• No results found

En fickguide om EU:s nya konsumentmärkning. fisk och vattenbruk. Fiske

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "En fickguide om EU:s nya konsumentmärkning. fisk och vattenbruk. Fiske"

Copied!
20
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

En fickguide om EU:s nya

konsument­

märkning för

fisk och vattenbruk

Fiske

(2)

2

(3)

1

Visste du att reglerna för märkning av alla fiskeri- och vattenbruksprodukter som är avsedda för EU:s konsumenter kommer att ändras från och med den 13 december 2014? I denna fickguide får du information om vad den nya märkningen måste innehålla och vilken ytterligare information som kan anges.

Detta är en praktisk guide som ska hjälpa dig att tillämpa de nya reglerna. Det är varken ett juridiskt eller formellt dokument eller en uttömmande lista över krav.

Mer information finns i den lagstiftning som anges på sidan 15 och i länkarna på guidens baksida.

En fickguide om EU:s nya konsument­

märkning för

fisk och vattenbruk

(4)

2

A. Obearbetade och vissa bearbetade fiskeri- och vattenbruksprodukter

Följande krav gäller för fiskeri- och vattenbruksprodukter i bilaga 1 (leden a, b, c och e) till förordningen om den gemensamma marknadsordningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa krav gäller alla obearbetade och vissa bearbetade produkter (t.ex. saltade, rökta produkter, kokta räkor med skal). Dessa produkter kan vara

”färdigförpackade” och ”icke färdigförpackade”.

Förordningen om den gemensamma marknadsordningen (kapitel IV) och förordningen

om livsmedelsinformation är båda tillämpliga (se sidan 15).

(5)

3

1. Obligatorisk information

Färdigförpackade och icke färdigförpackade produkter Handelsbeteckning och

vetenskapligt namn:

➜ Både handelsbeteckningen och det vetenskapliga namnet måste anges. Dessa beteckningar måste överensstämma med uppgifterna i den officiella förteckning som varje EU‑land utarbetar och offentliggör.

➜ Handelsbeteckningen och det vetenskapliga namnet kan antingen helt överensstämma med livsmedlets beteckning (förordningen om livsmedelsinformation) eller delvis, vilket skulle vara fallet om ytterligare uppgifter måste läggas till namnet.

Produktionsmetod:

➜ Produktionsmetoden bör särskilt anges med hjälp av följande beteckningar:

”Fångad...”.

”Fångad i sötvatten...”.

”Odlad...”.

➜ För blandade produkter som består av samma art men som har framställts genom olika produktionsmetoder ska den produktionsmetod som använts för varje parti anges.

Fångstområde/land och vatten/

produktionsland:

➜ Fångstområde för fisk fångad i havet är FAO:s område, delområde eller sektion där fisken fångades.

För fisk som fångats i nordöstra Atlanten, Medelhavet och Svarta havet måste namnet på delområdet eller sektionen anges tillsammans med ett namn som är lätt för konsumenterna att förstå, eller en karta eller ett piktogram. Detta ersätter namnet på området.

För resten av världen behöver endast namnet på området anges.

Förteckningen över områden, delområden och sektioner (Ices) offentliggörs av FAO http://www.fao.

org/fishery/cwp/handbook/h/en

➜ För fisk som fångats i sötvatten måste både namnet på det vatten (flod, sjö osv.) och det land där produkten fångades anges.

➜ För odlad fisk (vattenbruk) måste produktionslandet anges.

➜ För blandade produkter som består av samma art men som härrör från olika fångstområden eller som skördats i olika fiskodlingsländer måste åtminstone det område/land i partiet som kvantitativt är mest representativt anges. Det ska dessutom anges att produkterna kommer från olika områden eller länder.

Fiskeredskap:

➜ För vildfångad fisk måste en av följande redskapskategorier anges som använts för att fånga fisken: ”vadar/notar”, ”trålar”, ”nät/garn”, ”ringnotar och sänkhåvar”, ”krokar och linor”, ”skrapor”, samt ”tinor och fällor”.

➜ För blandade produkter som består av samma art men som har fångats med hjälp av olika redskapskategorier måste den redskapskategori som använts för varje parti anges.

Upptinad:

➜ Av märkningen ska framgå om produkten är upptinad.

För färdigförpackade produkter ska denna information anges tillsammans med handelsbeteckningen. För icke färdigförpackade produkter behöver informationen inte anges tillsammans med livsmedlets beteckning, men den måste anges på anslagstavlor eller planscher.

ç Denna information behöver inte anges om fiskeri‑ och vattenbruksprodukterna

• är ingredienser i slutprodukten, eller

• har varit frysta av folkhälsoskäl, eller

• har tinats upp före rökning, saltning, kokning, inläggning, torkning eller en kombination av dessa processer, eller

• är livsmedel för vilka frysning är ett nödvändigt tekniskt steg i produktionsprocessen.

(6)

4

Bäst före‑datum/sista förbrukningsdag:

➜ Datum för minsta hållbarhet motsvarar ”bäst före”

eller ”bäst före utgången av”.

➜ Alla färdigförpackade produkter som inte är lättfördärvliga måste förses med bäst före‑datum.

Lättfördärvliga produkter bör däremot förses med sista förbrukningsdag.

➜ För alla icke färdigförpackade produkter, produkter som är färdigförpackade för direkt försäljning eller som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran kan EU‑länderna besluta om att anta nationella bestämmelser om att bäst före‑datum eller sista förbrukningsdag ska anges.

➜ För levande tvåskaliga blötdjur kan bäst före‑datum ersättas med märkningen ”dessa djur ska vara levande vid försäljning”.

Allergener:

➜ För färdigförpackade produkter bör en tydlig hänvisning till beteckningen på eventuella allergener anges i ingrediensförteckningen. Detta bör anges med en teckenuppsättning (t.ex. typsnitt, stil eller bakgrundsfärg) som tydligt skiljer beteckningen från resten av ingrediensförteckningen.

➜ För icke färdigförpackade produkter, produkter som är färdigförpackade för direkt försäljning eller som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran är information om allergener också obligatorisk.

EU‑länderna kan dock anta nationella bestämmelser om

”hur” denna information ska anges.

➜ Om det inte finns någon ingrediensförteckning måste förekomsten av allergener anges på följande sätt:

”innehåller...”.

ç Detta behövs inte om livsmedlets beteckning innehåller en tydlig hänvisning till allergener.

Ytterligare krav som gäller färdigförpackade produkter

Följande information måste anges för färdigför- packade produkter, utöver den som anges ovan:

Ingrediensförteckning:

➜ En förteckning över alla ingredienser i fallande storleksordning efter vikt ska anges bredvid ordet

”ingredienser”.

ç Detta är inte nödvändigt för livsmedel med en enda ingrediens som har samma namn som den ingrediensen.

Mängdangivelse för ingredienser:

➜ Mängdangivelsen ska anges i procent.

➜ Den ska anges om ingrediensen

• ingår i livsmedlets beteckning,

• framhävs i märkningen,

• är nödvändig för att karakterisera livsmedlet.

ç Här finns det vissa undantag, t.ex. om den avrunna nettovikten anges.

Nettokvantitet: (Nettovikt)

➜ Denna ska anges i gram eller kilogram.

➜ Livsmedlets avrunna nettovikt måste också anges för livsmedel i flytande form (även frysta eller djupfrysta livsmedel).

➜ Om ett livsmedel har glaserats ska nettovikten inte omfatta glaseringen. I så fall bör ett av följande fyra alternativ anges i märkningen (exempel för 250 g):

a) Nettovikt = 250 g och Avrunnen nettovikt = 250 g b) Nettovikt = Avrunnen nettovikt = 250 g

c) Avrunnen nettovikt = 250 g d) Nettovikt (utan glasering) = 250 g

Villkor för förvaring och användning:

➜ Alla särskilda förvarings‑ och/eller användningsan‑

visningar måste anges.

(7)

5

Livsmedelsföretagarens namn eller firmanamn och adress:

➜ Namn på och adress till den livsmedelsföretagare som är ansvarig för livsmedelsinformationen, och i vars namn livsmedlet saluförs ska anges.

➜ Om livsmedelsföretagaren inte är etablerad inom EU måste importörens namn och adress anges.

Ursprungsland eller härkomstplats:

➜ Detta måste anges om avsaknad av denna uppgift kan vilseleda konsumenten.

Bruksanvisning:

Endast vid behov.

Näringsdeklaration (från och med den 13 december 2016):

➜ Inbegriper energivärdet och mängden fett, mättat fett, kolhydrater, sockerarter, proteiner och salt per 100 g eller 100 ml. Näringsdeklarationen kan även innehålla information om vitaminer, mineralämnen och vissa andra näringsämnen.

➜ Detta kan också uttryckas ”per portion” eller som en procentandel av ”referensintaget”.

➜ Obearbetade produkter som endast innehåller en ingrediens eller kategori av ingredienser är undantagna.

Förpackad i en skyddande atmosfär:

➜ Detta måste anges om produkten har förpackats i vissa gaser.

Nedfrysningsdatum eller första nedfrysningsdatum:

➜ Detta krav gäller endast obearbetade produkter.

➜ Detta datum ska anges enligt följande: ”Nedfryst den dag/månad/år”.

Tillsatt vatten:

➜ Tillsatt vatten måste anges i ingrediensförteck‑

ningen i enlighet med kraven i förordningen om livsmedelsinformation.

➜ För fiskeriprodukter som har formen av styckningsdel, stek, skiva, portion, filé eller hel fiskeriprodukt måste även förekomsten av tillsatt vatten anges i livsmedlets beteckning om det tillsatta vattnet utgör mer än 5 % av slutproduktens vikt.

Tillsatta proteiner av annat animaliskt ursprung:

Livsmedlets beteckning måste innehålla uppgift om förekomsten av tillsatt protein och om dess animaliska ursprung.

Sammanfogade bitar av fisk:

➜ Om produkter ger intryck av att vara en hel fiskbit men i själva verket består av olika delar som satts samman med hjälp av andra ingredienser (t.ex. livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer) eller på annat sätt, måste detta anges.

➜ Livsmedelsföretagaren är skyldig att använda begreppet ”sammanfogade bitar av fisk”.

Identifieringsmärke:

➜ Landets namn, godkännandenumret för den anläggning där produktionen äger rum och EG‑märkningen, eller dess översättning till andra EU‑språk, måste anges när produkten tillverkas i EU.

➜ För importerade produkter krävs endast landets namn och anläggningens godkännandenummer.

Förpackningsdatum:

➜ Detta datum måste anges för levande tvåskaliga blötdjur.

➜ Detta datum måste minst omfatta dag och månad.

(8)

6

2. Frivillig information

Utöver den obligatoriska information som krävs kan följande information lämnas om den är klar, otvetydig och kontrollerbar och inte är vilseledande för konsumenten.

Frivillig information får inte anges på ett sådant sätt att den obligatoriska informationen inte får tillräckligt utrymme.

Den dag då produkten fångats eller skördats:

➜ Enligt lämplig dokumentation.

Den dag då produkten landats:

➜ Enligt lämplig dokumentation.

Hamn där fiskeriprodukten landats:

➜ Namnet på den hamn där fisken först landats.

Närmare uppgifter om fiskeredskap:

➜ Enligt lämplig dokumentation.

➜ Utöver de sju obligatoriska redskapskategorier som anges i avsnitt 1 kan närmare uppgifter läggas till, t.ex. de redskap som anges i kolumnerna 2 och/eller 3 i bilaga III till förordningen om den gemensamma marknadsordningen.

Du hittar mer information om förordningen om den gemensamma marknadsordningen i slutet av denna guide.

➜ Om fisken fångades med hjälp av andra fiskemetoder som inte finns med i förteckningen (t.ex. för hand eller vid dykning), kan detta anges frivilligt.

Fartygets flaggstat:

➜ Enligt lämplig dokumentation.

Miljöinformation, etisk eller social information:

➜ Enligt lämplig dokumentation.

Produktionstekniker och produktionsmetoder:

➜ Enligt lämplig dokumentation.

Näringsinnehåll/näringsdeklaration:

➜ Livsmedelsföretagare uppmuntras att frivilligt tillhandahålla en näringsdeklaration i följande fall:

• Tills det blir obligatoriskt den 13 december 2016.

• För produkter som omfattas av ett av undantagen från att tillhandahålla den obligatoriska näringsdeklarationen i bilaga V till förordningen om livsmedelsinformation. Du hittar förordningen på Europeiska kommissionens webbplats som anges på omslagets baksida.

➜ Från och med den 13 december 2014 ska denna frivilliga information följa samma regler för uttryck och presentation som den obligatoriska näringsdeklarationen.

Övrigt:

➜ Alla övriga uppgifter som en livsmedelsföretagare anser vara till nytta för konsumenten, förutsatt att den är klar, otvetydig och kontrollerbar.

(9)

7

(10)

Exempel på en obearbetad och färdigförpackad färsk produkt

MAKRILL (Scomber scombrus)

Med trålar

Nettokvantitet: 250g

Firmanamn och adress: xxx

➜ Handelsbeteckning och vetenskapligt

namn

➜ Redskapskategori

➜ Nettovikt

➜ Livsmedelsföretagare

Identifieringsmärke

OBLIGATORISKT

FRIVILLIGT

Förordningen om den gemen- samma marknadsordningen Förordningen om

livsmedelsinformation

8

Irland XX-YYY-ZZ

EC

Observera att den obligatoriska informationen för obearbetade och icke färdigförpackade

produkter enligt förordningen om den gemensamma marknadsordningen bl.a. måste

anges på anslagstavlor eller planscher

(11)

MAKRILL (Scomber scombrus)

Med trålar

Nettokvantitet: 250g

Firmanamn och adress: xxx

➜ Landningshamn

➜ Fångstområde

➜ Produktionsmetod

➜ Landningsdatum

➜ Certifieringsmärkning

➜ Qr- kod

➜ Bäst före-dag/sista förbrukningsdag

➜ Förvaringsanvisning

➜ .

9

Hållbarhets­ YYY certifiering

Spanien

Marokko Algerien

Tunesien Portugal

Malta Italien Frankreich

Deutschland

Ungarn Rumänien

Ukraine

Türkei Bulgarien Serbien Kroatien

Slowakei Tschechien

Polen Weißrussland

Österreich Schweiz

Bosnien u.

Herzegowina Slowenien

Maze- donien Alba- nien Monte- negro

Griechen- land

Molda- wien Belgien

Nieder- lande

Däne- mark

United Kingdom Irland

Schweden Norwegen

Finnland Russland

Estland Lettland Litauen

Zypern Ungarn

Monaco Schweiz

Andorra Island

Luxemburg

Fångad i Keltiska havet

Landad i Killybegs den 16 jan. 2015

Sista förbrukningsdag 18 jan. 2015

Förvaras vid 0 till 2°C

(12)

10

B. Andra bearbetade fiskeri- och vattenbruksprodukter

Följande krav gäller för ANDRA fiskeri- och vattenbruksprodukter än dem som anges i leden a, b, c och e i bilaga I till förordningen om den gemensamma marknadsordningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa krav gäller bearbetade produkter såsom konserverade, sammansatta eller panerade produkter osv. Dessa produkter kan vara ”färdigförpackade” eller ”icke färdigförpackade”.

Endast förordningen om livsmedelsinformation gäller (se sidan 15).

(13)

11

1. Obligatorisk information

Anm.: För icke färdigförpackade produkter är endast information om allergener obligatorisk. Övriga obligatoriska uppgifter gäller inte om inte EU‑länderna antar nationella bestämmelser för alla eller vissa av dessa uppgifter.

Livsmedlets beteckning:

➜ Livsmedlets föreskrivna beteckning bör användas eller, om det inte finns någon sådan beteckning, dess vedertagna beteckning. Om det inte finns någon vedertagen beteckning eller denna inte används, får en beskrivande beteckning användas.

Upptinad:

➜ Om ett livsmedel har varit nedfryst före försäljning men säljs upptinat ska livsmedlets beteckning åtföljas av angivelsen ”upptinat”.

ç Detta behöver inte anges för

• ingredienser i slutprodukten,

• livsmedel för vilka nedfrysning är en tekniskt nödvändig åtgärd i produktionsprocessen,

• livsmedel vars säkerhet eller kvalitet inte påverkas negativt av upptining.

Ingrediensförteckning:

➜ Se kapitel A.

Ingredienser eller processhjälpmedel som orsakar allergi eller intolerans (allergener):

➜ Se kapitel A.

Mängdangivelse för ingredienser:

➜ Se kapitel A.

Nettokvantitet:

➜ Se kapitel A.

Bäst före‑datum/sista förbrukningsdag:

➜ Se kapitel A.

Villkor för förvaring och användning:

➜ Se kapitel A.

Livsmedelsföretagets namn eller firmanamn och adress:

➜ Se kapitel A.

Ursprungsland eller härkomstplats:

➜ Se kapitel A.

Bruksanvisning:

➜ Se kapitel A.

Näringsdeklaration (från och med den 13 december 2016):

➜ Se kapitel A.

Ytterligare obligatoriska uppgifter:

Förpackad i en skyddande atmosfär:

➜ Se kapitel A.

Tillsatt vatten:

➜ Se kapitel A.

Sammanfogade bitar av fisk:

➜ Se kapitel A.

Tillsatta proteiner av annat animaliskt ursprung:

➜ Se kapitel A.

Konserverad tonfisk och bonit/

sardiner och sardinliknande produkter:

➜ Det finns även särskilda handelsnormer för dessa produkter. Dessa återfinns i förordningarna 1536/92 respektive 2136/89.

2. Frivillig information

Utöver den obligatoriska information som krävs för fiskeri‑

och vattenbruksprodukter kan frivillig information lämnas, förutsatt att den är klar, otvetydig, grundar sig på vetenskapliga uppgifter och inte är vilseledande för konsumenten.

Frivillig information får inte anges på ett sådant sätt att den obligatoriska informationen inte får tillräckligt utrymme.

(14)

12

Exempel på en

bearbetad produkt (konserverad)

MAKRILL-filéer i olivolja

Nettovikt: 115g

Firmanamn och adress: xxx

➜ Nettokvantitet

➜ Livsmedlets beteckning

➜ Livsmedels- företagare

12

Identifieringsmärke

Marocko XX-YYY-ZZ

OBLIGATORISKT

FRIVILLIGT

Förordningen om den gemen- samma marknadsordningen Förordningen om

livsmedelsinformation

(15)

13

MAKRILL-filéer i olivolja

Nettovikt: 115g

Firmanamn och adress: xxx ➜ Bäst före-dag/sista

förbrukningsdag

➜ Ingrediensförteckning (huvudingrediensens

mängd, allergener)

➜ Streckkod

➜ Förvaringsanvisning

13

15 09 2014 15 09 14

Ingredienser: Makrill (75%), olivolja, salt

Bäst före utgången av okt 2016

Förvaras svalt och torrt

(16)

14

Hur ska den obligatoriska informationen presenteras för konsumenterna?

➜ Obligatorisk information ska finnas tillgänglig och vara lättåtkomlig.

• För färdigförpackade produkter ska den finnas direkt på förpackningen eller på en etikett fäst på denna.

• För icke färdigförpackade produkter som omfattas av förordningen om den gemensamma marknadsordningen kan informationen anges på olika sätt – etiketter, skyltar, anslag eller liknande.

➜ Informationen ska placeras på väl synlig plats, så att den är lätt att se, klart läsbar och, när så är lämpligt, outplånlig.

Annan text, illustrationer eller annat infogat material får inte på något sätt dölja, skymma, avleda uppmärksamheten från eller avbryta den obligatoriska livsmedelsinformationen.

➜ Informationen ska vara tryckt på förpackningen eller etiketten på ett sådant sätt att den är tydligt läsbar, med en teckenstorlek där x‑höjden är lika med eller större än 1,2 mm.

När det gäller förpackningar eller behållare vars största yta är mindre än 80 cm2, ska teckenstorlekens x‑höjd vara lika med eller större än 0,9 mm.

➜ Livsmedlets fullständiga beteckning och nettovikt ska stå i samma synfält.

(17)

15

Rättslig grund

Förordningar som rör den gemensamma marknadsordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri‑ och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000.

Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit.

Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner.

Förordningen om livsmedelsinformation

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004.

Hygienregler

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Livsmedelstillsatser

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om

livsmedelstillsatser.

(18)

Europeiska kommissionen

En fickguide om EU:s nya konsumentmärkning för fisk och vattenbruk Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå

2014 – 15 s. – 20 × 20 cm ISBN 978‑92‑79‑43887‑5 doi:10.2771/84649

© Europeiska unionen, 2014

Kopiering tillåten med angivande av källan.

(19)
(20)

KL-07-14-010-SV-N

Vanliga frågor:

Den gemensamma marknadsordningen

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/mark et/faq/index_en.htm

Livsmedelsinformation

http://ec.europa.eu/food/f ood/labellingnutrition/f oodlabelling/docs/

qanda_application_reg1169 ‑2011_sv.pdf

Webbplatser

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/mark et/index_sv.htm http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

Kontakt

MARE‑B2@ec.europa.eu SANCO‑INFO@ec.europa.eu

ISBN 978-92-79-43887-5 doi:10.2771/84649

References

Related documents

 Den sökande uppfyller kravet på tillräckliga yrkeskunskaper och yrkesskicklighet inom rennäring.. Eventuella villkor

350120 Etiketter med endast förskrivarkod 7 siffror (40x18mm) 320/bunt buntar Startkostnad på 83 kr tillkommer och kostnad för manuell registrering om 83 kr tillkommer på varje

Sammantagen bedömning: Lantmäteriet bedömer att bestämmelsen om skattefiihet för koncerninterna överlåtelser kommer att iilllebära nya arbetsmoment och kontroller för

Låt koka ihop några minuter och lägg i en djup tallrik.. Servera med 1 dl

Lägg i en skål och blanda ner salt, peppar, olja, citronsaft, dill och ärtor. Strimla sockerärtorna och

• Komplettera strategi för bevarande och dokumentera myndighetens elektroniska handlingar samt presentera denna dokumentation samlat i enlighet med Riksarkivets föreskrifter,

Den nordöstra och södra delen av planområdet utgörs av ett öppet område med två grusade bollplaner, en större och en mindre samt i norr en grusad yta där det tidigare stått

Del av Skårdal 62:21 är i detaljplanen utlagd som kvartersmark för bostäder (område för garage) och skall genom fastighetsreglering överföras till Skårdal 1:81. Del av