• No results found

1(1) Primärvårdsförvaltning 2016-09-18 Ärendenummer: 2016/01195 Dokumentnummer: 2016/01195-1 RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1(1) Primärvårdsförvaltning 2016-09-18 Ärendenummer: 2016/01195 Dokumentnummer: 2016/01195-1 RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) Primärvårdsförvaltning 2016-09-18 Ärendenummer: 2016/01195

Dokumentnummer: 2016/01195-1 RosMarie Nilsson

Till

Nämnden för primärvård och folktandvård

Verksamhetsplan och budget 2017

Primärvårdsförvaltningen överlämnar härmed förslag till nämndens verksamhetsplan och budget för år 2017.

Verksamhetsplanen baseras på ”Landstingsplan 2016-18 och budget 2016”,

”Planeringsförutsättningar 2017” samt ”Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2016”, enligt beslut av Landstingsfullmäktige.

Nämndens verksamhetsplan har som syfte att vara det övergripande dokumentet för förvaltningens totala verksamhet tillsammans med förvaltningens handlingsplan. Varje enhet inom primärvården kommer därefter att vidareutveckla lokala handlingsplaner.

Föreliggande förslag har på förvaltningsnivå samverkats med de fackliga organisationerna.

Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta

att anta verksamhetsplan och budget 2017 för nämnden för primärvård och folktandvård

att ge förvaltningschefen för primärvårdsförvaltningen i uppdrag att utarbeta handlingsplan för att nå måluppfyllelse

För primärvårdsförvaltningen Karlskrona 2016-09-18

Rosmarie Nilsson Förvaltningschef

References

Related documents

Förslag till sammanträdesplan för nämnden för primärvård och folktandvård: 17 februari 13 april 15 juni 24 augusti 28 september 19 oktober 14

att föreslå landstingsstyrelsen att besluta att Folktandvårdens resultat på + 3 253,5 tkr överförs till eget kapital för Folktandvården enligt landstingets policy för hantering

10 Offentlig primärvård 212 Olofströms Vårdcentral 45 460,00 Vårdavgifter öppen vård. 10 Offentlig primärvård 213 Sölvesborg Vårdcentral 79 884,00 Vårdavgifter

Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge Till grund för inriktningsbeslutet ligger landstingsdirektörens rapport Framtidens hälso- och

För att möta behoven har primärvården genomfört ett flertal satsningar bland annat pågår ett arbete med framtagande av handlingsplan för psykisk hälsa samt

Tandvårdsförvaltningen överlämnar härmed förslag till nämndens verksamhetsplan och budget för 2017 avseende Folktandvårdens verksamhet.. Verksamhetsplanen baseras

2016-06-15 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att uppdra åt förvaltningscheferna för primärvården och folktandvården att till mötet i septemberta fram

För att möta behoven har primärvården genomfört ett flertal satsningar bland annat pågår ett arbete med framtagande av handlingsplan för psykisk hälsa samt fortsatt rekrytering

2017-02-02 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att att uppdra åt förvaltningschefen att till nämndens möte den 1 mars 2017 återkomma med en rapport om det

2017-02-02 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att att uppdra åt förvaltningschefen att till nämndens möte den 1 mars 2017 återkomma med en rapport om det

primärvårdsförvaltningen komma med en skrivelse till nämndens möte den 4 maj 2016 om behovet av en publicist som stödjer förvaltningarna med marknadsföring 2016-05-04

2018-02-21 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

Indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.. Indikator Ingångsvärde

att föreslå landstingsstyrelsen att besluta att Folktandvårdens resultat på +2 729 873 kr överförs till eget kapital för Folktandvården enligt landstingets policy för hantering

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

1(1) Landstinget Blekinge 2016-10-20 Ärendenummer: 2016/01348 Psykiatri och Habiliteringsförvaltningen Dokumentnummer: 2016/01348-2 Bodil Sundlöf.. Till Nämnden för

Psykiatri och habiliteringsförvaltningen överlämnar här en månadsrapport utifrån oktober månad. Nämnden för Psykiatri och habilitering har tagit del

Tandvårdsförvaltningens basenheter har under 2015, efter rekommendationer från inkassobolaget Visroa Collectors AB, gjort nedskrivningar av kundfordringar avseende

Inom SUSSA-gruppen drivs projektet Framtidens vårdinformationsstöd inom vilket underlag för vägval och målbild för vårdens framtida informationsstöd har tagits fram.. Ett

Förslag till beslut är att Rickard Eitrem vid ordinarie smittskyddsläkares frånvaro, kontinuerligt förordnas som vikarierande smittskyddsläkare under perioden