• No results found

Sammanträdesplan 2016 nämnden för primärvård och folktandvård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sammanträdesplan 2016 nämnden för primärvård och folktandvård"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1(2)

Landstingsdirektörens stab 2015-10-07 Ärendenummer: 2015/00648

Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00648-1

Helene Håkansson

Till nämnden för primärvård och folktandvård

Sammanträdesplan 2016 nämnden för primärvård

och folktandvård

Sammanfattning

Nämnden för primärvård och folktandvård ska fastställa sina sammanträdestider för 2016. Tiderna måste anpassas så att ärenden från nämnden som ska hanteras vidare i

landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige hinner beredas i rätt tid.

Sammanträdesplan för 2016 gällande landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och

landstingsstyrelsens arbetsutskott kommer att beslutas på landstingsstyrelsen den 19 oktober och på landstingsfullmäktige den 2 november.

En sammanhållen plan för hela Landstinget Blekinge kommer att lämnas när samtliga sammanträdestider är beslutade i respektive politiskt organ.

Förslag till sammanträdesplan

Förslag till sammanträdesplan för nämnden för primärvård och folktandvård: 17 februari 13 april 15 juni 24 augusti 28 september 19 oktober 14 december

(2)

2(2)

Förslag till beslut

Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta

att anta föreslagen sammanträdesplan 2016 för nämnden för primärvård och folktandvård.

Karlskrona enligt ovan

References

Related documents

För att möta behoven har primärvården genomfört ett flertal satsningar bland annat pågår ett arbete med framtagande av handlingsplan för psykisk hälsa samt

En sammanhållen plan för hela Landstinget Blekinge kommer att lämnas när samtliga sammanträdestider är beslutade i respektive politiskt organ. Förslag

2016-06-15 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att uppdra åt förvaltningscheferna för primärvården och folktandvården att till mötet i septemberta fram

2017-02-02 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att att uppdra åt förvaltningschefen att till nämndens möte den 1 mars 2017 återkomma med en rapport om det

2017-02-02 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att att uppdra åt förvaltningschefen att till nämndens möte den 1 mars 2017 återkomma med en rapport om det

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och

primärvårdsförvaltningen komma med en skrivelse till nämndens möte den 4 maj 2016 om behovet av en publicist som stödjer förvaltningarna med marknadsföring 2016-05-04

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Att godkänna förslaget till patientavgifter för Landstinget Blekinge 2018 för de delar som berör primärvårdens patienter. RosMarie Nilsson

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

2018-02-21 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare.2. Val av justerare och tid

Tjänstemän: Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten... Val av justerare och

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081. Sid 2 (2) Karlskrona

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Tandvårdsförvaltningens basenheter har under 2015, efter rekommendationer från inkassobolaget Visroa Collectors AB, gjort nedskrivningar av kundfordringar avseende

Landstingsstyrelsen gör bedömningen, med hänvisningen till den presenterade kalkylen, att ett införande av digital vårdcentral ryms inom beslutad ram för nämnden för primärvård

Revisorerna tillstyrker att nämnden för primärvård och folktandvård beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret