• No results found

Yttrande över remiss från Miljö- och energidepartementet angående promemoria med förslag till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat (M2018/02659/R)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över remiss från Miljö- och energidepartementet angående promemoria med förslag till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat (M2018/02659/R)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: Box 7070, 750 07 Uppsala Tel:018-67 10 00 (vx) Besöksadress:Almas allé 8 Mobilnr: 070-544 1674 Org nr: 202100-2817

www.slu.se

Fredrika.von.sydow@slu.se

YTTRANDE SLU ID: SLU.ua.2018.2.6-4106

2019-01-31

m.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över remiss från Miljö- och energidepartementet

angående promemoria med förslag till förbud mot

användning av gödselmedel som innehåller

ammoniumkarbonat (M2018/02659/R)

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, avstår från att svara på rubricerad remiss.

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av remisskoordinator Fredrika von Sydow.

Torleif Härd

References

Related documents

Svensk Däckåtervinning menar att det skulle kunna finnas ett brett stöd för en ”nollvision” vad gäller spridning av mikroplaster till naturen från svenska idrottsplaner,

Föreslås att kommunstyrelsen ställer sig positiv till ”Avloppsplan för Sjöbo kommun” i enlighet med tjänsteskrivelse från Mittskåne Vatten, Magnus Brom, VA-chef och

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av koordinator Fredrika

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av koordinator Fredrika

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av koordinator Fredrika

Detta beslut är elektroniskt signerat i Energimyndighetens ärendehanteringssystem och saknar

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av remisskoordinator

• Tydligt definiera vilka typer av anläggningar och vilka material som ska omfattas av allmänna regler, det är också viktigt att tydliggöra hur de allmänna reglerna inte ska

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av remisskoordinator

För info om hur Vellinge kommun behandlar personuppgifter, se.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur

De ekonomiska konsekvenserna för enskilda av ett förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat kan antas vara försum- bara då det i dag inte finns något

dels att rubriken närmast före 3 § ska lyda ”Kadmium och ammonium- karbonat i gödselmedel”,9. dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av

Som framgår av promemorian kommer Sverige ha svårt att klara sitt åtagande för ammoniak till år 2020 i takdirektivet.. Eftersom ammoniumkarbonat i dag knappt

Benämningen ”ammonium carbonate fertilisers” visar att det rör sig om gödselmedel som baseras på ammoniumkarbonat snarare än gödselmedel som naturligt innehåller

Kemikalieinspektionen tillstyrker förslaget till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller arnrn.oniumkarbonat och har inga synpunkter på materialet i promemorian. I

Eftersom det rör sig om införlivande i svensk lagstiftning av en åtgärd som följ er av en EU-rättsakt, behöver inte den tekniska föreskriften anmälas till

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till

Post: 118 82 Stockholm, Besök:Hornsgatan 20 Tfn:växel 08-452 70 00, Fax:08-452 70 50 Org nr:222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Sektionen för planering, säkerhet och miljö.

- Ett förbud ersätter den nu gällande tillståndsplikten för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på gårdar till skolor och förskolor, på lekplatser som allmänheten

Tre av dessa mål anges vara relevanta för det skyddsintresse som motiverar det nu remitterade förslaget till föreskrifter, nämligen det övergripande målet att minska riskerna för

SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) har visat att växtskyddsmedel läcker även från bostadsområden (Jonsson m.fl. 2019, även refererat till i

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed, och handläggare Elisabeth Öhman, föredragande.. Detta beslut har fattats digitalt och saknar