Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård 2016/2017

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Paragraf NPvFtv Datum Beslutsformulering Paragraf LF/LS

Uppföljnings-datum

Uppföljnings-organ Ansvarig Utför ärende Datum

§ 39 Strukturlönesatsning samt behandlingsplan. Ärendenummer 2016/00385

2016-03-21 att i enlighet med gällande regelverk ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda och se över möjligheterna att eliminera konkurrensnegativa regler inom hälsovalsuppdraget och landstingets budgetrutin

Nämnden för primärvård och folktandvård Landstingsdirektör Peter Lilja § 48 Budgetplanering folktandvården.

2016-04-13 Tandvårdsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med

primärvårdsförvaltningen komma med en skrivelse till nämndens möte den 4 maj 2016 om behovet av en publicist som stödjer förvaltningarna med marknadsföring 2016-05-04 Ärendet kommer upp 2017-08-30 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef Håkan Bergevi, förvaltningschef RosMarie Nilsson Ärendet utgår, förvaltningarna får återkomma om behov återuppstår. §97 Åtgärdsplan enligt § 72 Kvartalsrapport mars 2017, primärvården. Ärendenummer: 2017/00785

2017-06-14 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att i enlighet med Landstingsfullmäktiges beslut 2017-06-12 ärendenummer 2017/00341 genomföra 1 % besparing utifrån presenterad åtgärdsplan motsvarande 2,9 miljoner kr utan att patientsäkerheten äventyras och med beaktande även av det fortsatta landstingsövergripande arbetet för den nära sjukvården

Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson § 98 Månadsrapport april 2017, primärvården. Ärendenummer: 2017/00786

2017-06-14 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att uppdra åt förvaltningschefen för Primärvården att vid nämndsmötet 11 oktober re-dovisa vad som gjorts enligt den framtagna handlingsplanen för Primärvården avseende projektet om minskat beroende av inhyrd personal

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård

Förvaltningschef RosMarie Nilsson

Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård

2016/2017

Rev 2017-10-10

Figure

Updating...

References

Related subjects :