• No results found

P ř í l o h a P 3 - N u m e r i c k á s i m u l a c e p r o u d ě n í h yd r a u l i c k é h o o l e j e v o k o l í š k r t í c í h o e l e m e n t u , c e l k o v ý t l a k , r yc h l o s t p r o u d ě n í , o b s a h p l yn n é f á z e v o l e j i , R

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "P ř í l o h a P 3 - N u m e r i c k á s i m u l a c e p r o u d ě n í h yd r a u l i c k é h o o l e j e v o k o l í š k r t í c í h o e l e m e n t u , c e l k o v ý t l a k , r yc h l o s t p r o u d ě n í , o b s a h p l yn n é f á z e v o l e j i , R "

Copied!
34
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LXVIII

P říloh a P 3 - Nu meric ká simula c e p rou d ěn í h yd ra u lic k éh o o lej e v ok olí šk rtíc íh o elem en tu , c elk o vý tla k , ryc h lost p rou d ěn í, ob sa h p lyn n é fáz e v o lej i, R -p olomě r z a ob len í h ra n y šk rtic íh o ele men tu v milimetr ec h , T - tep lota olej e [ °C ]

C e lk ov ý tlak - T =2 5°C R = 0

(2)

LXIX

R = 0 , 2

R = 0 , 5

(3)

LXX

R = 1

(4)

LXXI

R = 1 , 2 5

(5)

LXXII

C e lk ov ý tlak - T =3 0°C R = 0

R = 0 , 2

(6)

LXXIII

R = 0 , 5

(7)

LXXIV

R = 1

(8)

LXXV

R = 1 , 2 5

C e lk ov ý tlak - T =3 5°C R = 0

(9)

LXXVI

R = 0 , 2

(10)

LXXVII

R = 0 , 5

(11)

LXXVIII

R = 1

R = 1 , 2 5

(12)

LXXIX

R y c h l o s t - T = 2 5 ° C R = 0

(13)

LXXX

R = 0 , 2

(14)

LXXXI

R = 0 , 5

R = 1

(15)

LXXXII

R = 1 , 2 5

(16)

LXXXIII

R y c h l o s t - T = 3 0 °C R = 0

(17)

LXXXIV

R = 0 , 2

R = 0 , 5

(18)

LXXXV

R = 1

(19)

LXXXVI

R = 1 , 2 5

(20)

LXXXVII

R y c h l o s t - T = 3 5°C R = 0

R = 0 , 2

(21)

LXXXVIII

R = 0 , 5

(22)

LXXXIX

R = 1

(23)

XC

R = 1 , 2 5

Ob sah p ly n né f áz e v o le ji - T =2 5°C R = 0

(24)

XCI

R = 0 , 2

(25)

XCII

R = 0 , 5

(26)

XCIII

R = 1

R = 1 , 2 5

(27)

XCIV

Ob sah p ly n né f áz e v o le ji - T =3 0°C R = 0

(28)

XCV

R = 0 , 2

(29)

XCVI

R = 0 , 5

R = 1

(30)

XCVII

R = 1 , 2 5

(31)

XCVIII

Ob sah p ly n né f áz e v o le ji - T =3 5°C R = 0

(32)

XCIX

R = 0 , 2

R = 0 , 5

(33)

C

R = 1

(34)

CI

R = 1 , 2 5

References

Related documents

Domnívám se, že firma si musí stanovit konkrétní kroky, které by měly zvýšit pravděpodobnost úspěchu, jako vyjasnění strategických zájmů firmy, rozvoj dovedností

V případě opoždění v dodávce služby oproti termínu uvedenému v Katalogu služeb PREGIS, v parametru Maximální doba řešení – Dodávka (pokud je hodnota parametru u

För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se.. Arkitekt

[r]

Men, eftersom vår applikation till stor del bestod av att flytta data och hantera minnesmängder större än 512 bytes, avrådde vår handledare oss starkt från detta.. Rådet var

Správou důchodového pojištění (dále jen DP) se zabývají úřady zemských vlád, které podléhají centrální instituci (Spolková pojišťovna). Pojistné na

s., (dříve Česko-rakouská pojišťovna, a.. rozhodlo, že se sdruží a tento produkt budou nabízet formou poolu, což jim bylo umožněno i Úřadem pro

o Passing on your good thoughts and thanks to the person or school as a whole o Talking to the staff concerned and gathering information.. o Talking with you to discuss an