Årsstämma 28 april 2009

Full text

(1)

Årsstämma

28 april 2009

(2)

VD – Carl Backman

(3)

Innehåll

Bure idag och historisk återblick Transaktioner

Moderbolaget & Portföljbolagen

Bure framtid

(4)

Bure idag och historisk återblick Transaktioner

Moderbolaget & Portföljbolagen

Bure framtid

(5)

Bure Equity – Översikt

z Bure är idag ett investeringsbolag med investeringar inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn

z Bure är sedan 1993 noterat på Börsen, Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm

Befintliga innehav Tillkommande innehav*

(6)

Bures affärsidé

Bure är ett investeringsbolag med den primära inriktningen att vara en långsiktig ägare till onoterade bolag med god och stabil intjäning och inom branscher där Bure har en erfarenhet. Som en tydlig huvudägare och med utgångspunkt i operationell

effektivitet, tillväxtfrämjande åtgärder och i bolagens

kapitalstruktur skapas värde till Bures aktieägare.

(7)

Aktiv ägare

Rapportering, KPI

Portföljbolag

Styrelseagenda

Bure Equity

Ägaragenda för respektive

portföljbolag Styrelse

Informationsutbyte,

Bures organisation deltar i och initierar specifika projekt

(8)

Ett långsiktigt arbete som gett resultat

Exemplet - skolkoncernen

z Vittra omsatte vid Bures förvärv 1999 ca 70 MSEK och hade totalt 1,200 elever och förskolebarn.

● Organisk utveckling - startat 27 nya skolor / förskolor

● Förvärvat – 9 friskolebolag

z Genom samgåendet med AcadeMedia bildades Sveriges största friskolekoncern med

över 20,000 barn och elever främst från förskola till gymnasium

(9)

Bure delades i två, blev friskolebolaget AcadeMedia och Bure

(10)

Bures aktiekurs 2008 till april 2009

-8% Bure

-32% OMXS

z Bures aktiekurs har under perioden utvecklats klart bättre än börsen och jämförelsebolagen

Kursutveckling

24% skillnad i kursutveckling

Bure

OMXSPI

(11)

Kapitalutskiftningar om SEK 2,2 miljarder sedan jan-2008

0 500 1000 1500 2000 2500

Utdelning Återköp av aktier Utdelning av AcadeMedia Inlösen- programmet Totalt utskiftat

Utskiftat belopp, MSEK

(12)

Bure har sedan start utskiftat ca 10 miljarder till aktieägarna

z Bure startade 1992 med ett förvaltat kapital om SEK 2,2 mdr, dessutom erhöll Bure på 2003 SEK 0,6 mdr via en nyemission och försäljning av teckningsoptioner

z Bure har sedan start utskiftat omkring 10 miljarder genom bland annat utdelning av

aktier och kontanter

(13)

Bure idag och historisk återblick Transaktioner

Moderbolaget & Portföljbolagen

Bure framtid

(14)

Affärer 2008 – Bra timing

Didaktus Intressenter Bure / Anew

Learning Didaktus

366 Bure

Edita Citat

201 plus 4 olika tilläggsköpeskillingar Bure

Litorina Textilia

Grundaren Bure / Anew

Learning UVS

Bure / Citat Stampen

Appelberg

52% ägarandel i AcadeMedia + 274 i kontantlikvid

Bure AcadeMedia

Anew Learning

Grundarna Bure /

EnergoRetea CLC

Transaktionsvärde, MSEK Säljare

Köpare Transaktion

(15)

Affärer 2009

Carnegie och Max Matthiessen

Private Banking

Securities / Investment

Banking

Asset management Carnegie

Max Matthiessen

Rational till förvärvet av Carnegie och Max Matthiessen

z Bure ser förvärvet av Carnegie som en möjlighet att delta i återskapandet av en stark nordisk institution och avser att behålla och utveckla Carnegie under en lång tidsperiod

z Carnegie är en unik verksamhet med unik position pga sitt erbjudande, sin självständighet och sin nordiska täckning

z MaxMathiessen ett välskött och ledande företag inom sin nisch. Goda utvecklingsmöjligheter.

z Nuvarande turbulens på finansmarknaden innebär en utmanande nära framtid för Carnegie men utgör även ett attraktivt marknadstillfälle för förvärvet

(16)

Bure idag och historisk återblick Transaktioner

Moderbolaget & Portföljbolagen

Bure framtid

(17)

Första kvartalet 2009

z Svag marknad

z Vikande omsättning och resultat i portföljbolagen z Avtal om förvärv av Carnegie och Max Matthiessen z VD-skiften i Mercuri och EnergoRetea

z Utskiftat 1 007 MSEK i frivilligt inlösenprogram

z Tilläggsköpeskilling Textilia, 15 MSEK

(18)

Portföljbolagen – tillväxt

• Negativ tillväxt -4%,

• Valutaeffekt dämpar omsättning fallet. Tillväxt exklusive valuta -10%

Portföljbolag

Mercuri ## 179 195 -8% 784 770 2%

EnergoRetea ## 77 67 15% 274 205 33%

SRC ## 9 11 -19% 37 40 -9%

Celemi ## 9 13 -28% 57 48 19%

Summa 274 286 1 151 1 063

Bures andel 263 272 -4% 1 093 1 016 8%

Tillväxt inkl. förvärv

och valuta -4% 8%

Organisk tillväxt -15% 5%

Q1 2009 Utfall

Q1 2008 Utfall

Förä ndrin g

Förä ndri ng

Jan-Dec 2007 Utfall Utfall

2008 Jan-Dec

(19)

Portföljbolagen – EBITA

• Svagt kvartal resultatmässigt

• Besparingsåtgärder för att uppnå godtagbar lönsamhet Portföljbolag

Mercuri ## -11,9 11,5 -23 21,2 58,1 -37

EnergoRetea ## 3,9 6,2 -2 19,8 10,1 10

SRC ## -0,2 1,1 -1 0,5 3,3 -3

Celemi ## -0,8 1,6 -2 9,3 -0,8 10

Summa -9,0 20,4 -144% 50,8 70,7 -28%

Bures andel -8,7 18,9 -146% 43,0 70,6 -39%

Q1 2009 Utfall

Q1 2008

Utfall Förändring

Förä ndri ng

Jan-Dec 2007 Utfall Utfall2008

Jan-Dec

(20)

Mercuri

Försäljning och EBITA-marginal

Q1-09

Nettoomsättning: 179 MSEK (195) -8%

EBITA -12 MSEK (12) -23 MSEK EBITA-marginal -6,6 procent (6,0) Helår-08

Nettoomsättning: 784 MSEK (769) +2%

Kommentarer

• Införsäljningen för våren ligger fortsatt ca 20% efter jämfört med föregående år.

Viss stabilisering av efterfrågeminskning

• Besparingsåtgärder vidtagna

• Bolaget ökar säljaktiviteterna

• Susanne Lithander tillträdde i januari som ny VD

• Valutakurseffekter har påverkat

omsättningen positivt med 17 MSEK och EBITA -1 MSEK

• Kostnader om 3 MSEK av engångskaraktär är tagna

0 200 400 600 800

2003 200

4 2005

200 6

2007 200

8

2008 ( q1)

2009 (q1)

-10%

-5%

0%

5%

10%

(21)

EnergoRetea

Försäljning och EBITA-marginal*

*2003-2006 avser endast Retea

Q1-09

Nettoomsättning: 77 MSEK (67) +16%

EBITA 4 MSEK (6) -2 MSEK EBITA-marginal 5,1 procent (9,4) Helår-08

Nettoomsättning: 274 MSEK (205) +34%

EBITA 20 MSEK (10) +10 MSEK EBITA-marginal 7,2 procent (4,9)

Kommentarer

• Sämre orderingång och avvaktande kunder

• Hög kund- och marknadsbearbetning

• Omstrukturering skett - 6 personer har slutat

• Martin Dahlgren, ny VD från 1 mars 2009 0

50 100 150 200 250

2003 2004

200 5

2006 2007

2008

2008 (q1) 2009 (q1)

0%

5%

10%

15%

20%

(22)

Moderbolaget – Q1

• Tilläggsköpeskilling avseende Textilia, 15 MSEK RESULTATRÄKNING

(MSEK) 2009 2008 2008 2007

Resultat investeringsverksamheten 15,0 1,0 981,9 656,9

Förvaltningskostnader -9,7 -8,9 -38,0 -37,8

Finansiellt netto 8,8 20,3 75,3 66,1

Resultat före skatt 14,1 12,4 1 019,2 685,2

Skatt - - - -

Resultat efter skatt 14,1 12,4 1 019,2 685,2

NYCKELTAL mars mars dec. dec.

2009 2008 2008 2007

Soliditet, % 97 95 98 95

Nettolånefordran 847 1 505 1 848 1 462

Kvartal 1 Kvartal 1

(23)

Finansiell ställning - kassa

z Idag ca 950 MSEK

z Carnegie/Max Matthiessen ca -450 MSEK vid closing (maj) z Ytterligare fördröjd köpeskilling -240 MSEK april 2010

z Beroende på ägarspridning till Management och finansiering av

fördröjd basköpeskilling kvarstår ca 260 MSEK i kassan efter april

2010

(24)

Bure idag och historisk återblick Transaktioner

Moderbolaget & Portföljbolagen

Bure framtid

(25)

Arbetet med befintliga bolag fokuserar på

Celemi SRC

EnergoRetea Mercuri

Portföljbolag

Fortsatt utveckling av produkt- erbjudandet Ägarspridning

Utveckla erbjudandet främst inom energi och elkraft Utveckla

erbjudandet inom blended learning

Utökade säljaktiviteter Utökade

säljaktiviteter Utökade

säljaktiviteter Utökade

säljaktiviteter

Kostnadskontroll Kostnadskontroll

Kostnadskontroll Kostnadskontroll

Aktiviteter

(26)

Bures beräknade tillgångsfördelning efter ingångna affärer

Beräknat utifrån bokförda värden och förväntade förvärvspriser Bures ägande uppgår initialt till 35 % av Carnegie och Max Matthiessen

Carnegie Investment Bank

och Max Matthiessen

30%

Fördröjd köpeskilling april

2010 17%

Kassa 19%

EnergoRetea 7%

Mercuri 25%

SRC Celemi 1%

1%

(27)

Summering framtid

z Slutföra förvärvet av Carnegie och Max Matthiessen z Stark finansiell position

z Fortsatt utveckling av befintliga innehav

(Mercuri, EnergoRetea, Celemi och SRC)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :