Bokslutskommuniké för perioden

Full text

(1)

MIRIS HOLDING AB (publ)

Bokslutskommuniké för perioden 2007-01-01 - 2007-12-31

- Omsättningen uppgick till 1 107 tkr (920*) under verksamhetsåret, varav 446 tkr (55*) under det fjärde kvartalet.

- Periodens resultat efter skatt var – 4 625 tkr (-3 959*) under verksamhetsåret, varav – 1 091 tkr (-1 695*) under det fjärde kvartalet.

- Vinsten per aktie var – 0.60 kr under verksamhetsåret, varav - 0.14 kr under det fjärde kvartalet.

- Efter verksamhetsårets utgång genomfördes en riktad nyemission 4.65 Mkr.

- Styrelse föreslår att ingen utdelning lämnas.

Miris Holding AB är moderbolag till det helägda dotterbolaget Miris AB. All rörelsedrivande verksamhet sker i dotterbolaget Miris AB. Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument som används för analys av vätskor inom livsmedel och läkemedel. Miris har nått en geografisk spridning av analysinstrumentet genom en försäljning av mindre volymer till totalt

25 länder.

* Verksamhetsåret, som omfattade 12 månader jämförs med föregående bokslutsperiod som omfattade 18 månader. Verksamhetsårets sista kvartal jämförs med sista kvartalet 2006.

(2)

Utvecklingen under fjärde kvartalet Ekonomi

Omsättningen under verksamhetsårets fjärde kvartal uppgick till 446 tkr.

Periodens resultat blev - 1 107 tkr. Kvartalets försäljning var är en förbättring jämfört med föregående kvartal.

Koncernens resultatutveckling och ekonomiska ställning under verksamhetsåret och under årets sista kvartal framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.

Jämförelseperioden utgör verksamhetsperioden 2005-07-01 t.o.m. 2006-12-31, som är en 18 månadersperiod.

Efter rapportperiodens utgång har moderbolaget tillskjutit ytterligare kapital till Miris AB.

Bröstmjölk & Medicin

Under fjärde kvartalet har sju instrument levererats eller beställts, av dessa är fyra instrument avsedda för bröstmjölksanalyser. Av instrumenten för bröstmjölk har majoriteten köpts av universitetssjukhus i Sverige. Dessa kunder är strategiskt viktiga.

Valideringen av Miris teknologi för analys av innehållet i flytande

läkemedelsprodukter föll väl ut varför ett första köp av instrument förväntas.

Analysinstrument för mejerier

Kina har inte motsvarat förväntningarna och leveranstakten ligger för närvarande på ca: 1 instrument i månaden. En diskussion om leveranstakten av instrument till Kina kommer att tas upp under mars månad.

(3)

Ägarförhållanden

Vid 2007-12-31 fanns 7 658 750 aktier i Miris. I och med den riktade nyemissionen under februari 2008 ökade antalet aktier med 775 000 till totalt 8 433 750 aktier.

Antalet aktieägare är ca: 600, varav fem ägare innehar mer än 5% av aktierna i bolaget.

Personal och organisation

Totalt antal anställda personer i Miris är tre. Ytterligare två personer arbetar på konsultbasis.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

En riktad nyemission på 4,65 MSEK till institutionella investerare och privata investerare har genomförts för att säkerställa koncernens kortsiktiga kapitalbehov.

Syftet med emissionen är att i första hand kunna genomföra satsningar på bröstmjölk och flytande läkemedel inom EU.

Miris har i februari deltagit i en internationell vetenskaplig konferens i Australien.

Ämnet som behandlades var olika aspekter kring bröstmjölk. Miris

bröstmjölksinstrument fick stor uppmärksamhet då tre internationella auktoriteter på området presenterade resultat där Miris instrument använts. Miris var representerat på plats tillsammans med den lokale distributören. Resultatet av deltagandet i konferensen har varit lovande med många offertförfrågningar.

Utsikter

Miris planerar en storsatsning på bröstmjölksområdet och kommer bl.a. genomföra marknadssatsningar inom EU samt bjuda in potentiella kunder i Norden till en kurs hur vårt instrument används i neo-natal sammanhang.

Den aviserade företrädesemissionen är planerad att genomföras då förutsättningarna stabiliserats på aktiemarknaden. Syftet med denna emission är att säkerställa Miris riskkapital för åtminstone ett år framåt. Denna emission är avsedd att finansiera Miris satsning på den Indiska marknaden och satstningen på instrument för bröstmjölk och läkemedel.

Uppsala 2008-02-19 Tony Malmström Verkställande Direktör

(4)

Riskfaktorer

Många risker kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och aktie. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets

framtidsutsikter. En väsentlig risk är enligt Bolagets bedömning ”Nyckelpersoner”, då organisationen består av få anställda, vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att marknadsgenombrottet försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt. Dessa och övriga risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och aktie belyses närmare i fjolårets

nyemissionsprospekt. Prospektet finns tillgängligt på Miris hemsida: www.miris.se.

Riskfaktorerna är där omnämnda utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande.

(5)

Finanser i sammandrag

Denna rapport omfattar Miriskoncernen (även kallad Miris), koncernens moderbolag, Miris Holding AB samt det rörelsedrivande dotterbolaget Miris AB. Koncernen bildades i början på 2006 medan Miris AB bedrivit

verksamhet under flera år. En redogörelse för koncernens redovisningsprinciper finns i noteringsprospektet som finns utlagt på Miris hemsida. www.miris.se

Miris Koncernen (enbart Miris AB tom 2005-12-31)

2007-01-01-- 2007-12-31

2007-10-01-- 2007-12-31

2007-01-01-- 2007-09-30

2006-01-10-- 2006-09-

30**

2005-07-01-- 2006-12-31

Omsättning TSEK 1108 446 662 447 920

Rörelseresultat -4584 -1095 -3 489 -3 609 -3 870

Resultat efter finansiella poster -4625 -1091 -3 534 -3 663 -3 959

Vinstmarginal % neg neg neg neg neg

Immateriella anläggningstillgångar TSEK 1631 1631 1 436 1 003 1 163

Materiella anläggningstillgångar 103 103 113 28 41

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Varulager 808 808 884 998 1 089

Kortfristiga fordringar 530 530 518 276 485

Kassa, bank 139 139 1 239 1 357 5 655

Eget kapital 767 767 1 858 1 432 5 392

Långfristiga skulder 1599 1599 1 381 1 541 1 482

Kortfristiga skulder 1084 1084 951 689 1 559

Balansomslutning 3450 3450 4 190 3 662 8 433

Räntabilitet på genomsnittligt totalt

kapital % neg neg neg neg neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget

kapital neg neg neg neg neg

Soliditet 22% 22% 44% 39% 64%

Skuldsättningsgrad Ggr 2.40 2.40 0.86 1.24 0.32

Räntetäckningsgrad neg neg neg neg neg

Antal anställda Antal 3 3 3 2 2

Investeringar

Immateriella anläggningstillgångar TSEK 952 276 676 736 994

Materiella anläggningstillgångar 99 0 99 11 29

Likvida medel vid periodens början 5655 1 239 5 655 0 2

Periodens kassaflöde -5516 -1 100 -4 416 1 357 5 653

Likvida medel vid periodens slut 139 139 1 239 1 357 5 655

Vinst per aktie SEK neg neg neg neg neg

Antal aktier vid periodens utgång St 7 658 750 7 658 750 7 658 750 5 333 750 7 658 750

** Baserat på proformabokslut 2006-01-10 i samband med koncernbildningen, skillnaden jämfört med hela niomånadersperioden är försumbar

Definitioner av nyckeltal Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto dividerat med omsättning.

Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutningen Eget kapital

Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital

Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital

Räntetäckningsgrad

Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

Vinst per aktie

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utelöpande aktier

(6)

Balansräkningar, TKR

2007-12-31 2007-09-30 2006-12-31

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för FoU 1 631 1 436 1 163

Inventarier, verktyg och installationer 103 113 41

Summa anläggningstillgångar 1 734 1 549 1 204

Omsättningstillgångar

Varulager 808 884 1 089

Kundfordringar 500 24 111

Övriga fordringar 30 238 289

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 239 256 84

Kassa och Bank 139 1 239 5 655

Summa omsättningstillgångar 1 716 2 641 7 228

SUMMA TILLGÅNGAR 3 450 4 190 8 432

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 767 1 858 5 392

Långfristiga skulder 1 599 1 381 1 482

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 224 224 236

Leverantörsskulder 213 343 934

Övriga skulder 270 108 86

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 377 276 302

Summa kortfristiga skulder 1 084 951 1 558

SUMMA EK OCH SKULDER 3 450 4 190 8 432

Förändringar Eget kapital

2007-12-31 2007-09-30 2006-12-31

Eget kapital vid periodens början 5 392 5 392 0

Apportemission (Koncernbildning) 0 0 4 267

Nyemission 0 0 5 084

Periodens resultat -4 625 -3 534 -3 959

Eget kapital vid periodens slut 767 1 858 5 392

* Koncernen består av Miris Holding AB och Miris AB

MIRISKONCERNEN*

MIRISKONCERNEN*

(7)

Resultaträkningar, TKR

2007-10-01 2007-01-01 2006-01-10 2005-07-01 2007-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2006-12-31

Nettomsättning 424 1053 249 707

Övriga rörelseintäkter 22 55 198 213

Summa intäkter 446 1108 447 920

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -110 -351 -478 -659

Övriga externa kostnader -740 -2315 -1 829 -2 048

Personalkostnader -601 -2504 -1 196 -1 353

Avskrivningar -90 -522 -553 -730

Summa kostnader -1541 -5692 -4 056 -4 790

Rörelseresultat -1 095 -4 584 -3 609 -3 870

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 17 19 12 12

Finansiella kostnader -13 -60 -70 -101

Resultat från finansiella poster 4 -41 -58 -89

Periodens resultat -1 091 -4 625 -3 667 -3 959

* Koncernen består av Miris Holding AB och Miris AB

Resultaträkningar

MIRISKONCERNEN Q4 -2007 Q3 -2007 Q2 -2007 Q1 -2007

Periodens intäkter 446 342 174 146

Periodens kostnader -1541 -1245 -1532 -1374

Rörelseresultat -1095 -903 -1358 -1228

Finansiella poster 4 -13 -15 -17

Periodens resultat -1091 -916 -1373 -1245

MIRISKONCERNEN*

(8)

Kassaflödesanalyser, TKR

2007-12-31 2006-12-31

Kassaflöde från den löpande verksam. före förändr. av rörelsekap. -4 103 -3 229

Summa förändring av rörelsekap. -466 -251

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 569 -3 480

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 051 -1 239

Kassaflöde från den finansiella verksamheten 104 10 374

Periodens kassaflöde -5 516 5 655

Minskning/Ökning av likvida medel

Likvida medel vid periodens början 5 655 0

Likvida medel vid periodens slut 139 5 655

Nyckeltal

2007-01-01 2006-01-01 2005-07-01 20007-12-31 2006-12-31 2006-12-31

Räntabilietet på genomsnittligt totalt kapital neg neg neg

Räntabilietet på genomsnittligt eget kapital neg neg neg

Soliditet 22% 64% 64%

Skuldsättningsgrad 2.40 0.32 0.32

Räntetäckningsgrad neg neg neg

Antal anställda 3 2 2

MIRISKONCERNEN*

MIRISKONCERNEN*

(9)

Balansräkningar, TKR

2007-12-31 2007-09-30 2006-12-31 Anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 10 167 9 667 7 667

Summa anläggningstillgångar 10 167 9 667 7 667

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 25 1 142

Fordringar hos dotterbolag 599 534 0

Förutbetalda kostnader 57 141 30

Kassa och Bank 125 1 103 5 380

Summa omsättningstillgångar 806 1 779 5 552

SUMMA TILLGÅNGAR 10 973 11 446 13 219

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 6 127 6 127 6 127

Summa bundet eget kapital 6 127 6 127 6 127

Fritt eget kapital

Överkursfond 6 470 6 470 6 470

Ovillkorat aktieägartillskott 226 226 226

Balanserat resultat -994 -994 0

Periodens resultat -1 079 -711 -994

Summa fritt eget kapital 4 623 4 991 5 702

Summa eget kapital 10 750 11 118 11 829

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 37 140 649

Skulder till koncernföretag 0 0 636

Övriga skulder 24 55 21

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 162 133 84

Summa kortfristiga skulder 223 328 1 390

SUMMA EK OCH SKULDER 10 973 11 446 13 219

MIRIS HOLDING AB

(10)

Resultaträkningar, TKR

2007-10-01 2007-01-01 2006-01-10 2005-07-01 2007-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2006-12-31 Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter 171 621 150 150

Summa intäkter 171 621 150 150

Rörelsens kostnader

Personalkostnader -270 -1028 -313 -313

Övriga externa kostnader -285 -686 -832 -832

Summa kostnader -555 -1714 -1 145 -1 145

Rörelseresultat -384 -1093 -995 -995

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 16 16 2 2

Finansiella kostnader 0 -2 -1 -1

Resultat efter finansiella poster -368 -1079 -994 -994

Periodens resultat -368 -1079 -994 -994

MIRIS HOLDING AB

(11)

Årsstämma

Årsstämma är planerad att avhållas i Uppsala måndagen den 6 maj. Definitiv kallelse kommer att läggas ut på Bolagets hemsida tidigast 6 veckor men senast 4 veckor före årsstämman.

Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret.

Kvartalsrapporten för första kvartalet planeras att publiceras 2008-05-06

Denna rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och

osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och det företag som ingår i koncernen bedöms stå inför.

Uppsala 2008-02-19 Miris Holding AB

Kerstin Svennersten-Sjaunja Styrelsens ordförande

Lars-Ove Sjaunja Dan Lindqvist

Ledamot Ledamot

Thomas Halvorsen Mikael Nyström

Ledamot Ledamot

Tony Malmström Verkställande Direktör

(12)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :