsbrevet.

I läsårsbrevet finns information om elevens kunskapsnivå i de olika ämnena.

I detta dokument förmedlas också klass- lärarens tankar om elevens utveckling och skolsituation.

Dessa former av återkoppling är en viktig del av det pedagogiska arbetet att skapa goda utvecklingsprocesser.

4

Kunskap och utvärdering

(6)

De tre kunskapsfält som eleverna möter

i en waldorfskola är teori, hantverk

och konst.

De tre kunskapsfält som eleverna möter i en waldorfskola är teori, hantverk och konst. Dessa tre områden kännetecknar alla stadier, bl a utifrån en önskan om att eleverna senare fritt skall kunna välja vidareutbildning och yrke och med insikt i olika alternativ.

5

Från kunskap till färdighet och förståelse

(7)

Konst är inte primärt ett ämne, utan ett

förhållningssätt som genomtränger

alla ämnen.

Konst är inte i första hand något ämne i waldorfskolan, utan ett förhållnings- sätt som genomtränger alla ämnen.

När eleverna har mött stoffet genom berättelser får de «återberätta» genom att teckna, skriva, modellera, göra ett skådespel, göra handarbeten etc.

En konstnärlig och hantverksmässig bearbetning av lärostoffet inbegriper många sidor hos eleven och gör att lärostoffet blir levande på ett personligt sätt och anpassat till varje elev.

6

Från kunskap till färdighet och förståelse

(8)

Goda läroprocesser tillåter risktagande.

Goda läroprocesser tillåter risktagande.

Eleven behöver inspiration till att öva, göra misstag och försöka igen. Waldorf- skolan ger utrymme för sådana processer i alla ämnen.

Genom regelbundna uppvisningar på skolans scen övas eleven i att framföra något för andra, och att själv närvara vid andras framträdanden. På så sätt blir övande, misstag och förbättring en självklar del av klassgemenskapen runt eleven. Detta stimulerar inlärningen och utvecklar respekt och förståelse för egna och andras läroprocesser.

7

Från kunskap till färdighet och förståelse

(9)

Också läraren måste vara stadd i kontinuerlig

utveckling, både teor- etiskt och konstnärligt.

Waldorfpedagogiken innebär att också läraren befinner sig i en ständigt pågå- ende utvecklingsprocess.

Eftersom läraren måste arbeta fram stoffet med hjälp av konstnärliga former som berättelser, teckningar, musik, modellering etc, utvecklar läraren sig själv tillsammans med eleven.

Denna arbetsform ger också läraren inspiration i arbetet.

8

Från kunskap till färdighet och förståelse

(10)

Waldorfskolan betonar jämlikhet och ömsesidig respekt

mellan lärare och elever.

Eleverna möter redan från första dagen en skola där alla, lärare och elever är jämlika.

Klasslärarna har ett speciellt ansvar som bl a innebär att de varje dag möter eleverna i klassrumsdörren med personlig handhälsning och individuellt bemötande.

Att elever och lärare möts på samma nivå står inte i motsättning till lärarens tydliga ledarskap och ansvar gentemot klassge- menskapen och elevguppen.

9

Ett kulturellt centrum för jämlikhet och aktivt deltagande

(11)

En waldorfskola är mer än en undervis- ningsinstitution.

Den är också ett kulturcentrum.

En waldorfskola är mer än en under- visningsinstitution. Den är också ett kulturcentrum där man arbetar med konst, musik, skådespel och marknader – något som också kommer familjer och det omgivande samhället till del.

Det är inte bara elever och lärare som kan engagera sig i en waldorfskola.

Också föräldrar kan – om de så önskar – fördjupa sitt engagemang genom del- tagande i olika evenemang, i marknader, orkestrar etc samtidigt som de på så sätt närmare lär känna sina barns skola.

10

Ett kulturellt centrum för jämlikhet och aktivt deltagande

(12)

Originalets titel: 10 gode grunner til å velge Steinerskolen Utgiven av: Steinerskoleforbundet i Norge

Den svenska versionen är producerad av Waldorfskolefederationen i Sverige, Box 120, S-161 26 Bromma

Besöksadress: Marklandsbacken, Bromma E-post: waldorfskolefederationen@waldorf.se Text: Eli Tronsmo/Olav Christensen

Svensk översättning: Karin Egertz och Göran Fant Formgivning: Ida Ødegaard

Foto: Beathe Schieldrop, Sophie Hesselberg, Irene Lasanta, Astrid Elisabeth Jørgensen, Johs Bøe, Biljana Stangeland Tryck: Carlshamn Tryck & Media

© Waldorfskolefederationen 2010

(13)

Vill du veta mer?

Waldorfskolans utbud vänder sig till barn och ungdomar från förskoleåldern till gymnasiet. Man kan börja i en waldorfskola när som helst under skolåldern. Efter fullbordad skolgång uppnås allmän behörighet för högskolestudier.

Waldorfskolan har också möjligheter att undervisa elever med utvecklingsstörningar i egna särskilda verksamheter, så kallade läkepedagogiska skolor.

Mer information finner Du på Waldorfskolefederationens hemsida: www.waldorf.se.

Där hittar Du också kontaktadresser etc till waldorfskolor i Ditt närområde.

För information om förskolor kan Du gå in på samma hemsida och klicka på länken Förskolor.

References

Related documents

Flertalet kommuner som svarat på enkäten menar att de känner till hyresgarantier men de använder inte verktyget eftersom; de inte ser att målgruppen finns, kräver för

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

The meeting is a joint meeting announced to the members of the Danish Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery (DSOHH), Danish Society of Ophthalmology, Danish Society

Tillgång till bostadsnära natur och en god grönstruktur skapar att- raktivitet och kan vara ett konkurrensmedel för staden och många kommuner använder sig aktivt av det gröna

Urvalet innebär en uppmaning till den svenska branschen att lära av andra, inte för att kopiera, utan för att inspireras till en svensk modell av miljömedveten, energieffektiv och

Viktig signal till kommunerna att ta detta arbete på allvar; att det krävs nya kompetenser inom socialtjänsten för att socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad och också utgå

UHR ställer sig positivt till utredningens förslag att uppföljningsmyndigheterna själva ska bedöma vilken information de behöver från statliga myndigheter, och när de

Vilka primära hinder som finns – Det finns flera exempel ute på marknaden, det som behövs är främst att kunna säkerställa att dessa är kvalitetssäkrade samt