22.0 Meddelanden: Granskning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av Svenska för invandrare (SFI)

20  Download (0)

Full text

(1)

S O L L E N T U N A K O M M U N

Revisorerna

2013-12-03

SOLLENTUNA K Kommunstyr

2013 -12-

1™&W

Utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n Kommunstyrelsen, Fk

Granskning av utbildnings- och arbetsmarknads- n ä m n d e n s styrning och uppföljning av Svenska f ö r invandrare ( S F I )

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun har PwC genomfört en Granskning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av Svenska för invandrare (SFI).

Den övergripande revisionsfrågan som skulle besvaras var följande:

Är Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI ändamåls- enlig?

Efter genomförd granskning är vår övergripande bedömning att utbildnings- och arbets- marknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI på det hela taget är ändamålsenlig. Vi har dock identifierat ett antal områden som vi bedömer att nämnden bör ta hänsyn till i sitt fortsatta utvecklingsarbete.

• Det kan enligt vår bedömning finnas anledning för nämnden att tydliggöra sina önske- mål och styrning när det gäller aspekten av att kombinera SFI med andra åtgärder, detta eftersom så få kombinerar språkstudierna med praktik.

• Vi bedömer att uppföljningen kan vidareutvecklas i vissa delar. Givet att de stu- derande kan välja utförare (kundvalsmodell) behöver beslutsunderlagen för den en- skilde individen stärkas genom att kunna jämföra hur väl de olika utförarna lyckas. Vi har noterat att det finns presentation av utbildningsanordnarna på hemsidan, men ser det som en brist att det inte finns någon information om utbildningens utfall hos re- spektive utförare.

• Nämnden/förvaltningen har hittills inte gjort någon analys av effektiviteten i termer av kostnad per plats relaterat till hur väl utförarna presterar/lyckas med sina stu- derande. Enligt vår bedömning bör detta göras för att bättre kunna analysera och be-

1

(2)

döma de olika utförarna av SFI. Vidare bedömer vi att det är av synnerligen stor vikt att nämnden följer upp avbrotten inom SFI.

• När det gäller resultatredovisningen av antalet godkända och klarade betyg an- vänds olika siffror och beräkningsgrunder i kommunens årsredovisning och de egna kvalitetsuppföljningarna. Vi bedömer att nämnden behöver tydliggöra vil- ken statistik som används så att det blir tydligare vad statistiken avser och hur den beräknas.

• Vi bedömer att det är viktigt att nämnden verkar för utvecklad samverkan med Arbets- förmedlingen och andra externa aktörer. I förfrågningsunderlaget som utgör grund för upphandlingen av SFI berörs förvisso frågan om samarbete, men vi saknar en närmare kravbeskrivning av samarbetet med arbetsgivare eller arbetsförmedlingen som anord- naren ska uppfylla. Ökad samverkan och tydliggörande av arbetsmarknadsanknytning är något som enligt vår bedömning bör utvecklas i framtida upphandlingar och krav på externa utbildningsanordnare.

• Avslutningsvis har vi konstaterat att nämnden inte har antagit någon egen verksam- hetsplan för 2013 eller årsredovisning för 2012. Detta är något som nämnden bör åt- gärda för att leva upp till de krav som ställs på nämnderna i Sollentuna kommun.

Rapporten översändes härmed till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med begä- ran om nämndens kommentarer på ovan noterade områden. Rapporten översänds också till Kommunstyrelsen för kännedom

Svar önskas senast den 30 januari 2014.

För kommunens revisorer

Rolf Hagstedt Ordförande

2

(3)

www.pwc.se

Revisionsrapport

Tobias Bjöörn,

Certifierad kommunal revisor

Sandra Feiff

Granskning av utbildnings- och arbetsmarknads-

nämndens styrning och uppföljning av Svenska för invandrare (SFI)

Sollentuna kommun

December 2013

pwc

(4)

Granskning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI

2013-12-03

Tobias Bjööm Anders Haglund

Projektledare Uppdragsledare

(5)

Granskning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI

Innehållsförteckning

Sammanfattning i 1. Inledning 2 1.1. Uppdrag och revisionsfrågor 2

1.2. Avgränsning och tillvägagångssätt 2 1.3. Kort om Svenska för invandrare (SFI) 3 1.4. Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sollentuna kommun 4

2. Granskningsresultat 5 2.1. Organisering och styrning av Svenska för invandrare (SFI) 5

2.1.1. Organisering av SFI 5 2.1.1.1. Enheter och ansvarsområden 5

2.1.2. Mål, inriktning och styrande dokument 5 2.1.2.1. Styrning genom förfrågningsunderlag till upphandlade utförare 6

2.1.2.2. Nämndens ökade krav på redovisning och analys 6

2.1.2.3. Tillgång till insatser 7 2.1.3. Vår bedömning 7 2.2. Uppföljning och rapportering 8

2.2.1. Uppföljning och redovisning av måluppfyllse 8

2.2.2. Uppföljning 7-gruppen 8 2.2.3. Kvalitetssäkring 9 2.2.4. Uppföljning internkontrollplan 10

2.2.5. Avbrott SFI 11 2.2.6. Resultat i jämförelse 11

2.2.7. Vår bedömning 12 2.3. Externa samarbeten 13 2.3.1. Samarbete och kontakter med arbetsgivare och arbetsförmedlingen 13

2.3.2. Vår bedömning 14

December 2013 Sollentuna kommun PwC

(6)

G r a n s k n i n g av utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n s styrning och uppföljning a v SFI

Sammanfattning

Revisorerna i Sollentuna kommun har beslutat om en granskning av utbildnings- och arbetsmarlaiadsnämndens styrning och uppföljning av SFI-undervisningen i

kommunen. Den övergripande revisionsfrågan har varit: Är utbildnings- och arbets- marknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI ändamålsenlig?

Efter genomförd granskning är vår övergripande bedömning att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI på det hela taget är ändamålsenlig. Vi har dock identifierat ett antal områden som vi bedömer att nämnden bör ta hänsyn till i sitt fortsatta utvecklingsarbete.

Vi har kunnat konstatera att nämnden har angett tydliga mål för utbildningsanordnarna när det gäller SFI. Krav finns om att deltagarnas nöjdhet och andelen godkända betyg ska uppnå 75 procent. Vidare konstaterar vi att Sollentunas samordnade upphandlmg av SFI med flera andra kommuner ger en fördel då gemensamma krav föreligger, ett

gemensamt samarbete finns och ett större utbud erbjuds för de studerande.

Det kan enligt vår bedömning finnas anledning för nämnden att tydliggöra sina önske- mål och styrning när det galler aspekten av att kombinera SFI med andra åtgärder, detta eftersom så få kombinerar språkstudierna med praktik.

Vidare bedömer v i att det på det hela taget finns goda rutiner för uppföljning. Det finns ett fastställt årshjul gällande uppföljning, tillsynsbesök och åtgärdsplaner av den så kallade 7-gruppen. Verksamheten följs upp regelbundet och det finns en utvecklad systematik i hur de externa utförarna granskas, bedöms och jämförs av ansvariga rektorer. Vi bedömer dock att uppföljningen kan utvecklas vidare i vissa delar. Givet att de studerande kan välja utförare (kundvalsmodell) behöver beslutsunderlagen för den enskilde individen stärkas genom att kunna jämföra hur väl de olika utförarna lyckas. V i har noterat att det finns presentation av utbildningsanordnarna på hemsidan, men ser det som en brist att det inte finns någon information om utbildningens utfall hos respektive utförare.

Nämnden/förvaltningen hittills inte gjort någon analys av effektiviteten i termer av kostnad per plats relaterat till hur väl utförarna presterar/lyckas med sina studerande.

Enligt vår bedömning bör detta göras för att bättre kunna analysera och bedöma de olika utförarna av SFI. Vidare bedömer v i att det finns utvecklingsbehov av att följa upp avbrotten inom SFI, vilket nämnden själva uppmärksammat.

Vi bedömer att det är viktigt att nämnden verkar för utvecklad samverkan med Arbets- förmedlingen och andra externa aktörer. I förfrågningsunderlaget som utgör grund för upphandlingen av SFI berörs förvisso frågan om samarbete, men vi saknar en närmare kravbeskrivning av samarbetet med arbetsgivare eller arbetsförmedlingen som anord- naren ska uppfylla. Ökad samverkan och tydliggörande av arbetsmarknadsanknytning är något som enligt vår bedömning bör utvecklas i framtida upphandlingar och krav på externa utbildningsanordnare. •

Avslutningsvis har vi konstaterat att nämnden inte har antagit någon egen verksamhets- plan för 2013 eller årsredovisning för 2012, detta är något som nämnden bör åtgärda för att leva upp till de krav som ställs på nämnderna i Sollentuna kommun.

(7)

G r a n s k n i n g av utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n s styrning och uppföljning av SFI

l . Inledning

SFI-undervisningen är en viktig faktor i integrationsarbetet och tillräckliga

kunskaper i svenska språket är en viktig förutsättning inte minst för möjligheterna att få arbete.

Etableringsreformen innebar att kommunernas samordningsansvar upphörde och överflyttades till Arbetsförmedlingarna fr.o.m. december 2010. Kommunen har dock fortsatt ansvar för olika insatser, däribland Svenska för invandrare. Beredskap för anpassning till ny lagstiftning och ändrade förutsättningar inom området är av betydelse för att organisationen ska kunna fungera ändamålsenligt och effektivt.

Enligt Skollagen ska samverkan ske med Arbetsförmedlingen för att ge eleverna möjlighet att öva svenska språket i arbetslivet och kunna kombinera studierna med andra aktiviteter såsom praktik.

Revisorerna i Sollentuna kommun har beslutat om en granskning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI-undervisningen i kommunen. Kunskapsparken samordnar vuxenutbildningen i Sollentuna kommun.

SFI-undervisningen upphandlas och sker genom externa utförare.

1.1. Uppdrag och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är utbildnings- och arbets- marknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI ändamålsenlig?

Kontrollmål/granskningsmål:

• Nämnden har angett ambitionsnivå och inriktning för verksamheten.

• Styrdokument och avtal med uppföljningsbara mål finns.

• Nämndens har tydliga krav på kvalitet och utförande.

• Verksamhetens följs upp på ett tillfredsställande sätt och rapporteras till nämnden.

• Det finns ett etablerat samarbete med arbetsliv och Arbetsförmedling.

1.2. Avgränsning och tillvägagångssätt

Granskningen avgränsas till SFI för personer över 16 år och avser utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

Granskningen har genomförts genom intervjuer med verksamhetsföreträdare på förvaltningsnivå och politisk ledning. Följande funktioner har intervjuats:

• Tillförordnad förvaltningschef

• Enhetschef

• Nämndordförande

• Verksamhetscontroller

• Ekonom

• Rektor, Kunskapsparken

December 2013 Sollentuna kommun PwC

2 av 14

(8)

Granskning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI

Granskning har skett av styrande dokument verksamhetsplaner/budget, årsredovisning, kvalitetssäkring av SFI och nämndprotokoll.

Jämförelser av statistik från ett antal andra kommuner i Stockholms län har även gjorts.

De intervjuade har givits möjlighet att sakgranska rapportens innehåll innan färdigställande.

1.3. Kort om Svenska för invandrare (SFI)

Skollagen (2010:800) kapitel 22 behandlar utbildning i Svenska för invandrare. När det gäller kommunens ansvar framgår bland annat följande:

• "Hemkommunen är skyldig att se till att utbildning i svenska för invandrare erbjuds dem som enligt 13 § har rätt att delta i utbildningen"

• "Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att en rätt till utbildning i svenska för invandrare inträtt. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader"

• "Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan påbörja utbildningen inom en månad från det att den nyanlände anmält sig till utbildning i svenska för invandrare hos kommunen"

Utbildningen regleras närmare i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), samt aktuell kursplan (SKOLFS 2012:13).

SFI ingår som en obligatorisk del i Arbetsförmedlingens etableringsplan för

personer som omfattas av etableringslagen. Skollagen belyser att SFI ska anpassas efter individens behov, vilket ger möjligheter för eleven att påverka utbildningens upplägg och innehåll. Vidare beskriver lagen att SFI ska kombineras med arbetslivs- orientering, validering, praktik eller annan utbildning.

Utbildningen inom SFI består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Studieväg 1 utgörs av kurserna A och B, studieväg 2 av kurserna B och C samt studieväg 3 av kurserna C ochD.

(9)

Granskning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI

1.4. Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sollentuna kommun

Skolinspektionen genomförde en tillsyn av Sollentunas vuxenutbildning i september 2012.1 Av tillsynsbeslutet kan bland annat följande noteras:

• Kommunen erbjuder nio olika anordnare av Svenska för invandrare.

• Uppföljningen av kunskapsresultat visar följande andel med godkänt resultat inom respektive kurs:

SFI Andel g o d k ä n d a å r 2011

Kurs A 21%

Kurs B 82%

Kurs C 91%

Kurs D 75%

• Andelen med godkänt resultat i kurs A har under åren 2010-2011 försämrats från 27 procent till 21 procent. För kurserna B och D har resultaten

försämrats något medan resultaten för kurs C har förbättrats.

• Andelen som avbrutit ligger mellan 6 och 28 procent, flest inom A-kursen och minst inom D-kursen.

• Skolinspektionen bedömer att kommunen har goda rutiner för uppföljning av de externa anordnarna.

1 Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sollentuna kommun, Skolinspektionen, Beslut 2012-12-13, Dnr 43-2011:4860.

December 2013 Sollentuna kommun PwC

4 av 14

(10)

Granskning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI

2. Granskningsresultat

2.1. Organisering och styrning av Svenskajor invandrare (SFI)

2.1.1. Organisering av SFI

I Sollentuna kommun ansvarar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för Svenska för invandrare. I övrigt har nämnden ansvar för bl a gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux och arbetsmarknadsinsatser. Verksamheten utförs av Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret.

Vuxenutbildningen bedrivs av Kunskapsparken. Kunskapsparken agerar som en mäklare och rådgivare för alla former av vuxet lärande. Verksamheten tillhanda- håller komvux, särvux, SFI samt högskole- och universitetsutbildningar. Nämnden har ingen vuxenutbildning i egen regi utan upphandlar utbildningar av olika privata aktörer. Rektor för Kunskapsparken har myndighetsansvaret.

2.1.1.1. Enheter och ansvarsområden

Tre enheter bedriver vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatserna:

• Kunskapsparken ansvarar för all kommunal vuxenutbildning innehållande utbildning i svenska för invandrare. Inom enheten verkar en rektor,

studievägledare samt administratörer. Studievägledarna och

administratörernas ansvarar för att informera om kurser och utbildningar, antagningsprocessen, samt kvalitetsuppföljning av utbildningsinsatserna.

• Arbetscenter ansvarar för kommunala arbetsmarknadsåtgärder på uppdrag av Arbetsförmedlingen och Socialkontoret.

• Möjligheternas kontor ansvarar för att skapa samverkansgrupper med Arbetsförmedlingen och Socialkontoret samt att ta emot Socialkontorets hänvisning av deltagare i behov av förstärkt stöd för att komma i egen försörjning. I januari 2014 kommer målgruppen utökas till nyanlända som behöver stöd för att komma till arbete.

2.1.2. Mål, inriktning och styrande dokument

Nämnden anger mål bland annat i dokumentet Mål för utbildnings- och arbets- marknadsnämndens verksamhetsuppföljning (senast reviderad 2012-12-13).

Nämnden redogör för följande trivsel- och nöjdhetsmäl, samt ett elevresultatsmål avseende SFI:

• Elevresultatsmål: Minst 75 % av de studerande inom SFI ska uppnå godkänt betyg (E).

• Trivsel/nöjdhetsmål: Minst 80 % av de studerande inom Komvux och SFI ska vara nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning.

(11)

Granskning a v utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n s styrning och uppföljning av SFI

Nämnden redogör för följande mål avseende arbetslivs arbetet:

• Nöjdhetsmäl: Minst 95 % av de personer som tagit del av insatser via möjligheternas kontor ska, efter avslutad insats, vara nöjda eller mycket nöjda med stödinsatser det fått ta del av. Inget utfall finns av målet då det är nytt för 2013/2014.

De ovan nämnda är framförallt de specifika mål som rör SFI. I kommunens övergripande Budget 2013, återfinns även en mängd andra mål för samtliga nämnder i Sollentuna kommun.

Vi har inte tagit del av någon specifik verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 2013, utan en kvalitetsrapport Vuxen och arbetsliv.

2.1.2.1. Styrning genom förfrågningsunderlag till upphandlade utförare

Sollentuna upphandlar SFI gemensamt med sex andra kommuner (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Solna och Upplands Väsby). Förfrågningsunderlaget för upphandlingen är således ett viktigt dokument som styr nämndens krav och önske- mål på verksamheten. Upphandlingen sköts av Solna Stads Kompetensförvaltning. I förfrågningsunderlaget ställs krav på bl a utbildningsanordnarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet, krav på personalen och utbildningstjänsterna.2 När det gäller syfte och mål med SFI-undervisningen kan bl a följande noteras:

• Det övergripande målet med SFI-undervisningen är att samtliga studerande ska uppnå målen utifrån sina studieplaner med lägst betyget godkänt.

• Effektmål för SFI-undervisningen är att minst 75 % av de studerande i SFI- undervisningen ska uppnå sina mål enligt den individuella studieplanen och att minst 75 % av de studerande ska vara nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning.

• Verksamhetsmål för SFI-undervisningen är bl a att utbildningen ska vara flexibel och individanpassad, studerande ska ges ansvar och inflytande över utbildningen samt att studerande ska ges det stöd som krävs för att uppnå sina mål utifrån sin individuella studieplan.

1 övrigt finns även krav på bl a samverkan (se vidare om det under avsnitt 2.3 nedan) och systematiskt kvalitetsarbete.

2.1.2.2. Nämndens ökade krav på redovisning och analys

Under intervjuerna framkom att nämndens ordförande i september yrkat om en fördjupad kvalitetsgranskning avseende SFI. Uppdraget om att göra en genom- lysning av kvaliteten på upphandlad SFI-verksamhet behandlades på nämndens möte 26 september. Av mötesprotokollet framgår att nämnden godtar redovis- ningen av kvaliteten för SFI, men att förvaltningschefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en fördjupad kvalitetsgranskning.3 Uppdraget innefattar bl a att utreda möjligheterna till uppföljning på individnivå, orsaker till avhopp, orsaker

2 Förfrågningsunderlag. Upphandling av svenska för invandrare SFI, Kompetensförvaltningen, Solna Stad, DNR: 2010:36, s. 22f

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, § 105/2013 Dnr 2013/00500 UÄN-2

December 2013 Sollentuna kommun PwC

6 av 14

(12)

G r a n s k n i n g av utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n s styrning och uppföljning av SFI

till att få förenar SFI med praktik. Vidare beslutas att studieresultat ska redovisas per utförare och att det metodiska och pedagogiska förhållningssättet till

studenterna ska redovisas och beskrivas. Av intervjuerna har det framgått att nämnden vill ha mer information om avhoppen och effektiviteten inom SFI, därav yrkandena och nämndens beslut.

2.1.2.3. Tillgång till insatser

Det framkommer av intervjuerna att vid tidpunkten för granskningen finns inga köer inom SFI, det uppges att det aldrig varit ett problem med köer inom SFI i Sollentuna. Det flesta kan starta sin utbildning redan inom 2 veckor. Studietiden är 15 timmar per vecka, d.v.s. den gräns som Skollagen anger. Anledningen till att kösystemet fungerar väl uppges vara att arbetet med de externa aktörerna samt samarbetet mellan de olika kommunerna möjliggör en stor flexibelitet gällande tillgången till insatsen.

Det ges möjlighet att kombinera SFI med praktik, utifrån intervjuerna framkommer att många av de studerande avstår denna möjlighet. Detta uppges dock vara

vanligare bland de studerande som är relativt nymottagna flyktingar. Det är emellertid en förhållandevis liten andel av de studerande inom SFI som är flyktingar, vilket framgår av tabellen nedan.

Inskrivna på SFI, hösten 2013

SFI Inskrivna på SFI, exkl.

deltagare i annan kommun samt SFX Kurs A 19 varav 4 flyktingar Kurs B 170 varav 25 flyktingar Kurs C 181 varav 37 flyktingar Kurs D 150 varav 15 flyktingar

Källa: Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret, uppgift erhållen 2013-10-23.

2.1.3. Vår bedömning

Vi har kunnat konstatera att nämnden har angett tydliga mål för utbildnings- anordnarna när det gäller SFI. I bland annat förfrågningsunderlaget och i nämndens verksamhetsuppföljning finns krav om att deltagarnas nöjdhet och andelen godkända betyg ska uppnå 75 procent. Vi har dock konstaterat att nämnden inte har antagit någon egen verksamhetsplan för 2013.

Sollentuna har en gemensam upphandling av SFI med flera andra kommuner vilket vi bedömer som en fördel då gemensamma krav föreligger, ett gemensamt sam- arbete finns och ett större utbud erbjuds för de studerande.

Utifrån intervjuerna har det framgått att det finns en vilja att de studerande på SFI ska kombinera språkstudierna med praktik eller andra åtgärder för att öka sina chanser att bli självförsörjande. Vi har sett att nämnden vid septembermötet beslutade att utreda varför så få förenar SFI med praktik. Enligt vår bedömning är det positivt att nämnden undersöker orsakerna kring detta närmare. Det kan enligt

(13)

Granskning av utbildnings- o c h a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n s styrning o c h uppföljning av SFI

vår bedömning finnas anledning för nämnden att tydliggöra sina önskemål och styrning när det gäller aspekten av att kombinera SFI med andra åtgärder. Som exempel kan nämnas att motsvarande nämnd i Örebro kommun har ett särskilt nyckeltal som tar fasta på att deltagarna ska/bör kombinera SFI med arbets- marknadsinsats. Indikatorn är formulerad: andel som varvar SFI med arbets- marknadsinsats.

2.2. Uppföljning och rapportering

2.2.1. Uppföljning och redovisning av måluppjyllse

I kommunens övergripande årsredovisning 2012 redovisas ett överskott för SFI verksamheten med 0,8 mnkr. Antal årselevplatser ligger kvar på samma nivå som tidigare år, 550 årselevplatser. Deltagandet under 2012 på arbetscenter har ökat från 390 till 397.

Gällande måluppfyllelsen redogörs för följande mål avseende SFI:

Andelen studerande som når godkänt inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI ska öka sedan föregående år:

Målet är uppdelat inom gymnasial och grundläggande utbildning samt SFI. Målet i sin helhet bedöms inte som uppfyllt, dock bedöms delen gällande SFI som uppfylld.

Andelen elever inom SFI som påbörjar (inkl avhopp) och når godkänt betyg har ökat från 41 procent (2011) till 47 procent (2012). Dessa redovisade målnivåer avser den samlade registrerade gruppen, dvs alla som anmäler sig till SFI, vilket innebär att personer som inte kommer till start eller avbryter inräknas.

Vi har inte tagit del av någon egen årsredovisning för nämnden, utan endast den gemensamma för Sollentuna kommun 2012.

Målen som redogjordes för under 2.1.2 följs upp i ett särskilt dokument om kvalitetssäkring av SFI, sedan under 2.2.3.

2.2.2. Uppföljning y-gruppen

Inom ramen för granskningen har vi fått ta del av årshjulet som 7-gruppen (bestående av de 7 deltagande kommunerna) använder sig av för uppföljning, tillsynsbesök samt åtgärdsplan. Uppföljningen av SFI-verksamheten sker genom en ledningsgrupp, den så kallade 7-gruppen. Sollentuna kommun representeras av rektorn för Kunskapsparken.

Samtliga verksamhetsanordnare lämnar in en årsrapport under juli-september där de redogör för sin verksamhet i en kvalitetsredovisning. Rapporten ska innehålla följande information om verksamheten:

• Vilka resultat som uppnåtts (betyg, antal avbrott och orsak, tid till betyg, antal deltagare m.m.)

December 2013 Sollentuna kommun PwC

8 av 14

(14)

Granskning av utbildnings- o c h a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n s styrning och uppföljning av SFI

• Deltagarnas uppfattning om utbildningen (individanpassning, stöd och vägledning, delaktighet, bemötande, trivsel, lokaler och utrustning, lärarkompetens m.m.)

• Styrkor och svagheter

• Slutsatser och analys

• Förbättringsåtgärder som planeras utifrån resultatet

Kvalitetsredovisningen diskuteras mellan rektorerna i den upphandlade kommunen tillsammans med ledningen för de olika anordnarna. Rektorerna bedömer sedan kvalitetsredovisningen under oktober-december utifrån en betygsskala mellan 1-4 baserat på rektorns egen kunskap och bedömning.

Detta följs av att verksamhetsanordnarens resultat från kvalitetsredovisningen blir offentlig och jämförs med andra anordnare. I januari-mars efter att betygsättningen gjorts hålls ett möte där samtliga anordnare och rektorer träffas och visar upp den starkaste respektive svagaste anordnaren. Får en anordnare icke godkänt kallas denna anordnare in på ett så kallat "rödmöte" innan det gemensamma mötet.

Rödmötet uppges inträffa så snart rektorn fått in rapporten, det vill säga under oktober-december. På ett rödmöte planeras det för en åtgärdsplan, eventuellt kan jurister tas till hjälp inför ett sådant möte.

Utöver uppföljningen framkommer det att man har så kallade dialogmöten löpande under året där det finns möjlighet för de upphandlade kommunerna att ta upp aktuella frågeställningar. Rektor för Kunskapsparken är ute i verksamheterna och träffar lärare och elever i syfte att kolla om anordnarna arbetar på det sätt som de själva rapporterar. Denna form av tillsyn sker vanligen under perioden januari- mars.

En gemensam enkät skickas genom ett samarbete med KSL till alla elever för att fånga deras synpunkter. Det har dock varit problem med låga svarsfrekvenser.

Enligt uppgift från intervjuerna satsar verksamheten i år på att få anordnarna att ta sig an enkäten bättre i syfte att höja andelen svarande elever.

2.2.3. Kvalitetssäkring

En genomlysning av kvaliteten av upphandlad SFI-verksamhet har genomförts under året av förvaltningschefen i uppdrag utav utbildning och arbetsmarknads- nämnden. Vi har tagit del av tjänsteutlåtandet "kvalitetssäkring av upphandlad SFI- verksamhet" som är upprättat av förvaltningschefen och verksamhetschefen till utbildning och arbetsmarknadsnämnden 2013-09-02.4

I dokumentet redogörs för SFI verksamheten för åren 2011 och 2012 gällande betygsstatistik, studieavbrott samt en genomströmning av verksamheten.

Informationen är baserad på den årliga rapporten som rektorerna i den så kallade 7 gruppen skriver efter att varje anordnare har lämnat sin kvalitetsrapport.

4 Tjänsteutlåtandet Dnr UAN 2013/0050, motsvarande information fanns i dokumentet " Uppdrag att göra en genomlysning av kvaliteten på upphandlad SFI-verksamhet"

(15)

Granskning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI

Det redogörs för varje anordnares bedömning i en tabell, det är i denna tabell svart på vitt vilken anordnade som fått högst betyg och lägst betyg, d.v.s. vilken

anordnare som eventuellt är kallad till ett "rödmöte".

Vidare bedöms de mål som redogörs för nämndens verksamhetsuppföljning:

• Minst 75 % av de studerande i SFI- undervisningen ska uppnå sina mål enligt den individuella studieplanen.

Utfall: Målet med 75 % där studerande ska uppnå sina mål är uppfyllt. Enligt dokumentet uppnår 83 % (kurs B,C,D) godkända resultat under år 2011 och 88%

(kurs B,C,D) år 2012. Dessa siffror utgörs av de studerande som genomför de nationella proven och visar hur många som där klarar de olika nivåerna/proven.

• Minst 80 % av de studerande ska vara nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning.

Utfall: Målens utfall tas fram ur en brukarundersökning som enligt uppgift ska genomföras årligen, dock har enkätundersökningen som utförs dragits med lågt deltagande. Detta har föranlett att man inom förvaltningen diskuterat om

enkätundersökningen ska införas som ett obligatoriskt moment i undervisningen för att höja svarsfrekvensen. Senaste mätningen visade en svarsfrekvens om 32 %, vilket motsvarar 61 stycken svar. Av de som svarade var 91 % nöjda eller mycket nöjda.

Däremot framkommer det i intervjuerna att en ny controllerfunktion är tillsatt under 2013. Uppdraget för funktionen är att utveckla styrning och uppföljning bland annat genom nytt uppföljningssystem som ska tas i bruk under 2014. Idag sköts kvalitetsäkringen och uppföljningen av enhetschefen på förvaltningen, tanken är att den nya funktionen ska avlasta enhetschefen.

2.2.4. Uppföljning internkontrollplan

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av kommunens uppföljning av internkontrollplan 2012 gällande SFI. Rutinen som granskats är utbetalning av ersättningar till externa utbildningsanordnare inom SFI. Kontrollmomenten sker genom att närvarolistor skickas till Kunskapsparken två veckor efter kursstart och sedan en gånga/månad. Eventuella studieavhopp ska meddelas omgående till Kunskapsparken.

Ersättningsbeloppet per individ delas upp och betalas ut vid tre (3) tillfällen utifrån anordnarnas fakturering enligt följande:

1) 25 procent av ersättningen betalas ut för de elever som är kvar i utbildningen två veckor efter kursstart.

2) 25 procent efter att individen har förbrukat hälften av sina tilldelade studietimmar (räknat utifrån närvarotimmar).

3) 50 procent när den studerande erhållit betyg.

Utifrån internkontrollen har kommunen lämnat synpunkter på administrationen av utbetalningarna, förslag till förbättring och effektivisering ges. Enligt uppgift av intervjuerna ska förvaltningen se över effektiviseringen 2014.

December 2013 Sollentuna kommun PwC

10 av 14

(16)

Granskning av utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n s styrning och uppföljning av SFI

2.2.5. Avbrott SFI

Enligt uppgift från intervjuerna förekommer stora avbrott från SFI, särskilt

beträffande kurs A. Studieavbrotten uppges oftast bero på graviditet eller flytt. Det finns ingen samanställning för avbrotten att ta del av och det görs ingen samlad uppföljning av avbrott inom SFI. De enskilda anordnarna ombeds dock "analysera kursavbrotten och reflektera om orsakerna till avbrott" i sina årsrapporter som de ska inkomma med. Den enda samanställning som kommunen använder sig av för att identifiera avbrott är den statistik som ses ovan i avsnitt 2.3 Rapportering, det vill säga procentuella andelen elever som tar betyg inom SFI.

2.2.6. Resultat i jämförelse

Vi har tagit fram tillgänglig statistik gällande kostnad per heltidsstuderande inom SFI samt den procentuella andelen godkända elever inom SFI i syfte att sätta Sollentunas resultat i relation till några andra kommuner i regionen. Statistiken är hämtad från Jämför elsetal. se och SCB och avser 2012.

Vad gäller kostnad per SFI heltidsstuderande har vi gjort en jämförelse med 20 kommuner, samtliga tillhör region Stockholm. Ett genomsnitt har räknats fram till 55 tkr för en heltidsstuderande inom SFI. Sollentuna kommun har en kostnad om 31 tkr för en heltidsstuderande och ligger alltså under genomsnittet.

Vi har även gjort en jämförelse med 5 andra kommuner av andel kursdeltagare som fått godkänt (se tabell nedan).s

K o m m u n Kursdeltaga Kursdeltag Kursdeltag Kursdeltag Kursdeltag Kursdelta re p å lA, are p å l B , are p å 2B, are p å 2C, are på 3C, gare p å andel (%) andel (%) andel (%) andel (%) andel (%) 3D, andel som fått

g o d k ä n t

som fått g o d k ä n t

som fått g o d k ä n t

som fått g o d k ä n t

som fått g o d k ä n t

(%) som fått g o d k ä n t

Järfälla 50 10 30 30 43 46

Haninge 38 22 32 44 39 46

Södertälje 38 28 33 37 45 47

Botkyrka 34 23 18 26 28 48

Täby 34 35 41 46 39 57

Sollentuna 67 34 36 43 32 4 8

Genom- snitt i länet:

43,5 25 32 38 38 49

Av tabellen framgår att för kursen 1 (kurs A och B) och 2 (kurs B och C) är genom- snittet som fått godkänt per kurs 2012 lägre än i Sollentuna kommun. Sollentuna utmärker sig genom att placera sig högst i antal kursdeltagare som fått godkänt i

5 Enligt uppgift baseras resultaten på en mätning av hur många deltagare som finns inskrivna på en kurs vid ett visst tillfälle och hur många som klarat betyg följs senare upp.

Detta medför att personer t ex avbrutit inräknas i statistiken.

(17)

Granskning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI

kurs lA, kommunen ligger även högre än genomsnittet för länet i kurs lB, 2B och 2C. När det kommer till de högre studievägarna 3C ligger Sollentuna lägre än 4 av de 5 övriga kommunerna. I kursen 3D tangerar Sollentuna genomsnittet i länet.

2.2.7. Vår bedömning

Vi bedömer att det på det hela taget finns goda rutiner för uppföljning. Det finns ett fastställt årshjul gällande uppföljning, tillsynsbesök och åtgärdsplaner av den så kallade 7 gruppen. Verksamheten följs upp regelbundet och det finns en utvecklad systematik i hur de externa utförarna granskas, bedöms och jämförs av ansvariga rektorer.

Vi bedömer dock att uppföljningen kan utvecklas vidare. När det gäller uppfölj- ningen som görs inom ramen för 7- gruppen är vår bedömning att en samman- ställning av hur olika utförare klarar betyg är att föredra. Givet att de studerande kan välja utförare (kundvalsmodell) behöver beslutsunderlagen för den enskilde individen stärkas genom att kunna jämföra hur väl de olika utförarna lyckas. Vi har noterat att det finns presentation av utbildningsanordnarna på hemsidan, men ser det som en brist att det inte finns någon information om utbildningens utfall hos respektive utförare.

När det gäller resultatredovisningen av antalet godkända och klarade betyg används olika siffror och beräkningsgrunder i kommunens årsredovisning och de egna kvalitetsuppföljningarna. Vi bedömer att nämnden behöver tydliggöra vilken statistik som används så att det blir tydligare vad statistiken avser och hur den beräknas.

Nämnden/förvaltningen hittills inte gjort någon analys av effektiviteten i termer av kostnad per plats relaterat till hur väl utförarna pr ester ar/lyckas med sina

studerande. Enligt vår bedömning bör detta göras för att bättre kunna analysera och bedöma de olika utförarna av SFI.

Vi har kunnat konstatera att nämnden inte antagit någon egen verksamhets- berättelse/årsredovisning för 2012. En kvalitetssäkring gjorts från nämnden 2013 som utgör en fördjupning i uppföljning och utveckling. Det har även gjorts en internkontroll gällande utbetalning av ersättning. Utifrån granskningen har kommunen gjort iakttagelser av uppföljningen och lämnat förslag till förbättrings- åtgärder för att effektivisera. Bland annat att utveckla det administrativa systemet där ersättning till anordnarna betalas ut automatiskt, det skulle då undvika dubbel administration. Enligt intervjuerna är detta ett arbete som ska påbörjas under 2014.

Vi kan konstatera utifrån den statistik vi granskat att andelen godkända elever inom SFI i Sollentuna på det hela taget står sig väl i jämförelse med länet. Den statistik vi tagit del av visar på att genomsnittet av antalet godkända i Sollentuna för kursen 1 och 2 är något högre än i länet. Sollentuna ligger dock något lägre mot de fem övriga i länet när det gäller de högre studievägarna.

Vidare bedömer vi att det finns utvecklingsbehov av att följa upp avbrotten inom SFI, vilket nämnden själva uppmärksammat.

December 2013 Sollentuna kommun PwC

12 av 14

(18)

Granskning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI

2.3. Externa samarbeten

Det har framkommit från intervjuerna att få deltagare förenar praktik med SFI.

Orsaken till detta uppges vara att 38 % av elever inom SFI arbetar vid sidan om studierna. Denna uppgift har dock inte verifierats och vi har inte kunnat erhålla någon exakt siffra.

Nuvarande avtal med anordnare ger möjlighet till sökande att kombinera praktik/yrkessvenska genom möjligheternas kontor. Språkpraktik sker genom möjligheternas kontor och annan typ av praktik sker genom anordnarna. Det framkommer dock att det upplevs som svårt för anordnarna att samverka med arbetsförmedlingen. Det kan komma att ställas krav på praktik för nyanlända som har en etableringsplan via arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen förmedlar vidare platser utifrån den etableringsplan som upprättats. Det beskrivs som mycket svårt att hitta praktikplatser och det fmns en stor utmaning för kommunen att hitta fler praktikplatser.

För att förbättra samverkan med bland annat arbetsförmedlingen och praktik tillsattes i år Utbildnings och arbetsmarknadsrådet i Sollentuna. Rådet består av representanter från externa aktörer, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt representanter från nämnden och möjligheternas kontor. Rådet uppges ha 2-6 träffar per termin där aktuella ämnen diskuteras. Senaste mötet diskuterades unga arbetslösa och hur utvecklandet av ungdomsgruppen lokalt kan anpassas. Det framkommer att Arbetsförmedlingen vid varje möte uppger aktuell statistik för arbetslösheten lokalt i kommunen. Statistiken analyseras av rådet och förslag om förbättring och anpassning av SFI utifrån aktuell statistik kan ges till politiken.

Rådet har ingen beslutsfunktion utan fungerar som kunskapsråd och pådrivande organ. Vidare framkommer det att rådet även diskuterar utvecklandet av

möjligheternas kontor.

Under intervjuerna har det framgått att det är oklart hur många som läser SFI och samtidigt deltar i någon arbetsmarknadsåtgärd.

2.3.1. Samarbete och kontakter med arbetsgivare och arbetsförmedlingen

Möjligheternas kontor ansvarar för att skapa samverkansgrupper med

Arbetsförmedlingen och Socialkontoret samt att ta emot Socialkontorets hänvisning av deltagare i behov av förstärkt stöd för att komma i egen försörjning I januari 2014 kommer målgruppen utökas till nyanlända som behöver stöd för att komma till arbete.

Arbetscenter ansvarar för kommunala arbetsmarknadsåtgärder på uppdrag av Arbetsförmedlingen och Socialkontoret.

I förfrågningsunderlaget till anordnare beskrivs följande gällande praktik:

"Deltagarna skall erbjudas praktik som komplement till SFI-undervisningen. För anskaffandet av dessa praktikplatser ansvarar utbildnings anordnar en. Yrkespraktik inom ett specifikt yrkesområde skall erbjudas den som Önskar detta. Under denna

(19)

Granskning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av SFI

yrkespraktik varvas studier inom SFI och praktik inom ett yrke. För anskaffandet av dessa praktikplatser ansvarar utbildningsanordnaren. Utbildningsanordnaren skall ha regelbunden kontakt med praktikplatserna samt följa upp praktiken i under- visningen. Praktiktiden räknas inte in i undervisningstiden. Ingen ersättning utgår till utbildningsanordnaren för praktiktiden."6

När det gäller samverkan finns det också berört i förfrågningsunderlaget, där följande krav formuleras på utbildningsanordnaren:

"Utbildningsanordnaren skall utöver den kontinuerliga kontakten med kommunens olika enheter som berörs av SFI- verksamheten samt Arbetsförmedlingen även samverka med andra anordnare av SFI och vuxenutbildning, högskola och universitet samt näringsliv. Utöver detta är det positivt om samverkan även sker med föreningsliv, frivilligorganisationer m.fl. Utbildningsanordnaren ska i övrigt bedriva omvärldsbevakning vilket innebär deltagande i andra relevanta konferenser inom SFI-området."?

2.3.2. Vår bedömning

Vi bedömer att det är viktigt att nämnden verkar för utvecklad samverkan med Arbetsförmedlingen och andra externa aktörer. Arbetsförmedlingens roll är stor efter Etableringsreformen 2010 kring nyanlända. Vi har dock inte intervjuat någon representant från Arbetsförmedlingen inom ramen för denna granskning och har inte kunnat fördjupa oss kring den delen. Men genom styrningen i förfrågnings- underlaget kan Sollentuna och de andra kommunerna utveckla kraven på kontakter och samverkan med såväl Arbetsförmedlingen som arbetsgivare under deltagarnas tid i SFI. I förfrågningsunderlaget som utgör grund för upphandlingen av SFI berörs förvisso frågan om samarbete, men vi saknar en närmare kravbeskrivning av

samarbetet med arbetsgivare eller arbetsförmedlingen som anordnaren ska uppfylla. Ökad samverkan och tydliggörande av arbetsmarknadsanknytning är något som enligt vår bedömning bör utvecklas i framtida upphandlingar och krav på externa utbildningssanordnare.

Förfrågningsunderlag. Upphandling av svenska för invandrare SFI, Kompetensförvaltningen, Solna Stad, DNR: 2010:36, s. 23

Förfrågningsunderlag. Upphandling av svenskaför invandrare SFI, Kompetensförvaltningen, Solna Stad, DNR: 2010:36, s. 24

December 2013

Sollentuna kommun 14 av 14 PwC

(20)

Figure

Updating...

References

Related subjects :