• No results found

Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig. Förbundsadministration

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig. Förbundsadministration"

Copied!
9
0
0

Full text

(1)

Registerförteckning

Västerviks Simsällskap, organisationsnummer 833600-4257 och adress c/o Simhallen, Idrottsgatan 4 59350 Västervik är skyldig att föra ett register över behandling av personuppgifter där vår förening är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Föreningen= Västerviks Simsällskap, RF= Sveriges Riksidrottsförbund SF=specialidrottsförbund för oss är det SSF= Svenska Simförbundet SISU= Idrottens studieförbund.

Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig

Förbundsadministration

Ändamål med behandling Roller/behörigheter, utmärkelser, avgifter, träningsaktiviteter,kommunikation, kontaktuppgifter.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, konto- och betalningsinformation.

Mottagare Personuppgifterna skickas som utgångspunkt inte till andra mottagare om individen inte särskilt informeras om

detta och det finns en laglig grund för överföring.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela personuppgifter med tredje land kommer berörd person

att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om anmälan till tävling i tredje land.

Lagringstid Föreningen är ansvarig för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår.

Se även RF:s uppförandekod 4.7 Lagringsbegränsning.

Bidrag och statligt stöd (LOK-stöd) Gemensamt

personuppgiftsansvarig

Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

(2)

Bidrag och statligt stöd (LOK-stöd)

Ändamål med behandling Ansökan om bidrag och statligt stöd för idrottsverksamheten. Föreningen ansöker om LOK-stöd genom närvaroregistrering.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare Föreningens hemkommun.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifter registreras inför varje ansökningsperiod som sker två gånger per år. Därefter ansvarar RF för gallring av personuppgifterna inom LOK- stödsapplikationen när ändamålet med behandlingen inte

längre kvarstår. RF genomför ändamålsbedömning årligen.

Övriga bidrag

Om föreningen söker övriga bidrag utöver LOK-stödet kommer berörd person informeras särskilt om detta i det fall ansökan kräver personuppgiftsbehandling.

Statistik och uppföljning Gemensamt

personuppgiftsansvarig

RF, SF, SISU,föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Ex. sammanställning av statistik, tävlingsresultat, licenser, uppföljning av projekt.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis Kön, postnummer, ålder, Idrottskoppling.

Mottagare SCB, Centrum för Idrottsforskning och ev. andra organisationer som föreningen använder vid framtagande av statistik eller uppföljning.

Föreningens officiella statistik.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid En bedömning ska göras utifrån varje enskild

statistiksammanställning och uppföljning.

Föreningen ansvarar för gallring av

(3)

Statistik och uppföljning

personuppgifterna när ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår.

Utbildning Gemensamt

personuppgiftsansvarig

RF, SISU, SF, föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Administrering av utbildningar arrangerade av föreningen. En del av utbildningarna är statsbidragsfinansierade utbildningar.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, personnummer kön, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, medlemskoppling.

Mottagare Som utgångspunkt skickas uppgifterna inte till

externa mottagare.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid RF och SISU är ansvariga för gallring av

personuppgifter i Utbildningsmodulen i IdrottOnline, och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter inom ramen för utbildning kvarstår.

Licenshantering Gemensamt

personuppgiftsansvarig

RF, SF, föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Administrering av tävlingslicenser.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare Tävlingsarrangör och ev. andra biträden vid

tävlingsarrangemang.

Tredjelandsöverföring m.m. Tredjelandsöverföring kan ske vid

(4)

Licenshantering

föreningen ansvarar för att eventuell tredjelandsöverföring efterlever alla krav i dataskyddsförordningen.

Lagringstid Personuppgifter inom licenshantering kan hanteras när det finns en aktiv licens kopplad till individen.

Om individens licens blir inaktiv, oberoende av anledning, måste föreningen och SF bedöma om ändamålet med behandlingen kvarstår. Föreningen och SF ansvarar gemensamt för att genomföra den bedömningen årligen.

Säkerhetsåtgärder Föreningen och SF ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid tredjelandsöverföringar.

Tävlingsadministration Gemensamt

personuppgiftsansvarig

SF, föreningen.

Ändamål med behandling Tävlingsadministrering, inbegripet arrangering av tävling, landslagsverksamhet och resultatrapportering.

Kategorier av personuppgifter

Exempelvis namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare Tävlingsarrangör och ev. andra biträden vid

tävlingsarrangemang.

Tredjelandsöverföring m.m. Tredjelandsöverföring kan ske vid tävlingsarrangemang i tredje land. Föreningen och/eller SF ansvarar för att eventuell tredjelandsöverföring efterlever alla krav i dataskyddsförordningen.

Lagringstid Föreningen och/eller SF är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår.

Säkerhetsåtgärder Föreningen och/eller SF är ansvarig för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som anlitas vid tävlingsarrangemang. Föreningen och SF ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid tredjelandsöverföringar.

(5)

Publicering av material på sociala medier och förbundets hemsida

Ändamål med behandling Uppvisande och marknadsföring av föreningens verksamhet, exempelvis tränings- och tävlingsverksamhet.

Kategorier av personuppgifter

Exempelvis namn, bilder, tävlingsresultat, aktivitetsdetaljer.

Mottagare Uppgifterna överförs inte till andra mottagare utöver publicering på hemsida och/eller sociala medier.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen aktiv tredjelandsöverföring sker. Individer i tredje land kan tillgodogöra sig information som publicerats på hemsida och/eller sociala medier i den digitala världen.

Lagringstid Föreningen är ansvarig för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår.

Säkerhetsåtgärder Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.

Behandling av personuppgifter i e-post

Ändamål med behandling Föreningen kan komma att behandla personuppgifter i e- post för administration, , hantering av medlemskap i föreningen, hantering av försäkringar, deltagande i tränings- eller tävlingsverksamhet, administrering av utbildningar arrangerade av förbundet och kontakt med medlem.

Hantering av kölistor och anmälningar, faktureringsfrågor Kategorier av

personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, medlemskoppling, tävlingsresultat.

Mottagare Som utgångspunkt inga mottagare som är tredje part i förhållande till den registrerade och ev.

personuppgiftsbiträden. Föreningen tillhandahåller inte aktivt personuppgifter till externa mottagare via e-post.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring sker som utgångspunkt.

Föreningen är ansvarig för att vidta utökade säkerhetsåtgärder vid eventuella tredjelandsöverföringar eller vid mejlkorrespondens med personer som vistas i tredje land.

Lagringstid Personuppgifter i e-post ska raderas snarast möjligt. Om föreningen har ändamål och laglig grund att behandla personuppgifter som inkommit via e-post ska uppgifterna som utgångspunkt snarast möjligt överföras till det system

(6)

Behandling av personuppgifter i e-post

där de hör hemma, till exempel ett licenshanteringssystem.

Därefter ska e-postmeddelandet raderas.

Säkerhetsåtgärder Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.

Anställda och uppdragstagare

Ändamål med behandling Rekrytering, utbetalning av löner, tillvaratagande av individens arbetsrättsliga rättigheter, fullgörande av arbetsgivarens arbetsrättsliga skyldigheter och andra vedertagna ändamål som härrörs till relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare samt uppdragstagare.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, hälsouppgifter, fackmedlemskap, konto- och betalningsinformation.

Mottagare Förbundet skickar personuppgifter för att uppfylla sina rättsliga förpliktelser om anställda, ex. till Skatteverket,

Försäkringskassan etc.

Tredjelandsöverföring m.m. Tredjelandsöverföring kan förekomma vid representation intationellt.

Lagringstid Förbundet är ansvarig för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår.

(7)

Fakturering, bokföring, kölistor,cafélista, föräldralistor, telefonlistor,grupplistor i föreningen

Ev. gemensamt

personuppgiftsansvarig

Föreningen

Ev. Dataskyddsombud Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter Ändamål med behandling Administrering av föreningens grupper, ekonomi, utbildningar, föräldrakommittéer, ideella åtaganden Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, hälsouppgifter Mottagare Föreningen. Uppgifterna överförs inte till andra mottagare utöver publicering på hemsida (gäller cafélista, föräldrakommittéer, ideella åtaganden) och/eller sociala medier

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring

Lagringstid Föreningen är ansvarig för gallring av

personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår

(8)

Säkerhetsåtgärder

Föreningen är skyldig att, i den mån det är möjligt, redogöra för vidtagna tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i registerförteckningen. Föreningen är skyldig att vidta åtgärder som bidrar till en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av föreningens tekniska möjligheter, vad det kostar att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och hur pass känsliga personuppgifterna är.

Föreningens tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder återfinns i

integritetspolicyn, åtgärdsplanen för personuppgiftsincidenter och instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter, instruktioner för behandling av ostrukturerat material och instruktioner av upprättandet av personuppgiftsbiträdesavtal. Alla policys, planer och instruktioner är en sammantagen redogörelse för hur förbundet arbetar både tekniskt och organisatoriskt med dataskydd.

Tekniska säkerhetsåtgärder i system

RF ansvarar för att de funktioner som föreningen nyttjar i IdrottOnline efterlever kraven i dataskyddsförordningen. RF arbetar aktivt med att utveckla IdrottOnline.

Exempelvis har IdrottOnline nya tekniska funktioner för att tillgodose individens rättigheter, exempelvis kan individen:

 generera ett registerutdrag för uppgifter inom IdrottOnline

 exportera sina uppgifter (dataportabilitet)

 begära utträde/att bli borttagen från ett medlemsregister

 se om det finns aktiva integrationer kopplat till organisationer där individen är medlem.

 läsa om syfte och behandling som sker inom IdrottOnline (rätt till information)

 uppdatera sina kontaktuppgifter (rätt till rättelse).

Vid användning av andra externa system är förbundet ansvarig för att behandlingen av personuppgifter efterlever kraven i dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsbiträden

Om föreningen är personuppgiftsbiträde ska föreningen upprätta ett register över den behandling som föreningen utför för den personuppgiftsansvariges räkning.

Följande uppgifter ska finnas med i registret:

 Personuppgiftsbiträdets kontaktuppgifter (dvs föreningen) och till den personuppgiftsansvariga samt eventuellt dataskyddsombud

 Kategorier av behandling som utförts för varje personuppgiftsansvarigs räkning

 Eventuella tredjelandsöverföring

(9)

 Säkerhetsåtgärder

References

Related documents

typer av uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, till vilka enheter som uppgifterna får lämnas ut samt ändamål och begränsningar för detta,

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller

Ändamål med behandling Ansökan om bidrag för deltagande i kurser, andra arrangemang, event, seminarier och liknande Kategorier av personuppgifter Kontaktuppgifter, namn, adress,

Kategorier av personuppgifter Namn, personnummer kön, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, medlemskoppling, specialkost, övriga hjälpmedel för att tillgodogöra sig

Lagringstid Förbundet och/eller föreningen är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller

Lagringstid Föreningen och/eller SF är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter

Lagringstid Föreningen och/eller SF är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår..

Ange även hur detta ska kontrolleras (återanvändning av massor utanför arbetsområdet kräver särskild anmälan till tillsynsmyndigheten).. Hantering av massor som avlägsnas

Vilka förändringar har nämnden genomfört för enskilda med beslut om insatser inom området SoL/ÄO under utbrottet av covid-19. Flera val per insats

Det är viktigt för oss att säkerställa att vi erbjuder dig rätt varor och då vi inte behandlar känsliga uppgifter har vi gjort bedömningen att det ömsesidiga behovet av denna

De personuppgifter som behandlas inom organisationen behandlas med syfte att kunna kommunicera med medlemmar, ge information om vad som händer i verksamheten, stödja dem i

Personnummer och samordningsnummer får be- handlas inom ramen för idrottsrörelsen när sådan behandling är nödvändig på grund av vikten av en säker identifiering eller

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Tyri Öhman och ämnesrådet Linda Stridsberg. Lagrådet lämnar förslagen

För myndigheter och vissa organ finns det bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter och om sökbegränsningar i 3 kap.. För myndigheter finns det bestämmelser om

Enligt 5 § får behandling för att informera studiestödsberättigade om studiestödsförmåner och studiesociala förmåner (4 § första stycket 4) eller för att ta fram

Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt det arbetsrättsliga regelverket samt för att kunna handlägga ärenden i fall

Omsorgsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679).. Läs mer om hur Vellinge kommun hanterar

Personuppgifterna som behandlas har lämnats av den enskilde Laglig grund: Myndighetsutövning och uppgifter. av

Vi delar aldrig ut personuppgifter utanför EU och de uppgifter som delas ut är till myndigheter på grund av rättsliga krav eller till leverantörer för att fullfölja våra

När det gäller det interna arbetet inom styrelsen kan vi också behandla uppgifterna med stöd av vad som i lagen kallas ”intresseavvägning” dvs när behandlingen har ett

Om du registrerar dig på vår webbplats för att få specifikt innehåll, nyhetsbrev eller för att delta i webbinarier, eller om du kontaktar oss via e-post eller på annat sätt,

Dina personuppgifter kan dock behöva sparas en längre tid utanför Tjänsten, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter (till exempel enligt patientdatalagen).. Till exempel