• No results found

Föreningen är skyldig att föra ett register över behandling av personuppgifter där föreningen är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Föreningen är skyldig att föra ett register över behandling av personuppgifter där föreningen är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde."

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

Registerförteckning

Föreningen är skyldig att föra ett register över behandling av personuppgifter där föreningen är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig Aneby Gymförening

c/o P-O Ängegärd Torggatan 37 578 33 ANEBY

Föreningsadministration

Ändamål med behandling Roller/behörigheter, grupper, utmärkelser, avgifter, kommunikation, träningsaktiviteter, kontaktuppgifter till målsmän.

Personuppgifterna behandlas i föreningens datasystem för medlemshantering.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, konto- och betalningsinformation.

Mottagare Inom ramen för föreningsadministrativa ändamål skickas inte personuppgifterna till andra mottagare.

Personuppgifterna administreras i ett dataprogram hos Patell Data. Btirädesavtal finns.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

Bidrag och statligt stöd (LOK-stöd) Gemensamt

personuppgiftsansvarig Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och Aneby Gymförening.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Ansökan om bidrag och statligt stöd för idrottsverksamheten. Föreningen ansöker om LOK-

stöd genom närvaroregistrering.

Personuppgifterna behandlas i föreningens datasystem för medlemshantering.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare Föreningens hemkommun.

(2)

Bidrag och statligt stöd (LOK-stöd)

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifter registreras genom datoriserad närvaroregistrering inför varje ansökningsperiod som sker två gånger per år.

Gallring av personuppgifterna inom LOK- stödsapplikationen sker när ändamålet med

behandlingen inte längre kvarstår.

Närvaroregistreringen för LOK-stöd sker i föreningens adminsitrativa system, för vilket personuppgiftsbiträdesavtal finns.

.

Kurser samt Övriga bidrag Ev. gemensamt

personuppgiftsansvarig Kursanordnare och bidragsgivare

Ev. dataskyddsombud Aneby Gymförening

Ändamål med behandling Ansökan om bidrag för deltagande i kurser, andra arrangemang, event, seminarier och liknande Kategorier av personuppgifter Kontaktuppgifter, namn, adress, födelsedata/personnummer.

Mottagare Utbetalare av bidrag och stöd, samt i förekommande fall kursanordnare Tredjelandsöverföring m.m. Tredjelandsöverföring förekommer inte Lagringstid Uppgifterna gallras efter genomförda kurser/erhålna bidrag i den mån grund ej föreligger för fortsatt lagring.

Statistik och uppföljning Gemensamt

personuppgiftsansvarig RF, SF, SISU, föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Ex. sammanställning av statistik, tävlingsrekord, uppföljning av projekt.

Kategorier av personuppgifter Kön, postnummer, ålder,

Idrottskoppling.

Mottagare SCB, Centrum för Idrottsforskning och ev. andra organisationer som föreningen använder vid framtagande av statistik eller uppföljning.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid En bedömning ska göras utifrån varje enskild statistiksammanställning och uppföljning.

Föreningen ansvarar för gallring av personuppgifterna när ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår.

(3)

Utbildning Gemensamt

personuppgiftsansvarig

RF, SISU, SF, föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på

www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Administrering av utbildningar arrangerade av föreningen. En del av utbildningarna är statsbidragsfinansierade utbildningar.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, personnummer kön, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, medlemskoppling.

Mottagare Som utångspunkt skickas uppgifterna inte till externa mottagare.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid RF och SISU är ansvariga för gallring av

personuppgifter i Utbildningsmodulen i IdrottOnline, och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter inom ramen för utbildning kvarstår.

Publicering av material på sociala medier och föreningens hemsida

Ändamål med behandling Uppvisande, marknadsföring och information berörande föreningens verksamhet, exempelvis träningsverksamhet, öppettider, speciella evenemang och liknande. . Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, bilder, föreningsaktiviteter.

Mottagare Uppgifterna överförs inte till andra mottagare utöver publicering på hemsida och/eller sociala medier.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen aktiv tredjelandsöverföring sker. Individer i tredje land kan tillgodogöra sig information som publicerats på hemsida och/eller sociala medier i den digitala världen.

Lagringstid Föreningen är ansvarig för gallring av

personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår.

Säkerhetsåtgärder Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.

(4)

Behandling av personuppgifter i e-post Ändamål med behandling Föreningen kan komma att behandla

personuppgifter i e-post för föreningsadministration, hantering av medlemskap i föreningen, deltagande i föreningens träningsverksamhet, administrering av utbildningar arrangerade av föreningen och kontakt med medlem.

Kategorier av personuppgifter Namn, personnummer, kontaktuppgifter, medlemskoppling.

Mottagare Som utgångspunkt inga mottagare som är tredje part i förhållande till den registrerade och ev.

personuppgiftsbiträden. Föreningen tillhandahåller inte aktivt personuppgifter till externa mottagare via e-post.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring sker som utgångspunkt.

Föreningen är ansvarig för att vidta utökade säkerhetsåtgärder vid eventuella tredjelandsöverföringar eller vid mejlkorrespondens med personer som vistas i tredje land.

Lagringstid Personuppgifter i e-post ska raderas snarast möjligt.

Om föreningen har ändamål och laglig grund att behandla personuppgifter som inkommit via e-post ska uppgifterna som utgångspunkt snarast möjligt överföras till det system där de hör hemma, till exempel medlemshanteringssystem. Därefter ska e-

postmeddelandet raderas.

Säkerhetsåtgärder Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.

Bokföring

Ändamål med behandling Fullgöra lagstadgad redovisningsplikt för bokföringsändamål.

Kategorier av personuppgifter Namn, adress, födelsetal/personnummer kan förekomma.

Tredjelandsöverföring m.m. Tredjelandsöverföring förekommer inte.

Lagringstid Lagstadgat enligt bokföringslag. Därefter sker gallring av uppgifterna.

(5)

Personaladministration Ev. gemensamt

personuppgiftsansvarig

Personaladministration sker för närvarande i föreningens regi.Om adminstration överflyttas till extern part tecknas personuppgiftsbiträdesavtal med denne.

Ev. dataskyddsombud

Ändamål med behandling Personaladministration inkl lönehenatering Kategorier av personuppgifter Namn, adress, personunummer

Mottagare Visma SPCS web-baserade

löneadministrationsprogram Tredjelandsöverföring m.m. Tredjelandsöverföring förekommer ej

Lagringstid Lagstadgat

Avtal Personuppgiftsbiträdesavtal med Visma SPCS

Säkerhetsåtgärder

Föreningen är skyldig att, i den mån det är möjligt, redogöra för vidtagna tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i registerförteckningen. Föreningen är skyldig att vidta åtgärder som bidrar till en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av föreningens tekniska möjligheter, vad det kostar att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och hur pass känsliga personuppgifterna är.

Föreningens tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder återfinns i

integritetspolicyn, åtgärdsplanen för personuppgiftsincidenter och instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter, instruktioner för behandling av ostrukturerat material och instruktioner av upprättandet av personuppgiftsbiträdesavtal. Alla policys, planer och instruktioner är en sammantagen redogörelse för hur föreningen arbetar både tekniskt och organisatoriskt med dataskydd.

Tekniska säkerhetsåtgärder i system

RF ansvarar för att de funktioner som föreningen nyttjar i IdrottOnline efterlever kraven i dataskyddsförordningen. RF arbetar aktivt med att utveckla IdrottOnline.

Exempelvis har IdrottOnline nya tekniska funktioner för att tillgodose individens rättigheter, exempelvis kan individen:

• generera ett registerutdrag för uppgifter inom IdrottOnline

• exportera sina uppgifter (dataportabilitet)

• begära utträde/att bli borttagen från ett medlemsregister

• se om det finns aktiva integrationer kopplat till organisationer där individen är medlem.

• läsa om syfte och behandling som sker inom IdrottOnline (rätt till information)

• uppdatera sina kontaktuppgifter (rätt till rättelse).

(6)

Vid användning av andra externa system är föreningen ansvarig för att behandlingen av personuppgifter efterlever kraven i dataskyddsförordningen.

Hantering av personuppgifter i inpasserings- och medlemshanteringssystem sker av Pastell Data i systemet ProFit. Biträdesavtal för hantering av uppgifterna finns.

Pastell Data ansvarar för att systemet lever upp till de lagstadgade kraven på hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträden

Om föreningen är personuppgiftsbiträde ska föreningen upprätta ett register över den behandling som föreningen utför för den personuppgiftsansvariges räkning.

Följande uppgifter ska finnas med i registret:

• Personuppgiftsbiträdets kontaktuppgifter (dvs föreningens) och till den personuppgiftsansvariga samt eventuellt dataskyddsombud

• Kategorier av behandling som utförts för varje personuppgiftsansvarigs räkning

• Eventuella tredjelandsöverföring

• Säkerhetsåtgärder

References

Related documents

typer av uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, till vilka enheter som uppgifterna får lämnas ut samt ändamål och begränsningar för detta,

Omsorgsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679).. Läs mer om hur Vellinge kommun hanterar

När det gäller det interna arbetet inom styrelsen kan vi också behandla uppgifterna med stöd av vad som i lagen kallas ”intresseavvägning” dvs när behandlingen har ett

Uppsala Bostadsförmedling kan dock inte tillmötesgå önskemål om radering om dina personuppgifter behövs för att fullgöra vårt uppdrag eller det finns en annan laglig grund eller

Dina personuppgifter kan dock behöva sparas en längre tid utanför Tjänsten, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter (till exempel enligt patientdatalagen).. Till exempel

Personnummer och samordningsnummer får be- handlas inom ramen för idrottsrörelsen när sådan behandling är nödvändig på grund av vikten av en säker identifiering eller

Endast de personer i Skurups kommun som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete, har tillgång till dem. För personer med anonymitetsskydd

• Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du är berättigad till ersättning och i vilken utsträckning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder för ersättning och om det

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Tyri Öhman och ämnesrådet Linda Stridsberg. Lagrådet lämnar förslagen

För myndigheter och vissa organ finns det bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter och om sökbegränsningar i 3 kap.. För myndigheter finns det bestämmelser om

Enligt 5 § får behandling för att informera studiestödsberättigade om studiestödsförmåner och studiesociala förmåner (4 § första stycket 4) eller för att ta fram

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller

Kategorier av personuppgifter Namn, personnummer kön, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, medlemskoppling, specialkost, övriga hjälpmedel för att tillgodogöra sig

www.rf.se/personuppgifter Ändamål med behandling Administrering av föreningens grupper, ekonomi, utbildningar, föräldrakommittéer, ideella åtaganden Kategorier av personuppgifter

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller

Lagringstid Föreningen och/eller SF är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår..

Kommunikationsuppgifter och uppgifter relaterade till Tjänsterna insamlade när Kunden besöker Sölvesborg-Mjällby Sparbanks kontor, bankomater och andra områden

Vilka förändringar har nämnden genomfört för enskilda med beslut om insatser inom området SoL/ÄO under utbrottet av covid-19. Flera val per insats

Det är viktigt för oss att säkerställa att vi erbjuder dig rätt varor och då vi inte behandlar känsliga uppgifter har vi gjort bedömningen att det ömsesidiga behovet av denna

De personuppgifter som behandlas inom organisationen behandlas med syfte att kunna kommunicera med medlemmar, ge information om vad som händer i verksamheten, stödja dem i

Detta kan till exempel ske i samband med en bokning, om du ber om tillstånd att flyga med en medicinsk åkomma eller om du på annat sätt delger oss eller någon av våra

• För att hantera eventuella reklamationer eller för att kunna uppfylla eventuella garantiåtaganden som följer av vårt avtal med dig eller det företag som du representerar

• Om du lämnar in fordonet för någon annans räkning eller ingår ett avtal med oss som representant för ett företag kan vi komma att behandla uppgifter om ditt namn, dina